1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 8 de juliol del 2020.

2n. Informe del rector.

3è. Proposta de mesures que cal prendre al sí de la UPF per combatre el SARS-CoV-2.

4t. Presentació del compte general i dels comptes anuals auditats de l'exercici 2019.

5è. Proposta d'aprovació de temes d'àmbit acadèmic:

 
− Proposta de desadscripció de la Universitat Pompeu Fabra.d’Elisava Escola Superior de Disseny.
− Proposta de modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2020-2021.
− Proposta de modificació de la normativa de mínors de la UPF.
− Proposta de Bases del Programa Beques Santander Progrés-UPF per al curs 2020-2021.
− Proposta de Bases del Premi Càtedra Eugin - UPF al millor treball de fi de grau.

6è. Proposta de regulació de les jornades i horaris del personal d'administració i serveis.

7è. Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat de la convocatòria 2020.

8è. Proposta de reconeixement i baixa de Grups de Recerca UPF.
 
9è. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes.

10è. Ratificació de convenis.

11è. Afers de tràmit.

12è. Torn obert de paraules.

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 8 de juliol del 2020
(Data de publicació dels acords: 14 d'octubre del 2020)

S’aprova l’acta de la sessió del Consell de 8 de juliol del 2020.

4. Presentació del compte general i dels comptes anuals auditats de l'exercici 2019
(Data de publicació dels acords: 14 d'octubre del 2020)

D'acord amb l'article 190.2 dels Estatuts de la UPF, el Consell de Govern pren coneixement del compte general i dels comptes anuals de l'exercici pressupostari de la UPF del 2019, que consten com annex 1, 2 i 3.

5. Aprovació de temes d'àmbit acadèmic:
(Data de publicació dels acords: 14 d'octubre del 2020)

Proposta de desadscripció de la Universitat Pompeu Fabra.d’Elisava Escola Superior de Disseny.

La Fundació Privada Elisava Escola Universitària ha sol·licitat, en data 21 de setembre del 2020, la desadscripció de la Universitat Pompeu Fabra del centre ELISAVA Escola Superior de Disseny atesa la seva integració a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

L’esmentat centre (en aquell moment Escola de Disseny Elisava) està adscrit a la UPF pel Decret 218/1995, de 25 de juliol (DOGC núm. 2085, de 7.08.1995) i el règim de col·laboració acadèmica es regeix pel conveni signat el 20 de desembre del 2010 (que substituïa el signat el 24 de gener del 1994 i les seves addendes), i l’addenda de 8 de gener del 2013.

La desadscripció comporta el procés d’extinció dels ensenyaments que s’hi imparteixen sota titulació de la UPF, a  partir del curs 2021-2022, i continuar-los sota titulació de la Uvic-UCC, tal i com resulta dels acords presos pel Patronat de la Fundació en data 20 de juliol de 2020.

És per això que, vista la sol·licitud de desadscripció i la memòria que l’acompanya, així com el conveni que regirà el procés de desadscripció i ulterior integració a la UVic-UCC, a signar entre la UPF, la Fundació Privada Elisava Escola Universitària i la Uvic-UCC,

D’acord amb el previst al 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior, el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Aprovar la desadscripció del centre ELISAVA Escola Superior de Disseny, del qual és titular la Fundació Privada Elisava Escola Universitària.

Segon. Acordar que la desadscripció es regirà pel conveni a signar entre la UPF, la Fundació Privada Elisava Escola Universitària i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (Uvic-UCC), Universitat en la que s’integra el centre, que s’acompanya com annex 4 i que inclou el calendari de desadscripció, les garanties acadèmiques dels estudiants i el funcionament del període transitori fins l’extinció de les titulacions oficials que imparteix el centre amb titulació de la UPF:

 • Grau en Disseny
 • Grau en Enginyeria de Disseny Industrial
 • Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació

A més del Programa d’estudis simultanis entre el Grau en Disseny i el Grau en Enginyeria en Disseny Industrial.

Tercer. Acordar que l’extinció de les titulacions s’iniciarà el curs acadèmic 2021-2022

Quart. Sol·licitar l’informe favorable del Consell Social.

Proposta de modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2020-2021

S’aprova la modificació de la programació universitària per al curs 2020-2021, que consta com a annex 5.

Proposta de modificació de la normativa de mínors de la UPF.

Els mínors de la Universitat Pompeu Fabra són una formació estructurada, complementària en un àmbit de coneixement diferent del nucli principal dels estudis de grau o de postgrau. Tenen entre 12 i 30 crèdits i, per naturalesa, tendeixen a la trasnversalitat i a la interdisciplinarietat.

Tot i que l’oferta formativa de cada mínor és autònoma i congruent amb els seus objectius específics, atès el caràcter interdisciplinari i transversal dels mínors és possible que una mateixa activitat formi part de l’oferta formativa de més d’un mínor. No és oportú limitar el nombre d’activitats formatives que poden formar part de més d’un mínor, però sí que cal limitar la reutilització que en pot fer l’estudiant, atès que la reutilització a l’expedient de la titulació oficial ja està prevista a la memòria de cada mínor.

