1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
 2. Informe del president
 3. Seguiment econòmic i pressupostari
 4. Compte general i comptes anuals auditats de l'exercici 2019
 5. Preus
  5.1. Mobilitat virtual entrant d’estudiants Eutopia
  5.2. Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS) per a estudiants internacionals (no Eutopia)
  5.3. Títols propis :
  -Màster Internacional en Estudis de Cinema i Audiovisuals (IMACS)
  -Màster en Terminologia
  -Diploma de Postgrau en Terminologia i Necessitats Professionals
  -Curs de Postgrau en Fonaments de la Terminologia
 6. Atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat de la convocatòria 2020
 7. Torn obert de paraules

Aprovació de l’aplicació del preu del crèdit per als estudis amb coeficient d’estructura docent B
(Data de publicació dels acords: 29 d'octubre del 2020)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de 9 d’octubre del 2020, aprovar, en el cas dels estudiants EUTOPIA i per als programes BaPIS i Programa d’Estudiants Visitants, l’aplicació del preu del crèdit que estipula, anualment, el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, per als estudis amb coeficient d’estructura docent B.

Aplicació de descompte i bonificacions per a estudiants internacionals visitants que cursin assignatures del BaPIS
(Data de publicació dels acords: 29 d'octubre del 2020)

1. Aplicar un descompte progressiu en les tarifes vigents per a estudiants internacionals visitants que cursin assignatures del BaPIS, que incentivi la matrícula de vàries assignatures, segons el següent barem:

Paquet assignatures

Crèdits matriculats

Import matrícula visitants

Descompte

Import final

2 assignatures

12 ECTS

1.320€

30%

924€

3 assignatures

18 ECTS

1.980€

40%

1.188€

4 assignatures

24 ECTS

2.640€

50%

1.320€

5 assignatures

30 ECTS

3.300€

50%

1.650€

2. Bonificar les taxes d’inscripció al Programa, de 169,80€, en funció de l’evolució dels indicadors respecte a les expectatives de captació marcades i a discreció de la direcció d’aquest programa, comptant amb el vist-i-plau de la gerència, i que aquesta bonificació es pugui fer com a incentiu per inscripció avançada.

3. Aplicar aquests mateixos imports, enlloc de les tarifes oficials de l’Education Abroad Program, per als estudiants participants en aquest programa per la via de conveni amb les seves institucions d’origen, amb l’objectiu de reconèixer el seu compromís amb el programa; igualment, i en previsió que el nombre d’estudiants amb aquest origen serà inferior als anys anteriors degut al context de la pandèmia, i perquè aquest tracte excepcional pot facilitar la captació de més estudiants respecte la competència local i nacional.

Paquet assignatures

Crèdits matriculats

Tarifes oficials EAP

Import final

1 assignatura

6 ECTS

1.000€

660€

2 assignatures

12 ECTS

1.000 €

924€

3 assignatures

18 ECTS

1.520 €

1.188€

4 assignatures

24 ECTS

2.140 €

1.320€

5 assignatures

30 ECTS

2.800 €

1.650€

 

Que aquestes mesures tinguin validesa exclusivament durant la primera edició del BaPIS al curs 2020-21, com estratègia de llançament del programa en atenció a la situació excepcional provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Aprovació dels preus de matrícula de títols propis
(Data de publicació dels acords: 29 d'octubre del 2020)

S’aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de 9 d’octubre del 2020, els preus de matrícula dels títols propis següents:

- Màster Internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals (IMACS), 9a. edició, organitzat per l’UCA de Comunicació per al curs acadèmic 2020-2021, amb una càrrega lectiva de 60 crèdits ECTS.

Preu de matrícula 3.000 €.

- Màster en Terminologia, 17è. edició, organitzat per la UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge per al curs acadèmic 2020-2021, amb una càrrega lectiva de 75 crèdits ECTS.

Preu de matrícula: 4.000 €.

- Diploma de postgrau en Terminologia i Necessitats Professionals, 17è. edició, organitzat per la UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge per al curs acadèmic 2020-2021, amb una càrrega lectiva de 75 crèdits ECTS.

Preu de matrícula: 1.800 €.

- Curs de postgrau en Fonaments de la Terminologia, 17è. edició, organitzat per la UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge per al curs acadèmic 2020-2021, amb una càrrega lectiva de 15 crèdits ECTS.

Preu de matrícula: 900 €.

 

Assignació de complements addicionals per mèrits de recerca
(Data de publicació dels acords: 29 d'octubre del 2020)

S’acorda, per unanimitat, l’assignació de complements addicionals per mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2019, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2020, al personal docent i investigador contractat, que es relacionen en el document que s’adjunta com a annex 2.