Reconeixement en crèdits d'activitats universitàries

 

1. Què són els crèdits d'activitats universitàries?.   

2. Quines activitats universitàries permeten el reconeixement de crèdits?.

info

Oferta d'activitats universitàries curs 2016-17 

3. Quin és el màxim de crèdits per activitats universitàries que puc incorporar al meu expedient?.

4. Tràmits per sol·licitar el reconeixement de crèdits.

5. Normativa relacionada.  

6. Organització d'activitats universitàries amb reconeixement de crèdits ECTS.
                            

rec_credits

 


   

 

1. Què són els crèdits d'activitats universitàries?

Els crèdits d'activitats universitàries són una modalitat dels estudis de grau pel reconeixement de la participació de l'estudiant en les següents activitats: culturals, esportives, de representació estudiantil o participació i de l'àmbit de la responsabilitat social (solidàries i de cooperació, igualtat, inclusió, vida saludable i sostenibilitat...).

La importància del foment d'aquest tipus d'activitats a la universitat s'assenta sobre el principi de què la qualitat de l'educació superior ha de valorar la integració de la formació acadèmica amb l'educació en valors, que són els eixos centrals que constitueixen la base de la formació de ciutadans competents. En aquest sentit, les activitats universitàries incideixen especialment en els aspectes emocionals i de les vivències, que permeten desenvolupar uns valors i unes habilitats útils en qualsevol situació. Per tant, l'aprenentatge que proporcionen aquestes activitats ve a reforçar la formació acadèmica dels estudiants amb competències complementàries i valuoses per la formació integral de l'estudiant i per la seva incorporació al mercat laboral, atès que són cada cop més valorades per les empreses.

En definitiva, les activitats universitàries ens ajuden a formar persones satisfetes, assertives, creatives, crítiques, emprenedores, sòlides, amb capacitat de treball en equip, negociadores, compromeses, responsables i sociables.

Podeu trobar més informació a Normativa de Reconeixement de Crèdits d'Activitats Universitàries.

pujar

2. Quines activitats universitàries permeten el reconeixement de crèdits?

Es poden incorporar crèdits realitzant algunes activitats universitàries organitzades pel Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU), els centres o departaments de la Universitat, les associacions, el Consell d'Estudiants de la UPF (CEUPF), i/o per altres membres de la comunitat universitària o serveis o unitats de la UPF.

Activitats culturals

Són activitats organitzades pel SACU, centres o departaments de la UPF, les associacions d'estudiants de la UPF o el CEUPF i que vetllen principalment per l'enriquiment cultural de l'estudiant en els àmbits del teatre, la música, les arts i la dansa. S'han d'entendre com a complementàries i a la vegada diferenciades de les competències de les assignatures dels plans d'estudi i les activitats acadèmiques. Poden ser complements tècnics i instrumentals, complements transversals pensats en clau de formació integral de la persona, i participació en activitats de dinamització cultural.

Aquestes activitats són aprovades anualment per la Comissió de Cultura (octubre) i autoritzades des del Vicerectorat de Comunitat Universitària . 

Activitats esportives

Són activitats organitzades pel SACU o per associacions d'estudiants de la UPF o el CEUPF que vetllen per l'activitat física i formativa de l'estudiant.

Aquestes activitats són aprovades anualment per un grup d'experts (acadèmics i tècnics d'esports) i autoritzades des del Vicerectorat de Comunitat Universitària .

Activitats de representació estudiantil i participació

Són activitats organitzades pel SACU, centres o departaments de la UPF o les associacions d'estudiants o el CEUPF. Són el conjunt d'activitats de representació i delegació que exerceixen els estudiants en els diferents òrgans i comissions de la Universitat. També s'inclouen les activitats de debat o oratòria.

Aquestes activitats són aprovades anualment pel delegat del Rector per a la relació amb els estudiants i autoritzades des del Vicerectorat de Comunitat Universitària.

Activitats de responsabilitat social

Són activitats organitzades per serveis o unitats de la UPF, centres o departaments o les associacions d'estudiants o el CEUPF i que vetllen per la formació en valors de l'estudiant en els àmbits de la solidaritat i de la cooperació, igualtat, inclusió i vida saludable i sostenibilitat.

Aquestes activitats són aprovades anualment per la Unitat de Comunicació i Promoció Institucional (UCPI), com a responsable del Programa de Responsabilitat Social, per un grup d'experts depenent de l'àmbit de l'activitat (mobilitat i igualtat) i per la Comissió Tècnica de Responsabilitat Social i autoritzades des del Vicerectorat de Comunitat Universitària .

 

Oferta d'activitats universitàries 2016-17

activitats reconegudes com a crèdits per activitats universitàries

cultura
esports

* [0,5 ECTS per trimestre] (Activitat inclosa al Programa d'Activitats de Compromís Social; consulta els requisits per poder sol·licitar el reconeixement de crèdits a la web PACS UPF)

participació estudiantil
responsabilitat social


activitats universitàries [organitzades per les Facultats, associacions, Serveis o Unitats UPF etc.] reconegudes com a crèdits

Carreres Professionals UPF
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultat de Comunicació

 

pujar

3. Quin és el màxim de crèdits per activitats universitàries que puc incorporar al meu expedient?

S'incorporaran com a crèdits reconeguts un mínim d'1 crèdit i un màxim de 6 crèdits a l'expedient acadèmic amb caràcter d'assignatura optativa, per complir amb els requisits d'obtenció del títol de Grau (Article 7.1. de la Normativa de reconeixement en crèdits d'activitats universitàries).

