Aprovació dels preus dels crèdits dels ensenyaments de grau per al curs acadèmic 2018-2019, per a estudiants no ciutadans de la Unió Europea

S'aproven, per unanimitat, els preus dels crèdits dels ensenyaments de grau per al curs acadèmic 2018-2019, per a estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents a l’Estat espanyol, d’acord amb la resolució del rector, de data 5 de juny del 2018, que s’adjunta com a annex 1.

Aprovació de bonificacions i preus diferenciats als màsters universitaris, per al curs acadèmic 2018-2019.

S'acorda, per unanimitat, l’aprovació de bonificacions i preus diferenciats als màsters universitaris, per al curs acadèmic 2018-2019, d’acord amb la resolució del rector, de data 5 de juny del 2018, que s’adjunta com a annex 2.

Aprovació de bonificacions a les tarifes dels centres adscrits

S'acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 5 de juny del 2018, relativa a les tarifes dels centres adscrits aprovades per la Comissió Econòmica amb data 7 de maig del 2018, els punts següents:

  • una bonificació del 50%, per a l’exercici 2018, en la tarifa de 200€ per estudiant equivalent a temps complet i
  • prendre coneixement de què el preu de tutela acadèmica per estudiants d’estudis propis als centres adscrits es començarà a aplicar més endavant, un cop s’estigui aplicant la totalitat de les dues tarifes aprovades i s’hagi donat el marge necessari d’adequació pressupostària i de preus als centres adscrits.

Aprovació de tarifes i el pla de descomptes del Servei d’Idiomes de la Fundació UPF – Programa Ensenyament d’Idiomes (Idiomes UPF), per al curs 2018-2019.

S’aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 5 de juny del 2018, les tarifes i el pla de descomptes del Servei d’Idiomes de la Fundació UPF – Programa Ensenyament d’Idiomes (Idiomes UPF), per al curs 2018-2019, que consten a l’annex 3.

Aprovació de tarifes del Servei de Carreres Professionals de la Fundació UPF, els ajuts a l’estudi dels estudiants en pràctiques i les presentacions corporatives,
per al curs 2018-2019

S’aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 5 de juny del 2018, les tarifes del Servei de Carreres Professionals de la Fundació UPF, els ajuts a l’estudi dels estudiants en pràctiques i les presentacions corporatives,
per al curs 2018-2019, que consten a l’annex 4.

Aprovació de preus de cursos de postgrau

S'aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 5 de juny del 2018, el preu del curs de postgrau en Información y Asesoramiento Financiero (13a. i 14a. edició), organitzat per la Fundació privada IDEC-Universitat Pompeu, per al curs 2018-2019, per un import de 1.650 €.

Autoritzacions despeses pluriennals

1. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 30 de maig del 2018, l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2018 – 2020), per a l’adjudicació, pel procediment obert, d’un acord marc per a la prestació de serveis Iaas (Infrastructure as a Service) promoguda pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb les anualitats següents:

Anualitat

Base imposable

Import de l’IVA

Import Total

2018

  30.000,00 €

  6.300,00 €

  36.300,00 €

2019

100.000,00 €

21.000,00 €

121.000,00 €

2020

  60.000,00 €

12.600,00 €

72.600,00 €

TOTAL

190.000,00 €

39.000,00 €

229.900,00 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 201.30.

2. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 30 de maig del 2018, l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2018 – 2021) per a la contractació del servei de comunicacions corporatives i serveis annexes de la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb els lots i les anualitats següents:

  • Lot 1: Serveis de telefonia fixa i mòbil

Anualitat

Base imposable

Import de l’IVA

Import Total

2018

  20.217,83 €

  4.245,74 €

  24.463,57 €

2019

121.307,00 €

25.474,47 €

146.781,47 €

2020

121.307,00 €

25.474,47 €

146.781,47 €

2021

  20.217,83 €

  4.245,74 €

  24.463,57 €

TOTAL

283.049,66 €

54.440,42 €

342.490,08 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 222.00.

  • Lot 2: Serveis d’interconnexió, serveis de gestió, supervisió i manteniment de la xarxa de dades

Anualitat

Base imposable

Import de l’IVA

Import Total

2018

  31.286,67€

  6.570,20 €

  37.856,87 €

2019

187.720,00 €

39.421,20 €

227.141,20€

2020

187.720,00 €

39.421,20 €

227.141,20€

2021

  47.911,67€

10.061,45 €

  57.973,12 €

TOTAL

454.638,34 €

95.474,05 €

550.112,39 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 213.00.

3. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 30 de maig del 2018, l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2018 – 2022), per a la contractació conjunta d’un servei d’escriptoris virtuals i sessions virtuals al núvol (VDI) en modalitat de pagament per a l’ús per a la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb les anualitats següents:

 

Anualitat

Base imposable

Import de l’IVA

Import Total

2018

    5.400,00 €

  1.134,00 €

    6.534,00 €

2019

  18.900,00 €

  3.969,00 €

  22.869,00 €

2020

  28.350,00 €

  5.953,50 €

  34.303,50 €

2021

  42.525,00 €

  8.930,25 €

  51.455,25 €

2022

  36.450,00 €

  7.654,50 €

  44.104,50 €

TOTAL

131.625,00 €

27.641,25 €

159.266,25 €

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per a aquesta contractació és el 201.30.

4. S’acorda, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 30 de maig del 2018, l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (1 de setembre de 2018 – 31 d’agost de 2020) per a la contractació del subministrament de material fungible de laboratori per a les unitats de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS), així com per a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, de la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb les anualitats següents:

Anualitat
(1/09/2018 –

31/08/2020)

Base imposable

Import de l’IVA

Import Total

2018

  89.531,68 €

  18.801,65 €

108.333,33 €

2019

268.595,04 €

  56.404,96 €

325.000,00 €

2020

179.063,36 €

  37.603,31 €

216.666,67 €

TOTAL

537.190,08 €

112.809,92 €

650.000,00 €

L’import d’aquest subministrament anirà a càrrec de les partides pressupostàries incloses en els corresponents projectes de recerca i de pràctiques. Les diferents comandes necessitaran com a pas previ per a la seva tramitació la corresponent sol·licitud econòmica, amb indicació del segment i partida pressupostària, sent aquest el requisit imprescindible d’existència de crèdit.

5. S’aprova, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 11 de juny del 2018, la modificació de la Relació de Llocs de Treball, que s’adjunta com a annex 5.

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Informe del president
3. Seguiment econòmic i pressupostari
4. Preus i tarifes, curs 2018-2019
4.1. Bonificacions i preus diferenciats als màsters universitaris 
4.2. Preu del crèdit dels ensenyaments de grau per als estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents 
4.3. Bonificació de les tarifes dels centres adscrits i de meritació del preu de tutela acadèmica per als estudiants d’estudis propis als centres adcsrits
4.4. Servei d’Idiomes 
4.5. Servei de Carreres Professionals 
4.6. Curs de postgrau en Información y Asesoramiento Financiero
5. Despeses de caràcter pluriennal:
5.1 Acord marc per a la prestació de serveis IaaS (Infrastructure as a service) promoguda pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a la UPF
5.2. Servei de comunicacions corporatives i serveis annexes de la UPF
5.3. Servei d'escriptoris virtuals i sessions virtuals al núvol (VDI) en modalitat pagament per l'ús promoguda pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a la UPF
5.4. Subministrament de material fungible de laboratori per a les unitats de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut i de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF
6. Modificació de la Relació de Llocs de Treball 
7. Desafectació de divers fons bibliogràfic
8. Torn obert de paraules