Presentació

En el nou escenari que formula el Pla Estratègic 2015-2016, el Consell de Govern del 17.02.16 proposa crear un nou centre amb el nom de Centre per a la Innovació en l'Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK), que té un precedent històric en el Programa de Qualitat Educativa (PQE), entre els anys 2002 i 2007 i, en segon lloc, en el Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID), des del 2007 fins a l'actualitat.

El CLIK té com a missió la definició i actualització del model educatiu integral de la Universitat Pompeu Fabra, dotant-lo de personalitat i singularitzant-lo per mitjà de l'impuls de la innovació de la docència, la promoció de la transformació dels processos de docència i aprenentatge i de la incorporació de les eines, recursos i tendències que han de suposar una optimització pedagògica.

El Centre per a la Innovació en l'Aprenentatge i Coneixement té els objectius següents:

 

  • Impulsar les activitats d'innovació, millora i suport a la docència i, en particular, promoure els projectes vinculats a la innovació i l'optimització de la docència a la UPF, mitjançant la difusió de les convocatòries d'ajuts corresponents, assessorant els professors en aspectes de planificació docent, incentivant noves pràctiques docents i promovent la introducció de noves metodologies docents i aplicacions audiovisuals i tecnològiques dins i fora de les aules i en tota activitat d'aprenentatge.
  • Contribuir a la formació del professorat per a la docència, organitzant un conjunt d'activitats, de caràcter divers, adreçades al conjunt de professors de la Universitat i relacionades amb l'activitat docent i amb els nous rols que se'ls demanaran com a agents actius del canvi.
  • Estendre el multilingüisme per mitjà de la implantació, el seguiment i la millora del Pla d'Acció pel Multilingüisme i d'altres accions de promoció de les llengües que, tot assegurant la preservació i la promoció de la llengua catalana, permetin crear unes condicions favorables per a l'intercanvi lingüístic i cultural de la comunitat universitària, amb la utilització de diverses llengües en el desenvolupament de les activitats administratives, acadèmiques i institucionals, en un context de creixent internacionalització.
  • Assessorar els òrgans de govern sobre l'evolució de les metodologies docents i la seva possible implantació a la Universitat Pompeu Fabra, així com sobre les eines tecnològiques i els recursos que les poden garantir.
  • Esdevenir un centre de referència dins i fora de la comunitat universitària de la UPF, amb contacte permanent i coordinació amb altres centres universitaris i organitzacions d'educació superior en un context internacional.
  • Motivar les línies de recerca en pedagogia aplicada als diferents àmbits de coneixement de la UPF i contribuir a la generació de resultats d'investigació en aquest context.
  • Desenvolupar estratègies per a la implementació de diversos aspectes de responsabilitat social a la docència.
  • Possibilitar l'enllaç del model docent universitari amb altres pràctiques d'aprenentatge transversals, establertes des d'altres plataformes de coneixement, espais o contextos de formació.