1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 13 d’octubre del 2021.

2n. Informe del rector.

3r. Proposta de concessió de medalles de la UPF.

4t. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit econòmic:

 • Projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per l'exercici 2022 i Bases d'execució.
 • Proposta de distribució, a la UPF, dels fons addicionals de la massa salarial dels anys 2019 i 2020.
 • Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

 

5è. Proposta d'aprovació de temes de l’àmbit acadèmic:

 • Proposta de modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2020-21; 2021-2022 i 2022-2023.
 • Proposta d'aprovació del Pla de Foment als Màsters Universitaris 2022.
 • Proposta d'aprovació del calendari acadèmic per al curs 2022-2023.

 

6è. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit de PDI:

 • Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat meritats fins al 31 de desembre de 2020.
 • Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2020.
 • Proposta de modificació de l'assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió al personal docent i investigador.

 

7è. Proposta d’aprovació de temes d’àmbit d’integritat, governança i d’estructura acadèmica:

 • Proposta d’aprovació del Pla de Mesures d’Integritat en la Gestió de la UPF.
 • Proposta de modificació de la Normativa sobre convenis administratius signats per la Universitat Pompeu Fabra.
 • Proposta de modificació per fusió dels centres docents d’ensenyament superiors adscrits a la UPF de la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme.
 • Proposta de canvi de denominació del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.
 • Proposta d'aprovació de l'expedient de segregació de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i de creació de la nova Facultat de Medicina.

 

8è. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit de la comunitat universitària:

 • Proposta d’aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts econòmics UPF Inclusió per a l’assistència personal d’estudiants en situació de dependència i per a serveis de transport especial per a estudiants amb mobilitat reduïda.
 • Proposta de protocol per prevenir i actuar contra la violència masclista, l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere
 • Proposta de pròrroga de la vigència dels documents del Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

 

9è. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit de recerca:

 • Proposta d’aprovació de les bases de la beca de recerca artística per a creadors en l'àmbit de les ciències experimentals i de la salut.
 • Proposta de Creació del centre d'estudis "JHU-UPF Public Policy Center"
 • Proposta de canvi de denominació del centre d'estudis en Sostenibilitat.

 

10è. Proposta de designació de membres a comissions de la Universitat i a altres organismes.

11è. Ratificació de convenis.

12è. Afers de tràmit.

13è. Torn obert de paraules.

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 13 d’octubre del 2021.
(Data de publicació dels acords: 22 de desembre del 2021)

S'aprova l'acta de la sessió de 13 d'octubre del 2021

 

3. Concessió de medalles de la UPF.
(Data de publicació dels acords: 22 de desembre del 2021)

A proposta del rector i amb la voluntat de fer un reconeixement especial en aquells membres de la comunitat universitària que han servit la UPF des de l’exercici d’un càrrec de responsabilitat, el Consell de Govern acorda concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació, als professors següents que han deixat d’ocupar un càrrec en l’equip de govern de la UPF:

- Sergi Jordà Puig, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2018-2021).
- Enric Peig Olive, director de l’Escola d’Enginyeria (2011-2021).
- Javier Aparicio Maydeu, delegat de cultura (2013-2017 / 2018-2021), impulsor de nombroses iniciatives en desplegament del programa de Cultura entre les quals cal destacar l'itinerari UPF ART TRACK, una fórmula que, a més de vincular universitat, art i cultura, obre a la ciutadania el patrimoni artístic de la UPF.

 

4. Aprovació de temes de l’àmbit econòmic
(Data de publicació dels acords: 22 de desembre del 2021)

 

4.1. Projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per l'exercici 2022 i Bases d'execució.

4.1.1. D'acord amb el previst als articles 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i 186.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, s'aprova el projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra corresponent a l'exercici 2022, que consta com a annex 1 i s'eleva al Consell Social perquè l'aprovi.

4.1.2. S'aproven les bases per a l'execució del pressupost 2022 de la Universitat Pompeu Fabra conforme al previst a l'article 186.2 dels Estatuts de la UPF, que consten com a annex 2

 

4.2. Distribució, a la UPF, dels fons addicionals de la massa salarial dels anys 2019 i 2020.

En la resolució de 22 de març del 2018, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, es va publicar el II Acord Govern-Sindicats per a la millora de l'ocupació pública i de les condicions de treball. Aquest acord preveu que cada administració pública, en cada un dels exercicis pressupostaris –del 2018 al 2020- i, prèvia negociació col·lectiva en el corresponent àmbit de negociació, podrà destinar un percentatge addicional de la seva massa salarial per, entre d’altres mesures, la implementació de plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs de treball amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destí o l’aportació a fons de pensions.

Els fons addicionals tenen una destinació complementària a l’increment retributiu general, preveient-se mesures de caràcter organitzatiu.

Per l’any 2018 es va preveure un 0,2% de la massa salarial, per l’any 2019 un 0,25% i per l’any 2020 un 0,30%. A les Universitats públiques de Catalunya l’any 2018, idènticament a la Generalitat de Catalunya, es va acordar, de manera excepcional, una distribució lineal i consolidable entre tots els treballadors i treballadores (a excepció del personal eventual, emèrits i personal cofinançat o finançat específicament) que es va fer efectiva a la nòmina del mes de novembre del 2018, i amb efectes des de l’1 de gener del 2018.

En el darrer trimestre del 2019 va iniciar-se la negociació sobre l’aplicació dels fons per al 2019 i 2020 en el si de la Mesa d’Universitats. Aquelles converses varen quedar interrompudes per la crisi sanitària. Les propostes de les universitats anaven en la línia de destinar els fons a millores organitzatives de les plantilles de les Universitats, atès que la Generalitat  no permetia un nou pagament lineal (va ser un tema excepcional el primer any) a no ser que fos una aportació al pla de pensions, en un pagament puntual i, per tant, no consolidable.

El mes de maig de 2021, sense haver arribat a un acord a la Mesa d’Universitats i atès que les necessitats i les prioritats organitzatives de cada universitat eren força diferenciades, es va decidir que l’aplicació concreta dels fons consolidats a l’exercici 2021 s’establís en el marc de cada universitat i sempre abans de finalitzar l’any 2021. Igualment, si s’hagués arribat a un acord, hauria estat un acord de criteris generals i cada universitat hauria d’haver negociat amb els seus respectius òrgans de representació per, posteriorment, portar la proposta a aprovació als òrgans de Govern.

Import dels fons addicionals de la UPF

Els imports referits a aquests fons addicionals a la UPF ascendeixen a més de 317 mil euros, que corresponen al 0,25% i al 0,30% de la massa salarial de cada col·lectiu:

Col·lectiu

Imports 0,25% i 0,30% massa salarial

PDIF

82.103,13€

PDIL

106,613,16€

PASF

89.461,24€

PASL

39.409,72€

TOTAL

317.587,25€

 

PROCÉS DE NEGOCIACIÓ A LA UPF AMB ELS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ SINDICAL

Negociació amb els òrgans de representació sindical del PAS

Des del mes de maig d’aquest any 2021, en el cas de la JPAS, i l’1 de juny pel CE, la Gerència va començar a tractar el tema dels fons addicionals amb els òrgans de representació del PAS en tant que no s’albirava arribar a un acord en el si de la Mesa d’Universitats.

Després de debatre les propostes aportades per les diferents parts, finalment no ha estat possible arribar a un acord, motiu pel qual s’ha informat a la part social que es proposarà aprovar al Consell de Govern, abans de finals d’any, la distribució dels fons addicionals de 2019 i 2020, així com la consegüent modificació de la Relació de Llocs de Treball del PAS a la Comissió Econòmica del Consell Social.

La proposta final que la Gerència proposa es concreta en:

 • Per al PAS Laboral va en la línia de desenvolupar accions de millora mitjançant la correcció de diferències salarials i la revisió dels nivells del complement de lloc de treball d’alguns perfils.

Aquesta actuació que es proposa dur a terme amb els fons addicionals del PAS laboral té un cost de 41.209€.

 • Per al PAS Funcionari es proposa aplicar els fons addicionals al nivell més baix de l’Escala Administrativa, en el que serà la primera actuació dins d’un projecte més ambiciós i de més abast que consistirà en dur a terme una racionalització i simplificació de les taules retributives dels funcionaris. Aquest és un objectiu previst en les línies estratègiques de les polítiques de RH per al PAS (Assolir una plantilla del PAS estable, coherent i tecnificada i, en concret, l’actuació d'Adequar els perfils professionals i retributius).

En aquest sentit, la proposta és equiparar els actuals llocs de nivell inferior (C1-16.1) al nivell intermedi (C1-16.3). Aquesta actuació que es proposa dur a terme amb els fons addicionals del PAS funcionari té un cost de 96.909€.

Les actuacions que la Gerència proposa entren plenament dins de les que es contemplaven en el II Acord de millora per a aquests fons. Així mateix, els imports es consoliden en el Capítol I de la Universitat i estan dins els paràmetres fixats per la Generalitat de Catalunya.

Procés de negociació a la UPF amb els òrgans de representació sindical del PDI

Pel que fa al PDI, el mes d’octubre de 2021 es va acordar que, amb càrrec als fons addicionals, es duria a terme un canvi de categoria del professorat associats tipus A1 (nivell mínim) a tipus A2.

L’acord es va adoptar en el si de la Comissió Mixta del PDI, formada pels representants sindicals del professorat laboral i funcionari, en la reunió del 14 d’octubre del 2021. I va ser signat pel president del Comitè d’Empresa del PDI laboral i el Vicerector de Professorat i Relacions amb la Comunitat el 15 de novembre.

Així, doncs, es va considerar que aquesta era una oportunitat  per  millorar  les retribucions dels contractes dels professors associats en la modalitat més baixa, és a dir, la del tipus Associat basic previst en el Conveni col·lectiu per al personal  docent i investigador de les universitats públiques catalanes.

Aquesta actuació de modificació dels contractes vigents de professor associat ha ascendit a 22.152 €, aquest any 2021.

Per al PDI funcionari no hi ha marge d’increment salarial més enllà d’un pagament puntual en el pla de pensions, no consolidable, doncs l’estructura i imports de les retribucions venen fixades a nivell estatal (BOE).

 

DISTRIBUCIÓ DELS FONS ADDICIONALS

La distribució dels fons addicionals a la UPF que es proposa per aprovació del Consell de Govern té com a objectiu principal la consolidació de les millores proposades i  dels imports en el Capítol I de la Universitat, la qual cosa no s’hauria pogut assolir amb un pagament puntual.

La proposta de fons addicionals del 2019 i 2020 es concreta en les actuacions següents:

Projectes

Imports

 1. 1. Canvi del professorat associat tipus A1 a A2

22.152€

 1. 2. Accions de millora dels nivells inferiors del PAS Laboral

41.209€

 1. 3. Modificació del perfil inferior de l’Escala Administrativa del PAS Funcionari

96.909€

4. Projecte de racionalització i simplificació de les taules retributives del PAS Funcionari.

157.317€

TOTAL

317.587€

Pel que fa a les actuacions referides al PAS funcionari i laboral, es proposarà a la Comissió Econòmica del Consell Social, prevista pel proper 16 de desembre del 2021, la modificació de la Relació de Llocs de Treball del PAS per dur a terme les actuacions dels punts 2 i 3.

Pel que fa a l’actuació del punt 4, al tractar-se d’un projecte de més abast, s’està negociant la proposta global amb la part social del PAS Funcionari (JPAS i seccions sindicals) i la previsió és presentar-ho per aprovació de la Comissió Econòmica del Consell Social en una sessió extraordinària que es preveu celebrar durant el proper mes de gener.

Per tot això, el Consell de Govern,

ACORDA

L’aprovació de la distribució i aplicació  dels fons addicionals del 0,20% i 0,30% de la massa salarial dels anys 2019 i 2020, respectivament, d’acord amb el quadre següent i elevar la seva aprovació al Consell Social.

Distribució dels fons addicionals a la UPF

Projectes

Imports

1. Canvi del professorat associat d’A1 a A2

22.152€

2.Accions de millora dels nivells més baixos del PAS Laboral

41.209€

3.Modificació del perfil de l’Escala Administrativa del PAS Funcionari

96.909€

4.Projecte de racionalització i simplificació de les taules retributives del PAS Funcionari.

157.317€

TOTAL

317.587€

 

4.3. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal:

4.3.1. 

La Comissió Econòmica del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra acorda el 6 de maig del 2021 l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació de l’arrendament sense opció de compra de dos vehicles per a la Universitat Pompeu Fabra per al període 2021 a 2025, dividit en dos lots i amb el repartiment per anualitats de la manera següent:

Anualitat

Import total sense IVA

IVA

Import total amb IVA

Partida

2021 (set.-des.)

      6.551,67 €

      1.375,85 €

      7.927,52 €

201.90

2022

    19.655,00 €

      4.127,55 €

    23.782,55 €

201.90

2023

    19.655,00 €

      4.127,55 €

    23.782,55 €

201.90

2024

    19.655,00 €

      4.127,55 €

    23.782,55 €

201.90

2025 (gen.-ago.)

    13.103,33 €

      2.751,70 €

    15.855,03 €

201.90

 Total

    78.620,00 €

    16.510,20 €

    95.130,20 €

 

Detall per lots:

 

Lot 1

Lot 2

Anualitat

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

2021

5.041,67 €

1.058,75 €

6.100,42 €

1.510,00 €

317,10 €

1.827,10 €

2022

15.125,00 €

3.176,25 €

18.301,25 €

4.530,00 €

951,30 €

5.481,30 €

2023

15.125,00 €

3.176,25 €

18.301,25 €

4.530,00 €

951,30 €

5.481,30 €

2024

15.125,00 €

3.176,25 €

18.301,25 €

4.530,00 €

951,30 €

5.481,30 €

2025

10.083,33 €

2.117,50 €

12.200,83 €

3.020,00 €

634,20 €

3.654,20 €

Total 

60.500,00 €

12.705,00 €

73.205,00 €

18.120,00 €

3.805,20 €

21.925,20 €

S’ha revisat la necessitat del contracte i s’ha determinat que, de moment, no és necessari la renovació d’aquests vehicles i, de fer-ho, s’optaria per la compra d’un dels vehicles, ja que és una opció econòmicament més eficient que un arrendament financer.

Per aquest motiu, en data 25 de novembre del 2021 s’ha acordat l’arxiu de l’expedient de contractació.

Per tot això el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’anul·lació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF per a la contractació de l’arrendament sense opció de compra de dos vehicles per a la Universitat Pompeu Fabra per al període 2021 a 2025, dividit en dos lots.

 

4.3.2. 

Els anys 2020 i 2021 s’han adquirit respectivament, un cromatògraf de líquids model LC-2040 3D Plus Rohs Nexera-I, i un espectròmetre de masses amb bomba rotatòria, model LCMS- 2020 Single Quadrupole, ambdós de la marca Shimadzu, per al Departament CEXS.

Per garantir el perfecte funcionament de l’equipament i del conjunt de components que l’integren, és necessari contractar el manteniment correctiu i preventiu, que fins aquest moment s’ha vingut prestant dins l’àmbit de garantia original d’adquisició dels equips.

Per aquest motiu, s’ha aprovat un expedient de contractació, distribuït en dos lots, per a cobrir la necessitat del manteniment del cromatògraf de líquids (lot 1) per al període d’1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024 i, en el cas de l’ espectròmetre de masses amb bomba rotatòria (lot 2) des del 7 de setembre de 2022 fins al 31 de desembre de 2024. La diferència de dates deriva en el fet que la garantia dels equips originals finalitza en dates diferents.

El pressupost de la licitació, i per tant, la despesa màxima estimada d’aquesta contractació és la següent:

Any

Lot

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Partida

 

2022

1

3.887,30 €

816,33 €

4.703,63 €

219.22

2

4.611,52 €

968,42 €

5.579,94 €

219.22

Subtotal any

8.498,82 €

1.784,75 €

10.283,57 €

 

 

2023

1

3.965,05 €

832,66 €

4.797,71 €

219.22

2

8.382,92 €

1.760,41 €

10.143,33 €

219.22

Subtotal any

12.347,97 €

2.593,07 €

14.941,04 €

 

 

2024

1

4.044,35 €

849,31 €

4.893,66 €

219.22

2

8.550,58 €

1.795,62 €

10.346,20 €

219.22

Subtotal any

12.594,93 €

2.644,93 €

15.239,86 €

 

Total

33.441,72 €

7.022,75 €

40.464,47 €

 

 

S’opta per la tramitació de l’expedient amb un abast pluriennal per raons d’eficiència en la despesa, atès que en la prospecció del mercat realitzada es copsa que s’ofereix un cost pel servei inferior si el compromís del manteniment s’estén a tres anualitats. En efecte, l’oferta pel servei de manteniment en modalitat anual amb pròrrogues, comportaria un encariment del cost del servei del 22% per al mateix període respecte al pressupost indicat anteriorment. Aquesta modalitat de servei permet, per altra banda, assegurar la continuïtat del servei de manteniment d’aquests equips durant tot el seu temps de vida, de manera que les activitats de recerca i investigació a que es dediquen es puguin dur a terme sense incidències.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la contractació del servei de manteniment correctiu i preventiu d’un cromatògraf de líquids i un espectròmetre de masses de la marca Shimadzu ubicats al campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra, per al període 2022 a 2024.

 

4.3.3 

En data 6 de maig del 2021 la Comissió Econòmica del Consell Social acorda l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques de Science Direct (Elsevier) per al període 2021 a 2024, amb el pressupost que correspon a la UPF, pels imports següents:

Any

Concepte

Import total sense IVA

Import de l’IVA

(*)

Import total amb IVA

Partida

 

2021

Lectura

50.799,86 €

2.031,99 €

52.831,85 €

220.11

Publicació

120.069,86 €

25.214,67 €

145.284,53 €

227.90

Subtotal 2021

170.869,72 €

27.246,66 €

198.116,38 €

 

 

2022

Lectura

40.147,62 €

1.605,90 €

41.753,52 €

220.11

Publicació

136.337,40 €

28.630,85 €

164.968,25 €

227.90

Subtotal 2022

176.485,02 €

30.236,75 €

206.721,77 €

 

 

2023

Lectura

28.577,95 €

1.143,12 €

29.721,07 €

220.11

Publicació

153.146,97 €

32.160,86 €

185.307,83 €

227.90

Subtotal 2023

181.724,92 €

33.303,98 €

215.028,90 €

 

 

2024

Lectura

11.841,54 €

473,66 €

12.315,20 €

220.11

Publicació

175.514,15 €

36.857,97 €

212.372,12 €

227.90

Subtotal 2024

187.355,69 €

37.331,63 €

224.687,32 €

 

Total pressupost contracte

716.435,35 €

128.119,02 €

844.554,37 €

 

 

(*) L’IVA aplicable pel concepte de lectura és del 4% i pel concepte de publicació del 21%.”.

En l’execució del contracte es constata per les factures que emet l’adjudicatari, el règim de l’Import de Valor Afegit que aplica és pel concepte de lectura i, per tant, és únicament del 4 %, el que fa necessari modificar l’acord pluriennal en aquest sentit i pels valors següents:

 

Any

Concepte

Import total sense IVA

Import de l’IVA

Import total amb IVA

Partida

2021

Lectura

170.869,72 €

6.834,79 €

177.704,51 €

220.11

2022

Lectura

176.485,02 €

7.059,40 €

183.544,42 €

220.11

2023

Lectura

181.724,92 €

7.269,00 €

188.993,92 €

220.11

2024

Lectura

187.355,69 €

7.494,23 €

194.849,92 €

220.11

Total pressupost contracte

716.435,35 €

28.657,41 €

745.092,76 €

 

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social que aprovi la modificació dels imports de l’acord del Consell Social de 6 de maig del 2021, sobre la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques de Science Direct (Elsevier) pel període 2021-2024 pels valors indicats.

 

4.3.4

Per tal de mantenir la qualitat en la recerca i docència la UPF forma part de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) que es gestiona pel CSUC i que esdevé una plataforma d'accés a productes d'informació multidisciplinar i d'interès generalitzat per a estudiants, professors i investigadors de Catalunya. La BDC dona accés a unes 16.500 revistes electròniques, 16.000 llibres electrònics i 22 bases de dades. Gràcies a la contractació conjunta d’aquests recursos electrònics, que promou el CSUC, les biblioteques minimitzen els costos individuals de subscripció, unifiquen les necessitats d'informació i realitzen una gestió centralitzada.

Per al període 2022-2024 es necessita renovar la subscripció al subministrament de les revistes Nature que pertanyen a l’àrea de coneixement de Biologia i divulgació científica. Aquest acord es regula mitjançant una llicència plurianual signada entre el propi proveïdor i el CSUC que recull tots els detalls de contingut i de cost.

En la Comissió Executiva del CSUC d’11 de novembre del 2021, s’ha acordat autoritzar a la directora general del CSUC a iniciar l’expedient de contractació per a aquest subministrament i, per aquest motiu, els partícips de la compra han de fer arribar l’autorització de la despesa aprovada.

El pressupost màxim que correspon a la UPF, d’acord amb la distribució acordada a la Comissió Executiva del CSUC, és el següent:

Any

Concepte

Import total  sense IVA

Import de l’IVA

Import total amb IVA

Partida

2022

Nature

9.698,08 €

387,92 €

10.086,00 €

220.11

2023

Nature

9.698,08 €

387,92 €

10.086,00 €

220.11

2024

Nature

9.698,08 €

387,92 €

10.086,00 €

220.11

Total import despesa

29.094,24 €

1.163,76 €

30.258,00 €

 

S’opta per la realització d’aquesta contractació de caràcter pluriennal, perquè fins a l’any 2020 els contractes que es realitzaven amb aquesta editorial comportaven cada any un increment entorn al 2,5 %. Per aquest motiu, és convenient adherir-se a aquesta compra conjunta que, entre d’altres avantatges, comporta una reducció dels preus en fer-se a 3 anys ja que es garanteix un increment estable durant tot el període de l’1,5 %. Per tant, la contractació amb caràcter pluriennal és la opció econòmicament més eficient i necessària per a atendre aquesta necessitat.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes Nature de la BDC bàsica per al període 2022-2024.

 

4.3.5

Per tal de mantenir la qualitat en la recerca i docència la UPF forma part de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) que es gestiona pel CSUC i que esdevé una plataforma d'accés a productes d'informació multidisciplinar i d'interès generalitzat per a estudiants, professors i investigadors de Catalunya. La BDC dona accés a unes 16.500 revistes electròniques, 16.000 llibres electrònics i 22 bases de dades. Gràcies a la contractació conjunta d’aquests recursos electrònics, que promou el CSUC, les biblioteques minimitzen els costos individuals de subscripció, unifiquen les necessitats d'informació i realitzen una gestió centralitzada.

Per al període 2022-2024 es necessita renovar la subscripció al subministrament de la col·lecció Lecture Notes in Computer Science que pertany a l’àrea de coneixement d’informàtica. Aquest acord es regula mitjançant una llicència plurianual signada entre el propi proveïdor i el CSUC que recull tots els detalls de contingut i de cost.

En la Comissió Executiva del CSUC d’11 de novembre del 2021, s’ha acordat autoritzar a la directora general del CSUC a iniciar l’expedient de contractació per a aquest subministrament i, per aquest motiu, els partícips de la compra han de fer arribar l’autorització de la despesa aprovada.

El pressupost màxim que correspon a la UPF, d’acord amb la distribució acordada a la Comissió Executiva del CSUC, és el següent:

Any

Concepte

Import total  sense IVA

Import de l’IVA

Import total amb IVA

Partida

2022

LNCS

9.951,37 €

398,05 €

10.349,42 €

625.00

2023

LNCS

10.050,89 €

402,04 €

10.452,93 €

625.00

2024

LNCS

10.151,39 €

406,06 €

10.557,45 €

625.00

Total import despesa

30.153,65 €

1.206,15 €

31.359,80 €

 

S’opta per la realització d’aquesta contractació de caràcter pluriennal, perquè fins a l’any 2020 els contractes que es realitzaven amb aquesta editorial comportaven cada any un increment entorn al 2,0 %. Per aquest motiu, és convenient adherir-se a aquesta compra conjunta que, entre d’altres avantatges, comporta una reducció dels preus en fer-se a 3 anys ja que es garanteix un increment estable durant tot el període de l’1,0 %. Per tant, la contractació amb caràcter pluriennal és la opció econòmicament més eficient i necessària per a atendre aquesta necessitat.

Per tot això el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació conjunta de la subscripció a la col·lecció Lecture Notes in Computer Science (LNCS) de la BDC AxA per al període 2022-2024.

 

4.3.6

Per tal de mantenir la qualitat en la recerca i docència la UPF forma part de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) que es gestiona pel CSUC i que esdevé una plataforma d'accés a productes d'informació multidisciplinar i d'interès generalitzat per a estudiants, professors i investigadors de Catalunya. La BDC dona accés a unes 16.500 revistes electròniques, 16.000 llibres electrònics i 22 bases de dades. Gràcies a la contractació conjunta d’aquests recursos electrònics, que promou el CSUC, les biblioteques minimitzen els costos individuals de subscripció, unifiquen les necessitats d'informació i realitzen una gestió centralitzada.

Per al període 2022-2023 es necessita renovar la subscripció a la base de dades d’estadístiques Statista, que pertany a l’àrea de coneixement d’economia i empresa. Aquest acord es regula mitjançant una llicència plurianual signada entre el propi proveïdor i el CSUC que recull tots els detalls de contingut i de cost.

En la Comissió Executiva del CSUC d’11 de novembre del 2021, s’ha acordat autoritzar a la directora general del CSUC a iniciar l’expedient de contractació per a aquest subministrament i, per aquest motiu, els partícips de la compra han de fer arribar l’autorització de la despesa aprovada.

El pressupost màxim que correspon a la UPF, d’acord amb la distribució acordada a la Comissió Executiva del CSUC, és el següent:

Any

Concepte

Import total  sense IVA

Import de l’IVA

Import total amb IVA

Partida

2022

Statista

4.316,13 €

906,39 €

5.222,52 €

220.11

2023

Statista

4.316,13 €

906,39 €

5.222,52 €

220.11

Total import despesa

8.632,26 €

1.812,78 €

10.445,04 €

 

S’opta per la realització d’aquesta contractació de caràcter pluriennal perquè, entre d’altres avantatges, comporta el manteniment del preu del 2021 per als anys 2022 i 2023 i, per altra banda, per evitar que una contractació anual comporti una pujada de preu, com és habitual en aquest sector de negoci. Per tant, la contractació amb caràcter pluriennal és la opció econòmicament més eficient i necessària per a atendre aquesta necessitaT.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació conjunta de la subscripció a la base de dades Statista de la BDC AxA per al període 2022-2023.

 

4.3.7

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) eren titulars d’una llicència d’ús d’ocupació temporal conjunta de l’edifici situat al carrer Dr. Aiguader, 80, de Barcelona atorgada per l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS) mitjançant document subscrit en data 14 de desembre de 2007, per un termini de 50 anys des d’aquella data. En aquestes instal·lacions del campus del Mar s’imparteixen els estudis de Ciències de la Salut i de la Vida.

La programació dels ensenyaments de grau de Medicina que impartirà la UPF a partir del curs acadèmic 2021-2022 ha comportat l’extinció del grau impartit conjuntament per la UAB i la UPF, per ser incompatibles entre sí.

Com a conseqüència de l’extinció del grau impartit conjuntament, la UAB deixarà de tenir la necessitat d’utilitzar l’immoble objecte de la llicència, essent d’interès de la UPF la plena utilització d’aquestes instal·lacions per tal d’impartir els nous ensenyaments de Medicina i realitzar activitats acadèmiques vinculades.

Les dues universitats varen subscriure en data 26 de març de 2021, un acord marc en el qual s’assumien tots els compromisos necessaris per a la correcta implantació del grau en Medicina, a impartir per la UPF, i la des-implantació del grau interuniversitari en Medicina que venia sent impartint conjuntament per la UAB i la UPF.

Com a contraprestació per la transmissió a la UPF per part de la UAB de la part indivisa de la llicència d’ús sobre l’edifici Dr. Aiguader, la Universitat haurà d’abonar la quantitat de tres milions vuit-cents mil euros (3.800.000,00 €) per rescabalar la UAB per les inversions efectuades i no amortitzades en l’immoble esmentat.

El repartiment per anualitats de la despesa derivada de l’adquisició del dret era la següent:

Anualitat

Import total

Partida

2021

300.000,00

620.00

2022

1.300.000,00

620.00

2023

1.300.000,00

620.00

2024

900.000,00

620.00

Total

3.800.000,00

 

 

Que interessa modificar per part de la UPF el calendari de pagaments pendents pel següent:

Anualitat

Import total

Partida

2021

300.000,00

620.00

2022

650.000,00

620.00

2023

1.300.000,00

620.00

2024

1.550.000,00

620.00

Total

3.800.000,00

 

 

Atès que aquest acord implica una espera de dos anys, respecte a la quantitat de 650.000 euros de l’any 2022, l’esmentada quantitat meritarà l’interès legal del diner a favor de la UAB pel termini de l’esperada acordada.

Es manté la resta de condicions acordades del pagament de caràcter pluriennal atès que la UPF no pot absorbir el total de la inversió en un únic exercici.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la transmissió de la part indivisa de la llicència d’ús d’ocupació temporal sobre l’edifici Dr. Aiguader per part de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb les noves quantitats proposades.

 

4.3.8

En data 6 de maig del 2021 la Comissió Econòmica del Consell Social acorda l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF per a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques d’ACS pel període 2021 a 2024, pels imports següents:

Any

Concepte

Import total sense IVA en $

Import total sense IVA en € (*)

Import de

l’IVA (**)

Import total amb IVA

Partida

 

2021

Lectura

$7.703,32

6.547,82 €

261,91 €

6.809,73 €

220.11

Publicació

$11.930,41

10.140,85 €

2.129,58 €

12.270,43 €

227.90

Subtotal 2021

$19.633,73

16.688,67 €

2.391,49 €

19.080,16 €

 

 

2022

Lectura

$6.587,41

5.599,30 €

223,97 €

5.823,27 €

220.11

Publicació

$13.439,00

11.423,15 €

2.398,86 €

13.822,01 €

227.90

Subtotal 2022

$20.026,41

17.022,45 €

2.622,83 €

19.645,28 €

 

 

2023

Lectura

$7.626,68

6.482,68 €

259,31 €

6.741,99 €

220.11

Publicació

$13.200,78

11.220,66 €

2.356,34 €

13.577,00 €

227.90

Subtotal 2023

$20.827,46

17.703,34 €

2.615,65 €

20.318,99 €

 

 

2024

Lectura

$6.293,28

5.349,29 €

213,97 €

5.563,26 €

220.11

Publicació

$15.367,28

13.062,19 €

2.743,06 €

15.805,25 €

227.90

Subtotal 2024

$21.660,56

18.411,48 €

2.957,03 €

21.368,51 €

 

Total pressupost contracte

$82.148,16

69.825,94 €

10.587,00 €

80.412,94 €

 

 

(*) Per l’aprovació de la despesa és necessari considerar els imports en dòlars del contracte ja que l’equivalència en euros són una estimació al canvi a data 5 de juliol del 2021. Per tant es demana l’autorització d’aquests imports i de les modificacions en aquests imports com a conseqüència de la variació dels tipus de canvi hi hagi en la entrada en vigor de cada anualitat.

(**) L’IVA aplicable pel concepte de lectura és del 4% i pel concepte de publicació del 21%.”.

En l’execució del contracte es constata per les factures que emet l’adjudicatari, el règim de l’Import de Valor Afegit que aplica és pel concepte de lectura i, per tant, és únicament del 4 %, el que fa necessari modificar l’acord pluriennal en aquest sentit i pels valors següents:

 

Any

 

Concepte

Import total sense IVA en $

Import total sense IVA en

€ (*)

Import de

l’IVA (**)

Import total amb IVA

 

Partida

2021

Lectura

$19.633,73

16.688,67 €

667,55 €

17.356,22 €

220.11

2022

Lectura

$20.026,41

17.022,45 €

680,90 €

17.703,35 €

220.11

2023

Lectura

$20.827,46

17.703,34 €

708,13 €

18.411,47 €

220.11

2024

Lectura

$21.660,56

18.411,48 €

736,46 €

19.147,94 €

220.11

Total pressupost contracte

$82.148,16

69.825,94 €

2.793,04 €

72.618,98 €

 

 

(*) Per l’aprovació de la despesa és necessari considerar els imports en dòlars del contracte ja que l’equivalència en euros són una estimació al canvi a data 5 de juliol del 2021. Per tant es demana l’autorització d’aquests imports i de les modificacions en aquests imports com a conseqüència de la variació dels tipus de canvi hi hagi en la entrada en vigor de cada anualitat.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la modificació dels imports de l’acord del Consell Social de 6 de maig del 2021, sobre la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes electròniques d’ACS pel període 2021 a 2024 pels imports indicats i de les modificacions en aquests imports com a conseqüència de la variació dels tipus de canvi hi hagi en la entrada en vigor de cada anualitat.

 

5. Aprovació de temes de l’àmbit acadèmic
(Data de publicació dels acords: 22 de desembre del 2021)

 

5.1. Modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2020-21; 2021-2022 i 2022-2023.

S’aprova la modificació de la programació universitària de titulacions oficials per als cursos 2020-2021; 2021-2022 i 2022-2023, que consta com a annex 3.


5.2. Aprovació del Pla de Foment als Màsters Universitaris 2022.

El Pla de Foment per als màsters universitaris es va crear l’any 2011 amb l’objectiu de facilitar recursos addicionals als departaments de la UPF per a la millora de la formació de postgrau i l’impuls a la seva excel·lència i internacionalització.

Els anys 2011 i 2012 el Pla de Foment consistia en una dotació mínima, que es complementava amb una dotació incrementada a departaments amb màsters amb un preu per crèdit per sobre del nivell superior dels preus per a màsters universitaris fixats pel Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

L’any 2013, com a conseqüència de les modificacions en els preus dels crèdits, el Pla de Foment es va replantejar i es va estructurar en quatre tipus de dotacions econòmiques: tres assignades segons el nombre d’estudiants matriculats a cada màster i la quarta per a aquells màsters que donen accés a una professió regulada. Els Plans de Foment del 2014 i 2015 van mantenir aquesta mateixa estructura i des del Pla de Foment 2016 s’ha incorporat una dotació addicional en concepte d’internacionalització. El Pla de Foment 2021 va afegir una dotació pels resultats en l’esforç d’assolir l’objectiu d’augmentar el nombre de places, en consonància amb una petició que la direcció de la Universitat havia fet el curs anterior a les Unitats de Coordinació Acadèmica. Aquesta darrera dotació no s’inclou al Pla de Foment 2022, que reprèn l’estructura del Pla de Foment 2016.

El Pla de Foment 2022 preveu una dotació de 91.600 euros.

Per tot això, que mel Consell de Govern

ACORDA

Aprovar el Pla de Foment per als màsters universitaris 2022, el qual es regirà per les bases següents:

BASES DEL PLA DE FOMENT PER ALS MÀSTERS UNIVERSITARIS 2022

Article 1. Pressupost

La dotació global del Pla de Foment per als màsters universitaris (PFM) 2022 està integrada per 91.600 euros, dins les disponibilitats pressupostàries de la UPF.

Article 2. Dotació  de l’ajut

La dotació de l’ajut que la Universitat atribueix als departaments pren en consideració el nombre d’estudiants matriculats en els màsters universitaris i la seva procedència, en els termes en què figura en els apartats següents:

 1. Dotació segons el nombre d’estudiants matriculats al curs 2021-22 de nou accés (màsters d’un any) o de nou accés i 2n curs (màsters de dos anys)

        Es diferencien 4 tipus de dotació, d’acord amb els valors següents:

 • Dotació de 10.000€:  màsters amb més de 200 estudiants matriculats
 • Dotació de 5.000€: màsters amb més de 35 estudiants matriculats
 • Dotació de 3.000€: màsters que tenen entre 30 i 35 estudiants matriculats
 • Dotació de 2.000€: màsters que tenen entre 20 i 29 estudiants matriculats i màsters que tenen menys de 20 estudiants matriculats però el curs 2020-21 tenien més de 19 estudiants matriculats.
 1. Dotació en concepte d’internacionalització

Segons el nombre d’estudiants matriculats de nou accés al curs 2021-22 o de segon curs en el cas de màsters de dos anys, de fora de la Unió Europea i que no tenen la consideració de residents espanyols de llarga durada, s’estableixen els valors següents:

 • Dotació de 600€: màsters que tenen entre 10 i 19 estudiants internacionals 
 • Dotació de 1.200€: màsters que tenen entre 20 i 29 estudiants internacionals   
 • Dotació de 1.800 €: màsters que tenen 30 o més estudiants internacionals   

Article 3. Gestió dels ajuts

La gestió dels ajuts correspon als directors de departament els quals poden delegar-la en el coordinador de màster corresponent.

Article 4. Conceptes finançables

El PFM permet el finançament dels conceptes que figuren a continuació, sempre que estiguin relacionats amb la coordinació, gestió o organització acadèmica dels màsters:

- Despeses de viatge i allotjament de conferenciants

- Retribució de conferenciants

- Despeses de preparació de material docent

- Ajuts a l’estudi

- Despeses per a captació i promoció d’estudiants

Article 5. Pagament

Es preveu que la Universitat transfereixi a tots els departaments les dotacions corresponents als màsters que gestionen durant el primer trimestre de 2022.

Article 6. Concessió dels Ajuts

El vicerector d’Ordenació Acadèmica adjudicarà directament els ajuts a tots aquells màsters que oficialment formen part de l’oferta de màsters universitaris per al curs 2021-2022, d’acord amb les condicions estipulades a l’article 2, sense necessitat de formalització de sol·licituds per part dels departaments.

Article 7. Durada

Els ajuts atorgats es podran utilitzar per al cofinançament de les activitats dels Màsters universitaris impartits tant el curs 2021-2022 com el 2022-2023 i per a despeses generades des del dia 1 de gener fins el 31 de desembre del 2022.

Els romanents que puguin restar dels ajuts seran reintegrats al Pressupost de la Universitat.

Article 8. Interpretació i aplicació d’aquest Pla

Correspon al vicerector d’Ordenació Acadèmica adoptar les mesures i disposicions que calguin per a la interpretació i aplicació d’aquest Pla.

Article 9. Justificació econòmica i acadèmica

El 31 de desembre del 2022, els directors de departament hauran de presentar una memòria justificativa de les despeses ocasionades. L'extensió màxima de l'informe serà de dues pàgines i s’haurà de presentar amb la signatura del director del departament i del coordinador del màster.

 

5.3 Aprovació del calendari acadèmic per al curs 2022-2023.

Primer. S’aprova el calendari acadèmic del curs 2022-2023 que figura als annexos I i II.

Segon. Es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació acadèmica perquè modifiqui les dates del calendari acadèmic per adaptar-lo als festius que determinin les administracions responsables.

Tercer. Es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació acadèmica perquè acordi amb les altres universitats que imparteixen el grau en Filosofia, Política i Economia el calendari acadèmic per a l’any corresponent, a fi que s’ajusti a les característiques d’aquest ensenyament interuniversitari.

Quart. Es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació acadèmica perquè aprovi les modificacions del calendari acadèmic que siguin necessàries per al bon desenvolupament i la finalització del curs 2022-2023.

 

ANNEX I: CALENDARI ACADÈMIC PER AL CURS 2022-2023

El curs 2022-23 s’inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d’agost, sense perjudici que es desenvolupin activitats lectives i tràmits administratius, relatius al curs acadèmic 2021-22, en dates posteriors a aquestes.

El 30 de setembre és el termini màxim per dipositar les tesis doctorals sense que els doctorands hagin de formalitzar una nova matrícula per al curs 2022-23 en els terminis establerts. Als efectes de tràmits acadèmics que ho requereixin, pel que fa als ensenyaments de doctorat, es considera que el curs acadèmic s’inicia i finalitza els mateixos dies que per als ensenyaments de grau i de màster.

 

1r. Trimestre

 • Classes: 27 de setembre - 2 de desembre

- Primer curs: els estudiants de nou accés iniciaran les classes a partir del 19 de setembre. La data concreta per a cada estudi es publicarà a la web de cada centre.
- Estudiants del Programa general de Rotatori del Grau en Medicina: 5 de setembre.

 • Avaluació: 12 de desembre – 22 de desembre
 • Tancament d’actes: 16 de gener
 • Recuperació: 20 de gener - 4 de febrer
 • Tancament d’actes de recuperació: 13 de febrer
 • Vacances: 23 de desembre - 8 de gener

2n. Trimestre

 • Classes: 9 de gener - 17 de març
 • Avaluació: 22 de març –1 d’abril
 • Tancament d’actes: 17 d’abril
 • Vacances: 3 d’abril – 10 d’abril
 • Recuperació: 21 d’abril - 6 de maig
 • Tancament actes de recuperació: 15 de maig

3r. Trimestre

 • Classes: 11 d’abril – 16 de juny
 • Avaluació: 20 de juny – 29 de juny
 • Tancament d’actes: 4 de juliol
 • Recuperació: 7 de juliol - 15 de juliol
 • Tancament actes de recuperació: 19 de juliol
 • Tancament actes Màster: 14 de setembre

Dies festius

 • 24 de setembre
 • 26 de setembre
 • 12 d’octubre
 • 1 de novembre
 • 6 de desembre
 • 8 de desembre
 • 23 d’abril
 • 1 de maig
 • 29 de maig
 • 24 de juny

Dies no lectius

 • 5 de desembre
 • 7 de desembre
 • 9 de desembre
 • 20 de març
 • 21 de març
 • 19 de juny

Dies de classe

 • 1r. trimestre:  47
 • 2n. trimestre: 50
 • 3r. trimestre:  47

Total :   144

 

 

ANNEX II: NOMBRE DE DIES DE CLASSE PER TRIMESTRE

Primer trimestre

 • Dilluns: 9
 • Dimarts: 9
 • Dimecres: 9
 • Dijous: 10
 • Divendres: 10

 

Segon trimestre

 • Dilluns: 10
 • Dimarts: 10
 • Dimecres: 10
 • Dijous: 10
 • Divendres: 10

 

Tercer trimestre

 • Dilluns: 7
 • Dimarts: 10
 • Dimecres: 10
 • Dijous: 10
 • Divendres: 10

 

6. Aprovació de temes de l’àmbit de PDI
(Data de publicació dels acords: 22 de desembre del 2021)

6.1. Atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat meritats fins al 31 de desembre de 2020.

Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l’assignació d’aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

Vista la Resolució EMC/3426/2020, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2020, per a l'assignació de les retribucions addicionals.

Atès que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha certificat l’informe d’avaluació de l’activitat docent del personal docent i investigador funcionari i contractat emès per la Universitat Pompeu Fabra, el dia 30 de setembre de 2021.

Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha certificat l’informe d’avaluació dels mèrits individuals de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat emès per la Universitat Pompeu Fabra, el dia 14 de juliol de 2021.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l’article 7 del Decret 405/2006, el  Consell de Govern

ACORDA

Proposar al Consell Social l’assignació dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió al professorat relacionat en els annexos següents:

Annex I: Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2020, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2021, al professorat funcionari i contractat.

Annex II: Mèrits de gestió fins el 31 de desembre del 2020,  amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2021, al professorat funcionari i contractat.

6.2. Atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2020.

Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l’assignació d’aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

Vista la Resolució EMC/3425/2020, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d’acreditació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2020.

Atès que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha reconegut  els mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari que ha obtingut l’avaluació positiva per part de la CNEAI d’algun tram i que s’ha acollit a la Resolució EMC/3425/2020 ja citada. És per tot això que, en aplicació del que disposa l’article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern

ACORDA

Proposar al Consell Social l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca al personal docent i investigador relacionat en l’annex: mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2020, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2021, al personal docent i investigador funcionari.

ANNEX: Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2020, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2021, al personal docent i investigador funcionari

Cognoms i Nom

Categoria

Data inici

Data fi

Efectes econòmics

Valor mensual

Valor anual

ATIENZA CEREZO, ENCARNACIÓN

Titular d'universitat

2012

2020

01/01/2021

xxxxxx € 

xxxxxx €

BENACH DE ROVIRA, JUAN

Catedràtic d'universitat

2015

2020

01/01/2021

xxxxxx € 

xxxxxx € 

         

Total anual

3.642,84 €


6.3. Proposta de modificació de l'assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió al personal docent i investigador.

El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula les condicions per a l'assignació d'una retribució addicional per mèrits de gestió al personal docent i investigador dels cossos docents o de determinades categories de professorat contractat.

El decret fixa una puntuació anual per aquells càrrecs que són comuns a totes les universitats i preveu que el departament competent en matèria d’universitats determini el nombre màxim de punts que cada universitat pot distribuir entre els càrrecs unipersonals propis de la seva estructura i organització internes. El Consell de Govern ha acordat en les sessions del 2 de maig del 2007, 12 de novembre del 2014, 6 de maig del 2015, 10 d’abril del 2019 i 9 de desembre de 2020 els punts que s’assignen als càrrecs específics de la UPF.

En data 28 d’abril de 2021 es va aprovar una modificació en relació als càrrecs unipersonals contemplats i es va aprovar nova taula global d’assignació de punts.

Posteriorment, s’ha observat que manca incloure el càrrec de delegat de rector i que és necessari concretar la data a partir de la qual és d’aplicació la nova taula aprovada.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Incloure el càrrec de delegat del rector en la taula d’assignació de punts als càrrecs previstos en l’article 5 del Decret 405/2006.

Càrrecs acadèmics UPF

Fins a 31/12/2003

Des de 1/01/2014

Des de 1/01/2015

Des de 20/02/2019

Des de 9/12/2020

Des de 28/04/2021

Cap d'estudis

4

4

4

4

4

3

Comissionat/da

 

 

 

 

 

4

Coordinador/a acadèmic/a

 

 

 

4

4

3

Coordinador/a de les PAAU

 

 

4

4

4

2

Coordinador/a de màster

4

4

4

4

4

2,5

Coordinador/a de mobilitat

 

4

4

4

4

2,5

Coordinador/a de programa de doctorat

 

4

4

4

4

2,5

Coordinador/a docent

 

4

4

4

4

2,5

Degà/ana o director/a d’escola universitària

8

8

8

8

8

8

Delegat

 

 

 

 

 

3

Director/a de l'Escola de Doctorat

 

4

4

4

4

3

Responsable d’innovació docent

 

 

 

 

4

3

Director/a d'institut

5

5

5

5

5

5

Director/a de centre

8

8

8

8

8

8

Director/a de departament

6

6

6

6

6

6

Director/a de la Unitat d’igualtat

 

 

 

 

 

3

Responsable de programes específics

4

4

4

4

4

3

Secretari/ària d'institut

4

4

4

4

4

0

Secretari/ària de centre/facultat/escola

4

4

4

4

4

3

Secretari/ària de departament

4

4

4

4

4

3

Secretari/ària general

10

10

10

10

10

10

Sotsdirector/a de centre/departament

4

4

4

4

4

3

Vicedegà/ana

4

4

4

4

4

3

Vicerector/a

10

10

10

10

10

10

 

 

Segon. La taula  global d’assignació de punts serà d’aplicació amb efectes d’1 de gener de 2022, llevat pels càrrecs de Comissionat o comissionada i de director o directora de la Unitat d’Igualtat que serà d’aplicació amb efectes del 28 d’abril de 2021.

 

7. Aprovació de temes d’àmbit d’integritat, governança i d’estructura acadèmica
(Data de publicació dels acords: 22 de desembre del 2021)

 

7.1. Aprovació del Pla de Mesures d’Integritat en la Gestió de la UPF.

El Consell de Govern acorda aprovar el Pla de mesures d’integritat en la gestió de la Universitat Pompeu Fabra, que consta com annex 4.

 

7.2. Modificació de la Normativa sobre convenis administratius signats per la Universitat Pompeu Fabra.

El 19 d’octubre del 2016, es va aprovar mitjançant acord del Consell de Govern de la UPF la Normativa sobre convenis administratius signats per la UPF. Aquesta normativa s’elaborà a l’empara del capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del sector públic que regula els convenis administratius, en la línia prevista en el Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de novembre del 2010, que recomanava, entre d’altres aspectes, sistematitzar el seu marc legal i la tipologia, i establir-ne els requisits per a la seva validesa. D’acord amb això, la Normativa sobre convenis administratius signats per la UPF responia a la necessitat d’ordenar la gestió de la signatura de convenis dels que la UPF n’era part degut a les seves relacions amb altres organismes, a fi de facilitar-ne i agilitzar-ne la seva elaboració i tramitació administrativa. Al mateix temps, aquesta normativa cercava establir un procediment garantista perquè un conveni seguís tots els tràmits requerits per confirmar-ne l'oportunitat i la legalitat, a més d’assegurar-ne el seu coneixement per part de tots els òrgans i unitats implicades.

La normativa de 19 d’octubre de 2016, anava acompanyada d’una resolució del Rector de 14 de novembre del 2016 d'aprovació dels models normalitzats que havien de formar part de l'expedient dels convenis administratius.

Des de la seva aprovació, s’ha vingut observant que, si bé s’ha fet efectiva la finalitat garantista de la normativa, no ha estat així pel que fa als objectius de facilitar i agilitzar l’elaboració i tramitació administrativa. La necessitat de la present modificació doncs, rau principalment en millorar l’eficàcia en el procediment de firma de convenis. D’acord amb això, es modifiquen aspectes puntuals dels articles 3, 6 i 7 del Títol 1 i es modifica en major mesura el Títol Segon, que conté els articles relatius a l’Inici del Procediment (Article 8)  i la Tramitació (Article 9). Concretament, en l’Article 8 s’ha simplificat el contingut que ha de tenir la memòria justificativa i a l’Article 9 es clarifica la tramitació i les funcions de cada òrgan intervinent. Així mateix, s’elimina la necessitat d’utilitzar models normalitzats.

La present modificació normativa compleix a més amb el principi d’eficiència, doncs redueix les càrregues administratives que s’han demostrat innecessàries o accessòries, millorant d’aquesta manera la gestió dels recursos públics en la seva aplicació.

S’ha optat per una modificació parcial de la normativa, enlloc d’una derogació total, a fi de mantenir la proporcionalitat entre la necessitat de millora i l’instrument jurídic emprat.

D’acord amb l’anterior, el Consell de Govern,

ACORDA

Article únic

Es modifica la Normativa sobre convenis administratius signats per la UPF, aprovada per Acord del Consell de Govern de 19 d'octubre del 2016, en els termes següents:

Primer. L’article 3 del Títol 1 queda amb el redactat següent:

Article 3.  Convenis amb especialitat per la matèria

Tots els convenis signats per la Universitat Pompeu Fabra seguiran el procediment de proposta, tramitació, aprovació, signatura i control  previst  en aquesta  normativa,  si  bé hi ha  convenis  que per l'especialitat de la matèria hauran de tenir en compte, a més, la normativa o acord específic que els reguli, com  ara:

- Els convenis per a l’adscripció de centres d'ensenyament superior o per a l'adscripció o creació de centres de recerca o d’instituts universitaris de recerca conjuntament amb altres institucions.
- Els concerts amb institucions sanitàries previstos a la legislació sanitària i universitària.
- Els convenis que instrumentin una subvenció hauran de complir el previst en la legislació de subvencions que els resulti aplicable.
- Els convenis d’Organització i desenvolupament d’ensenyaments conjunts conduents a l’obtenció d’un títol oficial o propi.
- Els convenis de cotutela de tesi.
- Els convenis de cooperació educativa.
- Els convenis per adscriure o vincular residències universitàries.
- Els convenis d’avantatges per a la comunitat universitària que preveuen descomptes, ofertes, etc., sense contraprestació per part de la Universitat.
- Els convenis amb entitats bancàries per donar serveis bancaris o financers a la comunitat universitària
.”

 

Segon. Els apartats e) i g) de l’article 6 del Títol 1, queden amb el redactat següent:

e) Obligacions i compromisos econòmics assumits per cada una de les parts, si n'hi ha, amb indicació de la seva distribució temporal per anualitats i la seva imputació concreta al pressupost corresponent, d'acord amb el previst en la legislació pressupostària.

g) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels compromisos adquirits, bé sigui amb la creació de comissions mixtes, bé amb la indicació del responsable de cada entitat per al seguiment, o d’altres que permetin aquesta funció, a més de la presentació de memòries, documents, resultats o similars. Aquest mecanisme resoldrà els problemes d'interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte dels convenis."

S’afegeix un nou apartat k) per incloure les causes d’extinció dels convenis, amb el següent redactat:

k) Causes d’extinció del conveni, en els termes establerts a l’article 7 de la present Normativa.”

S’afegeix un nou apartat l) per incloure els aspectes relacionats amb el tractament de dades personals, amb el següent redactat:

l) Condicions del tractament de les dades personals dels representants de les parts signants i, en el cas que l’assoliment de l’objecte del conveni impliqui el tractament de dades personals, determinació dels rols i obligacions de cada part en relació a aquest tractament.

 

Tercer. L’article 7 del Títol 1 queda amb el redactat següent:

Article 7. Extinció dels convenis

1. Els convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte,  o per incórrer en causa de resolució. 

2. Són causes de resolució a més de les que estableix  l'article 51.2 de la Llei 40/2015, o normativa aplicable en cada moment, les que es pactin al propi conveni específicament.

3. Els efectes de l'extinció seran els establerts a l'article 52 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del sector públic.”

 

Quart. Es modifica el Títol 2, que queda amb el redactat següent:

Títol 2. Tràmits preceptius per a la subscripció de convenis

Article 8. Inici del procediment

1. L’inici del procediment de signatura d’un conveni correspon a qualsevol unitat acadèmica o administrativa de la Universitat o del seu professorat, que actuarà com a unitat administrativa de tramitació. En el cas dels convenis a iniciativa del professorat, la proposta haurà de comptar amb l’autorització del titular de la unitat acadèmica afectada. En el cas dels convenis de mobilitat, l’inici correspondrà al coordinador o coordinadora d’intercanvis que actuarà com a promotor en aquest cas.

2. La unitat acadèmica o administrativa, o el professor o professora que iniciï el procediment, haurà de complimentar una memòria justificativa, on consti:

- La justificació del conveni.
- L'entitat o entitats amb les quals se signarà.
- La indicació de si hi ha un conveni general previ.
- Objecte del conveni
- El caràcter no contractual de l'activitat.
- En el seu cas, l’autorització del titular de la unitat acadèmica corresponent.
- L’impacte econòmic de l’activitat.

A aquests efectes s’entén per “impacte econòmic”:

a) Les despeses i els ingresos associats a l’objecte del conveni que es preveu reconèixer i liquidar. S’indicarà el  concepte, la partida del pressupost i els exercicis pressupostaris afectats.
b) Els compromisos per a la utilització de recursos i serveis de suport propis de la comunitat universitària. S’indicaran els recursos i serveis oferts i s’acordarà la seva prestació i condicions amb la unitat acadèmica o administrativa corresponent.

3. Si es disposa d'un esborrany de conveni, s'adjuntarà a la proposta.
4. En cap cas s'adjuntarà una proposta de conveni ja signada per l'altra entitat.
5. En propostes de conveni redactades en una llengua estrangera per raó de la nacionalitat de l'entitat signant, els serveis i les unitats administratives que tramitin o que informin el conveni podran demanar-ne una versió en català.
6. Les addendes a un conveni, ja siguin de pròrroga o de modificació del conveni principal, així com les propostes de denúncia per finalitzar un conveni, seguiran la tramitació prevista per les propostes de conveni. En el cas de les propostes de denúncia, s'ha d'adjuntar un informe sobre les causes i si hi ha pendents d'execució compromisos adquirits en el conveni.

Article 9. Tramitació

1. La tramitació d'un conveni correspon a un servei o unitat administrativa, sense perjudici de qui iniciï el procediment:

- Si la iniciativa és d’un professor o professora o d’una unitat acadèmica, la unitat administrativa de tramitació serà la unitat de gestió i administració de l’àmbit de la unitat acadèmica, o el servei o unitat administrativa especialitzat en la matèria del conveni.
- Si la iniciativa és d’un servei o unitat administrativa, la unitat administrativa de la tramitació serà aquest mateix servei o unitat.
- Si la iniciativa és del Rectorat o de la Gerència, aquests assenyalaran quina és la unitat administrativa de tramitació.

2. La unitat administrativa de tramitació, revisarà, modificarà o adaptarà aquells aspectes que ho requereixin de l’esborrany de conveni facilitat pel promotor, amb l'informe, si s'escau, de l'Assessoria Jurídica o altres serveis o unitats administratives de la Universitat.  En el cas que el promotor no faciliti un esborrany de conveni, la unitat administrativa de tramitació n’elaborarà un de nou. En ambdós casos la unitat administrativa de tramitació actuarà de comú acord amb el promotor del conveni.

3. La unitat administrativa de tramitació obrirà un expedient administratiu, d'acord amb les normes del sistema de gestió documental i arxiu de la UPF, que inclourà els documents corresponents.

4. Per aquells convenis amb impacte econòmic segons allò previst a l’article 8.2, previ a la conformitat establerta a l’apartat anterior, es requerirà a més l’autorització del Gerent i de la unitat administrativa de tramitació.

Article 10. Tramitació especial per a certs convenis internacionals

En el cas de conveni amb subjectes de dret internacional que siguin constitutius de tractat internacional, d'acord internacional administratiu o d'acord internacional no normatiu, seran sotmesos al que estableix la legislació de l'Estat en aquesta matèria, sens perjudici de complir les fases de tramitació previstes en aquesta normativa.

Article 11. Signatura

1. La signatura dels convenis administratius elaborats a l’empara de la present Normativa, correspon al rector o rectora de la Universitat,  o a l’òrgan en qui delegui.

2. Els convenis seguiran, en principi, les normes lingüístiques de la UPF.

3. Els convenis se signen en fons blanc sense senyals corporatives, llevat que les entitats signants acordin incorporar el logotip o senyal de totes les institucions signants.

4. La unitat administrativa de tramitació elevarà el conveni a l’òrgan competent per la seva signatura, conjuntament amb els documents que formen part de l'expedient administratiu.

Article 12. Difusió

1. El servei o unitat administrativa que tramita el conveni custodiarà l'expedient del conveni, d'acord amb el model de gestió documental i arxiu de la Universitat  i donarà trasllat d'un exemplar original a l'entitat o entitats signatàries.

2. També ha de fer arribar una còpia del conveni a aquelles unitats acadèmiques o administratives de la UPF directament implicades en el seu compliment i execució. Quan el conveni prevegi moviments econòmics, s'hauran de comunicar al Servei de Pressupostos i Finances.

Article 13. Registre de Convenis

1. La Universitat crearà el Registre de Convenis als efectes de publicitat i control dels convenis subscrits per la Universitat sotmesos a aquesta normativa.

2. El Registre de Convenis queda adscrit a la Secretaria General.

3. El servei o unitat administrativa que ha tramitat el conveni l’ha de fer arribar al Registre de Convenis junt amb la informació necessària per la seva inscripció, segons el que aquest indiqui.

Article 14. Informació als òrgans de govern de la UPF

La Gerència haurà de fer arribar al Consell Social informació de manera periòdica sobre els convenis que suposen ingressos o despeses.

La Secretaria General informarà periòdicament al Consell de Govern dels convenis inscrits en el Registre de Convenis.

Article 15. Tramitació als òrgans de control extern

Els convenis subscrits que superin els 600.000 euros, o la xifra que s'estableixi en cada moment en la legislació, així com les seves modificacions, pròrrogues o extinció, seran remesos per la Gerència a l'òrgan o òrgans externs de fiscalització de comptes de la Universitat.”

 

Cinquè. S’elimina la Disposició addicional segona.  

Disposició addicional segona

S’autoritza al gerent l’elaboració d’un circuit intern de tramitació dels convenis.

Disposició transitòria. Convenis en tramitació

Els convenis iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta normativa es regiran per la normativa anterior.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2022.

 


7.3. Modificació per fusió dels centres docents d’ensenyament superiors adscrits a la UPF de la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme.

A proposta del Patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme segons acord de data  30 de novembre del 2021,el Consell de Govern acorda:

-  Aprovar la proposta de fusió dels centres docents Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus, de l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus i de l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus, centres adscrits a la UPF de titularitat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, en un únic centre denominat Centre Universitari TecnoCampus, mantenint l’adscripció a la Universitat Pompeu Fabra.

- Les activitats docents del Centre Universitari TecnoCampus començaran el curs 2022-2023.

- Aprovar el conveni de col·laboració acadèmica que regirà l’adscripció a la UPF del Centre Universitari TecnoCampus, que s’adjunta com annex 5.

- Elevar aquesta proposta al Consell Social per al seu informe previ a la seva tramesa a la Direcció General d’Universitats per a la seva autorització.

- Facultar el vicerector adjunt al rector a esmenar i completar l'expedient d'acord amb els requeriments que pugui formular la Direcció General d’Universitats, amb el compromís de donar-ne compte als òrgans de govern si són substancials.


7.4. Canvi de denominació del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.

Vist l’acord del Consell del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de data 15 de juliol del 2021 on s’aprova el canvi de denominació de dit departament per Departament de Medicina i Ciències de la Vida,

D’acord amb el previst als articles 19.2 i 19.4 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, el Consell de Govern

ACORDA

Primer. El canvi de denominació del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut per Departament de Medicina i Ciències de la Vida.

Segon. Facultar al secretari general de la UPF per tal de procedir a modificar la denominació d’aquest departament en totes aquelles publicacions presents a la Seu Electrònica i a la web institucional de la Universitat Pompeu Fabra.


7.5. Aprovació de l'expedient de segregació de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i de creació de la nova Facultat de Medicina.

El Consell de Govern, a proposta de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, acorda:

- Aprovar la proposta de creació de la Facultat de Medicina per segregació de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, que impartirà el Grau en Medicina i el Grau interuniversitari en Medicina UAB-UPF fins la seva extinció, d’acord amb la memòria que s’adjunta com annex 6, i que començarà les seves activitats docents  a partir del curs 2022-2023.
- Elevar aquesta proposta al Consell Social per al seu informe previ a la seva tramesa a la Direcció General d’Universitats per a la seva autorització.
- Facultar el vicerector competent en matèria de professorat i relacions amb la comunitat per a esmenar i completar l'expedient d'acord amb els requeriments que pugui formular la Direcció General d’Universitats, amb el compromís de donar-ne compte als òrgans de govern si són substancials.

 

8. Aprovació de temes de l’àmbit de la comunitat universitària
(Data de publicació dels acords: 22 de desembre del 2021)

 

8.1. Aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts econòmics UPF Inclusió per a l’assistència personal d’estudiants en situació de dependència i per a serveis de transport especial per a estudiants amb mobilitat reduïda.

L’article 45.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats estableix que, a  fi que ningú quedi exclòs dels estudis universitaris per raons econòmiques, les mateixes universitats puguin instrumentar una política d’ajuts per a l'alumnat, prestant especial atenció, entre d’altres, a les persones amb dependència i discapacitat, per tal de garantir el seu accés i la permanència als estudis universitaris.

En aquest sentit, els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, en l’article 4, també contenen un mandat per garantir la igualtat d’oportunitats pel que fa a l’accés i a la permanència dels estudiants a la Universitat.

Per això, per al curs 2021-2022, es proposa convocar per primera vegada els ajuts econòmics UPF Inclusió per a l’assistència personal d’estudiants en situació de dependència i per a serveis de transport especial per a estudiants amb mobilitat reduïda. L’objectiu és oferir-los un complement econòmic que redueixi en part el cost total que aquestes situacions puguin generar en la seva formació universitària, i que l’entorn familiar de l’estudiant ha d’assumir, així com afavorir el seu accés a l’educació superior i a la vegada impulsar la inclusió social.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Únic. Aprovar les bases de les convocatòries d’ajuts econòmics UPF Inclusió per a l’assistència personal d’estudiants en situació de dependència i per a serveis de transport especial per a estudiants amb mobilitat reduïda, les quals es recullen com a annex.

 

ANNEX

BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS UPF INCLUSIÓ PER A L’ASSISTÈNCIA PERSONAL D’ESTUDIANTS EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I PER A SERVEIS DE TRANSPORT ESPECIAL PER A ESTUDIANTS AMB MOBILITAT REDUÏDA

 1. Objecte

Els ajuts UPF Inclusió  per a l’assistència personal d’estudiants en situació de dependència i per a serveis de transport especial per a estudiants amb mobilitat reduïda tenen per objecte atorgar ajuts als estudiants dels centres propis de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau, de màster i de doctorat de la UPF per fer front en aquestes despeses derivades de la seva discapacitat, amb la finalitat de garantir la continuïtat dels seus estudis universitaris.

 1. Modalitats

2.1. Les modalitats dels ajuts són les següents:

 • Assistència personal, en aquelles activitats docents o universitàries de la UPF.
 • Transport especial, taxi adaptat o no adaptat, per traslladar-se des del lloc de residència o domicili de l’estudiant al centre docent per assistir a les activitats docents o universitàries de la UPF. La Comissió pot valorar les opcions de transport públic existents i les incompatibilitats que el sol·licitant manifesti per al seu ús i que justifiquin la sol·licitud de l’ajut.

2.2. L’import dels ajuts està destinat a finançar una part de la despesa d’aquests dos supòsits, amb un màxim per estudiant i curs acadèmic que es fixarà en cada convocatòria, d’acord amb el pressupost disponible.

 1. Requisits

3.1. En tots els casos, els sol·licitants que vulguin optar en aquests ajuts han de complir els requisits següents:

 1. Estar matriculats el curs acadèmic objecte de la convocatòria, en un centre propi de la UPF, d’uns estudis oficials de grau, de màster o de doctorat (en queden exclosos els centres adscrits).
 2. Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Universitat Pompeu Fabra.
 3. No tenir residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

3.2. En la modalitat d’ajut per a assistència personal, també caldrà acreditar:

 1. Tenir una discapacitat reconeguda igual o superior al 75%, amb necessitat de suport d’una tercera persona per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària.
 2. Tenir un reconeixement del grau II o III de dependència, segons el que estableix la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

3.3. En la modalitat d’ajut per a transport especial, també caldrà acreditar tenir una discapacitat reconeguda igual o superior al 40%, amb necessitat de transport adaptat.

 1. Criteris de valoració

4.1. Per adjudicar els ajuts es valoraran els criteris següents:

• Grau del certificat de discapacitat i grau de dependència reconegut, fins a 10 punts.

• Si la persona no és beneficiària d’altres prestacions econòmiques, serveis o beques, fins a 5 punts.

• L’expedient acadèmic per tal de valorar globalment el rendiment, fins a 5 punts.

• La memòria justificativa i el pressupost presentats, fins a 10 punts.

4.2. Si es considera necessari, la Comissió de Valoració pot convocar la persona sol·licitant a una entrevista personal amb la finalitat de verificar el compliment dels requisits i resoldre dubtes sobre la valoració dels criteris.

 1. Procediment i tramitació

5.1. El procediment de concessió dels ajuts és de concurrència competitiva, en què es tenen en compte les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de valoració recollits en aquestes bases.

5.2. Correspon al rector convocar els ajuts econòmics UPF Inclusió per a l’assistència personal d’estudiants en situació de dependència i per a serveis de transport especial per a estudiants amb mobilitat reduïda.

5.3. Les convocatòries es publicaran a la web del programa UPF Inclusió.

5.4. La tramitació del procediment correspon al Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària.

5.5. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà una llista provisional, anonimitzada, de persones admeses, i s’establirà un termini de 10 dies hàbils per fer-hi possibles esmenes. Si el sol·licitant no esmena la seva sol·licitud, s’entén que desisteix de fer-n’hi.

5.6. Un cop esmenades les sol·licituds que així ho requereixin, es publicarà la llista definitiva, anonimitzada, de les persones admeses.

5.7. La unitat de tramitació remetrà les sol·licituds i la informació complementària presentada a la Comissió de Valoració, a qui correspon analitzar-les i valorar-les.

5.8. La resolució d’adjudicació dels ajuts correspon al rector i es farà en un termini que no serà superior a tres mesos, comptadors des de la data de la publicació de la convocatòria.

5.9. La resolució d’adjudicació dels ajuts expressarà els beneficiaris, la quantia de l’ajut i les sol·licituds denegades.

5.10. Contra la resolució del rector, que esgota la via administrativa, es pot interposar  recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir del dia següent a la data de publicació de la resolució o, alternativament, recurs de reposició davant el rector en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent a la publicació de la resolució.

5.11. Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l’adreça de correu electrònic que s’hagi fet constar a la sol·licitud, amb còpia al seu correu institucional de la UPF.

 1. Sol·licituds

6.1. Els estudiants que vulguin optar en aquests ajuts han de sol·licitar-ho en un termini de 15 dies hàbils a partir de la data de publicació de la convocatòria.

6.2. Juntament amb la convocatòria es publicarà el formulari de sol·licitud que s’haurà de presentar acompanyat de la documentació acreditativa, a través d’una instància general de la seu electrònica de la UPF o en qualsevol altre lloc admès per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6.3. La sol·licitud ha de contenir una declaració del sol·licitant sobre el compliment dels requisits de participació.

6.4. La presentació de les sol·licituds suposa acceptar aquestes bases.

 1. Documentació

7.1. El formulari de sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:

 • Còpia de la resolució mitjançant la qual es qualifica el grau de discapacitat, expedida per l’òrgan competent en base a la legislació actual, en què haurà de constar el reconeixement de la categoria, el grau i la necessitat de l’ajut d’una tercera persona per fer les activitats de la vida diària.
 • Memòria i pressupost en què s’exposin de manera detallada les necessitats que justifiquen aquest ajut.

7.2. En la modalitat d’ajut per a assistència personal, també s’ha de presentar la còpia de la resolució del grau de dependència emès per l’òrgan competent segons la legislació vigent.

7.3. La unitat de tramitació o la Comissió de Valoració poden requerir al sol·licitant altres documents relatius als requisits o criteris de valoració. No aportar aquesta documentació implica entendre que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud.

 1. Comissió de Valoració

8.1. Les sol·licituds presentades seran analitzades i avaluades discrecionalment per una comissió de valoració constituïda a l’efecte i que tindrà la composició següent:

 • Vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat, que actuarà de presidenta.
 • Vicegerent de l’Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d’Informació, que actuarà de vocal.
 • Cap del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària, que actuarà de secretària.
 • Responsable del programa UPF Inclusió, que actuarà de vocal.

8.2. La Comissió de Valoració pot requerir l’assessorament de tècnics especialistes.

8.3. Una vegada estudiada la documentació, la Comissió de Valoració puntuarà segons els criteris establerts en aquestes bases.

 1. Comunicació de resultats

9.1. Una vegada resolta la convocatòria, es publicarà a la web del programa UPF Inclusió una informació succinta del resultat, la qual no inclourà dades identificatives de les persones sol·licitants.

9.2. El Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària notificarà de manera individual a cada sol·licitant el resultat de la seva sol·licitud.

9.3. Les persones sol·licitants tenen dret a comparèixer a les dependències del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària per conèixer el contingut íntegre de la resolució de la convocatòria.

9.4. Es faculta la Comissió de Valoració per decidir totes aquelles qüestions que no quedin recollides en aquestes bases.

 1. Incompatibilitats

Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat i curs acadèmic, sempre que no excedeixin la totalitat del pressupost per al qual se sol·licita l’ajut.

 1. Autorització del tractament de les dades personals

Les persones sol·licitants, en presentar-se a la convocatòria, accepten el tractament de les seves dades personals en base als termes descrits a les seves bases.

En aplicació de la disposició addicional 8 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, la Universitat pot fer, en exercici de les seves competències, les verificacions necessàries que cregui adients per comprovar l’exactitud de les dades proporcionades pels sol·licitants.

Així, i d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, resumim la informació de protecció de dades:

Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12.
08002 Barcelona. Tel. (+34) 93 542 20 00. Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF a través de l’adreça [email protected].

Finalitat: gestionar la vostra sol·licitud de rebre serveis del programa UPF Inclusió. Les dades personals es conservaran fins a la finalització dels estudis.

Legitimació: amb el vostre consentiment, que podeu retirar en qualsevol moment, donar compliment a la Llei general de drets de les persones amb discapacitat (RD1/2013, de 29 de novembre).

Destinataris: les vostres dades només seran utilitzades per la Universitat Pompeu Fabra, i no se cediran a tercers sense el vostre consentiment, tret dels supòsits que prevegi la llei.

Drets: podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació o la supressió i, en determinats casos, la portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, seguint els procediments descrits a www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets. Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF ([email protected]) per a qualsevol consulta, o si considereu que els vostres drets no s’atenen correctament. En cas de no resultar satisfet, podeu presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

 1. Justificació

12.1. Els beneficiaris dels ajuts han de presentar les factures de tot el curs acadèmic objecte de la convocatòria al Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària abans del 15 de desembre.

12.2. Des del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària es farà un seguiment sobre la continuïtat i l’aprofitament dels estudis universitaris de cada beneficiari.

 1. Revocació

13.1. El rector pot revocar l’ajut en cas de comprovar que s’han falsejat les dades o que hi ha un incompliment dels requisits d’aquestes bases i de la convocatòria.

13.2. Un ús incorrecte del recurs assignat pot ser causa de revocació i motiu per exigir el retorn de la quantitat de l’ajut atorgat i per no acceptar la sol·licitud en futures convocatòries.

Disposició addicional única. Avaluació

El president de la Comissió de Valoració ha de presentar al rector un informe sobre els resultats i el funcionament d’aquests ajuts.

 

8.2.

Pròrroga de la vigència dels documents del Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

En la sessió ordinària de treball del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball de data 29 de setembre del 2021 els seus membres van acordar informar favorablement la sol·licitud de pròrroga al Consell de Govern de la vigència dels documents del Volum I: Manual de gestió i Volum II: Processos del sistema, del Pla de Prevenció de Riscos Laborals, subjectes a actualització periòdica i que caduquen enguany.

Segons les previsions del Pla d’Actuacions en seguretat i salut en el treball que ha de desenvolupar o coordinar l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut a l’exercici 2021, aquest darrer trimestre s’hauria d’haver procedit a l’actualització dels documents del Pla de Prevenció de Riscos Laborals següents:

 

Índex general

(Referència: IG/03/2018)

Disposicions generals

(Referència: DG/03/2018)

Volum I: Manual de gestió          

 

Capítol I.  Anàlisi preliminar

Secció I. Condicions de treball i plantilla

(Referència: MG-C1-S1-CTP/02/2018)

Secció II. Quadre de comandament operatiu

(Referència: MG-C1-S2-QCO/01/2018)

 

Capítol II. Sistema de prevenció de riscos laborals 

Secció I. Política de seguretat i salut en el treball

(Referència: MG-C2-S1-PSST/05/2018)

Secció II. Organització dels recursos preventius

(Referència: MG-C2-S2-ORP/04/2018)

Secció III. Gestió documental

(Referència: MG-C2-S3-GD/04/2018)

Secció IV. Avaluació del sistema

(Referència: MG-C2-S4-AS/04/2018)

 

Així com els procediments del volum II: Processos del sistema subjectes a actualització periòdica.  

L’acumulació de tasques en aquest període ha fet inviable aquesta activitat que implica una alta dedicació i per aquest motiu el Consell de Govern

ACORDA

La pròrroga de la vigència de:

- la totalitat dels documents del Volum I (Manual de gestió) i

- els del Volum II següents:

 • Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria d'assetjament moral en el treball, aprovat per acord del Consell de Govern d'11 d'abril del 2018.
 • Protocol de Vigilància Individual de la Salut, aprovat per acord del Consell de Govern de 25 de maig del 2016.

 

9. Aprovació de temes de l’àmbit de recerca
(Data de publicació dels acords: 22 de desembre del 2021)


9.1. Creació del centre d'estudis "JHU-UPF Public Policy Center"

D’acord amb la normativa reguladora de les figures de recerca (Acord de la Junta de Govern de 8 de febrer de 1996, modificada per acords del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004, de 5 d'octubre del 2005, de 8 de novembre del 2006, de 17 de novembre del 2010, de 23 de novembre del 2011, d'11 de març 1 de juliol del 2015 i 17 de febrer del 2016)  el Consell de Govern

ACORDA

El reconeixement del centre d’estudis següent:

Centre d’Estudis JHU-UPF Public Policy Center (JHU-UPF PPC)

Coordinador: Joan Benach de Rovira

Adscripció: Departament de Ciències Polítiques i Socials

 

9.2. Canvi de denominació del centre d'estudis en Sostenibilitat.

D’acord amb la normativa reguladora de les figures de recerca (Acord de la Junta de Govern de 8 de febrer de 1996, modificada per acords del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004, de 5 d'octubre del 2005, de 8 de novembre del 2006, de 17 de novembre del 2010, de 23 de novembre del 2011, d'11 de març 1 de juliol del 2015 i 17 de febrer del 2016),

Vista la sol·licitud de la coordinadora del Centre d’Estudis UPF sobre Sostenibilitat, reconegut per acord del Consell de Govern de 22 de febrer del 2017, per canviar la denominació del centre d’estudis a Centre d’Estudis pel Benestar Planetari,

El Consell de Govern

ACORDA

Que el Centre d’Estudis UPF sobre Sostenibilitat canviï la denominació a Centre d’Estudis pel Benestar Planetari.

 

10. Designació de membres a comissions de la Universitat i a altres organismes.
(Data de publicació dels acords: 22 de desembre del 2021)

-S’acorda el nomenament de la professora Coloma Ballester Nicolau, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions,  com a vocal de la Comissió de Recerca, en substitució del professor Xavier Binefa Valls.

-S’acorda la designació de la professora Louise McNally Seifert, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, com a vocal de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere, en substitució de la professora Montserrat Ribas Bisbal.

-S’acorda la designació com a vocal del Comitè Executiu del Barcelona Centre Universitari (BCU) del professor Antonio Luna Garcia, vicerector d’Internacionalització, en substitució del gerent Jaume Badia Pujol.

-S’acorda el nomenament del professor Javier Aparicio Maydeu, del Departament d’Humanitats, com a representant de la UPF en el Consell de la Ciutat.

 

11. Ratificació de convenis.
(Data de publicació dels acords: 22 de desembre del 2021)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 7.