Per acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica del dia 3 de juliol de 2020 que proposa elevar al Consell de Govern la modificació de l’article 2 de la normativa de mínors de la Universitat Pompeu Fabra, el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Modificar l’article 2.2, que quedaria redactat de la manera següent:

Article 2. Règim acadèmic

2.2. Les activitats formatives cursades dins d'algun dels mínors oferts per la UPF que també formin part de l'oferta de formació transversal de lliure elecció, de les escoles d'estiu de la UPF o que siguin susceptibles de ser reconegudes com a crèdits per la participació en activitats universitàries (crèdits RAC) poden constar també a l'expedient de la titulació oficial de l'estudiant sempre que compleixin la normativa de referència i no se superin els màxims permesos. Les activitats formatives cursades en un programa de mínor que no tinguin aquesta consideració no poden ser objecte de reconeixement en no haver estat cursades en un estudi oficial.

Segon. Afegir un apartat a l’article 2, que quedaria redactat de la manera següent:

Article 2. Règim acadèmic

2.3.Les activitats que formen part de l’oferta formativa de més d’un mínor només es poden incorporar en un dels expedients de mínor de l’estudiant, si en cursa més d’un.

Tercer. Entrada en vigor de la modificació

Aquesta modificació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació, per als nous expedients de mínor.

Proposta de Bases del Programa Beques Santander Progrés-UPF per al curs 2020-2021.

En la línia del desenvolupament de polítiques d’inclusió que contempla el Pla Estratègic 2016-2020 de la UPF i dins del marc de col·laboració entre el Banc Santander i la Universitat Pompeu Fabra, el curs passat es van convocar per primera vegada un programa de beques finançat pel Banc Santander i adreçat a estudiants de grau i de màster amb recursos econòmics limitats i  amb els millors expedients acadèmics, amb l’objectiu d’ajudar-los econòmicament per tal d’afavorir el seu accés a l’educació superior i, d’aquesta manera, contribuir al progrés de la nostra societat.

Aquesta convocatòria va tenir un nombre molt elevat de sol·licituds, la qual cosa ha fet que tant el Banc Santander com la Universitat Pompeu Fabra vulguin continuar ajudant a estudiants amb aquest perfil i més, tenint en compte la greu situació econòmica que està vivint el nostre país com a resultat de la pandèmia de la COVID-19.

Tenint tot això en compte, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar  les bases del Programa Beques Santander Progrés – UPF per al curs 2020-2021, que s'adjunten com annex.

Annex

BASES DEL PROGRAMA BEQUES SANTANDER PROGRÉS – UPF PER AL CURS 2020-2021

Article 1. Programa Beques Santander Progrés - UPF

El Programa Beques Santander Progrés - UPF (d’ara endavant el Programa) consisteix en l'atorgament d’ajuts econòmics a aquells estudiants de grau i de màster de la UPF amb els millors expedients acadèmics i recursos econòmics limitats que en resultin beneficiaris d'acord amb el que estableixen els articles següents.

Article 2. Destinataris

Els ajuts del Programa estan destinats a estudiants de grau i de màster que cursin els seus estudis en centres integrats de la UPF, durant el curs 2020-2021, amb excel·lents expedients acadèmics i pocs recursos econòmics.

Article 3. Objecte del Programa i contingut dels ajuts

S’atorgaran un total d’11 beques, 9 per a estudiants de grau i 2 per a estudiants de màster. Aquestes beques consisteixen en un abonament únic de 1.000 euros per a cada estudiant beneficiari de la beca que serà ingressat per la Universitat al compte corrent del Banc Santander del qual l’estudiant serà titular o cotitular.

Article 4. Requisits de selecció

Per al curs 2020-2021, els sol·licitants per a l’atorgament de la beca hauran de complir els requisits següents:

a) Estar matriculat en un estudi de grau o de màster en un centre integrat de la UPF.

b) Ser beneficiari d’una beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional o una beca equivalent del Departament d’Ensenyament del Govern Basc durant el curs 2019-2020.

c) Tenir un dels millors expedients acadèmics d’entre tots els estudiants que ho hagin sol·licitat.

Article 5. Òrgan convocant

Correspon al vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària, per delegació del rector, convocar els ajuts del Programa Beques Santander Progrés- UPF.

Article 6. Pressupost de la convocatòria

Aquesta convocatòria està dotada amb un total de 11.000 euros. Cadascuna de les beques consistirà en un ajut de 1.000 euros.

Article 7. Sol·licituds i terminis

7.1. Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca d'aquest Programa hauran de presentar la sol·licitud mitjançant el portal de beques del Banc Santander (www.becas-santander.com), juntament amb la documentació requerida, entre el 9 d’octubre i el 15 de novembre del 2020.

7.2.  Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar a la sol·licitud.

7.3. El resultat de la convocatòria es publicarà al web de la UPF durant el mes d’abril.

7.4. Un cop comunicats els resultats als estudiants beneficiaris, aquests hauran d’acceptar la beca, entre el 15 i el 21 de desembre del 2020, a través del portal de beques del Santander.

