Formació inicial

El Programa de Formació Inicial en Docència Universitària de la universitat pretén proporcionar formació bàsica en docència al professorat de la universitat, d'acord amb els  paradigmes docents que marca L'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES); alhora pretén oferir una formació pedagògica i didàctica que possibiliti la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge, la innovació i la qualitat professional.

Els destinataris d'aquest Programa Formatiu són el professorat novell o de recent incorporació o bé el professorat amb menys de 3 anys d'experiència en docència.

fiduprogramme

Destinataris

El programa FIDU va néixer amb l'objectiu de proporcionar formació inicial a tot el professorat novell de la UPF (amb màxim tres anys de docència), al professorat que acaba d'arribar a la universitat i vol desenvolupar-se com a docent universitari.

Itinerari A: Adreçat al professorat de nova incorporació a la Universitat Pompeu Fabra que vulgui millorar les seves estratègies docents, o professorat que porti més de dos anys impartint docència i que vulgui adquirir noves eines per millorar la qualitat professional.

També va dirigit als docents i investigadors que estiguin realitzant un programa de postgrau (màster, doctorat) o que s'hagin doctorat en els darrers tres anys. En ambdós casos han de tenir assignada docència durant el curs acadèmic 2015-2016.

Itinerari B: S'adreça al professorat de la Universitat Pompeu Fabra que porti tres anys o més impartint docència i que vulgui millorar les seves estratègies docents.

Objectius

El FIDU té com a objectiu ser un programa que el docent utilitzi per millorar la docència i per assumir els canvis i les millores que planteja el nou enfocament de l'espai europeu.

Pretén proporcionar al professorat coneixements, habilitats i actituds en matèria competencial, didàctica, metodologies actives, habilitats comunicatives i tecnològiques, avaluació dels aprenentatges, etc. I també ser un espai d'intercanvi d'experiències entre el professorat que hi participa.

Els objectius principals del programa són:

  • Desenvolupar les competències adequades per exercir la docència en el marc de l'EEES.
  • Adquirir els coneixements, les habilitats i les actituds vinculades a les competències docents del professorat universitari.
  • Iniciar al professorat novell en les activitats de planificació, desenvolupament de metodologies docents i avaluació.
  • Prendre consciència de la necessitat de la innovació educativa en el context universitari i potenciar el pensament reflexiu en el desenvolupament de la seva tasca docent.

Competències que cal desenvolupar

Les 8 universitats catalanes, reunides en el grup GIFD, del qual la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en forma part, van definir sis competències bàsiques que defineixen el perfil docent del professorat universitar en l'escenari actual.

C1. Competència interpersonal (CI): Promoure l'esperit crític, la motivació i la confiança, reconeixent la diversitat cultural i les necessitats individuals, creant un clima d'empatia i compromís ètic.

C2. Competència metodològica (CM): Aplicar estratègies metodològiques (aprenentatge i avaluació), d'acord amb les necessitats dels estudiants, que siguin coherents amb els objectius i els processos d'avaluació i que tinguin en compte l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) per contribuir a la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge.

C3. Competència comunicativa (CC): Desenvolupar processos bidireccionals de comunicació de manera eficaç i correcta, la qual cosa implica la recepció, interpretació i producció i transmissió de missatges a través de canals i mitjans diversos i de manera contextualitzada a la situació d'ensenyament i aprenentatge.

C4. Competència de planificació i gestió de la docència (CPGD): Dissenyar, orientar i desenvolupar continguts, activitats de formació i avaluació i altres recursos vinculats a l'ensenyament i l'aprenentatge, valorant-ne els resultats i elaborant-ne propostes de millora.

C5. Competència de treball en equip (CTE): Col·laborar i participar com a membre d'un equip, assumint la responsabilitat i el compromís propis amb relació a les tasques i funcions que es tenen assignades per a la consecució d'uns objectius comuns, seguint els procediments acordats i d'acord amb els recursos disponibles.

