1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2. Informe del president

3. Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent d’aquesta comissió, de 21 de març del 2019, relatiu al canvi de la data d’efectes d’una modificació inclosa en l’acord sobre la Relació de Llocs de Treball adoptat en al sessió de 18 de desembre del 2018.

4. Seguiment econòmic i pressupostari

4.1. Situació econòmica: informe i seguiment
4.2. Acord de la Comissió Permanent del Ple de data 4 d’abril, per a la renovació de la pòlissa de crèdit de tresoreria
4.3. Aspectes econòmics del projecte institucional “Ciutadella del Coneixement”

5. Preus i tarifes

5.1. Preu dels mínors per a titulats
5.2. Tarifes especials del programa BISS (Barcelona Internacional Summer School) de la UPF per a estudiants de les institucions sòcies a EUTOPIA

6. Concessió administrativa d’ús privatiu de l’edifici Balmes i altres espais de la Universitat a la Fundació Institut d’Educació Continua (IDEC)

7. Despeses de caràcter pluriennal

7.1. Contractació i renovació de les llicències d’entorns de virtualització
7.2. Servei al núvol de la plataforma de laboratoris virtuals per a la docència
7.3. Servei al núvol de la plataforma de gestió dels repositoris de dades de la recerca
7.4. Servei al núvol de la plataforma de detecció de coincidències en els treballs presentats (anti-plagi)
7.5. Servei de xarxa de lliurament de continguts
7.6. Adquisició de les llicències de Matlab

8. Torn obert de paraules

 

 

Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent de la Comissió Econòmica del 21 de març del 2019, relatiu a la modificació de la data d’efectes del canvi de complement de la plaça.
(Data de publicació dels acords: 16 de maig del 2019)

S’acorda, per unanimitat, la ratificació de l’acord de la Comissió Permanent de la Comissió Econòmica del 21 de març del 2019, relatiu a la modificació de la data d’efectes del canvi de complement de la plaça “Responsable de Programes” proposat erròniament per a la data d’1 de març del 2019, un canvi que va aprovar la Comissió Econòmica del Consell Social en data 18 de desembre del 2018, de manera que l’efectivitat del canvi s’ha de produir en el moment en què es resolgui la convocatòria del concurs d’aquesta plaça, tal com va quedar descrita en la modificació acordada.

Així mateix, l’impacte econòmic d’aquest canvi es concreta en què l’estalvi previst es posposa fins a la resolució de la convocatòria del concurs d’aquesta plaça.

Aprovació de criteri econòmic en relació al preu dels mínors
(Data de publicació dels acords: 16 de maig del 2019)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 26 d’abril de 2019, aprovar el criteri econòmic següent en relació amb el preu dels mínors: “En el cas que el mínor prevegi l’accés a titulats, el preu que aquests pagaran pels crèdits de les assignatures oficials és aquell que marqui el decret de preus per a titulats.

Aprovació de les tarifes dels cursos de la BISS per als estudiants d’EUTOPIA
(Data de publicació dels acords: 16 de maig del 2019)

S’aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 26 d’abril de 2019, els acords següents:

Primer. Afavorir la participació dels estudiants dels socis d’EUTOPIA en el programa BISS (Barcelona International Summer School), tot equiparant les condicions als estudiants de la UPF.

Segon. Aprovar les tarifes dels cursos de la BISS per als estudiants d’EUTOPIA, que es relacionen el quadre següent:

Assignatura

Idioma

ECTS

Preu

Barcelona on Stage: Documentary Workshop

English

6

214,62€

Brexit, E. U. and Global World

English

6

163,5€

Contemporary Barcelona and its Cultural History

English

6

163,5€

Culture and Business: Spain’s Top Brands

English

6

214,62€

Imágenes de España en el cine contemporáneo

Spanish

6

214,62€

Modern Statistical Computing in R

English

6

163,5€

Spanish Postmodernism and Beyond

English

6

163,5€

After War: Intervention, Peace and Resilence

English

4

109€

Derechos Humanos en el siglo XXI

Spanish

4

109€

Gender, Power and Violence

English

4

109€

Interactive Media Art

English

4

143,08€

Migration and Cinema: Representations and Politics

English

4

143,08€

Social Innovation and Social Entrepreneurship

English

4

109€

Thinking Time and Photography: a Theoretical and Practical Approach

English

4

109€

Understanding the Biology of Humans

English

4

158,12€

Branding Global Cities: Insights from Barcelona

English

2

71,54€

Big Data and Artificial Intelligence

English

2

79,06€

The Artistic Brain: Biology and Computation behind Painting and Music

English

2

79,06€

Venus on the Screen: Psychosocial Effects of Advertising Discourse

English

2

71,54€

Does Mind Matter? Mind, Matter and Quantum Mechanics

English

4

158,12€

Ecosistema Google y Marketing Digital

Spanish

4

143,08€

Justicia global y desarrollo sostenible

Spanish

4

109€

Law and Memory: Legal History of the 20th Century

English

4

109€

The Aristotelean City

English

4

109€

Desigualdades en salud: entender nuestra peor pandemia

Spanish

2

54,5€

TIME: Human Views on the Progress of Existence

English

2

79,06€

Workshop: Transmedia Narrative Design

English

2

71,54€

Social Marketing and Ethics in Marketing

English

2

54,5€”

 

Autorització d’expedients de despeses de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 16 de maig del 2019)

  1. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 10 d’abril del 2019, l’autorització de l’expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2021) per a la contractació i renovació de les llicències d’entorns de virtualització de servidors VMware de la UPF, amb un import total de sortida proposat per a la licitació de l’expedient de 84.368 € IVA exclòs i desglossat en les anualitats i conceptes següents:

Noves llicències:

Anualitat

Codi

econòmic

Import

IVA

Total

2019

624.10

15.736 €

3.304,56 €

19.040,56 €

 

Manteniment de les llicències existents:

Anualitat

Codi

econòmic

Import

IVA

Total

2019

216.00

17.158 €

3.603,18 €

20.761,18 €

2020

216.00

34.316 €

7.206,36 €

41.522,36 €

2021

216.00

17.158 €

3.603,18 €

20.761,18 €”

 

  1. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 10 d’abril del 2019, l’autorització de l’expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2021) per a la contractació del servei al núvol de la plataforma de laboratoris virtuals, amb un import total de sortida proposat per a la licitació de l’expedient de 49.800,00 € IVA exclòs i desglossat en les anualitats i conceptes següents:

Anualitat

Codi económic

Import

IVA

Total

IVA inclòs

2019

201.30

6.225,00

21%

7.532,25

2020

201.30

24.900,00

21%

30.129,00

2021

201.30

18.675,00

21%

       22.596,75”

 

  1. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 10 d’abril del 2019, l’autorització de l’expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2021) per a la contractació del servei al núvol de la plataforma de gestió dels repositoris de dades de recerca, amb un import total de sortida proposat per a la licitació de l’expedient de 59.000,00 € IVA exclòs i desglossat en les anualitats i conceptes següents:

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total

2019

201.30

7.375,00

21%

8.923,75

2020

201.30

29.500,00

21%

35.695,00

2021

201.30

22.125,00

21%

26.771,25”

 

  1. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 10 d’abril del 2019, l’autorització de l’expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2021) per a la contractació del servei al núvol de la plataforma de detecció de coincidències en els treballs presentats a la UPF, amb un import total de sortida proposat per a la licitació de l’expedient de 39.998,00 € IVA exclòs i desglossat en les anualitats i conceptes següents:

Anualitat

Codi

econòmic

Import

IVA

Total

2019

201.30

9.999,50

21%

12.099,39

2020

201.30

19.999,00

21%

24.198,79

2021

201.30

9.999,50

21%

 12.099,39"

 

  1. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 10 d’abril del 2019, l’autorització de l’expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2020) per a la contractació del servei de xarxa de lliurament de continguts, amb un import total de sortida proposat per a la licitació de l’expedient de 39.669,42 € IVA exclòs i desglossat en les anualitats i conceptes següents:

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total

2019

201.30

19.834,71 €

4.165,29 €

24.000 €

2020

201.30

19.834,71 €

4.165,29 €

24.000 €”

 

  1. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 10 d’abril del 2019, l’autorització de l’expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2021) per a l’adquisició de les llicències de Matlab per a la UPF, amb un import total de sortida proposat per a la licitació de l’expedient de 47.292,00 € IVA exclòs i desglossat en les anualitats i conceptes següents:

Anualitat

Codi econòmic

Import

IVA

Total

2019

201.30

15.764 €

3.310,44€

19.074,44 €

2020

201.30

15.764 €

3.310,44€

19.074,44 €

2021

201.30

15.764 €

3.310,44 €

19.074,44 €”