7.5. En cas que algun beneficiari no acceptés la beca en els terminis previstos, s’entendrà que renuncia a ella i es reassignarà a un altre estudiant, entre el 6 i el 10 de gener del 2021. El nou beneficiari haurà d’acceptar-la, al portal de beques del Banc Santander, com a màxim el 12 de gener del 2021.

Article 8. Instrucció del procediment

Els actes d’instrucció s’efectuen d’ofici pel Servei de Gestió Acadèmica i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Article 9. Resolució de la convocatòria

Correspon resoldre les sol·licituds d’aquest Programa al rector, a proposta de la Comissió d'Adjudicació, que tindrà la composició següent:

 • El vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària, que la presidirà.
 • Un professor o professora nomenat pel rector.
 • La vicegerent de l'Àrea de Docència.
 • Un representant dels estudiants, escollit pel Consell d'Estudiants.
 • La cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la Comissió.

Article 10. Criteris d'adjudicació

10.1. Un cop finalitzat el termini, s’establirà l'ordre de prelació per a cada tipus d’estudi de les 9 beques destinades a estudiants de grau i de les 2 destinades a estudiants de màster, entre les sol·licituds que compleixin els requisits establerts a l’article 4 d’aquestes bases.

10.2. L’ordre de prelació tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient dels Sol·licitants, calculada sobre 10, d’acord amb els criteris següents:

a) Per als estudiants de primer curs de grau la nota mitjana serà la nota d’accés a la Universitat.

b) Per als estudiants d’altres cursos de grau, el càlcul de la nota mitjana tindrà en compte totes les qualificacions que constin en el seu expedient de grau fins al curs immediatament anterior al d’aquesta convocatòria.

c) Per als estudiants de màster, la nota mitjana serà la dels estudis que li donen accés al màster per als estudiants de primer curs.

d) Per als estudiants de segon curs de màster la nota mitjana serà l’obtinguda al primer curs del màster.

10.3. La Comissió d'Adjudicació proposarà l’adjudicació de les 11 beques als 9 millors expedients de grau i als 2 millors expedients de màster.

10.4. Quan es produeixi un empat en la nota mitjana, el criteri de desempat serà la menor renda familiar obtinguda per l’estudiant, d’acord amb la convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs 2019-20.  

10.5. En cas que alguna beca no sigui acceptada en els terminis establerts, s’entendrà que el beneficiari hi renuncia i la Comissió d’Adjudicació proposarà la seva adjudicació al següent posicionat segons l’ordre de prelació i així, successivament, fins a atorgar totes les beques no acceptades.

10.6. Una vegada s’assignin les beques als nous estudiants, aquests disposaran d’un termini d’una setmana per cursar la seva acceptació.

10.7. L'adjudicació d'aquestes beques es podrà revocar si es descobreix que a la sol·licitud s'han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres beques procedents d'altres organismes públics o privats per als mateixos estudis.

10.8. La Comissió d’Adjudicació podrà sol·licitar l'assessorament del personal tècnic que consideri necessari.

10.9. La Comissió d’Adjudicació podrà decidir totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en aquestes bases.

Article 11. Compatibilitats, renúncia i revocació dels ajuts

11.1. La percepció de l’ajut econòmic objecte del Programa serà compatible amb qualsevol altre tipus d’ajut de caràcter assistencial de naturalesa diferent dels ajuts objecte d’aquest Programa, qualsevol que sigui el seu origen públic o privat a les quals pugui accedir l’estudiant.

11.2. En el cas que posteriorment a l’adjudicació de les beques es detecti falsedat en les dades aportades a l’hora d’emplenar la sol·licitud o qualsevol incompliment dels requisits establerts en aquestes bases, es procedirà a revocar l’ajut atorgat amb l'avís previ a la persona interessada. En aquest cas, l’estudiant haurà de retornar l’ajut al mateix compte corrent des del qual la UPF li va fer l’ingrés.

11.3. Si l’estudiant renuncia a la beca, un cop s’hagi fet efectiu el pagament de l’ajut, caldrà que ho comuniqui, per escrit, al Servei de Gestió Acadèmica i retorni l’import percebut al mateix compte corrent des del qual la Universitat li va fer l’ingrés.

Article 12. Dades de caràcter personal

La presentació de la sol·licitud d’aquest ajut comporta l’autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i amb els organismes públics, universitats o centres d’estudis d’ensenyament superior que correspongui en cada cas, amb l’objectiu de resoldre el procediment.

 

Proposta de Bases del Premi Càtedra Eugin - UPF al millor treball de fi de grau

Per tal de promoure les vocacions científiques i l’excel·lència en els camps del seu àmbit d’actuació, la Càtedra Eugin – UPF de Reproducció Humana Assistida convoca el Premi Càtedra Eugin – UPF al millor treball de fi de grau (TFG) en els camps de la reproducció, el desenvolupament o la genètica, el Consell de Govern

 

ACORDA

Article únic. Aprovar les bases del Premi Càtedra Eugin - UPF al millor treball de fi de grau, que consten a l’annex.