C6. Competència d'innovació (CDI): competències en tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC). Crear i aplicar nous coneixements perspectives i metodologies i recursos en les diferents dimensions de l'activitat docent, orientats a la millora de la qualitat del procés d'ensenyament i aprenentatge.

A part d'aquestes 6 competències definides pel grup interuniversitari (GIFD) també tindrem en compte dues competències més:

C7. Competència Digital (CDD): capacitat per utilitzar dispositius digitals a l'aula, dissenyar i programar activitats d'aprenentatge amb suport tecnològic, gestionar l'aula i tutoritzar amb suport tecnològic, o avaluar la competència digital dels alumnes. Àrees: gestió de la informació, comunicació digital, expressió, resolució de problemes i seguretat.

C8. Competència Lingüística (CL): Conjunt de coneixements que permeten al parlant d'una llengua el comprendre i produir una quantitat, potencialment infinita, d'oracions gramaticalment correctes. Competència lectora, Competència per a parlar i escoltar, competència en composició de textos i competència plurilingüe i pluricultural.

 

Estructura dels dos itineraris formatius

El Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU) ofereix dos itineraris formatius per tal d'adaptar el programa a les necessitats de cada professor, segons la seva experiència docent i la seva disponibilitat i possibilitat d'hores de dedicació.

 

Itinerari A

  

1er TRIMESTRE

2on TRIMESTRE

3er

TRIMESTRE

Finals de Juny

ITINERARI A - 170h

(7 ECTS)

Sessionsteòriquessobredocència

Treball individual

+ 3 tutories pedagògiques

Portafoli final del Programa

Filmació d'una classe i tutoria feedback

(durant el trimestre que tinguis docència)Itinerari B

 

  

1er TRIMESTRE

2on TRIMESTRE

3er

TRIMESTRE

ITINERARI B - 80h

(3 ECTS)

Sessionsteòriquessobredocència

Pla de millora - Portafoli final del Programa

Filmació d'una classe i tutoria feedback

(durant el trimestre que tinguis docència)
 

El programa consta de diferents tipus d'activitats: sessions presencials, pràctiques docents, filmació de la docència, treball en grup, treball individual i portafoli final.

Totes les activitats consten d'una temàtica rellevant per al desenvolupament de la docència dins de la UPF.

 

Mòduls formatius

Mòdul 1 - Sessions no presencials. A través d'un Aula Global creada per al Programa FIDU. 

Estructura del programa FIDU i Guia Didàctica, Estructura de la universitat i dels ensenyaments, Serveis per al professorat, Llengües a la UPF, Google Apps per la UPF, Codi Ètic i Valors UPF, Pla d'Acció Tutorial a la UPF, Responsabilitat Social etc.

Mòdul 2 - Sessions presencials de 2 o 3 hores de durada en horari de 14.00h a 16.00h o de 14.00 a 17.00 hores al Campus de la Ciutadella.

Recursos informàtics i d'informació, Iniciació Aula Global (moodle 2.7), Beques de mobilitat, L'ensenyament i l'aprenentatge a la Universitat: conceptes i procediments clau, Metodologies docents per a l'ensenyament en gran grup, Metodologies docents per a l'ensenyament en seminaris, tutories i pràctiques, Motivació dels estudiants, La introducció de la perspectiva de gènere a la docència etc.  

 

Certificació

Els participants del curs obtindran el certificat del programa de formació inicial en docència universitària (FIDU) de l'itinerari formatiu que hagin realitzat. 

Per obtenir-lo cal haver superat satisfactòriament els requisits d'assistència (80% als tallers formatius presencials) i  l'avaluació positiva del portafoli final.

 

Equip formatiu

En el desenvolupament del Programa col·laboraran:

  • Professors de diferents àrees de coneixement de la Universitat.
  • Formadors externs experts en alguna temàtica concreta.
  • Professors de Pedagogia de la UAB que actuaran com a tutors pedagògics per a realitzar les tutories i per valorar els treballs.

 

El personal docent i investigador de la UPF pot accedir a la programació vigent i realitzar les inscripcions mitjançant la intranet del CLIK