Extensió de la tesi doctoral

Segons l'establert a l'article 4 de la Normativa acadèmica de dipòsit i defensa de tesis doctorals del Departament de Comunicació, les tesis presentades al Departament de Comunicació han de tenir l'extensió següent:

- Tesis unitàries: una extensió recomanada de 90.000 paraules i sempre superior a 75.000, sense comptar els annexos.

- Tesis per compendi de publicacions: Segons la nova normativa, han d'incloure una memòria, amb una extensió mínima de 20.000 paraules (sense comptar l'annex), on es presenti la tesi defensada amb un marc teòric, objectius, preguntes de recerca, metodologia, resultats i unes conclusions finals. En la memòria s'ha d'explicar la coherència investigadora de la recerca publicada. També s'hi ha d'afegir un annex amb els documents publicats o, si no és possible adjuntar-los, cal indicar les dades referencials completes, incloent-hi el número d'ISSN, la carta o correu d'acceptació de la publicació i una còpia de l'article original proposat. (Normativa vigent).