ANNEX

BASES DEL PREMI CÀTEDRA EUGIN - UPF AL MILLOR  REBALL DE FI DE GRAU

1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la concessió del Premi Càtedra - Eugin al millor treball de final de grau (grau de Biologia Humana, Universitat Pompeu Fabra) en els camps de la reproducció assistida, la biologia del desenvolupament i la genètica.

2. Requisits de participació

 • Estudiants matriculats de l’assignatura Treball de Fi de Grau del grau en Biologia Humana de la Universitat Pompeu Fabra en el curs 2019-2020.
 • Estudiants que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 5 en aquesta assignatura.
 • Estudiants que hagin desenvolupat el seu treball de fi de grau en els camps de la reproducció, el desenvolupament o la genètica.
 • Es   consideraran  tant  treballs   experimentals  com   computacionals,  així   com revisions bibliogràfiques.
 • Els treballs poden estar escrits en català, castellà o anglès.

3. Promoció i patrocini del Premi

Aquest Premi el promou i serà atorgat per la Universitat Pompeu Fabra, a través de la Càtedra Eugin - UPF, i amb la col·laboració econòmica de Clínica Eugin.

4. Nombre i import del Premi

Es concedirà un premi de 300 euros, per bé que el jurat pot declarar-lo desert o concedir els accèssits sense dotació econòmica que cregui oportuns.

5. Consideració fiscal del Premi

El Premi està subjecte a la tributació que determina la llei.

6. Participació en el Premi

Els interessats hauran d’expressar la seva voluntat de participar en el premi mitjançant escrit adreçat al Director de la Càtedra Eugin-UPF que s'haurà de presentar al Registre General de manera electrònica adjuntant-lo a la instància general electrònica que es troba a la Seu electrònica de la UPF, a catàleg de procediments-tràmits. Caldrà identificar el TFG indicant-ne, com a mínim, el títol.

7. Convocatòria

El rector o l’òrgan en qui delegui convocarà el Premi i en la convocatòria s’inclourà, com a mínim, la informació relativa al termini de presentació de sol·licituds.

8. Ordenació i instrucció

Els actes d’ordenació i instrucció s’efectuen d’ofici per la Unitat de Gestió i Administració de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra  i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

9. Criteris de selecció

El Jurat tindrà en compte l’adequació del contingut  dels  treballs  als  camps  de  la reproducció, el desenvolupament o la genètica, així com la seva originalitat, rigor científic i qualitat formal. Es ponderaran amb un màxim de 5 punts l’originalitat, un màxim de 5 punts el rigor científic i un màxim de 4 punts la qualitat formal. Qualsevol indici de plagi, a criteri del Jurat, suposarà la immediata desqualificació.

10. Jurat

El Jurat estarà compost pel director de la Càtedra Eugin - UPF, un representant del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra i un representant de Clínica Eugin; aquests dos darrers seran proposats per la Direcció de la Càtedra Eugin - UPF i aprovats per la Junta de la Càtedra Eugin - UPF.

El Jurat serà l’òrgan encarregat d’avaluar les sol·licituds presentades i proposar els candidats seleccionats a l’òrgan encarregat de concedir el Premi.

11. Resolució

El Jurat elevarà la proposta al rector o a l’òrgan en qui delegui, que resoldrà la concessió del Premi en el termini màxim de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria.

La resolució es publicarà al web de la UPF (https://www.upf.edu/web/biomed), que tindrà els efectes de la notificació d’acord amb el que preveu l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

12. Compatibilitat del Premi

El Premi és compatible amb qualsevol altre premi i beca.

13. Lliurament del Premi

L’acte de lliurament del Premi tindrà lloc per videoconferència el dia que s’indiqui en la convocatòria corresponent.

La presència dels estudiants seleccionats o d’algun representant és condició necessària per a la concessió del Premi.

14. Difusió i comunicació

Es  podrà  consultar  tota  la  informació  relativa  a  la  convocatòria  a  la  pàgina  web https://www.upf.edu/web/biomed.

Les comunicacions amb els interessats es faran a través del correu electrònic a l’adreça que els candidats hagin indicat en la seva sol·licitud.

15. Publicitat i promoció

La UPF es reserva el dret a fer las accions de publicitat i promoció del Premi que considerin oportunes, si cal incloent el nom i la imatge dels premiats.

16. Termes legals

La participació en la convocatòria corresponent implica l’acceptació d’aquestes bases.

Protecció de dades de caràcter personal:

Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona |Telèfon: 93 542 20 00. Podeu contactar amb del delegat de protecció de dades de la Universitat ([email protected]).

Finalitat: realitzar la inscripció en el premi Càtedra Eugin - UPF i gestionar el seu desenvolupament. Les vostres dades es conservaran durant l’edició del premi i mentre es puguin derivar responsabilitats legals de la seva realització. No obstant, la identificació dels guanyadors es mantindrà a la pàgina web de la Universitat d’acord amb la legislació sobre transparència. Sempre que hi consti el consentiment, la fotografia i/o gravació de les persones guanyadores es podrà mantenir a la pàgina web a efectes informatius.

