Programes, estudis i anālisi


 

Nou Marc d'Avaluació

El nou marc d'avaluació de l'aprenentatge incorporat a la UPF el curs 2012-2013 té per objectiu oferir a l'estudiant un sistema d'avaluació coherent amb l'avaluació contínua i adequar l'actual sistema d'avaluació a les necessitats de la nova organització de la docència i l'aprenentatge, tenint com a punt de partida els requeriments bàsics de l'EEES: adquisició i desenvolupament de competències; paper actiu de l'estudiant; aprenentatge dins i fora de l'aula; coneixement de les tecnologies de la informació; avaluació contínua, orientada a l'assoliment de competències, i forment de l'autoavaluació.

Aquest nou model d'avaluació elimina la convocatòria de setembre i deixa una única convocatòria per curs acadèmic, però obre la possibilitat de fer una recuperació al llarg del curs que no esgota cap convocatòria. Aquesta recuperació ofereix a l'estudiant la possibilitat de recuperar algun dels aspectes parcials que formen part del conjunt de l'avaluació contínua d'una assignatura. La recuperació disposarà d'un temps propi per fer-se dins del calendari acadèmic durant el mes de juliol, tot i que també hi haurà la possibilitat de dur-la a terme en un altre moment del curs. L'existència o no d'aquesta recuperació dependrà del tipus d'assignatura i del criteri del professor o professors que la imparteixin, el qual disposarà si és possible i en quins termes i dates.

El nou marc d'avaluació de l'aprenentatge té com a característiques principals les següents:

 • Permet adaptar el sistema d'avaluació actual a l'avaluació contínua.
 • Permet ampliar a quatre el nombre d'anys de què disposa l'estudiant per aprovar una assignatura segons la normativa de permanència i garanteix les mateixes oportunitats i condicions d'avaluació a cada nova convocatòria.
 • Millora la relació entre avaluació i adquisició de competències i racionalitza el calendari acadèmic per al conjunt de la Universitat, unificant així el nombre de convocatòries per curs amb la gran majoria de les universitats catalanes.

Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau. Article 11. Avaluació dels aprenentatges.


Pla d'Acció Tutorial (ACTE)

Amb la implementació del Pla Bolonya, l'estudiant esdevé el centre del procés d'enseyament-aprenentatge. En conseqüència, per conèixer i avaluar les accions que reforcin l'objectiu d'afavorir i millorar l'aprenentatge dels seus estudiants, la UPF ha dut a terme una sèrie d'estudis, com l'aplicació dels ECTS i la seva correcta valoració, l'anàlisi dels cursos d'introducció a la universitat per part dels estudiants nouvinguts i els estudis sobre la situació d'abandonament dels estudiants, etc. Una d'aquestes accions és l'Acció Tutorial que es perfila com un camí rellevant i eficaç per afavorir l'aprenentatge i l'adaptació a la vida universitària, i suposa fins un 50 % del suport.

L'Acció Tutorial forma part dels següents plans estratègics:

Programa POESIA: L'Acció Tutorial pels estudiants és un dels projectes de major envergadura a nivell estructural, d'aprenentatge dels estudiants i d'ensenyament individualitzat, que la UPF implementarà desprès de Bolonya i la verificació dels graus.

Pla Estratègic de la UPF: el desenvolupament de programes de suport i tutories és una proposta estratègica de la universitat pel binomi 2011-2013. Sota el compromís de realitzar actuacions per a la implementació d'una Acció Tutorial per cada estudiant de grau i durant tota l'estada a la universitat, les accions definides són:

 • Elaborar i dissenyar un programa integral de formació per a l'Acció Tutorial.
 • Elaborar un programa pilot de sistema tutorial pels estudiants de nou accés.
 • Desenvolupar un programa d'Acció Tutorial per a tots els estudiants de grau.

