Ajuts per a la innovació i la qualitat docent

Pla d'ajuts per a la innovació i la qualitat docent a la UPF (PlaQUID)

Una de les línies estratègiques de la Universitat Pompeu Fabra per al període 2013-2015 és el disseny d'un model de docència amb personalitat pròpia, que el distingeixi de l'entorn i que s'adeqüi als seus objectius i als requeriments d'un model de qualitat, tant interns com externs, des de la promoció d'una formació integral, polivalent i interdisciplinària.

En general, la Universitat està vivint canvis importants, i en termes d'ensenyament suposa la generació d'un entorn innovador d'aprenentatge i també valorar la manera com repercuteix tot plegat en la mateixa acció docent. Així com un seguiment de la qualitat acurat i continuat i el desenvolupament d'accions de millora en els ensenyaments tant de grau com de postgrau.

Per aquest motiu, seguint la voluntat de la Universitat de donar suport al disseny i al desenvolupament de projectes sobre innovació, qualitat i millora de la docència de les seves titulacions, anualment s'aprova la convocatòria dels ajuts del PlaQUID per tal de ser desenvolupats durant el curs.

En aquest sentit, l'article 141.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra estableix que correspon al Consell de Govern aprovar els plans adreçats a impulsar i a incentivar la renovació pedagògica i la millora dels processos educatius i promoure programes d'incentivació i de reconeixement de la qualitat docent, dirigits tant als professors com als equips docents.

Línies estratègiques i transversals del pla:

Línies estratègiques

 • Desenvolupament competencial transversal
 • Entorns innovadors d'aprenentatge
 • Ús de tecnologia aplicada a la docència
 • Acompanyament en la vida universitària
 • Integració del coneixement teòric i pràctic: dimensió professional i investigadora
 • Millora curricular en el procés d'acreditació de les titulacions de grau i de postgrau

Línies transversals

 • Internacionalització
 • Responsabilitat social
 • Multilingüisme
 • Interdisciplinarietat

Modalitats

Modalitat A. Projectes d'innovació docent

Experiències en entorns innovadors d'ensenyament-aprenentatge en algun dels àmbits temàtics estratègics de la convocatòria, que prioritàriament tinguin en compte la posterior transferència i la seva sostenibilitat en el temps.

Modalitat B. Projectes d'assegurament de la qualitat educativa

Projectes que proposin investigacions, estudis i anàlisis d'impacte relacionats amb algun dels àmbits temàtics estratègics, que incorporin millores en els actuals plans d'estudis i que es plantegin incidir de manera efectiva i continuada en els processos d'ensenyament-aprenentatge dels titulats.

Accés a les convocatòries (Campus Global)

 

Ajuts externs

La UPF participa activament en la difusió i col·labora en la gestió de les convocatòries externes d'ajuts per a la innovació i la qualitat docent. La intervenció del CQUID va més enllà de la gestió de les sol·licituds, de l'assessorant en el disseny de les propostes i també del suport en la definició del projecte, del desenvolupament i tancament i la cerca de les màximes possibilitats de difusió.

Cal esmentar especialment:

 • Convocatòria del "Programa de Estudios y Análisis". Ministeri d'Educació.
 • Convocatòria del MQD. Departament d'Economia i Coneixement.
 • Convocatòria DILL.
 • Difusió dels projectes en seminaris i congressos.
 • Difusió dels resultats dels projectes de la UPF en les convocatòries externes.

 

Més informació sobre els ajuts per a la innovació i qualitat docent: intranet del CLIK al Campus Global o contactant a través de l'adreça electrònica clik@upf.edu  o el telèfon 93 542 24 27.