1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 15 de desembre del 2021.

2n. Informe del rector.

- Retiment de comptes dels primers100 dies de mandat.

3r. Proposta d'inici del procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF.

4t. Proposta de creació de la Càtedra Josep Fontana.

5è. Proposta d'aprovació de temes de l’àmbit acadèmic:

- Proposta de modificació de la programació de titulacions oficials.
- Proposta de modificació de la Normativa de Reconeixement Acadèmic en Crèdits per Aprenentatge de Llengües en els Estudis de Grau.
- Proposta de modificació de la Normativa del Programa d'Estudis de Grau Obert de la Universitat Pompeu Fabra.
- Proposta d'aprovació de les Bases del Programa d'Ajuts a l'Estudi de la Comunitat UPF.
- Proposta d’aprovació de la Normativa del programa Campus Júnior.

6è. Proposta d’aprovació de temes d’estructura acadèmica:

- Proposta d’aprovació dels convenis de col·laboració acadèmica entre la UPF i diverses entitats per regular l’adscripció de centres docent d’ensenyament superior:

 • Fundació Institut d’Educació Contínua (Barcelona School of Management).
 • Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Escola Superior Politècnica Tecnocampus, Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus i Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus).
 • Fundació Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona School of Economics).

7è. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit de recerca i transferència de coneixement:

- Proposta de constitució de la spin off DISRUPTX, S.L. i participació de la UPF en aquesta.

- Proposta d’aprovació de les Bases reguladores de les beques de recerca artística per a creadors artístics interessats en l’àmbit de les ciències biomèdiques.

- Proposta de modificació de les bases del projecte “En residència a l’àrea Tallers” del campus del Poblenou.

8è. Proposta d’aprovació de temes d’integritat, transparència i bon govern

- Proposta d’incorporació al Codi Ètic de la Declaració del Claustre universitari sobre el respecte, defensa i promoció de la llibertat d’expressió a la UPF.
- Proposta de modificació de la Normativa per la que es desenvolupa la legislació de la Transparència i el dret d’accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra.
- Proposta de modificació de la Normativa per la qual es regulen els càrrecs acadèmics de la Universitat Pompeu Fabra.
- Presentació de la Memòria anual del Consell Assessor de la Transparència en matèria de transparència, informació pública  i bon govern 2021.

9è. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit econòmic i organització:

- Proposta d’aprovació de les escales i intervals de nivells del personal d'administració i serveis funcionari de la UPF.
- Proposta d’aprovació dels perfils del personal d'administració serveis funcionari de la UPF.
- Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

10è. Proposta de designació de membres a comissions de la Universitat i a altres organismes.

11è. Ratificació de convenis.

12è. Afers de tràmit.

- Proposta de modificació de l’acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 de creació de les Unitats de Coordinació Acadèmica per canviar el nom de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències de la Salut i de la Vida.

13è. Torn obert de paraules.

 

 

 

1r. Aprovació de l’acta de la sessió de 15 de desembre del 2021.
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2022)

S'aprova l'acta de la sessió de 15 de desembre del 2021.

2n. Informe del rector.

El Consell de Govern pren coneixement del document “Retiment de comptes dels primers 100 dies de mandat”, presentat pel rector i que consta com a annex1.

3r. Inici del procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF.
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2022)

Vista les propostes del rector de concedir el títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra a la Sra. Pilar Bayés i de Luna i a la Sra. Carme Ruscalleda i Serra,

Vista la proposta d’un terç dels membres del Claustre de concedir el títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra al Sr. Josep Carreras i Coll,

D’acord amb el Reglament regulador del procediment per a la concessió del doctorat honoris causa de la UPF, el Consell de Govern, el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Establir un termini d’un mes des de la presa d’aquest acord per presentar  propostes de persones d'especial rellevància acadèmica, social o cultural per ser distingides com a doctor honoraris causa.

Segon. Designar la Comissió de Professors Doctors que ha de valorar les propostes, que estarà formada pels professors següents:

 • Elena Larrauri Pijoan, del Departament de Dret, que la presideix.
 • Guillem López Casasnovas, del Departament d’Economia i Empresa.
 • Vanesa Daza Fernández, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
 • Carme Bach Martorell, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.
 • Elena Bosch Fuste, del Departamdent de Medicina i Ciències de la Vida.

4t.  Creació de la Càtedra Josep Fontana.
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2022)

Amb l’objectiu d’honorar la figura del gran historiador, professor de la UPF i fundador del l´Institut Universitari d´Història Jaume Vicens Vives, la UPF, considera oportuna la creació d’una Càtedra Josep Fontana per tal de promoure l´estudi, la recerca, el debat i la difusió sobre la Història, en el sentit més global, tenint present la seva funció social.

Josep Fontana i Lázaro, un dels grans renovadors de la historiografia espanyola, ha estat per a molts l’historiador català més eminent dels últims cinquanta anys, i la traducció d’alguns dels seus llibres en vàries llengües el va consolidar també com una figura de projecció internacional. Fontana sempre va donar suport als joves investigadors i aquest objectiu, entre d´altres, com el debat historiogràfic i sobre problemàtiques del món actual, estarà tothora present en l´activitat de la Càtedra.

La Càtedra Josep Fontana podrà, així mateix, preveure i impulsar activitats relacionades amb la figura científica de Josep Fontana i amb els temes que va conrear gràcies al seu inequívoc compromís cultural i cívic.

És per això que el Consell de Govern

ACORDA

Primer. La creació de la Càtedra Josep Fontana, en els termes previstos a l'annex.

Segon. Sol·licitar l'informe favorable del Consell Social.

 

ANNEX

Primer. Es crea la Càtedra Josep Fontana a la Universitat Pompeu Fabra, com a càtedra institucional.

Segon. La Càtedra Josep Fontana té per finalitat fer explícit l’interès i el compromís de la Universitat amb la figura i els valors que simbolitzava el professor Josep Fontana; vol potenciar l´activitat dels historiadors de la UPF en la recerca i en l´ensenyament; la renovació historiogràfica; la transferència de coneixement i el compromís cívic i social.

Tercer. Els principals objectius de la Càtedra Josep Fontana són l´impuls de la recerca dels joves investigadors en l’àmbit històric; l´organització d´activitats de reflexió i de debat historiogràfic i sobre problemàtiques del món actual; i la difusió de l’obra de Josep Fontana.

Entre les possibles activitats previstes destacarien:

1. Ajut a la recerca històrica concedit a la millor tesi d´Història llegida a la UPF (Premi Extraordinari d´Història), cada curs.
2. Organització de conferències anuals sobre línies renovadores en la investigació històrica (història de gènere; creixement econòmic i desigualtat; història total, història global; la història dels grups socials sense història; la història en l´educació; la historiografia catalana contemporània; etc.), a càrrec de reconeguts especialistes nacionals o internacionals.
3. Organització de Seminaris i Jornades sobre mirades crítiques i alternatives al món actual.
4. Impuls a l’edició de materials inèdits de Josep Fontana que formen part del seu ric llegat dipositat a la Biblioteca de la UPF (sobre la II República, la guerra civil, el franquisme, el marxisme, la qüestió nacional, escrits diversos, etc.). Es promouran els treballs d´edició a cura de joves historiadors.
5. Creació d´un web per informar de les activitats de la càtedra i que contingui estudis o publicacions sobre Josep Fontana (i també treballs seus), així com textos derivats de les activitats organitzades  per la Càtedra (Jornades o conferències).
6. Qualsevol altra que tingui a veure amb la docència, l’estudi i la recerca en l’àmbit històric.

Quart. El director o directora de la Càtedra Josep Fontana (preferentment un catedràtic o, en tot cas, un professor permanent) i un director o directora adjunt seran proposats pel Consell de l´Institut d´Història Jaume Vicens Vives i nomenats pel rector de la UPF qui n’informarà el Consell de Govern de la Universitat. Cada tres anys el Consell de l´Institut d´Història Jaume Vicens Vives considerarà la renovació del titular i del director adjunt de la Càtedra, els quals podran accedir a un segon període de tres anys.

Cinquè. Són funcions del director o directora de la Càtedra Josep Fontana:

- Elaborar-ne el pla anual d’activitats, acompanyat d’un projecte de pressupost i dels mitjans necessaris per dur-lo a terme, i elevar-lo als òrgans competents de la UPF per a la seva aprovació.
- Elaborar-ne la memòria anual.
- Coordinar les activitats que es portin a terme.
- Gestionar-ne els fons.

Sisè. Es podrà crear un Consell Assessor, un cop informat el Consell de l´IHJVV,  format per historiadors de prestigi i per persones que hagin estat vinculades a l´obra de Josep Fontana. El Consell Assessor serà informat de l’activitat de la Càtedra i proposarà possibles noves línies d´actuació.

Setè. La Càtedra Josep Fontana s’adscriu a la UCA d’Humanitats i la gestió correrà a càrrec de l´Institut d´Història Jaume Vicens Vives de la UPF i de la UGA d’Humanitats. Cada any, el Consell del IHJVV aprovarà les activitats proposades pel director o directora de la Càtedra així com el pressupost d´ingressos i despeses.

Vuitè. La Universitat dotarà la Càtedra Josep Fontana dels espais necessaris per desenvolupar les seves activitats, i facilitarà la col·laboració d’altres serveis i/o unitats de la UPF.

La Càtedra podrà rebre subvencions i també aportacions de terceres entitats amb les quals s’hagi establert un conveni.

 

5. Aprovació de temes de l’àmbit acadèmic
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2022)

5. 1. Modificació de la programació de titulacions oficials

S’aprova la modificació de la programació universitària de titulacions oficials per als cursos 2021-2022 i 2022-2023, que consta com a annex 2.

5.2. Modificació de la Normativa de Reconeixement Acadèmic en Crèdits per Aprenentatge de Llengües en els Estudis de Grau

D’acord amb el Decret Llei 22/2021, de 5 d’octubre, deixa de ser requisit per a l’obtenció del títol de grau l’acreditació d’una tercera llengua. Per aquest motiu, cal modificar la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau aprovada per Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2009 i modificada per acords del Consell de Govern d’11 de març i 6 de maig del 2015, 30 de maig i 4 de juliol del 2018 i 9 de desembre del 2020. i actualitzar-ne els annexes.

En conseqüència, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic: Modificar la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau, en els termes següents:

Es proposa eliminar l’article 3 bis

“Article 3bis. Reconeixement de crèdits per aprenentatge de llengües estrangeres per a estudiants que hagin iniciat ensenyaments de grau a partir del curs 2018-2019

Els estudiants de qualsevol ensenyament de grau que hagin iniciat els estudis a partir del curs 2018-2019 podran obtenir el reconeixement de crèdits per l'aprenentatge de llengües estrangeres en les condicions següents:

a. Anglès, francès, alemany i italià:

i. Per poder obtenir el reconeixement en crèdits d'aquestes quatre llengües, prèviament hauran d'haver acreditat un nivell B2 de qualsevol d'una d'aquestes llengües.

ii. Un cop hagin acreditat un nivell B2 d'una d'aquestes llengües podran obtenir el reconeixement de crèdits per l'aprenentatge de la llengua ja acreditada, sempre que es tracti d'un nivell superior al B2 d'acord amb aquesta normativa.

iii. Un cop hagin acreditat un nivell B2 d'una d'aquestes llengües, podran obtenir el reconeixement de crèdits per l'aprenentatge de les altres tres llengües en les mateixes condicions que qualsevol estudiant d'acord amb aquesta normativa.

b. Resta de llengües estrangeres, diferents de les de l'apartat a):

i. Podran obtenir el reconeixement de crèdits per l'aprenentatge d'aquestes llengües en les mateixes condicions que qualsevol estudiant d'acord amb aquesta normativa.”

Disposició final.

Aquesta modificació entrarà en vigor a partir de la seva publicació.

Disposició derogatòria.

Es deroguen les resolucions d’1 de juny de 2018 de la vicerectora de Direcció de Projectes per a la Docència sobre diverses situacions relatives a l’acreditació del coneixement de llengua  estrangera i  la del 3 de maig del 2021 d’Acreditació de coneixements lingüístics d’una tercera llengua als estudis de grau (requisit B2). Superació del requisit per mitjà de vies alternatives a la presentació d’un certificat oficial d’idiomes, atès que d’acord amb el Decret Llei 22/2021, de 5 d’octubre aquest requisit ja no és exigible.

 

5.3. Modificació de la Normativa del Programa d'Estudis de Grau Obert de la Universitat Pompeu Fabra

El grau en Medicina impartit conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona deixà de ser una titulació interuniversitària ja que s’ha iniciat el nou grau en Medicina de la UPF,

Atès que aquest  grau en Medicina UPF és una titulació que habilita per a l'exercici d'activitats professionals regulades, es considera oportú no incloure’l en el programa d’estudis de Grau Obert. Aquesta mesura s’aplicarà a les titulacions de grau amb característiques habilitants.