 

Programa d'adaptació i trànsit a la Universitat

El nou marc polític i social ha fet necessària l'adequació de l'ensenyament superior a les demandes actuals. El procés de convergència europea ha suposat una ampliació del nombre de titulacions i una aposta per un aprenentatge de caràcter pràctic i autònom, així com la creació de sistemes d'avaluació que vetllin per la qualitat d'aquest model d'ensenyament-aprenentatge. Tanmateix, l'augment de la taxa d'abandonament i la cada vegada més freqüent prolongació dels estudis fan paleses algunes mancances de l'actual sistema.

Entre els estudiants es detecta un problema d'adaptació en iniciar els seus estudis universitaris. Un dels indicadors que ho fan palès és que gran part de l'abandonament durant els estudis universitaris es concentra en els primers anys, segurament per desajustaments en la incorporació de l'estudiant a la universitat.

El ventall de propostes per evitar l'abandonament dels estudis i per obtenir un nivell superior d'èxit acadèmic més ampli preveu des d'una major informació a una millor orientació, passant per una bona acollida i integració dels estudiants. Així doncs, la informació sobre l'oferta acadèmica rebuda en l'etapa preuniversitària és essencial: sistemes d'acció tutorial o una major participació en les institucions podrien ser aspectes clau.

Tot això està enfocat des d'una perspectiva orientada al desenvolupament competencial, aspecte essencial de la formació integral de l'estudiant; també aquelles accions que tenen per objectiu facilitar l'adaptació de l'alumnat novell al context universitari.

D'altra banda, es posa de manifest la conveniència de reflexionar sobre què suposa aprendre a la universitat i sobre com facilitar-ho, sempre orientat a què l'aprenentatge suposi un canvi en la manera com el subjecte experimenta el món, de forma que allò que s'ha après -l'experiència de diversos canvis- generi capacitats per encarar nous contextos d'aprenentatge.

 

Curs d'Introducció a la Universitat (CIU)

La construcció de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) ha suposat un canvi d'enfocament dels models d'ensenyament-aprenentatge. En aquest marc, la Universitat Pompeu Fabra ha considerat necessari atendre també el procés d'incorporació i adaptació de l'alumnat a la Universitat.

La superació del primer curs és sovint un condicionament i referent del futur rendiment acadèmic dels estudiants. L'aplicació d'estratègies que facilitin l'adaptació dels estudiants a aquest nou context ha esdevingut, a la UPF, un referent en el desenvolupament d'habilitats bàsiques dels estudiants per un funcionament òptim al llarg dels seus estudis universitaris.

Per aquest motiu, des del Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica es va plantejar la voluntat de dissenyar un curs específic sobre aspectes introductoris, adaptats al context de la UPF: el Curs d'Introducció a la Universitat.

El curs és una evolució de les sessions de benvinguda que la UPF organitzava des del 1995, que ara es planteja com un itinerari formatiu integrat en el marc d'una assignatura del Pla d'Estudis al voltant dels eixos següents:

 • Competències contextuals
 • Competències metodològiques
 • Competències informacionals i informàtiques

Pel que fa als aspectes esmentats, en finalitzar el Curs d'Introducció a la Universitat l'estudiant hauria d'haver assolit les competències següents:

 • Conèixer les característiques generals de la Universitat, la seva organització, els seus òrgans de govern i l'estructura i els diferents serveis que la UPF posa a l'abast de l'alumnat.
 • Comprendre l'estructura dels estudis universitaris.
 • Tenir habilitats informacionals i informàtiques específiques necessàries per estudiar a la Universitat.
 • Aproximar-se a les especificitats de la normativa acadèmica i estructura dels plans d'estudis.
 • Identificar les metodologies docents generals, en el context universitari, i les específiques.
 • Familiaritzar-se amb les eines i els recursos informatius, formatius i de gestió que la Universitat posa a l'abast de l'estudiant.