 pujar

 

4. Tràmit per sol·licitar el reconeixement de crèdits.

Presentació de sol·licitud

Enviar una Consulta al CAU (Centre d'Atenció a l'Usuari) de la Secretaria dels teus estudis o presentar una instància al Punt d'Informació a l'Estudiant dirigida a la Secretaria dels estudis corresponents on es sol·licita el reconeixement de crèdits de l'activitat realitzada i el curs acadèmic en el qual es va cursar.

infopetit En el cas de les activitats de representació estudiantil, necessites:

Termini

Des de l'inici del curs acadèmic fins el 31 de maig de cada curs acadèmic. Les sol·licituds presentades després del 31 de maig s'incorporaran el curs acadèmic següent.

infopetit Els estudiants de Grau poden demanar en qualsevol moment el reconeixement d'una activitat, independentment del curs que estigui fent.

infopetit Excepcionalment, els estudiants que estiguin a l'últim curs en condicions de finalitzar els seus estudis podran sol·licitar el reconeixement després del 31 de maig (indicant a la sol·licitud que estan realitzant l'últim curs). En aquest cas, la data límit per a presentar les sol·licituds serà el dia abans de l'inici del curs següent.

Compliment de requisits específics per activitat

Pel reconeixement de crèdits cal complir una sèrie de requisits que poden canviar depenent de l'activitat. Consulta aquí quins són per a cada activitat:

Matrícula de crèdits reconeguts

La incorporació dels crèdits reconeguts a l'expedient acadèmic suposa l'abonament de l'import que fixi el decret de preus públics pel concepte de reconeixement de crèdits. Aquest pagament es realitza a través de domiciliació bancària.

   pujar 

5. Normativa relacionada.

 pujar

6. Organització d'activitats universitàries amb reconeixement de crèdits.

 

Qui pot presentar propostes per l'organització d'activitats universitàries amb reconeixement de crèdits?

Els membres de la comunitat universitària de la UPF poden presentar projectes de noves activitats universitàries en els àmbits cultural, esportiu, de representació estudiantil i de la responsabilitat social (solidàries i de cooperació, igualtat, inclusió, vida saludable i sostenibilitat...).  (Article 5.3. de la Normativa de reconeixement en crèdits d'activitats universitàries).

Quins criteris han de complir les activitats universitàries susceptibles de reconeixement de crèdits?

a) Els estudiants han de desenvolupar les activitats susceptibles de reconeixement en crèdits simultàniament als ensenyaments de grau als quals els volen incorporar.

b) Les activitats han d'estar organitzades i avalades per la universitat. Les activitats extrauniversitàries, independents de la programació de la universitat, no són susceptibles de reconeixement de crèdits.

c) Les activitats han de tenir un contingut de caràcter instrumental i estar orientats a l'adquisició de competències a través de vivències. En cap cas podran ser objecte de reconeixement les activitats amb continguts acadèmics d'assignatures que formen part dels plans d'estudis oficials.

d) Les activitats han de ser obertes, d'interès general i tendir a la transversalitat.

e) Les activitats han de tenir un component formatiu i establir mecanismes de participació efectiva i pràctica de l'estudiant. No existeix la possibilitat d'accedir als crèdits només per la mera assistència a una activitat.

f) Les activitats han d'estar avalades per un informe de l'acompliment de l'assistència, per tant, han de garantir que es pugui fer un control horari de la participació efectiva.

g) Les activitats han de contemplar un sistema d'avaluació, que avali l'assoliment per part de l'estudiant de les competències corresponents, en termes de superació o no de l'activitat, però sense nota.

 

Quines característiques han de tenir les propostes?

Les propostes de noves activitats han d'incloure els següents apartats i informacions:

 • Nom o títol de l'activitat.
 • Àmbit
 • Destinataris de l'activitat.
 • Responsable acadèmic de l'activitat.
 • Competències que es volen aconseguir.
 • Metodologia.
 • Característiques de l'activitat (calendari, horari, lloc, ratio d'alumnes...).
 • Control d'assistència i sistema d'avaluació.
 • Logística necessària.
 • Pressupost (ha d'incloure el preu/hora del professorat).
 • Currículum abreujat del professor del curs.
 • Altres aportacions d'interès.

Model de sol·licitud

Com i quan s'han de presentar les propostes?

Les noves propostes cal presentar-les al Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) amb el model de sol·licitud a través del Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU) o personalment a l'espai 40.S19 de l'edifici Roger de Llúria del Campus de la Ciutadella.

El termini de presentació és fins el 31 de juliol del curs acadèmic anterior al què es pretén organitzar l'activitat.

En el cas de les activitats culturals, el termini de presentació és el 15 de setembre.

Com s'aproven les propostes?

Les activitats culturals són aprovades dos cops a l'any per la Comissió de Cultura (octubre i març).

Les activitats esportives són aprovades anualment per un grup d'experts (acadèmics i tècnics d'esports).

Les activitats de representació o de participació són aprovades anualment pels delegats del Rector en temes d'estudiants.

Les activitats de responsabilitat social són aprovades anualment per la Unitat de Comunicació i Promoció Institucional (UCPI), com a responsable del Programa de Responsabilitat Social, per un grup d'experts depenent de l'àmbit de l'activitat (agent de mobilitat o agent d'igualtat) i per la Comissió Tècnica de Responsabilitat Social.

Totes les activitats universitàries amb reconeixement de crèdits han d'estar autoritzades des del Vicerectorat de Comunitat Universitària.

 pujar