El conseqüència, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic: Modificar la Normativa del Programa d’estudis de Grau Obert de la

Universitat Pompeu Fabra en els termes següents:

El punt 1 de l’article 6 queda redactat de la manera següent:

“1. El títol de grau a què podran optar els estudiants admesos al Programa d'estudis de Grau Obert pot ser qualsevol dels estudis de grau actuals que ofereix la UPF, amb l'excepció dels graus interuniversitaris, els graus que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades  i els dels centres adscrits.”

 

5.4. Aprovació de les Bases del Programa d'Ajuts a l'Estudi de la Comunitat UPF

Atès que els ajuts a l’estudi de la Comunitat UPF ja tenen una trajectòria consolidada en el si de la universitat i les diverses convocatòries mantenen les mateixes característiques, es considera necessari establir un programa amb unes bases estables que donin garanties d’equitat, solidaritat i eficiència, tant als possibles sol·licitants d’aquests ajuts com als membres de la UPF que contribueixen econòmicament a aquest programa.

El Consell de Govern

ACORDA

Article únic: Aprovar les bases del Programa d’Ajuts a l’Estudi de la Comunitat UPF que s’adjunten com a annex d’aquest Acord.

 

ANNEX. BASES DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS A L’ESTUDI DE LA COMUNITAT UPF

Base 1. Objecte

El programa d’Ajuts a l’Estudi de la Comunitat UPF (d’ara endavant el Programa) té com a objecte cobrir el pagament dels preus públics de matrícula i d’altres preus públics que es deriven d’aquesta a aquells estudiants que, de manera puntual i fortuïta, es troben davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost total o parcial dels pagaments a la universitat.

Base 2. Destinataris

Apartat 1. Els ajuts del Programa van adreçats als estudiants dels centres integrats de la UPF (exclosos centres adscrits) matriculats en ensenyaments oficials de grau i de màster.

Apartat 2. Queden exclosos d’aquesta convocatòria els sol·licitants la situació econòmica dels quals ha estat causada per decisions personals individuals, com pot ser l’emancipació de l’estudiant de la residència familiar.

Base 3. Modalitats dels ajuts

Apartat 1. Les modalitats dels ajuts són els següents:

- Preu dels crèdits matriculats durant el curs acadèmic objecte de la convocatòria.
- Exempció de les despeses de gestió per manca de pagament dels preus de matrícula a la Universitat.
- Complement a la minoració dels preus públics dels estudis universitaris obtinguts per la beca Equitat del curs de la convocatòria dels ajuts a l’estudi.
- Preu dels crèdits repetits no coberts per la beca de caràcter general concedida durant el curs objecte de la convocatòria.
- Altres ajuts als preus públics que consideri la comissió.

Apartat 2. L’import dels ajuts podrà abastar la totalitat o una part dels crèdits matriculats corresponents o de les despeses esmentades a l’apartat anterior, per l’adaptació a la situació econòmica del sol·licitant i pel caràcter limitat del fons d’ajut disponible, segons allò que consideri discrecionalment la Comissió d’Adjudicació.

Apartat 3. Aquests ajuts es podran atorgar només una vegada, a excepció dels casos en que la Comissió d’Adjudicació consideri que s’ha produït una nova situació que afecta la situació econòmica familiar. En qualsevol cas, es prioritzaran les sol·licituds que no hagin gaudit d’aquests ajuts amb anterioritat.

Base 4. Requisits

Apartat 1. Els sol·licitants que vulguin optar a aquests ajuts han de complir els requisits següents:

a) Cursar, en un centre propi de la UPF, uns estudis oficials de grau o de màster.
b) En el cas dels estudis de màster, s'haurà de complir, almenys, un dels següents supòsits:

- que el màster habiliti per a l'exercici d'activitats professionals regulades,
- que estigui matriculat en el segon curs d’un màster amb una durada de dos cursos acadèmics,
- que cursi, amb matrícula parcial, el segon any del primer curs del màster.

c) Haver matriculat el curs acadèmic objecte de la convocatòria el mínim de crèdits exigit per obtenir beca a temps parcial en la convocatòria de beques de caràcter general per aquell curs acadèmic, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris o tots els crèdits que li resten per finalitzar els seus estudis.
d) Tenir residència legal a Espanya. L’autorització d’estada per estudis no es considerarà equivalent a l’autorització de residència.
e) No estar en possessió o no reunir els requisits per a l’obtenció d’un títol oficial del mateix nivell acadèmic o que habiliti per a les mateixes competències professionals, per a les quals se sol·licita l’ajut a l’estudi. Aquest requisit no serà d’aplicació en el cas que l’estudiant es trobi cursant els últims 60 crèdits del segon estudi i tingui un  expedient acadèmic amb una qualificació mitjana mínima de 5 punts.
f) Acreditar que la seva situació econòmica familiar durant el primer trimestre i segon trimestre del curs objecte de la convocatòria no li permet fer front al pagament dels preus públics exigits per la universitat. Aquesta situació no ha d’haver estat causada per una decisió de la persona sol·licitant. En particular, caldrà acreditar que la persona sol·licitant es troba en unes circumstàncies econòmiques que li haurien permès obtenir en la convocatòria ordinària les beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional, però no les va sol·licitar perquè la minoració d’ingressos es va produir amb posterioritat a la finalització dels terminis per participar a aquestes convocatòries.
g) No gaudir de cap altre ajut públic o privat per la mateixa finalitat, concepte o curs acadèmic, llevat dels casos contemplats a l’apartat c) i d) de la base 3.

Apartat 2. El compliment de les condicions i requisits previstos a la convocatòria no implica necessàriament la concessió de l’ajut, el qual està subjecte a les disponibilitats pressupostàries.

Base 5. Pressupost

Apartat 1. Els fons per cobrir els ajuts atorgats a cada convocatòria es nodrirà de les  aportacions econòmiques efectuades per persones físiques o jurídiques la finalitat de les quals sigui dotar aquests ajuts.

Apartat 2. En cas que l’import total dels ajuts atorgats no quedi cobert amb les aportacions contemplades a l’apartat 1 d’aquesta base, la Universitat assegura, amb una dotació mínima anual de 75.000€ el funcionament  d’aquest programa.

Base 6. Òrgan convocant

Correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui convocar els ajuts del programa.

Base 7. Sol·licituds i terminis

Aparta 1. Es realitzarà una convocatòria anual, a l’inici del segon trimestre del curs acadèmic on s’indicaran els terminis per presentar i resoldre les sol·licituds.

Apartat 2. La convocatòria, que es publicarà a la web de la Universitat, inclourà el formulari de sol·licitud corresponent que caldrà presentar acompanyat de la documentació acreditativa, a través d’una instància general que es podrà presentar al registre electrònic de la UPF o per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Base 8. Documentació

Apartat 1. Els sol·licitants han d’aportar la documentació següent:

- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar. S’entendrà per unitat familiar el que estableix l’article 14 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.

- Certificat històric de convivència del Padró Municipal d’Habitants que correspongui on constin totes les persones que conviuen al domicili familiar i des de quan.
- Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys durant l’any anterior a l’objecte de la convocatòria anual: declaració de la renda, certificat d’imputacions o altres documents acreditatius.
- Documentació acreditativa de la situació econòmica familiar: certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal de la situació actual, certificat de defunció d’algun dels sustentadors de la unitat familiar o altres documents, segons correspongui.

Apartat 2. Potestativament, els sol·licitants poden aportar informes dels Serveis Socials justificant la situació econòmica al·legada, o qualsevol altre document que considerin oportú.

Base 9. Instrucció del procediment

Els actes d’instrucció s’efectuen d’ofici pel Servei de Gestió Acadèmica i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Base 10. Resolució de la convocatòria. Comissió d’Adjudicació dels ajuts Comunitat UPF

Apartat 1. Correspon resoldre les sol·licituds d’aquest Programa al rector o rectora, a proposta de la Comissió d’Adjudicació, constituïda a l’efecte i que tindrà la composició següent:

- El vicerector o vicerectora competent en temes relatius a les relacions amb la comunitat universitària, que la presidirà.
- Tres professors o professores nomenats pel rector.
- El vicegerent o vicegerenta de l’Àrea de Docència.
- Un o una representant dels estudiants, escollit pel Consell d’Estudiants.
- El cap o la cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretari o secretària de la Comissió.

Apartat 2. La Comissió d’Adjudicació d’aquest Programa, que s’encarregarà d’avaluar les sol·licituds presentades, podrà sol·licitar l’assessorament del personal tècnic que consideri necessari. Així mateix, podrà decidir totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en aquestes bases.

Base 11. Procediment i criteris d’adjudicació dels ajuts

Apartat 1. Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, la Comissió d’Adjudicació establirà un ordre de prioritat de les sol·licituds atenent al compliment dels requisits de la base 4 d’aquest programa, a la modalitat d’ajut que demana el sol·licitant i a la situació de greus dificultats econòmiques familiars al·legades i documentades; i determinarà la modalitat o modalitats de l’ajut a concedir a cada sol·licitud.

Apartat 2. El Servei de Gestió Acadèmica, previ acord de la Comissió d’Adjudicació, formularà la proposta de resolució provisional degudament motivada, contra la qual es podran presentar al·legacions, i es publicarà a la web de la UPF, indicant el seu NIF/NIE, import concedit o motiu de denegació de la sol·licitud, segons correspongui.

Base 12. Comunicacions als sol·licitants i publicació de la resolució

Apartat 1. Les comunicacions amb els sol·licitants es faran únicament mitjançant l’adreça de correu electrònic que les persones interessades hagin fet constar a la sol·licitud.

Apartat 2. La resolució dels ajuts es publicarà a la pàgina web de beques i ajuts de la UPF

Base 13. Incompatibilitats

Els ajuts concedits del Programa són incompatibles amb els concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat i curs acadèmic, excepte la beca de la convocatòria general del Ministeri d’Educació i Formació Professional, la beca equivalent del Departament d’Ensenyament del Govern Basc i la beca d’Equitat de la Generalitat de Catalunya, sempre que els ajuts del Programa complementin els imports dels preus públics no coberts per aquestes beques oficials.

Base 14. Revocació de l’ajut

Apartat 1. L’adjudicació d’aquests ajuts es podrà revocar si es descobreix que a la sol·licitud s’han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats d’acord amb la base 13 d’aquest programa.

Apartat 2. També es podrà revocar l’ajut si, un cop resolta la convocatòria, l’estudiant deixa de complir algun dels requisits establerts a la base 4 d’aquestes bases.

Apartat 3. En el cas que es demostri que alguna persona beneficiària ha incorregut en alguna de les causes de revocació establertes en aquestes bases, el Servei de Gestió Acadèmica proposarà al rector obrir un procediment de revocació que podrà concloure amb l’obligació de fer el pagament de l’import dels preus públics concedit a l’ajut.

Apartat 4.  Correspon al rector resoldre l’expedient de revocació dels ajuts atorgats.

Base 15. Autorització per a l’obtenció de dades de caràcter personal

Apartat 1. La presentació de la sol·licitud d’ajut del Programa comporta l’autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i dels membres computables de la unitat familiar amb els organismes públics, universitats o centres d’estudis d’ensenyament superior que correspongui en cada cas, amb l’objectiu de resoldre el procediment.

Apartat 2. La participació en la convocatòria implica el consentiment al tractament de les dades amb la finalitat de gestionar la convocatòria i fer-ne difusió en els termes exposats en aquestes bases.

Apartat 3. Les dades es conservaran mentre siguin necessàries per a la gestió de la convocatòria corresponent i posterior difusió.

Apartat 4. La UPF no cedirà les dades a tercers excepte que existeixi una obligació legal.

Apartat 5. Els sol·licitants podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades per escrit, davant el gerent de la Universitat, acreditant la seva identitat, per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Apartat 6. L’oposició al tractament de dades en la mesura que sigui incompatible amb la gestió de la convocatòria podrà determinar el desistiment o la renúncia a l’ajut.

 

5.5. Aprovació de la Normativa del programa Campus Júnior

Dins del marc educatiu EDvolució, la Universitat Pompeu Fabra reforça el seu compromís com a universitat pública en obrir les seves portes a la societat, més enllà dels estudiants universitaris. En aquest marc, la seva aposta per la innovació docent i la formació transversal li permet generar continguts rigorosos a la vegada que accessibles per a diferents tipus de públic.

Integrat en els Programes Transversals UPF, el programa Campus Júnior vol donar accés a les aules universitàries als estudiants de secundària i batxillerat, establint el pont necessari entre l’educació secundària i la universitat.

L’experiència acumulada i la bona acollida que el programa Campus Júnior ha tingut des que va començar l’any 2012 plantegen la necessitat d’introduir canvis en la seva normativa per a perfilar millor la tipologia de continguts i el procediment de proposta de cursos. Aquesta nova normativa, reprenent els aspectes fonamentals que han fet exitós el programa Campus Júnior en el passat, redefineix els procediments amb què es programa l’oferta anual, incorporant un coordinador o coordinadora acadèmica que vetlla per la qualitat i coherència del programa, sempre d’acord amb els responsables acadèmics dels estudis de grau de la universitat.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic: Aprovar la normativa del Programa Campus Júnior que s’adjunta com a annex d’aquest Acord.

Disposició Transitòria única. L’oferta de cursos aprovada per la Comissió d’Ordenació Acadèmica abans de la data d’entrada en vigor d’aquesta normativa es regirà per la normativa del programa Campus Júnior aprovada per acord del Consell de Govern de 19 d’octubre de 2016.

Disposició derogatòria única. Es deroga la normativa del programa Campus Júnior aprovada per acord del Consell de Govern de 19 d’octubre de 2016.

Disposició final única. Aquesta normativa entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació.

 

ANNEX

NORMATIVA DEL PROGRAMA CAMPUS JÚNIOR
 

Article 1. Objectiu

L'objectiu del programa Campus Júnior UPF és acostar els estudiants de tercer i quart de l’Eduació Secundària Obligatòria (ESO), de primer curs de Batxillerat o de cicle formatiu de grau mitjà a la Universitat amb una oferta de cursos dissenyats de manera pràctica, lúdica i accessible per a estudiants en etapa preuniversitària. Els cursos podran ser específics sobre una disciplina concreta entre les que constitueixen els estudis de grau de la UPF o transversals sobre un fenomen explorat des de diferents disciplines.

Article 2. Requisits d'accés

Per poder participar en aquest programa cal ser estudiant de tercer o de quart curs de l'Educació Secundària Obligatòria, de primer curs de Batxillerat o de cicle formatiu de grau mitjà. En cas que en algun curs quedin places lliures, s'hi podran inscriure estudiants de segon d'ESO i segon de Batxillerat.

Article 3. Proposta de cursos

1. El programa Campus Júnior comptarà amb un coordinador o coordinadora acadèmic, que serà responsable de la preparació de l'oferta, coordinació i desplegament dels cursos. Aquestes funcions les desenvoluparà sota la supervisió del vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació acadèmica.

2. Correspon als degans o directors de centre presentar propostes de cursos, que s’hauran d’acordar prèviament amb el coordinador o coordinadora acadèmic. El coordinador o coordinadora serà responsable d’elaborar la programació anual de cursos.

3. Dins l'equip de professorat de cada curs és imprescindible que hi consti, com a mínim, un membre del personal docent i investigador que presti serveis a la UPF a temps complet.

4. Els cursos han de tenir un mínim de vint hores lectives i s'han de desenvolupar durant els mesos de juliol o setembre.

5. En la proposta de cursos ha de constar la informació següent:

- Títol del curs
- Professorat
- Objectius
- Programa de continguts
- Nombre màxim d'inscripcions
- Hores lectives
- Calendari
- En cas que sigui necessari, el cost del material específic per al curs

6. No es podran presentar propostes de cursos que no hagin aconseguit en les dues edicions anteriors la demanda mínima establerta a la convocatòria corresponent.

Article 4. Aprovació de la programació anual de l'oferta de cursos

L'oferta del programa Campus Júnior UPF ha de ser aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica, a proposta del vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació acadèmica.

Article 5. Organització i impartició

1. Tots els estudiants que s'inscriguin al programa Campus Júnior UPF tindran accés a les instal·lacions de la UPF d'acord amb les necessitats de cada curs.

2. En la proposta de cada curs hi ha de constar el nombre màxim de places que s'ofereixen, d'acord amb les característiques del curs. En cas que no se n'especifiqui cap, es considerarà que el màxim de places és de trenta estudiants. El nombre mínim de places no podrà ser inferior al nombre que garanteixi la sostenibilitat econòmica del curs.

3. La impartició de qualsevol curs es pot cancel·lar si no s'arriba al nombre mínim d'inscrits que estipuli la convocatòria anual. El vicerectorat competent en matèria d’ordenació acadèmica podrà autoritzar excepcionalment la impartició d’un curs que no arribi a aquest mínim d’inscrits. Els estudiants afectats podran canviar la inscripció a un altre dels cursos del Campus Júnior (sempre que hi hagi places disponibles i compensant, si cal, el preu de la inscripció) o bé sol·licitar el retorn de l'import pagat.

4. L'import de la inscripció a un curs es retornarà en cas que el curs quedi cancel·lat per la Universitat o en cas de força major per part de l’estudiant.

Article 6. Preu i beques

1. Correspon al Consell Social fixar anualment el preu de matrícula i els descomptes aplicables als cursos inclosos en el programa Campus Júnior UPF.

2. El preu de matrícula de cada curs pot variar en funció de si necessita de l’adquisició de material específic.

3. La Universitat oferirà anualment, en el marc de la seva disponibilitat pressupostària, un cert nombre de beques per l'import total de la matrícula per procurar que cap estudiant no es quedi sense l'oportunitat de gaudir d'aquesta experiència per raons econòmiques. El procediment de sol·licitud i els criteris d’adjudicació de les beques s’indicaran en les bases, que es publicaran anualment.

Article 7. Certificat d'assistència i avaluació dels estudiants

1. Per rebre el certificat d'assistència a un curs cal assistir a un mínim del 80% de les sessions i haver dut a terme les activitats plantejades pel professorat del curs.

2. La participació en un curs del programa Campus Júnior no comportarà per a l'estudiant un valor acadèmic en crèdits.

Disposició final

Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació acadèmica publicar la convocatòria anual amb la relació dels cursos i la informació corresponent sobre nombre de places, oferta de beques i descomptes, així com resoldre qualsevol qüestió que no estigui prevista en aquesta normativa.

 

6. Aprovació de temes d’estructura acadèmica
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2022)

Aprovació dels convenis de col·laboració acadèmica entre la UPF i diverses entitats per regular l’adscripció de centres docent d’ensenyament superior:

6.1.

La disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d'1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, disposa que " Tots els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents s’han d’adaptar al que es preveu aquí en el termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. No obstant això, aquesta adaptació és automàtica, pel que fa al termini de vigència del conveni, per aplicació directa de les regles que preveu l’article 49.h).1r per als convenis que no tinguin determinat un termini de vigència o, si existeix, tinguin establerta una pròrroga tàcita per un temps indefinit en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En aquests casos el termini de vigència del conveni és de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de la present Llei.”

L'Advocacia de l’Estat, en data 7 d’octubre del 2020, va emetre un informe on concloïa que els convenis que les universitats tenen amb el seus centres adscrits no tenen cap especialitat respecte d’aquesta previsió general, per la qual cosa s’ha superat aquest termini previst a la Llei 40/2015 sense haver acordat una pròrroga expressa o un nou conveni.

Davant això, és considera totalment necessari renovar els convenis que regeixen l'adscripció dels centres docents d'ensenyament superior ja adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, en aquest cas el que regeix l'adscripció a la UPF de la Barcelona School of Management,

L’esmentat conveni, a més, a banda de la seva adaptació a la Llei 40/2015 citada, incorpora les adaptacions que la legislació universitària ha introduït en relació a les titulacions universitàries, professorat, etc., així com les exigències que la UPF ha estès als seus centres adscrits en relació a la qualitat, la planificació estratègica o les relacions econòmiques.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Aprovar el conveni de col·laboració acadèmica entre la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Institut d’Educació Contínua que regeix l’adscripció com a centre docent d’ensenyament superior, del centre Barcelona School of Management, que consta com a annex 3.

 

6.2.

La disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d'1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, disposa que "Tots els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents s’han d’adaptar al que es preveu aquí en el termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. No obstant això, aquesta adaptació és automàtica, pel que fa al termini de vigència del conveni, per aplicació directa de les regles que preveu l’article 49.h).1r per als convenis que no tinguin determinat un termini de vigència o, si existeix, tinguin establerta una pròrroga tàcita per un temps indefinit en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En aquests casos el termini de vigència del conveni és de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de la present Llei”.

L'Advocacia de l’Estat, en data 7 d’octubre del 2020, va emetre un informe on concloïa que els convenis que les universitats tenen amb el seus centres adscrits no tenen cap especialitat respecte d’aquesta previsió general, per la qual cosa s’ha superat aquest termini previst a la Llei 40/2015 sense haver acordat una pròrroga expressa o un nou conveni.

Davant això, és considera totalment necessari renovar els convenis que regeixen l'adscripció dels centres docents d'ensenyament superior ja adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, en aquest cas els que regeixen l'adscripció a la UPF de l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus, de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus i de l’Escola Superior de Ciències de la salut Tecnocampus,

Els esmentats convenis, a més, a banda de la seva adaptació a la Llei 40/2015 citada, incorporen les adaptacions que la legislació universitària ha introduït en relació a les titulacions universitàries, professorat, etc., així com les exigències que la UPF ha estès als seus centres adscrits en relació a la qualitat, la planificació estratègica o les relacions econòmiques.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Aprovar els convenis de col·laboració acadèmica entre la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, que regeixen l'adscripció a la UPF com a centres docents d’ensenyament superior, de l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus, de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus i de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus, que consten com a annex 4, annex 5 i annex 6.

 

6.3.

La disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d'1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, disposa que "Tots els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents s’han d’adaptar al que es preveu aquí en el termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. No obstant això, aquesta adaptació és automàtica, pel que fa al termini de vigència del conveni, per aplicació directa de les regles que preveu l’article 49.h).1r per als convenis que no tinguin determinat un termini de vigència o, si existeix, tinguin establerta una pròrroga tàcita per un temps indefinit en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En aquests casos el termini de vigència del conveni és de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de la present Llei”.

L'Advocacia de l’Estat, en data 7 d’octubre del 2020, va emetre un informe on concloïa que els convenis que les universitats tenen amb el seus centres adscrits no tenen cap especialitat respecte d’aquesta previsió general, per la qual cosa s’ha superat aquest termini previst a la Llei 40/2015 sense haver acordat una pròrroga expressa o un nou conveni.

Davant això, és considera totalment necessari renovar el conveni d'adscripció de la Barcelona School of Economics com a institut universitari de recerca.

L’esmentat convenis, a més, a banda de la seva adaptació a la Llei 40/2015 citada, incorporen les adaptacions que la legislació universitària ha introduït en relació a les titulacions universitàries, professorat, i altres aspectes.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Aprovar el conveni de col·laboració acadèmica entre la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Barcelona Graduate School of Economics que regeix l’adscripció de l’institut universitari de recerca Barcelona School of Economics, que consta com a annex 7.

 

7. Aprovació de temes de l’àmbit de recerca i transferència de coneixement
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2022)

Aprovació de les Bases reguladores de les beques de recerca artística per a creadors artístics interessats en l’àmbit de les ciències biomèdiques

L’article 2.a de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats estableix com a funcions de la Universitat al servei de la societat la creació, desenvolupament, transmissió i crítica de la ciència, de la tècnica i de la cultura.

La Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Vila Casas van signar al 7 d febrer de 2020 un acord per impulsar l’art contemporani i la creació artística dins de la UPF. Entre els projectes i activitats que es volen desenvolupar hi ha la creació de la figura de l’artista en residència a la UPF perquè artistes seleccionats entrin en contacte amb professors, investigadors i grups de recerca de la Universitat.

Fruit d’aquest acord, i ateses les creixents interrelacions entre l’art i la ciència, la Universitat Pompeu Fabra a través del seu Departament de Medicina i Ciències de la Vida, en col·laboració amb la Fundació Vila-Casas, promou la convocatòria de beques de recerca artística per a creadors interessats en l’àmbit de les ciències biomèdiques.

Es pretén que a través d’una estada a les instal·lacions del Departament de Medicina i Ciències de la Vida al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, l’artista becat/da tingui la possibilitat d’intercanviar experiències amb els investigadors i buscar sinergies i punts d’encontre entre l’art i la ciència, amb l’objectiu de desenvolupar un projecte de format i tècnica artística totalment lliure.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Punt únic. Aprovar les Bases de les beques de recerca artística per a creadors interessats en l’àmbit de les ciències experimentals i de la salut, les quals es recullen a continuació.

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE RECERCA ARTÍSTICA PER A CREADORS INTERESSATS EN L’ÀMBIT DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT

1. Objecte

Les beques de recerca artística per a creadors interessats en l’àmbit de les ciències experimentals i de la salut, incloent especialment les ciències biomèdiques, tenen per objecte atorgar ajuts a creadors interessats en aquests àmbits per a fomentar un espai de diàleg creatiu entre la ciència i l’art, i de col·laboració entre la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Vila Casas. Estan inclosos tots els llenguatges artístics, des dels llenguatges més tradicionals –fotografia, pintura o escultura– fins a disciplines més experimentals dels llenguatges artístics contemporanis.

2. Requisits

2.1. Poden participar-hi persones físiques a títol individual o com a integrants de col·lectius. Els participants han de ser artistes majors d’edat que treballin en la interfície art-biologia-medicina i especialment en ciències biomèdiques.

2.2. Els participants hauran també de complir els següents requisits:

a) Trobar-se al corrent d’obligacions tributaries, amb la Seguretat Social i amb la Universitat Pompeu Fabra.
b) No tenir residencia fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com paradís fiscal.

3. Nombre i import de les beques

La convocatòria anual de les beques detallarà el nombre de beques així com el seu import.

4. Procediment i tramitació

4.1. El procediment de concessió dels ajuts és de concurrència competitiva, valorant les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de valoració recollits en aquestes bases.

4.2. Correspon al rector, convocar les beques. La convocatòria contindrà com a mínim la informació que estableix l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

4.3. Les convocatòries es publicaran a la web de la UPF https://www.upf.edu/ca/web/biomed.

4.4. La tramitació del procediment correspon a la Unitat de Gestió i Administració de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra.

4.5. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà una llista provisional de persones admeses i s’establirà un termini de 10 dies hàbils per a possibles esmenes. Si el sol·licitant no esmena la seva sol·licitud es considerarà que desisteix de la seva petició.

4.6. Esmenades les sol·licituds, o en cas que no procedeixi, es publicarà la llista definitiva, de les persones admeses.

4.7. La unitat de tramitació remetrà les sol·licituds i la informació complementaria presentada al jurat, a qui correspon analitzar i valorar les sol·licituds.

4.8. La resolució d’adjudicació dels ajuts correspon al rector i es farà en un termini establert a la convocatòria, comptador des de la data de la publicació de la convocatòria.

4.9. La resolució d’adjudicació de les beques expressarà els beneficiaris, les quanties i les sol·licituds denegades. Serà publicada a la següent web de la UPF https://www.upf.edu/ca/web/biomed.

4.10. Contra la resolució del rector que esgota la via administrativa, es podrà interposar  recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir del dia següent a la data de publicació de la resolució o, alternativament, recurs de reposició davant el rector en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent a la publicació de la resolució.

4.11. Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l’adreça de correu electrònic que s’hagi fet constar a la sol·licitud. En cas de col·lectius les comunicacions es mantindran amb la persona que s’hagi designat com representant del col·lectiu.

5. Sol·licituds

5.1. Els interessats hauran d’expressar la seva voluntat de participació mitjançant una sol·licitud que caldrà presentar-la acompanyada de la documentació acreditativa, al Registre General de la Universitat o per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.2. La sol·licitud s’ha de presentar en el termini d’un mes des de la data de publicació de la convocatòria.

5.3. La sol·licitud haurà de contenir una declaració del sol·licitant sobre el compliment dels requisits de participació i el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals.

5.4. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’una memòria que contingui el projecte que es proposa desenvolupar i d’un currículum individual dels sol·licitants.

La presentació de les sol·licituds suposa l’acceptació d’aquestes bases.

6. Criteris de selecció

El jurat considerarà l’interès artístic de la proposta, les sinèrgies que poden establir-se amb els científics, i la transversalitat de la proposta. Els tres criteris es consideraran de manera que els dos primers ponderin un 40% cada un i el tercer un 20%.

7. Jurat

7.1. El jurat serà l’òrgan encarregat d’avaluar discrecionalment les sol·licituds presentades i proposar els candidats seleccionats al rector.

7.2. El jurat estarà compost per tres membres designats a proposta de la Universitat Pompeu Fabra (president, secretari i un vocal) i tres membres designats a proposta de la Fundació Vila Casas (tres vocals).

7.3. La convocatòria contindrà el nom dels membres del jurat.

7.4. Estudiada la documentació, el jurat valorarà les sol·licituds segons els criteris assenyalats en aquestes bases.

7.5. Es faculta al jurat per decidir totes aquelles qüestions que no quedin recollides en aquestes bases.

8. Compatibilitat de les beques i tractament fiscal

8.1. Les beques són compatibles amb qualsevol altre premi o beca.

8.2. Les beques estaran subjectes a la tributació que determini la normativa fiscal.

9. Pagament de la beca

El pagament de la beca serà fraccionat. 2/3 de la beca es pagaran a l’inici de l’estada, 1/3 de la beca en finalitzar el projecte. De la quantitat total, si l'artista ho demana, una part es podrà destinar a la compra del material necessari.

10. Drets sobre l’obra

10.1. Els drets de propietat intel·lectual, tant morals com d'explotació, sobre les obres que puguin resultar de l’estada pertanyen exclusivament als seus autors.

10.2 La Universitat Pompeu Fabra tindrà el dret no exclusiu d'exposar-les, en qualsevol suport, i de reproduir-les per publicar-les en els mitjans de comunicació de la Universitat en l'àmbit de les seves activitats pròpies i sense ànim de lucre, fent-hi constar sempre el corresponent copyright amb el nom de l'autor.

10.3. Si l'autor vol que l'obra es faci pública amb pseudònim, ho ha d’indicar expressament.

11. Publicitat i promoció

11.1. La Universitat Pompeu Fabra farà una presentació pública del projecte desenvolupat pels artistes becats durant la seva estada.

11.2. Els artistes becats en la difusió que facin de l’obra resultant de l’estada hauran d’indicar que han rebut finançament públic de la Universitat Pompeu Fabra per a la seva creació.

12. Justificació de les beques

El director del Departament de Medicina i Ciències de la Vida i el beneficiari seran el responsables de justificar l’aprofitament de l’estada al campus exigida per la convocatòria, a través de l’informe final que el beneficiari lliurarà al final de l’estada.

13. Revocació de les beques

Es podran revocar les beques en cas de comprovar que s’han falsejat les dades o que hi ha un incompliment dels requisits d’aquestes bases i de la convocatòria.

14. Autorització del tractament de les dades personals

14.1. La participació en la convocatòria implica el consentiment al tractament de les dades amb la finalitat de gestionar la convocatòria i fer-ne difusió en els termes exposats en aquestes bases.

14.2. Les dades es conservaran mentre siguin necessàries per a la gestió de la convocatòria corresponent i posterior difusió.

14.3. La UPF no cedirà les dades a tercers excepte que existeixi una obligació legal.

14.4. Els participants poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades per escrit, acreditant la seva identitat, per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

14.5. L’oposició al tractament de dades en la mesura que sigui incompatible amb la gestió de la convocatòria podrà determinar el desistiment o la renúncia a la beca.

 

Modificació de les bases del projecte “En residència a l’àrea Tallers” del campus del Poblenou

La transformació de l'àrea Tallers es va fer amb l'objectiu de convertir-la en un espai neuràlgic i transversal dedicat a la gestió del coneixement i la producció cultural que donés resposta, tanmateix, als objectius del model UPF EDvolució. Aquests espais acullen diferents serveis entorn de les indústries culturals com ara: sales d'edició, platós, sala de projecció I la Galeria Tallers. 

Sembla oportú modificar les bases del projecte "En residència a l'àrea Tallers" i posar en el centre les iniciatives properes a les indústries culturals, artístiques i socials per donar-li coherència i per reforçar la transferència de coneixement en aquests àmbits. Així mateix, cal una adaptació de la composició de la Comissió de Selecció "En residència a l'àrea Tallers" per respondre a l'actual estructura acadèmica de la UPF.

Per això, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar la modificació de les bases del projecte “En residència a l’àrea Tallers” del campus del Poblenou, aprovades per acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021, en els termes següents:

Primer. La base primera queda redactada de la manera següent:

“1. Objecte i finalitat

El punt neuràlgic d’aquesta nova àrea és la zona de cotreball, concebuda com un espai de creuament d’experiències, que integra diversos sectors de caràcter multidisciplinari. Per això, s’hi han establert una sèrie de zones amb autonomia, pensades per acollir-hi persones o grups que tinguin un projecte dels àmbits de la innovació cultural, social o artística amb caràcter d’aplicació pràctica i que vulguin desenvolupar-lo durant deu mesos i mig, prorrogables deu mesos i mig més.

L’objectiu és convidar les persones candidates a un període de residència a la UPF amb la voluntat de proveir-les de les eines i els recursos perquè desenvolupin els seus talents i projectes en col·laboració amb la comunitat universitària. Orientativament i atenent les necessitats dels espais dels diferents projectes, es preveu acollir-ne simultàniament sis.


Segon. La base segona queda redactada de la manera següent:

2. Eines i recursos

La UPF posa a l’abast de les persones o dels col·lectius residents els recursos següents:

a) Un espai de treball adequat i singularitzat, però en contacte amb altres projectes que hi participen. Aquest espai de treball, que pot ser d’ús exclusiu o compartit amb d’altres projectes per afavorir el diàleg col·laboratiu, és un espai dotat amb quatre taules, vuit cadires i un monitor de TV de 65 polsades.

b) Accés a les mateixes instal·lacions, al campus del Poblenou, que els estudiants de la UPF (aules de teoria, aules d’informàtica, espais tècnics i d’altres espais ocasionals, en funció de la seva disponibilitat).
c) Accés als serveis de la Biblioteca, incloent-hi el préstec regular i la consulta de bases de dades i de publicacions en línia des de les diferents seus dels campus.
d)Accés a préstec de material audiovisual.
e) Recepció periòdica d’informació de les activitats socials i culturals de la Universitat.
f) Assessorament i accés als diferents canals de la UPF per projectar, comunicar i impulsar cada projecte en els àmbits social, cultural, institucional i socioeconòmic
g) Possibilitat de dialogar i col·laborar amb tots els estaments universitaris per enriquir el projecte.


Tercer. La base tercera queda redactada de la manera següent:

3. Destinataris

La participació en la convocatòria corresponent està oberta, prioritàriament, a totes les persones que tenen o han tingut un vincle amb la UPF –antics alumnes (alumni) de grau, de postgrau, de màster, de doctorat; estudiants en actiu o altres figures–. Es dirigeix a persones o col·lectius dels àmbits de la innovació cultural, social o artística amb projectes d’aplicació pràctica i de caràcter marcadament innovador. Les sol·licituds poden presentar-se individualment o col·lectivament. En aquest últim cas, s’ha d’establir un responsable del projecte.”


Quart. La base quarta queda redactada de la manera següent:

4. Convocatòria i presentació de sol·licituds

Es farà una convocatòria anual, i l'òrgan convocant serà el rector o rectora o vicerector o vicerectora en qui delegui.

La convocatòria es difondrà a través de la pàgina web de l’àrea Tallers i d’altres canals de comunicació habituals de la Universitat.

La inscripció a la convocatòria corresponent s'ha de fer mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació requerida, que es pot presentar de manera presencial al Registre General de la UPF o de manera electrònica,  adjuntant aquest formulari i la documentació corresponent, a la instància general electrònica, adreçada a la Direcció de Campus del Poblenou. La participació a la convocatòria corresponent comporta acceptar-ne les bases.

La documentació que s’hi ha de presentar ha d’incloure els camps següents:

- Títol del projecte.
- Descripció detallada del projecte d’innovació cultural, social o artística i amb caràcter de recerca aplicada fent menció específica al seu caràcter transversal i transdisciplinari, tant del mateix projecte com de l’equip (fins a 4.000 caràcters, espais inclosos).

- Justificació de la rellevància del projecte en relació amb l’entorn de creació i recerca de l’àrea Tallers (fins a 2.000 caràcters, espais inclosos), tenint en compte els criteris de valoració especificats en el punt 8 d’aquestes bases.
- Pla de treball, tot especificant un calendari (fins a 2.000 caràcters, espais inclosos).
- Pla de presencialitat (indicar la preferència d’ocupació de l’espai assignat a l’àrea Tallers –franja de matí, franja de tarda, tot el dia...–).
- Currículum dels sol·licitants (fins a 600 caràcters, espais inclosos).
- DNI o passaport del sol·licitant o sol·licitants.
- Identificació de tots els membres del projecte en cas de sol·licituds col·lectives: nom i cognom/s, telèfon i adreça electrònica
. “

 

Cinquè. La base setena queda redactada de la manera següent:

7. Composició i funcions de la Comissió de Selecció del projecte “En residència a l’àrea Tallers”

L’òrgan avaluador dels projectes és la Comissió de Selecció del projecte “En residència a l’àrea Tallers”.