Legitimació: consentiment de la persona interessada. Es pot retirar en qualsevol moment. Destinataris:  les  vostres  dades  només  seran  utilitzades  per  la  Universitat  Pompeu  Fabra  i  els membres del jurat, i no es cediran a tercers, excepte per al compliment d’obligacions legalment establertes. No obstant, es publicarà en la pàgina web la identificació de les persones finalistes i també les guanyadores d’acord amb la legislació sobre transparència. S’hi podrà també publicar la seva imatge i veu amb el seu consentiment.

Drets: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat ([email protected]). Teniu dret a presentar reclamació davant l ’Autoritat  Catalana de Protecció de Dades.

 

6. Regulació de les jornades i horaris del personal d'administració i serveis
(Data de publicació dels acords: 14 d'octubre del 2020)

És voluntat de la Universitat fer evolucionar el model organitzatiu, de treball i de gestió del personal d’administració i serveis (PAS), transformació orientada a la prestació d’un servei públic de qualitat i compromesa amb la igualtat de gènere i la conciliació familiar, personal i laboral.

En aquest sentit, es fa necessària una actualització de la normativa de jornades i horaris del PAS aprovant uns nous horaris més simplificats, els quals incorporen també mecanismes per facilitar la conciliació, afegint-hi i desenvolupant un punt específic sobre això.

Després d’un procés de negociació amb els dos òrgans de representació del PAS i les tres seccions sindicals amb representació a la UPF, en data 29 de juliol del 2020 es va arribar a un acord per regular les jornades i horaris del personal d’administració i serveis de la Universitat, signat per la Gerència, la Junta del Personal d’Administració i Serveis (JPAS) i la secció sindical de la Intersindical-CSC.

L’esmentat acord modifica, per una banda, la normativa vigent en relació amb la jornada i horaris del PAS de la UPF i, per una altra banda, incorpora nous aspectes que fins ara no estaven recollits. Per tal d’assegurar la qualitat de la regulació, es considera convenient elaborar un nou text que inclou tant les disposicions afectades com les que s’introdueixen de nou, alhora que es deroga la normativa actualment vigent.

Ateses les competències atribuïdes al Consell de Govern per l’article 42. b) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

El Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra

ACORDA:

Article únic. Aprovar la Regulació de les jornades i horaris del personal d’administració i serveis funcionari, que consta com a annex.

Disposició derogatòria única

Es deroga la Regulació de les jornades i horaris del personal d’administració i serveis, aprovada per acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004, modificada per acords del Consell de Govern de 14 de desembre del 2005 i de 20 de febrer del 2019.

Disposició final única

Aquesta normativa entra en vigor a partir del dia 1 del mes següent de ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra.

 

ANNEX

REGULACIÓ DE LES JORNADES I HORARIS DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI

1. Àmbit d’aplicació ​

1.2 Aquesta regulació és d’aplicació al personal d’administració i serveis funcionari de la Universitat Pompeu Fabra.

1.3. El tipus de jornada de treball de cada lloc de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat és el que estableix, en cada cas, la relació de llocs de treball, d’acord amb aquesta regulació.

1.4. El tipus d’horari de treball és el que té assignat cada persona en concordança amb la jornada establerta en la relació de llocs de treball.

 

2. Jornada de treball

2.1. El personal d’administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra treballarà de dilluns a divendres, llevat dels treballadors i treballadores que fan jornada de caps de setmana.
2.2. La jornada anual del personal d’administració i serveis a temps complet és de 1.462 hores de treball.
2.3. El personal té dret a gaudir d’un descans diari de fins a 30 minuts durant la seva jornada laboral, sempre que la jornada diària sigui superior o igual a 5 hores. Per a jornades inferiors, la reducció és proporcional.

 

3. Tipologies de jornades 

3.1. Les jornades establertes per als llocs de treball del personal d’administració i serveis de la UPF són les següents:

–Jornada normal

–Jornada de matí

–Jornada de tarda

–Jornada a temps parcial

–Jornada de caps de setmana

–Jornada del personal eventual

–Jornada especial

3.2. Les jornades establertes en la relació de llocs de treball i els horaris assignats a les persones han de garantir la cobertura del servei que presta aquest personal.

 

4. Jornada intensiva

4.1. La jornada intensiva és una modificació temporal de la jornada que suposa la realització continuada de l’horari laboral diari, amb una reducció d’una hora o la part proporcional en el cas d’una dedicació inferior al temps complet, i no té afectació en la relació de llocs de treball.

4.2. La jornada intensiva, en els períodes que correspongui, afecta a tot el personal d'administració i serveis, llevat del personal que presta servei en jornada de caps de setmana.

4.3. La jornada intensiva d’estiu és de 13 setmanes seguides distribuïdes entre juny i setembre, i s’iniciarà a partir de la segona quinzena de juny. En el calendari laboral de cada any es fixaran les dates d’inici i d’acabament.

