Documents administratius de la UPF

Introducció
Qüestions generals
Models de documents administratius
Acta de reunió
Avís
Carta
Certificat
Circular
Citació
Convocatòria de reunió
Diligència
Fax
Informe
Invitació
Nota interior
Notificació
Ofici
Petició
Resolució
Saluda
Sol·licitud o instància

Apèndix 1: Els tractaments protocolaris als Països Catalans
Apèndix 2: Municipis i comarques del Països Catalans

Cerca

 


Models de documents administratius

RESOLUCIÓ

Document que expressa una decisió sobre un afer que generalment comporta l'acabament del procediment administratiu.

Format: DIN A4 (210 x 297mm).

Document relacionat Veure document i apartats

CRITERIS GENERALS DE REDACCIÓ
La resolució, com altres documents administratius, segueix una estructura generalment constant i s'ajusta als trets de funcionalitat i de formalitat que caracteritzen les comunicacions oficials. Pel que fa a la redacció de les resolucions, se'n poden distingir dos models:

A. Model tradicional. Útil si es tracta d'una resolució breu: tota la resolució conté una única oració principal —la part dispositiva o resolució— precedida d'un seguit d'oracions subordinades —la relació de fets i els fonaments de dret.

B. Model esquemàtic. Més àgil i més clar si es tracta d'una resolució llarga: els fets o antecedents, les motivacions o fonaments de dret i la part dispositiva s'expressen en forma d'oracions completes i independents, agrupades sota els epígrafs corresponents.

  • El tractament personal:
    - Emissor:
    Primera persona del singular (jo): resolc, etc.
    Tercera persona del singular (ell, quan sigui un òrgan col·legiat): aquesta comissió resol, etc.

FRASEOLOGIA ÚTIL
Model A

Model B
Fórmules per a la relació de fets:

Fórmules per als fonaments de dret:

Fórmules per a la part dispositiva:

 

Tornar a dalt

Darrera actualització: 19-04-2004