PROGRAMA DE BEQUES SANTANDER CRUE-CEPYME

Requisits d'elegibilitat

  • Ser fundació, associació, ONG, entitat del tercer sector, autònom, microempresa o PIME ubicada en territori estatal. Es consideren PIME aquelles empreses que ocupen a menys de 250 persones, el volum de negocis anual no excedeix de 50 milions d'euros o el balanç general anual no superi els 43 milions d'euros.

  • Que la pràctica tingui una durada de 3 mesos compresos entre l'1 de març i el 31 d'agost del 2018 (els convenis es tramitaran per mesos naturals complets).

  • Que la pràctica es realitzi en règim de mitja jornada a raó de 4 hores diàries.

  • Assegurar l'assignació d'un tutor a l'estudiant en pràctiques i dissenyar un pla de formació i de desenvolupament de competències.

Condicions econòmiques

Les Beques Santander CRUE-CEPYME estan cofinançades entre l'entitat d'acollida i el Banc Santander. El Banc Santander aportarà 450,00 euros (50%) de la remuneració total i l'entitat acollidora el 50% restant. 

A més, l'entitat acollidora haurà d'assumir 540,00 euros totals per tal d'equiparar la Beca Santander amb la remuneració mínima de 6,00 euros/hora recollida a la normativa de pràctiques de la UPF. Aquest import es fraccionarà en els 3 mesos de durada de les pràctiques i s'abonarà a l'estudiant mitjançant una transferència bancària en concepte de nòmina (180 euros mensuals).

Doncs, l'import mínim que haurà d'assumir una entitat per a acollir estudiants en pràctiques és de 990 euros.

La Universitat gestionarà l'alta a la Seguretat Social de tots els estudiants becats.

Procés d'inscripció   

  1. Registrar-se a la web de les Beques Santander (data límit: 28/02/2018)

  2. Accedir a Campus Treball i:

  • Si l'entitat no té seleccionat el candidat, ha de complimentar una oferta de pràctiques i indicar a l'apartat "Altres Observacions" el concepte "Beques Santander 2018". Una vegada seleccionat, caldrà presentar la proposta de conveni també al Campus Treball. 

  • Si l'entitat té seleccionat el candidat, cal entrar una proposta de conveni i indicar a l'apartat "Altres Observacions" del formulari el concepte "Beques Santander 2018".

Adjudicació de les beques  

Les beques s'adjudicaran per estricte ordre d'arribada de la proposta de conveni presentada per l'entitat, sempre que tant aquesta com el candidat seleccionat acompleixin els requisits d'elegibilitat i la normativa de pràctiques de la Universitat Pompeu Fabra.

S'adjudicarà una única beca per entitat. En el cas de l'existència de places sobrants s'obrirà una convocatòria extraordinària entre les empreses interessades.

 

Per a més informació:

Servei de Carreres Professionals

Fundació Universitat Pompeu Fabra
Passeig Pujades, 1, Barcelona | 08003
[Tel.] 93 542 24 29
[email protected]