4.4. Els dies de jornada intensiva de Cap d’Any, Setmana Santa i Nadal es fixaran en el calendari laboral, en funció del còmput d’hores anual.

4.5. La Vicegerència de l’Àrea de Recursos Humans i Organització pot autoritzar uns períodes diferents als que estableixi el calendari laboral per fer la jornada intensiva, en aquelles unitats administratives en què el període previst en el paràgraf anterior pugui comportar perjudicis o disminucions en la prestació del servei. Aquests períodes especials de jornada intensiva s’han d’adequar a les necessitats de cada unitat, tot garantint el mateix nombre de setmanes que les establertes en l’article 4.3. La Vicegerència de l’Àrea de Recursos Humans i Organització informarà els representants dels treballadors d’aquestes autoritzacions.

4.6. Durant la vigència de la jornada intensiva, el personal té dret a gaudir d’un descans diari de fins a 25 minuts, sempre que la seva jornada diària sigui superior o igual a quatre hores i 20 minuts. Per a jornades inferiors, la reducció és proporcional.

 

5. Horari de cobertura del servei

5.1. Les jornades assignades als diferents llocs de treball d’auxiliars de serveis i auxiliars administratius de suport han de garantir un horari continuat i ininterromput de dilluns a divendres, de les 8.00 a les 21.00 hores, i els dissabtes, diumenges i festius, de les 10.00 a les 21.00 hores.

5.2. Les jornades assignades als diferents llocs de treball del personal d’atenció al públic de la Biblioteca han de garantir un servei continuat i ininterromput de dilluns a divendres, de les 8.00 a les 21.00 hores (excepte en període de jornada intensiva, que finalitza a les 20.00 hores) i els caps de setmana i festius, de les 10.00 a les 21.00 hores.

5.3. Les jornades assignades als diferents llocs de treball del personal d’atenció al públic del Servei d’Informàtica han de garantir un servei continuat i ininterromput de dilluns a divendres, de les 8.00 a les 21.00 hores (excepte en període de jornada intensiva, que finalitza a les 20.00 hores).

5.4. De manera general, exclòs el període de jornada intensiva, les jornades assignades a la resta de llocs de treball han de garantir una cobertura del servei de les 9.00 a les 14.00 hores i de les 15.30 a les 17.30 hores, tots els dies laborables, excepte divendres, que finalitzarà a les 14.00 hores. 

 

6. Tipologia d’horaris per tipus de jornada de treball

6.1. La jornada normal es desenvolupa de dilluns a divendres en els horaris següents:

–Horari ordinari.

–Horari de cap superior: a efectes d’horaris, són caps superiors les persones que ocupen els llocs de treball de comandament de caps de servei o equivalent i que depenen directament dels titulars de la Gerència, les vicegerències o la Secretaria General.

–Horari de cap intermedi: correspon a les persones que ocupen llocs de treball de comandament que depenen directament d’un cap superior.

6.2. La jornada de matí es desenvolupa de dilluns a divendres en els horaris següents:

–Horari continuat de matí

–Horari ordinari

6.3. La jornada de tarda es desenvolupa de dilluns a divendres en els horaris següents:

–Horari continuat de tarda

–Horari invers de tarda

6.4. La jornada a temps parcial es desenvolupa en l’horari que s’acordi, tal com s’estableix en l’article 12 d’aquesta regulació.  

6.5. La jornada de caps de setmana es desenvolupa en caps de setmana i festius o en divendres, caps de setmana i festius, segons els horaris següents:

6.6. La jornada de personal eventual que ocupa llocs de comandament es desenvolupa de dilluns a divendres en l’horari de cap superior.

6.7. La jornada especial, que és de caràcter excepcional, implica l’establiment d’un horari especial per necessitats del servei. La persona responsable de la unitat ho ha de sol·licitar a la Vicegerència de Recursos Humans i Organització que, amb la conformitat prèvia dels òrgans de representació sindical, podrà proposar el canvi a la relació de llocs de treball.

6.8. El detall dels diferents horaris, incloent-hi els de la jornada intensiva, es troba en l’annex d’aquesta regulació.


7. Estructura de l’horari de treball

7.1. L’estructura de l’horari de treball s’estructura en tres franges:

a) La franja de presència obligada.

b) La franja de flexibilitat condicionada.

c) La franja de flexibilitat total.

7.2. Aquestes franges seran diferents segons el tipus d’horari de cada lloc de treball, com recull l’annex d’aquesta regulació.


8. Presència obligada

8.1. La franja de presència obligada és la franja de major activitat de la Universitat i coincideix, en termes generals, amb la franja de cobertura del servei.

8.2. En la franja horària de presència obligada les persones han d’estar desenvolupant les funcions del seu lloc de treball, sense perjudici del gaudiment del descans diari.

 

9. Flexibilitat condicionada

La franja de flexibilitat condicionada a la cobertura del servei és una mesura de conciliació. És una franja de flexibilitat, sempre que la cobertura del servei quedi garantida.


