Presentaciˇ

El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat. Col·labora en la definició de la planificació estratègica de la UPF i promou les polítiques de qualitat i de millora contínua en els diferents àmbits de la Universitat.

Exerceix de manera contínua les funcions i competències que té atribuïdes per llei, relatives a la programació i la gestió; l'economia, el pressupost i el patrimoni, i la comunitat universitària de la UPF. I, en especial, fomenta les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial.