Aprovació de tarifes del Servei d'Idiomes
(Data de publicació dels acords: 26 d'agost del 2019)

S’aproven, per unanimitat, les tarifes i el pla de descomptes del Servei d’Idiomes de la Fundació UPF – Programa d’Ensenyament d’Idiomes (Idiomes UPF) per al curs 2019-2020, que consten en l'annex 2 i l'annex 3.

Acords sobre el preu dels crèdits
(Data de publicació dels acords: 26 d'agost del 2019)

S’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la bonificació del 17% al 20% sobre el preu del crèdit que estableixi el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2019-2020, per a aquells estudiants de nacionalitat espanyola o de nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Suïssa i Liechtenstein o bé per a estudiants que acreditin un permís de residència a Espanya superior a cinc anys, que s’adjunten com a annex 4.

S’aprova, per unanimitat, que aquells estudiants que havent iniciat un mínor durant el període en què han cursat estudis universitaris oficials a la Universitat Pompeu Fabra i no l'hagin finalitzat pagaran el mateix preu del crèdit de les assignatures oficials que els estudiants de la UPF, si continuen el mínor durant el curs acadèmic immediatament posterior a la finalització dels seus estudis. El preu per titulats s’aplicarà a aquells titulats que iniciïn un mínor i a aquells que faci més d'un curs acadèmic que han finalitzat els estudis oficials.

Aprovació del calendari de sessions de la Comissió Econòmica per al curs 2019-2020
(Data de publicació dels acords: 26 d'agost del 2019)

S’aprova, per unanimitat, el calendari de sessions de la Comissió, per al curs 2019-2020, que s’adjunta com a annex 6 .

 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
 
2. Informe del president
 
3. Seguiment econòmic i pressupostari
 
4. Política de Recursos Humans a la UPF: presentació a càrrec de la vicegerent de Recursos Humans i Organització
 
5. Creació de la spin off Lucid Technologies S.L.
 
6. Preus i tarifes, curs 2019-2020:
 
6.1. Servei d’idiomes de la Fundació UPF, IDIOMES UPF
6.2. Proposta de bonificacions als Màsters universitaris 
6.3. Proposta d'excepció en l'aplicació del preu dels mínors per als titulats durant el primer curs acadèmic després de graduar-se
 
7. Desafectació de fons bibliogràfic
 
8. Calendari de sessions, curs 2019-2020
 
9. Torn obert de paraules