 

Estudi d'impacte del Curs d'Introducció a la Universitat

Objectius

Entre els objectius previstos en el projecte d'anàlisi d'impacte del Curs d'Introducció a la Universitat de la UPF hi ha els següents:

 • Identificar models externs de referència i bones pràctiques
  • Recollida d'evidències documentals i experiències d'altres contextos que completin i millorin l'itinerari formatiu d'Introducció a la Universitat.
  • Anàlisi d'avantatges i aspectes que cal considerar, i models didàctics de tutorització institucional per als alumnes universitaris de primer curs (grau).
 • Millorar la qualitat del programa objecte de l'estudi
  • Ajustament del model docent del curs a partir de les evidències identificades.
  • Redisseny del programa i de les activitats d'ensenyament-aprenentatge de cara a l'assoliment de competències.
  • Adaptació a les necessitats específiques de cada titulació.
 • Difondre l'experiència i els resultats del projecte
  • Difusió d'un model potencialment transferible a altres contextos.

Observatori d'Accions i Mesures d'Introducció a la Universitat

L'Observatori d'Accions i Mesures d'Introducció i Trànsit a la Universitat (AMITU) és un espai que la UPF posa en marxa en el marc del projecte "Impacte del Curs d'Introducció a la Universitat de la Universitat Pompeu Fabra: desenvolupament de competències d'adaptació a la Universitat" (MQD 00161 - AGAUR), el qual preveu mecanismes de difusió de bones pràctiques en l'àmbit de l'adaptació i trànsit a la universitat.  

Estudi d'abandonament

L'objecte d'aquest estudi van ser els estudiants de la UPF que es van matricular el curs 2007-2008 i no ho van fer el curs 2008-2009, exceptuant aquells estudiants que hagin acabat la carrera. És a dir, solament s'ha estudiat l'abandonament del curs.

Els factors i les causes que influeixen en l'abandonament de l'estudiant són: factors socials i ambientals de l'alumne i psico-afectius.

L'estudi es va realitzar en quatre fases:

 • Fase I: disseny de l'estudi
 • Fase II: anàlisi de dades multinivell de tots els estudiants, a partir de les dades proporcionades pel Servei de Gestió Acadèmica.
 • Fase III: analitzar les causes psico-afectives que van portar un conjunt d'alumnes representatius a abandonar els seus estudis a la UPF.
 • Fase IV: analitzar els resultats i fer una proposta per a implementar millores.

En l'informe es distingeix entre els estudiants que no continuen els estudis perquè no han aconseguit els crèdits necessaris (un 15,5% dels estudiants de primer) i els estudiants que abandonen els estudis voluntàriament (11,1%). Els motius d'abandonament s'agrupen en tres tipus: socioeconòmics, personals i institucionals.

Presentació

Resum executiu

Estudi

 

EEES. Pla institucional

El 1999, amb la Declaració de Bolonya, es va iniciar la construcció de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), el procés de convergència del sistema universitari europeu. L'any 2003 la UPF va emprendre el repte del procés d'adaptació amb il·lusió, encoratjada per l'oportunitat de millora que ofereix l'EEES per a la renovació i la innovació pedagògiques.

Per conèixer millor les actuacions que s'han dut a terme a la nostra Universitat en el marc del nou paradigma docent, consulteu la web La UPF a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

El Programa per a la Qualitat Educativa va desenvolupar entre els anys 2004 i 2005 una sèrie d'estudis per analitzar l'estat de les pràctiques educatives a la Universitat i la percepció dels estudiants sobre la seva experiència d'aprenentatge. Aquests estudis van constituir la col·lecció de monogràfics sobre la metodologia docent i el crèdit ECTS a la UPF.

Pujar

Estudis ECTS

Els estudis de Traducció i Interpretació, Ciències Polítiques, Dret i Economia han realitzat, sota la coordinació del CQUID, estudis de qualitat pedagògica en relació als plans d'estudi. Aquests estudis han consistit a analitzar l'acompliment dels crèdits ECTS per part dels estudiants en relació als indicats en els plans d'estudi i la coherència entre competències, avaluació i aprenentatge.

Pujar