Concurs: nadala de la UPF 2015

 

PRESENTACIÓ

El Gabinet del Rectorat de la Universitat Pompeu Fabra convoca un concurs per dissenyar la nadala de la Universitat del 2015. La nadala guanyadora s'utilitzarà com a felicitació institucional del nou any 2016 per part de la Universitat Pompeu Fabra i es difondrà a través de tots els canals de comunicació institucional de la Universitat.

Poden participar en aquest concurs tots els membres de la comunitat universitària i del Grup UPF: estudiants i antics alumnes, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis.

BASES

El concurs per a la nadala de la UPF del 2015 es regeix per les bases següents:

Tema
Felicitació institucional del nou any 2016 de la Universitat Pompeu Fabra. Atès que es tracta de la nadala institucional, el seu disseny ha d'incorporar elements que la identifiquin inconfusiblement com a nadala de la UPF.


Premi

Es concedirà un únic premi, consistent en una targeta regal per valor de 300 euros.

Jurat

El jurat estarà format per la vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció, que en serà la presidenta, per la cap del Gabinet del Rectorat, pel cap de Comunicació i Projecció Institucionals i per quatre tècnics especialistes en disseny i comunicació de la Universitat.

El jurat podrà declarar desert el premi si no es compleixen tots els requisits mínims exigits o els dissenys no tenen la qualitat desitjada.

El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic a través del Campus Global.


Requisits generals

Totes les obres presentades al concurs han de ser originals i inèdites. No es poden presentar obres premiades en altres concursos.

Cada participant podrà presentar més d'un disseny.

El fet de participar en aquest concurs comporta acceptar-ne totalment aquestes bases.

 

Requisits formals

A l'obra hi ha d'aparèixer el text:

 "Bon any nou 2016 / Feliz año nuevo 2016 / Bonne année 2016 / Happy new year 2016"

També és obligatori que incorpori el logotip de la Universitat, que podeu descarregar-vos a http://www.upf.edu/marca/_pdf/Master_Marca_UPF.pdf.  

Aquest PDF el podeu obrir amb el programa Illustrator, i així tindreu la marca en format vectorial. També cal que l'aplicació de la marca respecti les normes incloses en el  Manual d'Identitat

Visual de la UPF (únicament en l'apartat Marca (www.upf.edu/marca). No es pot utilizar el símbol únicament. Si teniu qualsevol dubte a propòsit de la marca podeu adreçar-vos a

sgrafics@upf.edu.

 


Requisits tècnics

La nadala pot ser una imatge fixa o animada.

  • Les nadales animades cal enviar-les en un arxiu en format GIF animat o MP4.
  • Les nadales no animades cal enviar-les en un arxiu en format JPEG, PNG o GIF.

Dimensions de la imatge:  

  • Per a imatge fixa: 924 pícsels d'amplada per 318 pícsels d'alçada.
  • Per als arxius animats: una relació d'aspecte de 16:9, qualitat HD, mínim 720 p.

El pes de cadascun dels arxius finals no ha de ser superior a 1 Mb.


Calendari del concurs

El termini de presentació de les obres finalitza el dimecres 25 de novembre del 2015, a les 21.00 hores.

La comunicació oficial al guanyador es farà via telefònica, abans del dia 18 de desembre.


Presentació i lliurament

Les obres que es presentin a concurs s'han de guardar en un CD que contingui els arxius en els formats especificats i lliurar-lo al Punt d'Informació a l'Estudiant de qualsevol dels edificis de la Universitat, dins d'un sobre que contingui aquest full d'inscripció* emplenat.

*Les dades personals facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Activitats socioculturals"titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de realitzar la difusió i la gestió d'activitats socioculturals organitzades per la Universitat. Aquestes dades només podran ser cedides, amb el consentiment previ de l'interessat, a l'Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) i a d'altres entitats vinculades a la cooperació universitària al desenvolupament amb la finalitat de difondre i gestionar la cooperació al desenvolupament; i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a:

Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona

 

Exposició, reproducció i publicació de les obres

Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre l'obra premiada pertanyen exclusivament als seus autors. La Universitat Pompeu Fabra tindrà el dret exclusiu de difondre-la i d'exposar-la, tant en suport paper com en suport digital, i de reproduir-la per a la seva publicació en els mitjans de comunicació de la Universitat en l'àmbit de les seves activitats pròpies i sense ànim de lucre, fent constar sempre el corresponent copyright amb el nom de l'autor.