Composició

Està formada pels membres següents:

- Director o directora del campus del Poblenou.
- Vicerector o vicerectora de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació.
- Un professor o professora expert en les indústries creatives i culturals, designat pel vicerector o vicerectora de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació.
- Responsable del programa UPF Alumni.
- Dinamitzador o dinamitzadora de l’àrea Tallers.

La Comissió de Selecció es reserva la possibilitat d’escollir un nombre superior als sis projectes previstos inicialment, d’acord amb les seves característiques i necessitats, i amb la disponibilitat dels espais de l’àrea Tallers.”

 

Sisè. La base vuitena queda redactada de la manera següent:

8. Criteris de valoració dels projectes

La Comissió de Selecció del projecte “En residència a l’àrea Tallers” valorarà les sol·licituds en funció de:

- La qualitat del projecte presentat, el seu caràcter innovador i a seva viabilitat (de 0 a 5 punts).
- La transversalitat i la interdisciplinarietat de la proposta i de l’equip (de 0 a 5 punts).
- El compromís d’interactuar amb altres iniciatives, sigui amb altres projectes residents, sigui amb altres agents i propostes estratègiques de la UPF (de 0 a 5 punts).
- La voluntat d’impulsar el projecte a partir de la creació de sinergies que transcendeixin el mateix espai universitari (de 0 a 5 punts).

 

Setè. La base desena queda redactada de la manera següent:

10. Condicions i compromisos

Condicions:

- La presentació dels resultats dels projectes seleccionats serà pública i es durà a terme a la UPF en una data que han de concretar entre els residents i la UPF.
- Els residents ostentaran l’autoria dels projectes.
- La durada de la residència serà variable, en funció de les necessitats de cada projecte, fins a un màxim de deu mesos i mig (de mitjan setembre a finals de juliol), prorrogables deu mesos i mig més (de mitjan setembre a finals de juliol).

 

Compromisos:

- Tant els projectes residents com la UPF es comprometen a informar sobre la vinculació mútua en el desenvolupament i la projecció dels projectes, així com a fer-les constar.
- El logotip de la UPF s’inclourà en els crèdits del material de comunicació i difusió dels projectes, de la manera següent:
Amb el suport de la UPF en el marc del Projecte #En Residència a l’àrea Tallers de la Universitat Pompeu Fabra”.

- El logotip, o signatura, dels projectes residents (empresa, grup creatiu, nom del projecte, etc.) constaran també en les bases informatives de la UPF.
 

DISPOSICIÓ FINAL. Aquesta modificació entrarà en vigor el dia següent al de la seva aprovació pel Consell de Govern.

 

8. Aprovació de temes d’integritat, transparència i bon govern
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2022)

8.1. Incorporació al Codi Ètic de la Declaració del Claustre universitari sobre el respecte, defensa i promoció de la llibertat d’expressió a la UPF

En data 26 de gener del 2022 el Claustre de la Universitat Pompeu Fabra va aprovar la “Declaració del Claustre universitari sobre el respecte, defensa i promoció de la llibertat d’expressió a la UPF”,

En el punt sisè d’aquesta Declaració s’expressa que aquesta sigui incorporada al Codi Ètic de la UPF, en el marc de l’impuls de la integritat en la Universitat.

Atès que correspon al Consell de Govern l’aprovació del Codi Ètic i de les seves modificacions, el Consell de Govern

ACORDA:

Incorporar al Codi Ètic de la Universitat Pompeu Fabra la Declaració del Claustre universitari sobre el respecte, defensa i promoció de la llibertat d’expressió a la UPF, aprovada en la sessió del Claustre de 26 de gener del 2022 i que consta com a annex.

 

ANNEX

Declaració del Claustre universitari sobre el respecte, defensa i promoció de la llibertat d’expressió a la UPF

El Claustre universitari, com a màxim òrgan de representació de la comunitat de la UPF, declara el següent:

1. La llibertat d'expressió és un dels fonaments de qualsevol societat democràtica i una condició primordial per al seu progrés i per al desenvolupament de les persones. La funció principal d'una universitat és la cerca i la difusió de coneixement mitjançant la recerca, la docència i la transferència a la societat. La universitat, com a institució social, se sent interpel·lada per aspectes que depassen l'activitat acadèmica i és agent actiu en els processos de transformació cívica. Perquè la universitat pugui complir la seva funció és necessari l’intercanvi lliure d'idees no tan sols intramurs, sinó també en relació amb la societat i, per tant, cal vetllar perquè totes les persones de la comunitat universitària gaudeixin de la màxima llibertat possible per escoltar, aprendre, escriure, parlar, debatre, expressar i difondre idees i reflexions per tots els mitjans.

2. En aquest marc, la Universitat Pompeu Fabra manté el compromís ferm de garantir un entorn on es puguin expressar i escoltar opinions i idees diverses, fins i

tot aquelles que puguin resultar controvertides. La Universitat ha d’esdevenir un espai obert on posar a prova idees, qüestionar valors i canviar el pensament en un marc de civisme i respecte, tot promovent l’esperit crític i ha de ser encara més contundent que la societat en general en la defensa de la llibertat d'expressió i en el foment de tota mena de debats, i, per tant, no pot acceptar denúncies i pressions que cerquin limitar-la.

3. La Universitat protegirà de la manera més àmplia l'exercici del dret de la llibertat

d'expressió i la llibertat acadèmica, però aquesta protecció ha de ser compatible amb el deure de ser responsable i el respecte als drets d’altri. En línia amb la visió del Tribunal Europeu dels Drets Humans, el dret a la llibertat d’expressió no empara aquelles expressions que difamen una persona o col·lectiu concrets, que constitueixin una amenaça o un assetjament efectius, que envaeixin injustificadament interessos essencials de privacitat o confidencialitat.

4. L’exercici de la llibertat d’expressió implica tota la comunitat. El compromís fonamental de la Universitat de protegir i promoure la lliure expressió té correspondència amb el deure de tots els membres de la comunitat universitària de respectar aquesta lliure expressió. Així mateix, la universitat, com a institució educativa, ha de promoure la participació de la comunitat universitària en els debats que s’hi organitzin i ha de procurar que hi hagi un diàleg lliure, viu i plural.

5. La Universitat reprova que membres de la seva comunitat emprin les denúncies internes com a instrument per a blasmar les persones amb opinions diferents, per a destorbar-les en la seva feina o per a forçar-les a l'autocensura.

 

8.2. Modificació de la Normativa per la que es desenvolupa la legislació de la Transparència i el dret d’accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra

Des de l’entrada en vigor de la legislació sobre la transparència, Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la nostra pròpia Normativa per la que es desenvolupa la legislació de transparència i el dret d’accés a la informació pública, la UPF ha fet esforços per a facilitar informació sobre els seus resultats i la prevista per les normatives esmentades. Per a fer-ho ha dotat el seu Portal de la Transparència d’un disseny més visual, entenedor i àgil, alhora que ha dut a terme una actualització i addició continua de nous continguts, com també una ampliació de la informació en les dades ja publicades.

Ara, amb l’entrada en vigor del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, es fa imprescindible adaptar la normativa per la que es desenvolupa la legislació de la transparència i el dret d’accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra a les disposicions d’aquest Decret, que té com a finalitat garantir una implementació de la Llei més efectiva i exhaustiva, clarificar conceptes jurídics indeterminats i resoldre dubtes interpretatius, desenvolupant de forma parcial la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Així mateix, recentment, per mitjà d’Acord de Consell de Govern de 15 de desembre del 2021, fou aprovat el Pla de mesures d'integritat en la gestió de la Universitat Pompeu Fabra. Amb aquest Pla, la UPF es va comprometre, en el marc les mesures de potenciació de la transparència i el bon govern, a “adaptar, en el termini d’un any des de l’aprovació d’aquest Pla” la normativa de transparència a la nova regulació abans esmentada establerta reglamentàriament. Amb aquesta normativa, la Universitat referma la voluntat de promoure un alt nivell d’exigència en la política d’integritat com a institució pública.

La majoria de les modificacions ara proposades es deuen a la concreció que duu a terme aquest Decret en relació amb molts conceptes inclosos a la Llei 19/2014, i per tant, a la nostra pròpia normativa, com ara la definició de les unitats d’informació o un procediment més extens i amb més garanties pel que fa a aquelles sol·licituds de dret d’accés que puguin perjudicar drets o interessos de tercers.

Una novetat d’aquesta modificació proposada que cal destacar és la determinació de qui té la condició d’“alt càrrec” als efectes d’aquesta Normativa. Tal com el preàmbul de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, estableix, “una societat democràtica i la necessitat que els interessos públics siguin servits amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat obliga que el capteniment dels servidors públics, especialment els alts càrrecs, s’ajusti a uns paràmetres que garanteixin el compliment d’aquests principis”. No obstant això, i essent la universitat una de les entitats públiques obligades completament per ambdues normatives catalanes, ni la Llei 19/2014, del 29 de desembre, ni el posterior desenvolupament d’aquesta mitjançant el Decret 8/2021, de 9 de febrer, determinen qui són alts càrrecs en l’àmbit universitari, ja que correspon a les mateixes universitats, en el marc de la seva autonomia, la concreció d’aquest concepte d’acord amb la normativa específica.

En aquest sentit, ni la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), ni la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC), ni els propis Estatus de la Universitat Pompeu Fabra qualifiquen de forma expressa cap òrgan de govern unipersonal com a “alt càrrec”. Ara bé, encara que cap de les anteriors normatives defineixi què s’entén per “alt càrrec”, almenys a efectes de transparència el rector i el gerent poden considerar-se “alts càrrecs”, desenvolupant ambdós funcions directives al si de la Universitat Pompeu Fabra; el rector essent la màxima autoritat acadèmica nomenat per Decret del Consell de Govern autonòmic; i el gerent essent el responsable de serveis la direcció i la gestió dels recursos administratius i econòmics de la Universitat i fixant els criteris d’actuació que permeten un millor funcionament administratiu.

Finalment, convé subratllar que, si bé en aquesta modificació proposada, s’estableix únicament a efectes de transparència qui són considerats “alts càrrecs” a la Universitat Pompeu Fabra; es preveu que aquest mateix òrgan de govern, en el termini màxim de sis mesos, reguli les obligacions en matèria de transparència i bon govern dels alts càrrecs descrits a l’article 4.2 d’aquesta Normativa.

Per tot això, el Consell de Govern,

ACORDA

Article únic. Aprovar la modificació de la Normativa per la que es desenvolupa la legislació de la Transparència i el dret d’accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra, en els termes següents:

Primer. Es modifica l’article 1, que queda redactat com segueix:

“Article 1. Objecte

L'objecte d'aquesta normativa és desenvolupar les lleis 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com també el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra en relació a:

a) La transparència de l'activitat pública.

b) El dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques.

c) Els principis de bon govern d'acord amb els quals han d'actuar els càrrecs de direcció i govern de la UPF i la resta de personal al servei de la Universitat a qui és aplicable aquesta Normativa.

d) El govern obert i el foment de la participació i la col·laboració.

e) El règim de garanties i responsabilitats per l'incompliment dels deures i les obligacions establerts a la legislació.”

 

Segon. Es modifica l’article 3, que queda redactat com segueix:

“Article 3. La transparència de l'activitat pública

1. La transparència de l'activitat pública de la UPF es garanteix mitjançant la implantació d'un sistema integral d'informació i coneixement en format electrònic que inclogui els diversos canals que permetin proporcionar la informació pública als membres de la comunitat universitària i als ciutadans. El disseny s'ha de fonamentar en l'ús preferent dels sistemes de gestió de documents públics, com a facilitadors de dades i documents autèntics, en el marc d'interoperabilitat del sector públic.

2. El sistema integral d'informació també ha de permetre la gestió del coneixement en l'àmbit intern, als efectes d'una major eficàcia i eficiència en les decisions que afecten l'acció pública de la UPF, a partir d'una avaluació constant dels serveis.

3. Caldrà adoptar les mesures necessàries per a garantir que la informació pública sigui  disponible paulatinament en bases de dades electròniques de fàcil accés per mitjà de xarxes públiques basades igualment en les tecnologies de la informació i comunicació.

4. La UPF ha de facilitar l'accés a la informació pública en format reutilitzable, amb la finalitat que pugui ser explotada mitjançant la reproducció i divulgació per qualsevol mitjà, de tal forma que permeti la creació de productes o serveis d'informació amb valor afegit basats en les dades públiques, dins dels límits establerts per la normativa sobre reutilització de la informació del sector públic.

Les llicències de Creative Commons o aquelles llicències concretes utilitzades per la Universitat han d'indicar, en tot cas, el deure de reutilitzar la informació obtinguda amb subjecció a les condicions generals establertes a l'article 75.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

5. El sistema integral ha de permetre a les persones un accés fàcil, obert i gratuït a la informació pública.

 

Tercer. Es modifica l’article 4, que queda redactat com segueix:

“Article 4. Òrgans responsables

1. Els òrgans responsables del compliment dels deures i les obligacions establerts per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i aquesta Normativa són el rector, el secretari general i el gerent, a més dels empleats al servei de la Universitat Pompeu Fabra.

2. Als efectes de la legislació sobre la transparència i d'aquesta Normativa, són alts càrrecs el rector i el gerent de la Universitat Pompeu Fabra.

3. Correspon al rector o rectora adoptar les polítiques de transparència i les mesures necessàries per a facilitar el coneixement de la informació pública, en el marc de la legislació sobre la transparència i d'aquesta Normativa així com les competències previstes en aquesta Normativa en matèria de recursos i en relació amb el règim de garanties i responsabilitats.

4. Correspon al secretari o secretària general:

a) Dirigir, organitzar i gestionar el Portal de la Transparència de la UPF i assegurar-ne la interconnectivitat amb el Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.

b) Elaborar la Guia de la Transparència de la UPF.

c) Dur a terme les actuacions necessàries per garantir el compliment de les obligacions de publicitat activa.

d) Resoldre les sol·licituds d'accés a la informació pública.

e) Organitzar i gestionar el Registre de grups d'interès  i la tramitació de les denúncies per incompliment del Codi de Conducta que aquests han de complir,  així com la suspensió temporal de la inscripció en el Registre de grups d'interès o la cancel·lació de la inscripció.

f) Vetllar per la implementació i el desenvolupament d’aquesta Normativa.

5. Correspon al gerent dissenyar les mesures d'organització interna i d'infraestructura necessàries per a donar compliment a la transparència i impulsar el pla de formació corresponent.

6. Els serveis i unitats administratives i acadèmiques han de subministrar la informació requerida per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i aquesta Normativa i els seus responsables esdevenen obligats a col·laborar en la tramitació del dret d'accés a la informació.

7. Els responsables de l'aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i d'aquesta Normativa en les entitats dependents o vinculades a la UPF són els titulars dels òrgans i els càrrecs directius d'aquestes. Han d'acordar mitjançant els seus òrgans els diferents nivells de responsabilitat i comunicar-ho a la Universitat.

 

Quart. S’afegeix l’article 4bis amb la redacció següent:

“Article 4bis. Unitat d'informació

1. Als efectes de la legislació sobre la transparència i d'aquesta Normativa, la unitat d'informació és l’Oficina de la Secretaria General, que té dependència del secretari o la secretària general.

2. La unitat d'informació desenvolupa les tasques següents:

 • Coordinar, comunicar i donar suport i assessorament als serveis i les unitats de la Universitat i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i l'accés a la informació pública.
 • Rebre i dur el registre de les sol·licituds d'accés presentades, així com notificar-ne la recepció, d'acord amb el que disposa l'article 56.1 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, i l’article 10 d'aquesta Normativa.
 • Tramitar i gestionar les sol·licituds d'accés, d'acord amb el que disposa l'article 79 del Decret 8/2021.
 • Derivar les sol·licituds d'accés i comunicar la derivació a les persones interessades, d'acord amb el que disposen els articles 57 i 58 del Decret 8/2021, de 9 de febrer.
 • Donar accés material efectiu a la informació pública objecte de resolució estimatòria.
 • Dictar i trametre les comunicacions substitutòries de resolucions estimatòries de les sol·licituds d'accés i facilitar l'accés a la informació sol·licitada.
 • Vetllar pel compliment dels terminis de tramitació i de resolució de les sol·licituds d'accés.
 • Proposar a l'òrgan competent resoldre la sol·licitud d'accés.
 • Tramitar i gestionar les reclamacions davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, d'acord amb els seus requeriments, i donar accés a la informació d'acord amb les seves resolucions, si escau.
 • Identificar la informació sol·licitada amb més freqüència, a l'efecte de fer-la pública.
 • Recollir i difondre la informació a què es refereix el capítol II del títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.
 • Les funcions executives i de gestió que siguin necessàries per assegurar una aplicació correcta de les disposicions de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, del Decret 8/2021, de 9 de febrer, i d'aquesta Normativa.”

Cinquè. Es modifica l’article 5, que queda redactat com segueix:

“Article 5. Normes generals

1. La informació subjecta al règim de transparència es fa pública en el Portal de la Transparència de la UPF, on s'organitza la informació d'una manera clara, estructurada i en format reutilitzable. El Portal s'interconnectarà amb el Portal de la Transparència organitzat i gestionat per l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

2. El Portal es publica a la web de la UPF i ha de ser accessible des de la Seu electrònica de la UPF.

3. En el Portal s'hi difondrà la informació pública d'interès general d'una manera veraç i objectiva  perquè les persones puguin conèixer l'actuació i el funcionament de la UPF i exercir el control d'aquesta actuació. Es garanteix que aquesta informació es difon de manera constant i s'actualitza permanentment, amb la indicació expressa de la data en què s'ha actualitzat per darrera vegada i, si és possible, de la data en què s'ha de tornar a actualitzar. La periodicitat de l'actualització serà, com a mínim, anual, si la naturalesa de la informació ho permet, sens perjudici dels terminis específics que estableixi la normativa aplicable. En cas que la informació no estigui actualitzada d'acord amb la periodicitat exigible, es farà constar expressament aquesta circumstància, els motius que ho impedeixen i la previsió temporal d'actualització al Portal de la Transparència de la UPF.

4. La informació s'organitzarà de manera temàtica de manera que sigui fàcilment accessible i comprensible per a les persones i que en faciliti una consulta àgil i ràpida per mitjà d'instruments de cerca.

5. Es facilitarà la consulta de la informació amb l'ús de mitjans informàtics en formats fàcilment comprensibles i que permetin la interoperabilitat i la reutilització.

6. Els límits a les obligacions de transparència són els establerts a la legislació sobre la transparència establerts al títol III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, per al dret a l'accés a la informació pública, desenvolupats als articles 68 a 70 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, especialment els relatius a la protecció de dades de caràcter personal. Qualsevol limitació en l'aplicació del principi de transparència s'ha de fonamentar en un límit o una excepció expressament establerts per una norma amb rang de llei.

7.  La informació publicada farà referència, com a mínim, a l'any en curs, tret de la informació relativa als contractes i convenis subscrits i a les subvencions i els ajuts públics atorgats, que farà referència, com a mínim, als darrers cinc anys, d'acord amb el que estableixen els articles 13.1 d) i 15.1 c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre .

8. La informació s'ha de mantenir publicada un mínim de cinc anys des del moment de la seva difusió, llevat que s'estableixi un altre termini en la normativa aplicable.”

 

Sisè. Es modifica l’article 7, que queda redactat com segueix:

“Article 7. Publicitat activa

La Universitat posarà a disposició de la comunitat universitària i dels ciutadans, adaptada al marc de les seves competències, la informació prevista en els articles 9

a 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, en els articles 16 a 52 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, i aquella informació pública rellevant en l'àmbit de la docència i de la recerca següent:

 • Organització institucional: informació sobre la missió de la UPF, la seva estructura i funcions, la informació relativa als recursos humans que preveu la legislació, la normativa i acords dels òrgans de govern generals, els procediments, les cartes de serveis, les actuacions de rellevància jurídica, etc.

La informació relativa a l'organització institucional i l'estructura administrativa s'ha de publicar amb una periodicitat semestral.

 • Gestió econòmico-pressupostària i patrimonial: informació pressupostària i econòmica i sobre els béns de la UPF.
 • Planificació i programació: informació sobre els instruments de planificació de la UPF tant a nivell estratègic com de direcció.
 • Contractació pública i convenis: el perfil de contractant i la informació sobre els convenis vigents signats per la UPF i les seves eventuals modificacions.

L'òrgan de contractació de la UPF ha de publicar anualment, preferentment dins el darrer trimestre, la relació de contractes que preveu licitar durant el proper any a través del seu perfil de contractant allotjat a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya.

 • Activitat subvencional: informació sobre la concessió de beques i ajuts.
 • Docència: resultats dels processos d'avaluació de la docència i dels ensenyaments, de la internacionalització, inserció dels graduats, enquestes, etc.
 • Recerca i transferència: informació sobre l'estructura de la recerca i la transferència, dades econòmiques de la recerca, resultats d'avaluació, producció científica, etc.
 • Xifres i indicadors.”

 

Setè. Es modifica l’article 8, que queda redactat com segueix:

“Article 8. Exercici del dret d'accés a la informació pública

1. Qualsevol ciutadà major de 16 anys o qualsevol membre de la comunitat universitària, a títol individual i en el seu propi nom o en representació i nom de les persones jurídiques legalment constituïdes, tenen dret a accedir, mitjançant sol·licitud, a la informació pública, arxius i registres, sense més limitacions que les contemplades en la Llei.

2. S'entén per informació pública els continguts o documents, qualsevol que sigui el seu format o suport, que obrin en poder de la UPF com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions. Quan la pretensió d'accés a la informació pública resulti de l'exercici de potestats públiques, serà d'aplicació el principi de col·laboració interadministrativa. L'àmbit d'incidència afecta tant la documentació en curs de tramitació com la qualificada de conservació permanent.

3. Per a l'exercici del dret a la informació pública, la UPF disposa d'un sistema de gestió de documents que permet la interoperabilitat entre administracions, la localització de qualsevol document i la vinculació de cada document al seu règim d'accés i publicitat. A aquests efectes, el sistema està adaptat als criteris d'accés establerts per la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).

4. L'exercici del dret d'accés a la informació pública de la UPF no és condicionat a la concurrència d'un interès personal, no resta subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma. Només pot ésser denegat o restringit per les causes expressament establertes per les lleis.

5. No es regeixen per aquesta Normativa les sol·licituds de complement d'informació general i ordinària sobre les activitats que realitza la UPF, que s'adreçaran als punts d'informació de l'estudiant o als llocs que expressament s'assenyalin al web de la UPF en cada activitat. Tampoc no es regulen per aquest article la formulació de suggeriments, queixes i felicitacions, que es regeixen pel Reglament de Suggeriments, Queixes i Felicitacions, aprovat per Acord del Consell de Govern de 28 d'abril del 2021, si be el formulari haurà de ser accessible des del Portal de la Transparència.

6. L'accés dels interessats als documents dels procediments administratius en tràmit es regeixen pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu. En el cas de matèries que tinguin establert un règim d'accés especial, aquest accés és regulat per llur normativa específica i, amb caràcter supletori, per la Llei 19/2014, del 29 de desembre.”

 

Vuitè. Es modifica l’article 9, que queda redactat com segueix:

“Article 9. Limitacions al dret d'accés a la informació

1. El dret d'accés a la informació pública només es podrà denegar o restringir per les causes expressament establertes per les lleis. Aquestes limitacions s'han d'interpretar restrictivament en benefici del dret i no es poden ampliar per analogia.

2. Les denegacions o restriccions del dret d'accés s'hauran de basar necessàriament en els límits establerts als articles 21 a 24 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i als articles 68 a 70 del Decret 8/2021, de 9 de febrer.

3. Quan concorrin alguns dels límits, l'accés podrà ser parcial en els termes de l'article 25 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i l’article 68 del Decret 8/2021, de 9 de febrer. Les limitacions han de ser proporcionals i tenen caràcter temporal mentre perdurin les raons que justifiquen la seva aplicació.

4. En els casos en els quals la desestimació total o parcial d'una sol·licitud d'accés es fonamenti en l'aplicació d'un límit motivada explícitament en un informe, aquest s'ha de fer públic de forma activa, prèvia anonimització, juntament amb la resolució desestimatòria de l'accés.

En el cas que el contingut de l'informe pugui revelar informació afectada pel límit, la necessitat de publicació de l'informe s'entén satisfeta amb la publicació d'un extracte o resum del contingut de tal manera que no permeti revelar la informació afectada pel límit.

5. Les limitacions a l'accés constaran en els instruments de descripció i altres recursos de suport creats per l'Arxiu de la UPF, a fi i efecte que les persones els puguin conèixer abans de formular la sol·licitud.”

 

Novè. Es modifica l’article 10, que queda redactat com segueix:

“Article 10. Requisits de les sol·licituds d'informació pública

1. Les sol·licituds d'accés a la informació pública es poden fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de:

a) La identitat del sol·licitant, no complint aquest requisit les sol·licituds anònimes.

b) La informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d'indicar cap document ni expedient concrets.

c) La forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació.

d) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre el sol·licitant i la Universitat.

