Documents administratius de la UPF

Introducció
Qüestions generals
Models de documents administratius
Acta de reunió
Avís
Carta
Certificat
Circular
Citació
Convocatòria de reunió
Diligència
Fax
Informe
Invitació
Nota interior
Notificació
Ofici
Petició
Resolució
Saluda
Sol·licitud o instància

Apèndix 1: Els tractaments protocolaris als Països Catalans
Apèndix 2: Municipis i comarques del Països Catalans

Cerca

 


Models de documents administratius

CERTIFICAT

Document per mitjà del qual un funcionari públic competent o persona autoritzada dóno fe d'un fet, del contingut d'un document, de les circumstàncies que consten en arxius, registres, llibres d'actes, etc.

Format: DIN A4 (210 x 297mm).

Document relacionat Veure document i apartats

CRITERIS GENERALS DE REDACCIÓ
El certificat, com altres documents administratius, segueix una estructura generalment constant i s'ajusta bàsicament als trets de funcionalitat i de formalitat que caracteritzen les comunicacions oficials. Els dos aspectes més destacables són els següents:

  • To formal i concís, a causa del seu valor de comunicació oficial feta per un càrrec.

  • El tractament personal:
    - Emissor:
    Primera persona del singular (jo): CERTIFICO, signo, etc.

    - Destinatari:
    Impersonal, perquè la destinació final d'aquest document no acostuma a ser explícita: I perquè consti...

FRASEOLOGIA ÚTIL
Fórmules per a la certificació (apartat 3):

- Que, d'acord amb la documentació que tenim en aquest servei, el senyor...
- Que, dels antecedents que posseïm en els nostres arxius, resulta que...
- Que la senyora... ha seguit amb aprofitament el curs de...

Fórmules de certificació (apartat 4):

 

Tornar a dalt

Darrera actualització: 19-04-2004