Comissiˇ Econ˛mica

Les comissions poden ser mixtes, és a dir, integrades per membres del Consell Social i per d'altres membres d'òrgans de govern, representació, consulta, coordinació o acadèmics de la universitat, als efectes de garantir la informació, la participació i la coordinació necessàries en els assumptes que s'hagin de sotmetre al Consell Social, en l'exercici de les seves funcions (Article 94.3 de la Llei d'universitats de Catalunya).

Composició
Funcions
Calendari de les sessions
Acords de les sessions anteriors

Funcions (Article 13 del Reglament del Consell Social)

Correspon a la Comissió Econòmica:

1. Proposar els criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la universitat.

2. Supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el seguiment del pressupost i aprovar, a proposta del Consell de Govern, la programació i la despesa pluriennal de la universitat i prendre les mesures pertinents per a assegurar el compliment dels criteris amb què s'ha elaborat el pressupost.

3. Proposar l'aprovació del balanç i la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la universitat de l'exercici anterior i els comptes anuals de les entitats que en depenguin, d'acord amb la normativa vigent.

4. Proposar l'aprovació de les propostes d'operacions d'endeutament i d'aval que la universitat presenti al departament competent en matèria d'universitats, perquè siguin autoritzades pel Govern de la Generalitat, d'acord amb la normativa vigent, i vetllar pel compliment de les condicions de les operacions esmentades i de la normativa aplicable.

5. Acordar les transferències de crèdit d'operacions de capital a operacions corrents, amb la conformitat prèvia del departament competent en matèria d'universitats.

6. Acordar, a proposta del Consell de Govern, les sol·licituds de crèdit extraordinari o suplements de crèdit, sempre que s'hagi de fer una despesa que no pugui ser ajornada per a l'exercici següent i per a la qual no hi hagi crèdit consignat en el pressupost, o bé quan aquest sigui insuficient o no ampliable. L'acord n'ha de preveure el finançament.

7. Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la Universitat i els dels cursos d'especialització, així com les possibles exempcions i bonificacions en el marc de les seves competències, i aprovar els preus dels serveis de la Universitat.

8. Proposar la desafectació dels béns de domini públic de la universitat d'acord amb el que estableix la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i la legislació de patrimoni de la Generalitat.

9. Proposar les autoritzacions al rector o rectora per a l'adquisició, disposició i gravamen de béns immobles, dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials.

10. Proposar els límits a partir dels quals el rector o rectora requerirà autorització del Consell Social per a l'adquisició, disposició i gravamen dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials.

11. Ser informat, directament per la Universitat o mitjançant altres entitats, de la formalització de contractes i convenis que comportin despeses o ingressos per a la Universitat.

12. Acordar, a proposta del Consell de Govern, l'assignació singular i individual dels complements addicionals establerts per la Generalitat de Catalunya per retribuir mèrits individuals docents, de recerca i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat.

13. Aprovar la relació de llocs de treball dels personal d'administració i serveis de la Universitat i les modificacions i la despesa que comporten.

14. Determinar els llocs als quals correspon l'assignació d'un complement específic amb l'import del dit complement, i fixar la quantia total destinada a l'assignació del complement de productivitat i les gratificacions extraordinàries, i aprovar els criteris per assignar-los i distribuir-los i les quantitats de les indemnitzacions per raó de servei

15. Emetre un informe sobre els convenis col·lectius del personal laboral de la Universitat prèviament a la seva formalització.