VI PROGRAMA DE BEQUES SANTANDER CRUE-CEPYME

Convocatòria oberta del VI Programa Beques Santander de pràctiques a PIMES de la Universitat Pompeu Fabra. A continuació us resumim les característiques principals del programa:

Requisits de participació

  • Ser autònom, microempresa o PIME ubicada en territori nacional, independentment de la localització dels seus centres de treball. Es considera PIME aquelles empreses que ocupen a menys de 250 persones, el volum de negocis anual no excedeix de 50 milions d'euros o el balanç general anual no superi els 43 milions d'euros.
  • Fundacions, associacions i ONG's.
  • Assegurar els mecanismes i procediments necessaris per a la realització de la pràctica: assignació d'un tutor a l'estudiant en pràctiques i disseny d'un pla de formació i desenvolupament de competències.

Període de realització de la pràctica

3 mesos entre el 2 de maig de 2017 i el 31 d'agost del 2017. Els convenis de pràctiques en el marc d'aquest programa seran sempre per mesos naturals, és a dir, començant el primer dia del mes i finalitzant el darrer dia del mes. 

Jornada, durada i import de la beca  

   FLECHA INICIO FRASE Mitja jornada (3 mesos a 4 hores diàries): 300 euros/mes bruts

 

IMPORTANT: A diferència de les edicions anteriors, enguany hi ha un compromís econòmic que assumeix l'empresa. El 50% de l'import total de la beca anirà a càrrec de l'empresa. Per això, en el moment de la inscripció caldrà fer un pagament per avançat del 50% del valor total de la beca a un compte del Banc Santander que serà retornable en el cas que no s'aculli a cap estudiant. Us recordem també que la normativa de pràctiques de la UPF estableix una remuneració mínima de 5,00 euros/hora i que, per tant, caldrà també que les empreses aportin aquesta diferència. 
Així doncs, l'aportació total de l'empresa que aculli un estudiant en pràctiques per un termini de 3 mesos serà de 750 euros, desgranats de la següent manera:
 - 450 euros en concepte del 50% de l'import la Beca Santander (en el moment de la inscripció a la web del Santander)
 - 300 euros en concepte de remuneració mínima que estableix la UPF

 

Procés d'inscripció   

  1. Registrar-se a www.becas-santander.com (fins el 6 de maig del 2017)
  2. Accedir a Campus Treball i:
  • Si l'empresa no té seleccionat el candidat, ha de complimentar una oferta de pràctiques i indicar a l'apartat "Altres Observacions" el concepte "Beques Santander 2017". Una vegada seleccionat, caldrà presentar la proposta de conveni també al Campus Treball. 
  • Si l'empresa té seleccionat el candidat, cal entrar una proposta de conveni i indicar a l'apartat "Altres Observacions" del formulari el concepte "Beques Santander 2017".

Adjudicació de les beques  

Les beques s'adjudicaran per estricte ordre d'arribada de la proposta de conveni presentada per l'empresa, sempre que tant aquesta com el candidat seleccionat acompleixin els requisits de participació i la normativa de pràctiques de la Universitat Pompeu Fabra.

S'adjudicarà una única beca per empresa. En el cas de l'existència de places sobrants s'obrirà una convocatòria extraordinària entre les empreses interessades.

Som conscients del canvi en les condicions econòmiques però considerem que és una gran oportunitat tant pels nostres estudiants com per vosaltres d'incorporar el Talent UPF a les vostres empreses.

 

Més informació:

Servei de Carreres Professionals

Fundació Universitat Pompeu Fabra
Passeig Pujades, 1, Barcelona | 08003
[Tel.] 93 542 24 29
carreres.professionals@upf.edu

Servei tècnic Banc Santander: 91 411 61 61 (Bernabé González)