10. Flexibilitat total

En la franja de flexibilitat total la presència no és obligada, però sí que computen les hores de treball a efectes del sistema de control horari.

 

11. Mesures de conciliació

11.1. Sense perjudici de l’exercici dels drets reconeguts a la normativa vigent, els treballadors i treballadores que tinguin al seu càrrec persones ascendents dependents, o bé persones amb discapacitat fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, o bé descendents de fins a 12 anys d’edat, poden disposar de 30 minuts de flexibilitat dins la franja de presència obligada a l’entrada o sortida, respectant, en tot cas, el compliment de la dedicació establerta.

11.2. Per aquests mateixos motius, o d’altres de caràcter excepcional, la persona responsable del servei/unitat i el treballador o treballadora, de comú acord i prèvia autorització de la Vicegerència de l’Àrea de Recursos Humans i Organització i com a màxim per un curs acadèmic, poden establir un horari particular que no prevegi algunes de les condicions generals regulades, respectant, en tot cas, el compliment de la dedicació establerta.

11.3. Els horaris particulars acordats referits en l’apartat anterior han de respectar al màxim possible les franges de presència obligada. En qualsevol cas, no es podrà acordar un horari particular amb una presència obligada inferior a 5 hores en les jornades continuades.

11.4. El Servei de PAS establirà el procediment per disposar de la flexibilitat addicional de 30 minuts i per sol·licitar els horaris particulars acordats.

11.5. Els treballadors i treballadores a partir dels 60 anys i fins a la seva jubilació, prèvia sol·licitud, podran gaudir de qualsevol dels horaris establerts en aquesta regulació, atenent la cobertura de les necessitats del servei.

11.6. A més de les mesures recollides en aquest acord, la Universitat disposa de protocols específics per motius de salut.

 

12. Jornades a temps parcial i reduccions de jornada

 

 

INTERVALS HORARIS

Reducció respecte a la jornada a temps complet

Nombre d’hores de presència obligada*


Horari normal


Horari
de matí


Horari
 de tarda

1/7

4.30 hores

8.00-16.00

7.30-15.00

13.30-21.00

1/3

3.30 hores

8.30-15.30

8.00-14.30

14.00-20.30

½

2.30 hores

9.00-15.00

8.30-14.00

14.30-20.00

*L’horari de presència obligada s’establirà d’acord amb el cap.

En els casos de jornades diferents a les anteriors, de manera general, la franja de flexibilitat serà de 8.00 a 14.00 hores, en els horaris normals i de matí, i de 14.00 a 21.00 hores en els horaris de tarda. Per a situacions diferents, caldrà acordar un horari particular.

 

13. Altres

13.1. En les jornades normals, excepte la de la tarda fixa a la setmana, si es treballa més de 7 hores, s’haurà de fer una pausa de 30 minuts, que serà obligada a partir de les 15.30 hores.

13.2. No està permesa una jornada diària superior a les 9.30 hores, a excepció de les jornades de caps de setmana.

13.3. En tots els casos, s’ha de respectar les 12 hores de descans entre jornades.

 

14. Serveis extraordinaris

14.1. Els serveis extraordinaris només s’autoritzaran en cas d’una necessitat ineludible i podran ser compensats econòmicament o en hores. La compensació econòmica estarà subjecta a la legislació vigent.

14.2. Tindran la consideració d’hores per serveis extraordinaris normals, les prestades fora del temps de flexibilitat total de l’horari del treballador o treballadora. Les persones que ocupen llocs de treball amb horaris especials, es tractarà específicament la consideració d’hores per serveis extraordinaris normals, d’acord amb la part social.

14.3. Tenen la consideració d’hores per serveis extraordinaris nocturns, les prestades com a conseqüència de la prolongació de l’horari del treballador o treballadora en la franja horària compresa entre les 22.00 i les 6.00 hores.

14.4. Tenen la consideració d’hores per serveis extraordinaris festius, les prestades en un dia de descans de l’horari del treballador o treballadora.

14.5. Els serveis extraordinaris es compensaran amb hores de servei, d’acord amb el barem següent:

–1 hora de servei extraordinari normal es compensarà amb 1.30 hores de treball.

–1 hora de servei extraordinari festiu o nocturn es compensarà amb 1.45 hores de treball.

La fracció mínima que s’ha de considerar com a serveis extraordinaris és d’1 hora. A partir de la primera hora, es consideraran a raó de fraccions de 15 minuts.

14.6. La compensació en hores dels serveis extraordinaris s’ha de fer dins del mateix any natural. Si bé, les fetes durant el darrer trimestre de l’any es podran compensar durant el primer trimestre de l’any següent.

14.7. En tots els casos, les hores per serveis extraordinaris han de ser autoritzades pel cap de servei o unitat. Els serveis extraordinaris es notificaran a la presidència de l’òrgan de representació del personal que correspongui, indicant el nombre d’hores i el fet causant.

14.8. El treballador o treballadora que gaudeixi de qualsevol tipus de reducció de jornada, permís o llicència no pot prestar serveis extraordinaris.

