1. Acta de la sessió anterior
2. Informe de la presidenta
3. Informe del rector
4. Informe de la Comissió Acadèmica:
4.1. Acords adoptats
5. Informe de la Comissió Econòmica:
5.1. Seguiment econòmic i pressupostari
5.2. Desafectació de material informàtic per a l’ONG Labdoo
5.3. Acords adoptats
6. Torn obert de paraules
 

Desafectació de material informàtic
(Data de publicació dels acords: 9 de juny 2020)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 28 de maig del 2020, la desafectació de material informàtic per a l’ONG Labdoo, que s’adjunta com a annex 1.