Projecte Impacte

Cada curs el Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) dissenya i implementa un conjunt d'accions adreçades al professorat de la UPF per a afavorir el seu desenvolupament competencial en l'àmbit de la docència des d'una perspectiva integral i transversal. Aquest procés d'adquisició de competència docent es planteja de manera progressiva, des de formats i contextos diversos. Activitats formatives i jornades, projectes d'innovació docent, pla d'acció multilingüe (PAM), assesorament pedagògic i bones pràctiques docents seguides per un anàlisis de dades i evidències: interès, participació, certificació i satisfacció per investigar el grau d'incidència en la millora de l'aprenentatge i rendiment de l'estudiant.

Impacte és el model d'anàlisi i avaluació de les accions UPF orientades al desenvolupament competencial docent. La pràctica reflexiva s'aplica a l'anàlisi de dades, garantia de les evidències de qualitat educativa institucional (formació, innovació, assessorament pedagògic, bones pràctiques i multilingüisme). Els indicadors aporten dades d'eficiència, eficàcia i efectivitat, sobre tot informació de la seva incidència en la millora de l'aprenentatge de l'alumnat, el seu rendiment i satisfacció. 

IMPACTE ARREGLAT

L'anàlisi de la seva incidència és un tema clau, el projecte Impacte planteja un model d'anàlisi global d'evidències i dades sobre aquestes accions. Després d'un primer període de caire experimental, s'aplica de manera normalitzada a cada un dels curs. Després d'un primer període de contrast (2008-2009 / 2011-2012), s'han afegit els cursos 2012-2013 i 2013-2014.

En primer terme, això permet contrastar resultats i obtenir referències en la presa de decisions, per exemple, ajustar les accions (tant pel que fa a la temàtica, continguts, entre d'altres aspectes) disposar de dades sobre els perfils d'interès per àmbits, i més endavant anar més enllà de l'interès, i valorar la participació i la satisfacció, i estudiar la consolidació i incidència a la docència, i la implicació a l'aprenentatge de l'alumnat i la qualitat educativa institucional.

Impacte és un model holístic d'anàlisi d'incidència a l'organització (P. Pineda, 2000) i té per objecte avaluar les accions per a la presa de decisions i l'optimització de la qualitat de les accions futures (P. Pineda, 2000), clarificar el valor i beneficis qualitatius (P. Wade, 1998) i recollir indicadors per a la millora de la pròpia institució (J. Tejada, 2007).

Preveu la recollida d'indicadors diversos, des de personals/professionals, relacionats amb l'interès, la finalització, certificació i satisfacció amb les activitats; i més endavant avançarà en aspectes centrats amb la transferència d'aprenentatges al context docent i l'impacte en la millora institucional.

IMPACTE ARREGLAT 2