 

15. Acumulació setmanal de treball suplementari i dies anuals de compensació

Quan, per necessitats del servei, es faci dins del temps de flexibilitat horària una jornada setmanal superior a l’habitual, el personal d’administració i serveis pot acumular anualment el treball suplementari. En data 1 de febrer, el treball suplementari acumulat de l’any anterior quedarà exhaurit.

Aquesta acumulació pot ser compensada dins de les franges de flexibilitat de l’horari habitual.

També es pot autoritzar un màxim d’un dia anual de compensació a càrrec d’aquest saldo setmanal d’hores, que ha d’estar acumulat en el moment de gaudir-lo, i que s’ha de sol·licitar un cop gaudides totes les hores d’assumptes propis i no més tard del 31 de gener de l’any següent. L’autorització està supedita a les necessitats del servei.

 

16. Realització de les jornades i els horaris

Sense perjudici del règim disciplinari i la responsabilitat en què pugui incórrer el treballador o treballadora, l’incompliment de la jornada i l’horari, així com les absències no justificades, poden originar la deducció proporcional de les retribucions, d’acord amb el que estableixen els règims estatutari i laboral.

 

7. Atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat de la convocatòria 2020
(Data de publicació dels acords: 14 d'octubre del 2020)

El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l’assignació d’aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

La resolució EMC/3587/2019, de 23 de desembre, dona publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2019 (convocatòria any 2020).

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha avaluat els mèrits de recerca del personal docent i investigador contractat corresponent a la convocatòria ordinària del 2020.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l’article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern

ACORDA

Proposar al Consell Social l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2019, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2020, al personal docent i investigador contractat relacionat en l’annex.

ANNEX

Nom

1r cognom

2n cognom

Any 1

Any 6

Categoria professional

Mireia

Artigot

Golobardes

2011

2017

Professora lectora

Albert

Bel

Pereira

2008

2013

Professor lector

Albert

Bel

Pereira

2014

2019

Professor lector

Andrea

Caggese

 

2012

2019

Professor agregat

Sergio

Canalda

Criado

2014

2019

Professor indefinit no fix

Pol

Capdevila

Castells

2014

2019

Professor agregat interí

Eusebi

Colàs

Neila

2014

2019

Professor agregat interí

Alexandre

De Le Court

 

2014

2019

Professor indefinit no fix

Ramon

Escaler

Bascompte

2014

2019

Professor agregat

Santiago

Fillol

Vázquez

2014

2019

Professor agregat interí

 

 

 

 

 

 

 

Emilia

Gómez

Gutiérrez

2013

2018

Professora agregada

María José

González

López

2014

2019

Professora agregada

Silvia

Hernandez

Llodra

2014

2019

Professora agregada

Josep Manel

Jiménez

Morales

2005

2017

Professor lector

Mònika

Jiménez

Morales

2013

2019

Professora agregada

Linda Gale

Jones

 

2007

2012

Professora agregada

Linda Gale

Jones

 

2013

2018

Professora agregada

Nicola

Lucchi

 

2002

2007

Professor agregat

Nicola

Lucchi

 

2008

2013

Professor agregat

Javier

Macía

Santamaría

2014

2019

Professor agregat

Eva

March

Roig

2012

2017

Professora agregada interina

Marcel

Mauri

De Los Rios

2014

2019

Professor agregat interí

Narcís

Parés

Burguès

2014

2019

Professor agregat

Gema

Piella

Fenoy

2014

2019

Professora agregada

Carles

Roca

Cuberes

2014

2019

Professor lector

Ruth

Rodríguez

Martínez

2014

2019

Professora agregada interina

Aïda

Solé

Auró

2014

2019

Professora agregada interina

Aïda

Solé

Auró

2008

2013

Professora agregada interina

Jaume

Subirana

Ortín

2011

2016

Professor agregat

Camil

Ungureanu

 

2013

2018

Professor agregat

Rubén

Vicente

García

2014

2019

Professor agregat interí

 

8. Reconeixement i baixa de Grups de Recerca UPF

Vistos els informes favorables de la Comissió de Recerca del 8 de juliol del 2020 i de 23 de setembre del 2020, el Consell de Govern acorda el reconeixement i la baixa dels grups de recerca UPF següents:

 

Reconeixement de grups de recerca

Grup de Recerca Live-cell Structural Biology

Coordinador: Oriol Gallego Molí

Adscripció: Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

 

Grup de Recerca en Biologia Sintètica per a Aplicacions Biomèdiques

Coordinador: Javier Macía Santamaría

Adscripció: Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

 

Baixa de grups de recerca

Grup de Recerca en Màgia i Endevinació a Grècia i Roma

Adscripció: Departament d’Humanitats

 

9. Designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes
(Data de publicació dels acords: 14 d'octubre del 2020)

El Consell de Govern designa el professor Miquel Rodrigo Alsina, catedràtic d’universitat del Departament de Comunicació vocal de la Comissió de Professorat, en substitució del professor Jaume Guillamet Guinovart.

 

10. Ratificació de convenis

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 6.