2. El sol·licitant pot exposar, amb caràcter potestatiu, els motius que justifiquen l'exercici del dret d'accés a la informació pública. L'absència de motivació o la manca de fonamentació jurídica de la seva pretensió en cap cas no pot ésser una causa per a denegar la sol·licitud.

3. En el Portal de la Transparència es posarà a disposició de les persones un formulari per a facilitar el dret d'accés, que es podrà presentar electrònicament, per mitjà de la Seu electrònica, o presencialment complimentant el formulari disponible en el Portal i presentant-lo al Registre de la UPF o per qualsevol dels mitjans admesos per la legislació de procediment administratiu. En el cas del formulari electrònic la persona interessada haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica avançada basat en certificats electrònics reconeguts, inclòs el contingut al carnet de la UPF o DNI-e.

El formulari de sol·licitud d'accés informarà els usuaris del tractament que rebran les seves dades personals i de la forma d'exercir els drets que els reconeix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

4. Les sol·licituds s'adreçaran a la unitat d’informació, l'Oficina de la Secretaria General de la UPF. En el cas que les persones s'adrecin a altres òrgans de la UPF, aquests en donaran trasllat a l'Oficina de la Secretaria General en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat en la Seu electrònica de la UPF, i informar de quina és aquesta data.

L'òrgan que hagi rebut la sol·licitud ha de declarar-se incompetent per tramitar-la, i comunicar la derivació interna a la persona sol·licitant dins del termini de cinc dies hàbils següents a la tramesa de la derivació, amb indicació de la unitat d’informació competent i del nom, cognoms i dades de contacte de la persona responsable.

En aquest supòsit, el termini per resoldre la sol·licitud s'inicia des de la data en la qual la sol·licitud ha entrat en la Seu electrònica de la UPF, sense que el tràmit de la derivació interna suspengui en cap cas el termini per resoldre.

5. S'atendran també les sol·licituds formulades en documents elaborats pel sol·licitant sempre i quan tinguin els continguts establerts a l'apartat primer d'aquest article.

6. Una vegada presentada la sol·licitud, la unitat d’informació notificarà al sol·licitant la recepció de la sol·licitud, dins dels deu dies hàbils següents a la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el Registre electrònic de la UPF, tret que

la resolució de la sol·licitud d'accés es dicti abans del transcurs d'aquest termini de deu dies hàbils.

La notificació de recepció ha de contenir la data en què la sol·licitud ha tingut entrada en el Registre electrònic de la UPF, l'òrgan competent per resoldre, la data màxima per resoldre i notificar la resolució, la unitat i la persona responsable de la tramitació, així com els efectes que pugui produir el silenci administratiu i la informació relativa als recursos que escaiguin contra un eventual acte presumpte.

7. Si la sol·licitud és imprecisa es demanarà al sol·licitant que concreti, en un termini de deu dies hàbils, la informació a la qual vol tenir accés, prestant-li el suport necessari. Aquest tràmit suspendrà el termini per resoldre. En el cas que el sol·licitant no compleixi aquest termini se'l tindrà per desistit i s'arxivarà l'expedient, sense perjudici que es torni a exercir el dret amb una nova sol·licitud que compleixi els requisits.”

 

Desè. Es modifica l’article 11, que queda redactat com segueix:

“Article 11. Inadmissió de sol·licituds

La inadmissió de les sol·licituds caldrà motivar-la en les causes previstes a l’article 29 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i en les previsions dels articles 64 a 67 del Decret 8/2021, de 9 de febrer.”

 

Onzè. Es modifica l’article 12, que queda redactat com segueix:

“Article 12. Afectació de drets o interessos de tercers

1. Si l'accés a la informació pot perjudicar drets o interessos de tercers identificats o que siguin fàcilment identificables, se'ls notificarà una comunicació que ha d'indicar l'objecte i els motius de la sol·licitud d'accés, si s'han fet constar, i se'ls concedirà un termini de deu dies hàbils perquè les terceres persones puguin tenir vista de l'expedient relatiu a la sol·licitud d'accés i formular per escrit les al·legacions que considerin. Aquest tràmit suspèn el termini per resoldre.

2. La comunicació no ha d'incloure la identitat de la persona sol·licitant, tret que, excepcionalment, la UPF consideri de forma motivada, i prèvia consulta a la persona sol·licitant, que la tramesa de la sol·licitud amb la seva identitat pot ser essencial per a la defensa de drets i interessos titularitat de terceres persones afectades.

Als efectes de dur a terme la consulta prèvia a la persona sol·licitant, la unitat d’informació ha d'informar-la, mitjançant comunicació, de la intenció de donar trasllat de la sol·licitud a terceres persones afectades, i concedir-li un termini no inferior a cinc dies hàbils per tal que es pugui oposar justificadament a la revelació de la seva identitat a les terceres persones afectades.

En cas que la persona sol·licitant en la consulta prèvia s'oposi a la revelació de la seva identitat, i la UPF no la consideri suficientment justificada a l'efecte de la defensa dels drets i interessos titularitat de tercers afectats, la UPF ha de decidir prèvia ponderació entre l'afectació dels tercers i l'oposició de la persona sol·licitant.

4. La unitat d’informació ha d'informar la persona o persones sol·licitants, mitjançant comunicació, tant del trasllat de la sol·licitud a terceres persones afectades com de la suspensió del termini per resoldre fins que s'hagin rebut les al·legacions o bé hagi transcorregut el termini de deu dies hàbils concedit a aquest efecte.

5. Als efectes d’allò establert a l'article 31.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, l'òrgan competent per resoldre només ha de tenir en compte les al·legacions formulades que puguin fer valer dades o elements determinants per ponderar els drets i interessos de les terceres persones eventualment afectades per la sol·licitud d'accés.

6. En el cas que estiguin afectades dades de caràcter personal,  la unitat d’informació ha de demanar un informe al delegat de Protecció de Dades de la Universitat Pompeu Fabra d’acord amb l’article 3.1.f) de la Resolució del rector de 4 de desembre del 2018 de mesures organitzatives en l’àmbit de la protecció de dades de caràcter personal de la UPF.”

 

Dotzè. Es modifica l’article 13, que queda redactat com segueix:

“Article 13. Òrgan competent per a resoldre i unitat d’informació

1. El secretari o secretària general és l'òrgan responsable de resoldre les sol·licitud d'accés a la informació pública.

2. La unitat d’informació de les sol·licituds d'accés a la informació pública és l'Oficina de la Secretaria General, amb les funcions descrites a l'article 4bis d'aquesta Normativa.”

 

Tretzè. Es modifica l’article 14, que queda redactat com segueix:

“Article 14. Termini per resoldre i efecte del silenci administratiu

1. El termini per resoldre és d'un mes a comptar des de la data d'entrada de la sol·licitud en el registre de la Universitat. Aquest termini es podrà ampliar 15 dies naturals més en el cas que el volum o la complexitat de la informació que es sol·licita ho facin necessari. La pròrroga i els seus motius han de ser comunicats al sol·licitant abans del venciment del primer termini.

2. En el supòsit que en el termini establert per a resoldre la UPF no hagués resolt, els efectes del silenci seran positius, la qual cosa vol dir que la UPF estarà obligada a facilitar l'accés a la informació pública en el termini de trenta dies hàbils. No es podrà adquirir el dret d'accés per silenci administratiu si concórrer algun dels límits establerts per les lleis.”

 

Catorzè. Es modifica l’article 16, que queda redactat com segueix:

“Article 16. Accés a la informació o documentació

1. L'accés als documents s'ha de facilitar en el suport material o mitjà que la persona sol·licitant hagi indicat d'entre els disponibles. Només es subministrarà la informació en format diferent per les causes establertes a l'article 36.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. Aquesta circumstància s'inclourà en les resolucions estimatòries i s'hi indicaran els formats alternatius.

2. La informació sobre les diferents opcions d'accés als documents en diferents formats figura als instruments de descripció o als altres recursos de suport a la consulta. Com a criteri general, quan es disposi de reproduccions dels documents, l'original es preservarà i es facilitarà l'accés a la seva reproducció.

3. No es podrà accedir a documents originals quan la seva consulta vagi en perjudici de la seva conservació. En aquest cas, es facilitarà l'accés a una reproducció del document.

4. En el cas d'accés a documents es tindrà en compte el cicle de vida del document. Si el document està en fase activa els responsables dels òrgans que en tinguin la custodia són directament responsables, en l'àmbit de les seves funcions, del compliment de l'obligació de facilitar el document a l’Oficina de la Secretaria General i indicar el nivell d'accés que té el document d'acord amb el sistema de Gestió documental i Arxiu de la UPF. Si el document està en fase semiactiva o de preservació, l'Arxiu de la Universitat serà el responsable de facilitar el document a l’Oficina de la Secretaria General.

5. Amb caràcter general, i tret que la protecció de drets i interessos de terceres persones ho justifiqui, el dret d'accés a la informació pública inclou el dret a obtenir còpies o reproduccions de la informació sol·licitada a la qual es tingui dret a accedir.

El dret d'accés no empara el dret a obtenir certificats, còpies autèntiques, indexacions d'expedients ni traduccions de documents si la UPF els ha d'elaborar expressament per atendre una petició explícita de la persona sol·licitant amb aquest objecte. En aquests casos, en els quals l'objecte de la petició excedeix del concepte d'informació pública, cal resoldre i notificar la inadmissió de la petició.

6. L'accés a la informació pública és gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades, o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual seran lliurades per correu electrònic. L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original poden restar subjectes a la contraprestació econòmica que hagi establert el Consell Social, la qual no pot excedir el cost de l'operació.”

 

Disposició final primera. Alts càrrecs

Correspon al Consell de Govern, en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta modificació de la Normativa per la que es desenvolupa la legislació de la Transparència i el dret d’accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra, regular les obligacions en matèria de transparència i bon govern dels alts càrrecs descrits a l’article 4.2”

 

Disposició final segona. Entrada en vigor de la modificació

Aquesta modificació entra en vigor l’endemà de la seva publicació a la Seu electrònica de la UPF.

 

8.3. Modificació de la Normativa per la qual es regulen els càrrecs acadèmics de la Universitat Pompeu Fabra

Des del començament del vigent mandat rectoral, la simplificació de tràmits i procediments ha estat un objectiu molt rellevant del programa d'actuacions plantejat per al període 2021-2025. En conseqüència, cal procedir a revisar els procediments actuals i anar incorporant aquelles mesures que els facin més eficaços i eficients en tots els àmbits possibles sense llevar les garanties i la tramitació i documentació necessàries. En el cas dels càrrecs acadèmics, la pràctica habitual fins ara era formalitzar i documentar tots els cessaments en tots els supòsits. Analitzat aquest procediment, es comprova que es podria estalviar el cessament –i el document que porta associat–, en els casos en què un càrrec té un mandat determinat als Estatuts o a la norma de la seva creació, en el moment que arriba la fi del mandat. Aquest és el supòsit que es dona, per exemple, en els degans i directors de centre, com també en els directors de departament, els quals tenen una durada del mandat fixada (tres anys, segons articles 65.3. i 67.3 dels Estatuts, respectivament). Naturalment, aquest cessament amb caràcter automàtic, pel transcurs del temps establert –sense formalitzar cap document–, és perfectament compatible amb la continuïtat en funcions de la persona que està ocupant aquell càrrec fins que no hi hagi un nou nomenament.

De conformitat amb l’article 42.b) dels Estatuts de la UPF, correspon al Consell de Govern “aprovar la normativa necessària per desenvolupar els Estatuts, i exercir la potestat reglamentària”.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA 

Punt únic. Modificar la Normativa per la qual es regulen els càrrecs acadèmics de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada mitjançant acord del Consell de Govern en data 20 de febrer de 2019, en els termes següents: 

S’afegeix una nova disposició addicional cinquena, que queda redactada de la manera següent: 

Disposició addicional cinquena.

Els càrrecs unipersonals que als Estatuts o a la norma de la seva creació tinguin un mandat determinat cessen quan fineix el període del mandat corresponent, sens perjudici de la seva continuïtat en funcions fins que hi hagi un nou nomenament.”

 

8.4. Presentació de la Memòria anual del Consell Assessor de la Transparència en matèria de transparència, informació pública  i bon govern 2021

El Consell de Govern pren coneixement de la Memòria anual del Consell Assessor de la Transparència en matèria de transparència, informació pública i bon govern (2021), que consta com a annex 8.

 

9. Aprovació de temes de l’àmbit econòmic i organització
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2022)

Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal

9.1. La implantació de l’objectiu estratègic TIC de migrar les infraestructures tecnològiques de la Universitat al núvol s’està realitzant de forma gradual. Mentre no finalitzi aquest trasllat de la infraestructura al núvol, cal comptar de manera transitòria amb una estructura que permeti allotjar i fer funcionar aplicacions i serveis informàtics encara no migrats. La infraestructura actual de virtualització de servidors i cabina d’emmagatzematge està quedant obsoleta, tant pel que fa a funcionalitat com a la seguretat.

Per tal d’assumir les funcions que realitza l’equipament que aviat quedarà obsolet, es considera ineficient l’adquisició de nou equipament en règim de propietat i, en canvi, s’opta per licitar arrendament sense opció de compra d’una infraestructura hiperconvergent per virtualitzar servidors en modalitat de pagament per ús, de manera que se’n pugui modular a la baixa el cost per la utilització a mesura que es completin les fases del procés de migració.

La infraestructura informàtica que es necessita té un cost d’adquisició en el mercat, segons prospecció de mercat feta de 700.000,00 euros sense IVA només l’equipament informàtic, al que caldria afegir el cost de les llicències necessàries per al correcte funcionament. La vida útil d’aquests béns està entorn a 5 anys. En la mesura en que la Universitat té previst completar el procés de migració progressiva al núvol en un període de 3 anys i que feta la migració aquest equipament deixarà de ser necessari, es considera més adient optar pel lloguer de l’equipament i incorporar en aquest lloguer una part de la facturació variable en funció de l’ús.

Tanmateix, per la prospecció del mercat feta, per a que aquesta modalitat de contracte sigui atractiva per a les empreses, és demanda un període mínim garantit de lloguer, motiu pel qual, no s’estableix en l’expedient un lloguer anual prorrogable sinó s’estableix un període de 32 mesos, considerant que l’inici del contracte es pot produir l’1 de maig de 2022 i fins el 31 de desembre de 2024, d’aquí que es planteja com una despesa de caràcter plurianual.

Per tant, el pressupost del contracte per anualitats és el següent:

 

Any

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Partida

2022

 47.664,43 €

 10.009,53 €

 57.673,96 €

201.30

2023

 71.496,65 €

 15.014,30 €

 86.510,95 €

201.30

2024

 71.496,65 €

 15.014,30 €

 86.510,95 €

201.30

Total

 190.657,73 €

 40.038,12 €

 230.695,86 €

 

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal en la contractació de l’arrendament sense opció de compra d'una infraestructura hiperconvergent per virtualitzar servidors, en modalitat de pagament per ús, amb instal·lació, configuració i manteniment, per a la Universitat Pompeu Fabra per al període 2022-2024.

 

9.2. Per a una adequada prestació del servei, La biblioteca de la UPF ha de disposar d’un sistema que li permeti accedir a recursos bibliogràfics d’altres biblioteques. L’accés a aquests recursos, que es denomina, préstec interbibliotecari, s’ha realitzat fins l’any passat amb l’empresa OCLC, el cost del qual va ser de 8.241,86 euros (amb IVA).

En el mercat existeix una base de dades especialitzada de préstec interbibliotecari de l’entitat Ex Libris, denominada RapidILL on totes les biblioteques han posat a disposició els seus recursos electrònics, el que permet a altres biblioteques accedir a ells.

Aquest nou recurs suposa un estalvi important en la despesa pel préstec interbibliotecari com es veurà més endavant i, així mateix, comporta una notable millora de gestió per a la Biblioteca i eficiència per als usuaris, ja que RapidILL està enfocat a l'estalvi de temps del personal (proporciona eines per automatitzar fluxos de treball i aprofitar les col·leccions de la institució per a l'intercanvi entre professionals i el lliurament de documents) i s’integra totalment al sistema de gestió de la Biblioteca (ALMA)

Per aquest motiu, s’ha preparat un expedient de contractació de subscripció de la base de dades d’acord amb la disposició addicional novena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que d’acord amb les condicions generals que fixa el proveïdor té una durada de 3 anys i pels imports següents:

 

 Any

Concepte

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Partida

2022

Implementació

3.886,00 €

816,06 €

4.702,06 €

227.62

2022

Subscripció

5.606,65 €

1.177,40 €

6.784,05 €

201.30

2023

Subscripció

5.606,65 €

1.177,40 €

6.784,05 €

201.30

2024

Subscripció

5.606,65 €

1.177,40 €

6.784,05 €

201.30

Total

20.705,95 €

4.348,26 €

25.054,21 €

             


La pluriennalitat ve establerta per les condicions generals que fixa el proveïdor i, així mateix comporta per a la Universitat una gestió més eficient dels recursos, ja que permet evitar els increments anuals de preu durant els propers tres anys. Amb l’anterior sistema, hi havia increments lleugers any a any, per exemple entre els anys 2020 i 2021 l’increment del preu del contracte d’un 0,8 %.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF per a la contractació d’accés a la base de dades especialitzada de préstec interbibliotecari, RapidLL, per al període 2022-2024.

9.3. La UPF és destinatària de la subvenció prevista al El Reial decret 641/2021, de 27 de juliol, sobre concessió directa de subvencions a universitats públiques espanyoles per a la modernització i digitalització del sistema universitari espanyol en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea “NEXTGENERATIONEU” per a fomentar la inversió en infraestructures, desenvolupaments tecnològics i projectes d’innovació docent per millorar els recursos acadèmics en digitalització; reduir la bretxa digital del personal acadèmic i dels estudiants; impulsar projectes d’innovació digital interuniversitaris de caràcter estratègic i interdisciplinar, i impulsar la formació digital, amb el objectiu d'assolir un increment en l'“Índex de digitalització de les universitats” d'almenys un 10% respecte al 2019.

En desenvolupament d’aquest Reial decret, l'Ordre de 7 de setembre de 2021, fixa que són subvencionables totes les despeses que s’executin i abonin en el període comprès entre l’1/02/2020 i el 31/12/2023, i, en tot cas, el 30 % de l’ajut s’ha d’haver executat el 31/12/2022 i el 60 % el 31/07/2023.

A més, estableix que almenys el 50% de l'import total dels ajuts concedits s’han de destinar a projectes interuniversitaris en modalitat col·laborativa (actuacions entre un mínim de 3 universitats beneficiàries, susceptibles de generar solucions que puguin ser d'interès general pel sistema universitari).

En aquest context la UPF, UAB, UIB i la UAM, han treballat un projecte col·laboratiu per introduir millores d'evolució i transformació de la solució del programari actual denominat “Gestió acadèmica de SIGMA”, (acrònim del projecte NDSIGMA) que ha de permetre la innovació en diferents àmbits del programari Gestió acadèmica de SIGMA es titularitat de Sigma Gestió Universitària AIE, associació d’interès econòmic de la que formen part, entre altres, les 4 universitats.

El projecte col·laboratiu s’aprova pel Rector en data 28/10/2021 i s’ha presentat al Ministeri d’Universitats.

Tal i com indica l’Ordre de 7 de setembre de 2021, cal formalitzar, en primer lloc, un conveni de cooperació horitzontal entre les Universitats, que s’ha materialitzat en el conveni signat per la UPF en data 26 de gener de 2022. En segon lloc, cada Universitat ha de formalitzar un encàrrec de gestió a Sigma per a que desenvolupi el projecte.

L’encàrrec de gestió, estableix que el desenvolupament del projecte s’ha de fer pels imports i anualitats següents:

Anualitat

Import sense IVA

Clau econòmica

2022

241.954,70 €

227.64

2023

242.973,91 €

227.64

Total

484.928,61 €

227.64

 

El pressupost d’aquest encàrrec està basat en els serveis a realitzar sobre el que s’han aplicat les tarifes que les universitats sòcies de Sigma Gestió Universitària AIE van aprovar en el seu dia.

D’acord amb la disposició final desena de la LCSP, la compensació tarifària de l’encàrrec de gestió no està subjecta a IVA.

Els serveis a realitzar s’han calculat tenint en compte els desenvolupament necessaris per incorporar noves funcionalitats requerides per la UPF, les quals s’empraran a mesura que es vagin posant a producció i que al mateix temps o posteriorment podran emprar les universitats d’acord amb la obligació de l'Ordre de 7 de setembre de 2021 de que el resultat final del projecte estarà disponible per a totes les Universitats.

Cal assenyalar que aquest import és lleugerament inferior al que es va pressupostar al presentar el projecte al Ministeri d’Universitats (es deia que allà la UPF destinaria 516.422,19 € al projecte col.laboratiu). Aquesta diferència serà objecte d’instrumentalització i justificació més endavant.

Tot i que originàriament al tramitar el conveni, es va indicar que la despesa s’atendria amb càrrec a diverses partides pressupostàries. Analitzat l’encàrrec, escau indicar que, en la mesura en que conté un desenvolupament d’un programari propietat de Sigma Gestió Universitària AIE, estem davant d’una prestació de serveis de desenvolupament informàtic i, per tant, la clau pressupostària aplicable és única, la 227.64.

Finalment s’informa que l’encàrrec es fixa amb una durada de dos anys i no d’un any, per raó de que els desenvolupaments a realitzar en el context del projecte comporten una càrrega de feina que fa inviable dur-los a terme en un únic any.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en l’encàrrec a SIGMA Gestión Universitaria, AIE, com a mitjà propi de la Universitat Pompeu Fabra, per a l'execució del projecte Noves funcionalitats i modernització de la solució de gestió acadèmica i de la investigació de SIGMA Gestión Universitaria AIE (MP) (NDSIGMA), finançat pel Reial decret 641/2021, de 27 de juliol, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a universitats públiques espanyoles per a la modernització i digitalització del sistema universitari espanyol en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea “NEXTGENERATIONEU”, per al període 2021-2022.

9.4. GALAXIA GUTENBERG i la UPF, a través del Centre d’Estudis Filosòfics Eugenio Trías (CEFET), col·laboraran en l’organització del Premi d’Assaig Eugenio Trías. L’organització i la gestió del Premi pròpiament dites aniran a càrrec de l’editorial GALAXIA GUTENBERG. El CEFET contribuirà amb una aportació de fins a 5.000 euros per cada convocatòria del Premi durant els anys 2022, 2023, 2024, i aportarà un membre del Jurat.

GALAXIA GUTENBERG, com a editora d’Eugenio Trías, i el CEFET, com a responsable de la gestió de part del seu llegat, comparteixen l’interès pel prestigi intel·lectual del filòsof, antic professor de la UPF, i per la difusió de la seva obra.

Justificació de l’ús de la plurianualitat

Per aquest motiu, s’ha signat el conveni de referència i es presenta a l’aprovació de despesa plurianual atès que la despesa s’ha de fer en les següents anualitats i imports màxims:

 

Any

Import sense IVA

Partida

2022

5.000,00€

489.91

2023

5.000,00€

489.91

2024

5.000,00€

489.91


La despesa s’imputarà als fons rebuts pel finançament del Centre d’Estudis Filosòfics Eugenio Trías (CEFET) –segment CA00217 i la clau econòmica que es correspongui.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF per al pagament de la col·laboració en els premis d’Assaig Eugeni Trías coorganitzats amb Edicions Galàxia Gutemberg i UPF (CEFET).

 

10. Designació de membres a comissions de la Universitat i a altres organismes
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2022)

10.1.

Es designa el professor Antonio Pablo Ladron de Guevara Martinez, vocal de la Junta Electoral, en representació el professorat.

10.2.

Es designa la professora Maria Teresa Segura Garcia, del Departament d’Humanitats, vocal de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere.

10.3.

S’acorda la modificació de l’acord del Consell de Govern de 7 de novembre del 2012 pel qual es designaven els representants de la UPF en el patronat de la Fundació Institute of Political Economy and Governance en els termes següents:

Es designen vocals del Patronat de la Fundació Institute of Political Economy and Governance (IPEG) en representació de la Universitat Pompeu Fabra el professor Xavier Freixas Dargallo,del Departament d’Economia i Empresa, i el professor Francisco Javier Arregui Moreno, director del Departament de Ciències Polítiques i Socials.

 

11. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2022)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 9.


12. Afers de tràmit

Proposta de modificació de l’acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 de creació de les Unitats de Coordinació Acadèmica per canviar el nom de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències de la Salut i de la Vida

La creació de les Unitats de Coordinació Acadèmica va ser acordat pel Consell de Govern en data 10 de desembre del 2014 i en l’apartat segon de dit acord, es relaciones les diferents denominacions de les mateixes,

En data 15 de desembre del 2021 el Consell de Govern va aprovar el canvi de denominació del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut per Departament de Medicina i Ciències de la Vida.

Correspon doncs, a efectes d’homogeneïtzar i coherència de les diferents denominacions, modificar l’acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 sobre la creació de les Unitats de Coordinació Acadèmica,

Per aquest motiu el Consell de Govern

ACORDA:

Modificar l’acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 de creació de les Unitats de Coordinació Acadèmica, modificant la denominació de l’UCA de Ciències de la Salut i de la Vida per UCA de Medicina i Ciències de la Vida.