Comissiˇ AcadŔmica

Les comissions poden ser mixtes, és a dir, integrades per membres del consell social i per d'altres membres d'òrgans de govern, representació, consulta, coordinació o acadèmics de la universitat, als efectes de garantir la informació, la participació i la coordinació necessàries en els assumptes que s'hagin de sotmetre al consell social, en l'exercici de les seves funcions (Article 94.3 de la Llei d'universitats de Catalunya).

Composició
Funcions
Calendari de les sessions Acords de les sessions anteriors

Funcions (Article 14 del Reglament del Consell Social)

Correspon a la Comissió Acadèmica:

1. Aprovar els projectes de concert entre la Universitat i les institucions sanitàries.

2. Aprovar, a proposta del Consell de Govern, les normes que regulin el progrés i la permanència dels estudiants a la Universitat, atenent a les característiques dels diferents estudis, de manera que evitin qualsevol discriminació dels estudiants.

3. Acordar, a fi de garantir que cap persona no quedi exclosa de la Universitat Pompeu Fabra per raons econòmiques, una política pròpia de la Universitat per tal de concedir beques, ajuts i crèdits per a l'estudi i la recerca, i les corresponents exempcions de preus de la seva competència, d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

4. Proposar els criteris i els objectius del planejament estratègic de la universitat en l'àmbit acadèmic.

5. Informar la proposta de creació, modificació, fusió i supressió de centres o estudis, i de la implantació o la supressió d'ensenyaments que condueixen a títols acadèmics oficials, així com dels canvis de denominació, d'ubicació i de destinació d'aquells.

6. Informar la proposta de creació, modificació, fusió, supressió, adscripció i desadscripció d'instituts universitaris de recerca propis.

7. Informar la proposta d'adscripció i desadscripció d'un centre per impartir ensenyaments oficials i d'implantació o supressió d'una titulació oficial en aquests centres.

8. Informar, a proposta del Consell de Govern, la implantació o supressió de títols propis sense validesa oficial.

9. Informar la proposta de reconeixement de la integració a la Universitat de centres docents d'ensenyament superior com a centres propis perquè puguin impartir títols oficials.

10. Promoure, en tots els àmbits de la comunitat universitària, la participació dels estudiants en els òrgans de govern de la Universitat i també la divulgació de la seva tasca.

11. Promoure la col·laboració entre la Universitat i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de completar la formació dels estudiants i dels titulats de la Universitat i de facilitar-ne l'accés al món del treball.

12. Vetllar per la correcta inserció laboral dels titulats de la Universitat.