1. Acta de la sessió anterior

2. Informe de la presidenta

3. Informe del rector

4. Informe de la Comissió Acadèmica

4.1. Modificació de la programació universitària, cursos 2019-2020 i 2020-2021

5. Informe de la Comissió Econòmica:

5.1.Seguiment econòmic i pressupostari
5.2.Concessió administrativa d’ús privatiu de l’edifici Balmes i altres espais de la Universitat a la Fundació Institut d’Educació Contínua (IDEC)
5.3. Acords adoptats

6. Proposta d’adhesió a la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut

7. Indemnitzacions per raons de servei

8. Propostes per a la Distinció Jaume Vicens Vives

 

 

Contractació d’una pòlissa de tresoreria
(Data de publicació dels acords: 12 de juny del 2019)

S’aprova, per unanimitat, la ratificació de l’acord de la Comissió Permanent del Ple de 4 d’abril del 2019, relatiu a la contractació d’una pòlissa de tresoreria en els termes següents:

Acordar la contractació d’una pòlissa de tresoreria per import màxim de 10.000.000€ amb venciment a un any, als efectes que sigui presentada al Departament d'Empresa i Coneixement per tal que sigui autoritzada pel Govern de la Generalitat, amb els límits que es detallen a continuació:

Termini màxim: 1 any.
Interès: el tipus resultant d’acord amb els requisits fixats en el tercer punt de la resolució de 4 de juliol del 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, publicada en el BOE número 160 de 6 de juliol de 2017, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a operacions d’endeutament.
Liquidació d'interessos: per vençut.
Comissió d'obertura: sense comissió d'obertura, excepte que considerada conjuntament amb l'interès, no superi el límit fixat pel principi de prudència financera.
Comissió de disponibilitat: 0,10% anual.

Que arribat el cas s'autoritza a concertar l'operació afectant l'import liquidat de la matrícula 2019-2020 al retorn de les disposicions efectuades sobre la pòlissa.

Modificació de la programació universitària
(Data de publicació dels acords: 12 de juny del 2019)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Acadèmica de 2 de maig del 2019, la modificació de la programació universitària per als cursos 2019-2020 i 2020-2021, que s’adjunta com a annex 1.

Concessió administrativa d’ús privatiu de l’edifici Balmes
(Data de publicació dels acords: 12 de juny del 2019)

S’acorda, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de 7 de maig del 2019, autoritzar el rector de la UPF per a la realització dels actes que siguin necessaris per a la concessió administrativa d’ús privatiu de l’edifici Balmes, situat al carrer Balmes 132-136, i dels despatxos 24.124 i 24.125 de l’edifici Mercè Rodoreda 24, així com l’ús d’aules de diversos tipus i capacitats i altres espais dels campus de la Universitat a la Fundació Institut d’Educació Contínua (IDEC), d’acord amb les condicions establertes en el document, que s’adjunta com a annex 2.

Candidatures a la Distinció Jaume Vicens Vives
(Data de publicació dels acords: 12 de juny del 2019)

S’acorda, per unanimitat, elevar al secretari d’Universitats i Recerca, en relació amb la concessió de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, les candidatures següents:

Modalitat individual:

- Candidatura del Dr. Jaume Guillamet Lloveras per la seva contribució a la innovació i la qualitat en la docència universitària

- Menció M. Encarna Sanahuja YII: Projecte #AmbPerspectiva: introducció de la perspectiva de gènere en la docència de grau, integrat per totes les facultats de la UPF, amb la participació directa del professorat de la Universitat següent: Pilar Medina Bravo, Facultat de Comunicació; Montserrat Ribas, Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge; Ester Oliveras, Facultat d'Economia i Empresa; Pablo Pareja, Facultat de Dret; Pol Capdevila, Facultat d'Humanitats; Davínia Hernández-Leo, Facultat de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; Núria Boada Centeno, Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida ; M. José González, Facultat de Ciències Polítiques i Socials; i Tània Verge Mestre, Facultat de Ciències Polítiques i Socials (coordinadora).

Indemnitzacions per raó de servei dels membres del Consell Social
(Data de publicació dels acords: 25 de juny del 2019)

En relació amb les quanties de les indemnitzacions per raó de servei dels membres del Ple i de les Comissions del Consell Social, minoritzades l’any 2011 per coresponsabilitat amb el Pla de Sostenibilitat Econòmica de la Universitat, s’acorda actualitzar-les de la manera següent:

1. Que la indemnització per a l’assistència a les reunions del Consell correspongui als imports unitaris següents:

- 300 euros per sessió per als presidents de les Comissions,

- 180 euros per sessió per a la resta de membres.

2. Que la retribució o indemnització del president o presidenta del Consell Social correspongui a l’import següent:

- 25.000 euros anuals.

Així mateix, s’acorda que aquestes indemnitzacions puguin ser donades a organitzacions solidàries sense ànim de lucre o a programes de solidaritat de la pròpia Universitat quan els membres del Consell hi renunciïn expressament.

3. Que tots els membres del Consell Social puguin ser compensats d’aquelles despeses derivades de l’exercici del seu càrrec o representació, amb independència de les retribucions o indemnitzacions que els hi corresponguin.”

Aquest acord resta condicionat a la recepció de l’informe sol·licitat a l’Assessoria Jurídica sobre la competència del Consell Social per a l’adopció d’acords en relació amb les indemnitzacions per raó de servei dels membres d’aquest òrgan.