Organització

El CLIK s'organitza en els òrgans següents: 

- Director o Directora Acadèmic/a
- Consell Assessor

El director/a acadèmic/a

Correspon a la Direcció Acadèmica del CLIK la direcció i la gestió ordinària del centre, així com la seva representació. Estableix la planificació del CLIK d'acord amb la planificació estratègica de la UPF i coordina les funcions assignades al centre.

El Consell Assessor del CLIK

El Consell Assessor del CLIK està format pels membres següents:

 • El vicerector o vicerectora competent en matèria d'Innovació Docent, que el presideix
 • El vicerector o vicerectora competent en matèria de Docència i Ordenació Acadèmica
 • Els degans o directors dels centres corresponents als vuit àmbits disciplinars presents a la Universitat
 • El director o directora del CLIK
 • El/la vicegerent/a de l'Àrea de Docència
 • El/la vicegerent/a de l'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació
 • El/la responsable administratiu/iva del CLIK, que exerceix les tasques de secretari o secretària i dóna suport administratiu al Consell
 • Un estudiant de la UPF
 • Un alumni de la UPF

El Consell Assessor del CLIK té les funcions següents:

 • Aprovar el pla anual d'actuacions presentat pel director o directora
 • Avaluar anualment les actuacions realitzades i aprovar una memòria anual d'activitats
 • Presentar propostes de línies estratègiques d'actuació, així com d'activitats específiques en l'àmbit docent
 • Impulsar iniciatives per a la incorporació de recuirsos i eines de millora i innovació docent
 • Vetllar per l'execució de les polítiques en l'àmbit de la innovació docent i per la formació del professorat establertes pel Consell de Direcció de la UPF.