Funcions

despatx
despatx

estudiants practiques

Funcions del CLIK


El Centre per a la Innovació en l'Aprenentatge i Coneixement, per assolir els seus objectius, desenvolupa les funcions següents:


a) Promoure, impulsar i donar suport a les accions d'innovació docent i de renovació pedagògica entre el professorat per millorar l'eficàcia dels models educatius.
b) Organitzar i desenvolupar els plans de formació del professorat, tant de formació inicial com de formació contínua, que responguin a les necessitats de la Universitat.
c) Desenvolupar una línia de recerca adreçada a millorar els mètodes d'ensenyament i d'aprenentatge i la incorporació de les eines corresponents, tant des del punt de vista teòric com des del vessant de l'aplicabilitat a l'entorn de la Universitat Pompeu Fabra i a nivell internacional.
d) Oferir un servei d'assessorament pedagògic sobre qualsevol aspecte relacionat amb la docència, adreçat als òrgans de govern, a les unitats de coordinació acadèmica, als centres i unitats acadèmiques o administratives i als professors.
e) Donar suport a aquells projectes d'innovació docent que pel seu abast, característiques o transversalitat siguin d'interès institucional-estratègic.
f) Assessorar els equips directius de les unitats de coordinació acadèmica, en matèria d'innovació i millora educativa.
g) Contribuir a les iniciatives docents destinades a millorar els rendiment acadèmic i ocupabilitat dels estudiants i, en particular, la plena adaptació dels estdiants a la vida universitària, tutorització i seguiment del procés d'aprenentatge.
h) Gestionar i promoure totes aquelles actuacions relacionades amb l'ús de les llengües a la docència de la UPF.
i) Promoure, impulsar i donar suport a l'execució del Pla d'Acció pel Multilingüisme.
j) Implemantar accions de responsabilitat social en l'àmbit de la docència.
k) Participar en convocatòries competitives per a la captació de recursos externs del seu àmbit d'actuació.
l) Establir lligams entre l'activitat docent i la de recerca amb la finalitat d'establir-ne una transferència d'enriquiment i complementarietat.
m) Dur a terme aquelles altres que li atribueixin les normes pròpies de la UPF.