Comissiˇ de Promociˇ

Les comissions poden ser mixtes, és a dir, integrades per membres del consell social i per d'altres membres d'òrgans de govern, representació, consulta, coordinació o acadèmics de la universitat, als efectes de garantir la informació, la participació i la coordinació necessàries en els assumptes que s'hagin de sotmetre al consell social, en l'exercici de les seves funcions (Article 94.3 de la Llei d'universitats de Catalunya).

Composició
Funcions Calendari de les sessions

Funcions (Article 14 del Reglament del Consell Social)

Correspon a la Comissió de Promoció:

1. Estimular la inversió en recerca de les empreses i llur col·laboració en la recerca universitària.

2. Informar amb caràcter vinculant sobre la creació per part del rector o rectora d'un consell format per titulats de la Universitat i per persones o entitats amb especial vinculació amb la Universitat com a òrgan de participació conjunta d'aquests col·lectius en la vida de la Universitat.

3. Promoure vincles de col·laboració mútua entre Universitats i amb entitats socials representatives.

4. Promoure la participació de la societat en l'activitat de la Universitat , especialment en el seu finançament, i fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial.