1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2. Informe del president.

Acord de la Comissió Permanent del Ple de data 31 de maig, de constitució de Young European research Universities Network YERUN AISBL com a associació internacional sense ànim de lucre.

3. Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent d’aquesta comissió, de 4 de juny del 2019, relatiu a l’autorització de la despesa pluriennal 2019-2020 per a la contractació del servei d'elaboració d'una proposta d'ordenació volumètrica del conjunt immobiliari destinat a recerca a construir a l'antic Mercat del Peix, així com la determinació de les condicions ambientals a considerar i la redacció del planejament urbanístic derivat del conjunt.

4. Seguiment econòmic i pressupostari

5. Política de Recursos Humans a la UPF: presentació a càrrec de la vicegerent de Recursos Humans i Organització

6. Creació de la spin-off MIWENDO SOLUTIONS S.L.

7. Preu del crèdit dels ensenyaments de grau per als estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents, per al curs 2019-2020.

8. Despeses de caràcter pluriennal.

8.1. Contractació del servei d'auditoria a preus unitaris de les justificacions econòmiques d'ajuts/subvencions per projectes de recerca i activitats d'extensió universitària i innovació docent atorgats a la Universitat Pompeu Fabra.

8.2.. Participació de la Universitat Pompeu Fabra al projecte "ELIXIR".

9. Torn obert de paraules.

 

 

Aprovació dels preus de crèdit dels ensenyaments de grau per al curs acadèmic 2019-2020 per a estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents a l'Estat espanyol
(Data de publicació dels acords: 25 de juny del 2019)

S’aproven, per unanimitat, els preus dels crèdits dels ensenyaments de grau per al curs acadèmic 2019-2020 per a estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents a l'Estat espanyol, que, segons el coeficient d'estructura docent que correspongui a cada titulació, tindran els imports per crèdit següents:

Coeficient d'estructura docent
dels ensenyaments de grau
Preu del crèdit
Coeficient d' estructura docent A 110.99 €
Coeficient d'estructura docent B 139.32 €
Coeficient d'estructura docent C 156.67 €

L'aplicació d'aquest preu no subvencionat no variarà al llarg del curs acadèmic i estarà condicionat a la situació de nacionalitat i/o residencia acreditada abans de l'inici del curs acadèmic, en els terminis que estableixi la universitat.

El càlcul i la liquidació de les possibles exempcions i bonificacions es realitzaran sobre aquests imports aprovats.

Per tal que no es perjudiqui a aquells estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents, que ja cursaven els seus estudis de grau a la UPF abans del curs acadèmic 2017- 2018, i que no van accedir per la via d' estudiants procedents de sistemes educatius d'estats no membres de la Unió Europea amb els quals no s'hagin subscrit acords, es bonificarà l’import del crèdit de tal manera que seria d’aplicació el preu públic que estableix el decret de preus per a cada coeficient d’estructura docent, segons l’estudi de grau cursat.

Autorització de despeses pluriennals
(Data de publicació dels acords: 25 de juny del 2019)

1. S’acorda, per unanimitat, la ratificació de l’acord de la Comissió Permanent de la Comissió Econòmica del 4 de juny del 2019, relatiu a l’autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2020) per a la contractació de l'elaboració d'una proposta d'ordenació volumètrica del conjunt immobiliari destinat a recerca a construir a l'Antic Mercat del Peix, així com la determinació de les condicions ambientals a considerar i la redacció del planejament urbanístic derivat del conjunt, amb un import total de sortida proposat per a la licitació de l’expedient de 150.000,00 € IVA exclòs i en les anualitats i conceptes següents:

Anualitat Codi econòmic Base imposable IVA Tot
2019 620.00 125.000,00 €

26.250,00 €

151.250,00 €
2020 620.00 25.000,00 € 5.250,00 € 30.250,00 €

El codi econòmic per a la formalització de la Reserva de Crèdit serà el 620.00, corresponent al segment general.

2. S’acorda, per unanimitat, l’autorització de l’expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2021) per a la contractació del servei de prestació d’auditoria per ajuts/subvencions per a projectes de recerca, activitats d’extensió universitària i activitats d’innovació docent, amb un import total de sortida proposat per a la licitació de l’expedient de 103.370 € IVA exclòs, a comptar a partir de l’1 de setembre del 2019, i desglossat en les anualitats següents:

Anualitat Codi econòmic Base imposable IVA     Total
Set – des 2019

640.90

227.60

30.713,00 €

  5.350,00 €

6.449,73 €

1.123,50 €

37.162,73 €

  6.473,50 €

2020

640.90

227.60

25.075,00 €

6.500,00 €

5.265,75 €

1.365,00 €

30.340,75 €

7.865,00 €

2021

640.90

227.60

30.385,00 €

5.350,00 €

6.380,85 €

1.123,50 €

36.765,85 €

  6.473,50 €

3. S’acorda, per unanimitat, l’autorització de l’expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2022) per a la participació de la Universitat Pompeu Fabra al projecte “ELIXIR”, amb un import total màxim per a la durada del contracte de 159.410,52 € IVA exclòs, amb la distribució per anualitats següent:

Anualitat Codi econòmic Base imposable
2019 740.00 39.852,63 €
2020 740.00 39.852,63 €
2021 740.00 39.852,63 €
2022 740.00 39.852,63 €