Modificació de la programació de titulacions oficials
(Data de publicació dels acords: 26 de març del 2018)

S'aprova, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Acadèmica del 22 de febrer del 2018, la modificació de la programació de titulacions oficials, cursos 2015-2016, 2017-2018 i 2018-2019, que s'adjunta com annex 1.

Adscripció de BIST Dolors Aleu Graduate Center com a centre d'ensenyament superior adscrit
(Data de publicació dels acords: 26 de març del 2018)

S'aprova, per unanimitat, vist l'acord de la Comissió Acadèmica de data 22 de febrer del 2018, informar favorablement sobre l'adscripció de "BIST Dolors Aleu Graduate Center" com a centre d'ensenyament superior adscrit a la UPF, d'acord amb la memòria, que s'adjunta com a annex 2.

Modificació de la denominació de l'Escola Superior Politècnica
(Data de publicació dels acords: 26 de març del 2018)

S'aprova, per unanimitat, vist l'acord de la Comissió Acadèmica de data 22 de febrer del 2018, informar favorablement la modificació de la denominació de l'Escola Superior Politècnica per "Escola d'Enginyeria".

Modificació de la denominació de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
(Data de publicació dels acords: 26 de març del 2018)

S'aprova, per unanimitat, vist l'informe de la Comissió Acadèmica de data 22 de febrer del 2018, informar favorablement la modificació de la denominació de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per "Facultat d'Economia i Empresa".

Aprovació de l'edició 2018 dels Premis del Consell Social i del Concurs de Projectes a la Responsabilitat Social Universitària
(Data de publicació dels acords: 26 de març del 2018)

S'acorda, per unanimitat, aprovar l'edició 2018 dels Premis del Consell Social i del Concurs de Projectes a la Responsabilitat Social Universitària.

Acord d'aportació econòmica a l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) per al 2018
(Data de publicació dels acords: 26 de març del 2018)

De conformitat amb l'acord d'aprovació del pressupost d'aquest Consell, amb data 21 de desembre del 2017, i vist l'acord de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), amb data 18 de gener del 2018, s'acorda, per unanimitat, contribuir al funcionament d'aquesta Associació amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici 2018.

Així mateix, es pren coneixement de què, d'acord amb a l'article 90.3 c) de la Llei de Finances Públiques (text refós aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre), no és preceptiva la concurrència pública en la concessió de la subvenció, perquè la beneficiària, l'ACUP, és l'única associació de les universitats públiques catalanes i això no fa possible una concurrència amb cap altra institució;

I, també, que, d'acord amb els articles 92.1 i 94.2 de la mateixa Llei, no és preceptiva l'aprovació de bases reguladores i resulta procedent, en canvi, la concessió directa per la impossibilitat de promoure la concurrència pública.

Acord de contractació d'una pòlissa de tresoreria
(Data de publicació dels acords: 26 de març del 2018)

S'aprova, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica de data 27 de febrer del 2018

1.- Acordar la contractació d'una pòlissa de tresoreria per import màxim de 10.000.000 € amb venciment a un any, als efectes que sigui presentada al Departament d'Empresa i Coneixement per tal que sigui autoritzada pel Govern de la Generalitat, amb els límits que es detallen a continuació:

Termini màxim: 1 any

Interès: el tipus resultant d'acord amb els requisits fixats en el tercer punt de la resolució de 4 de juliol del 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, publicada en el BOE número 160 de 6 de juliol del 2017, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a operacions d' endeutament.

Liquidació d'interessos: per vençut

Comissió d'obertura: sense comissió d'obertura, excepte que considerada conjuntament amb l'interes, no superi el límit fixat pel principi de prudencia financera

Comissió de no disponibilitat: 0,10% anual

2.- Que arribat el cas s'autoritzi a concertar l'operació afectant l'import liquidat de la matrícula 2018-2019 al retorn de les disposicions efectuades sobre la pòlissa.

1. Acta de la sessió anterior

2. Informe de la Presidenta

3. Informe del rector

4. Informe del Síndic de Greuges

5. Informe de la Comissió Acadèmica:

5.1.   Modificació de la programació de titulacions oficials cursos 2015-2016, 2017-2018 i 2018-2019

5.2.   Proposta d'adscripció de "BIST Dolors Aleu Graduate Center" com a centre d'ensenyament superior adscrit a la UPF

5.3.   Propostes de canvi de nom de l'Escola Superior Politècnica i de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

6. Informe de la Comissió Econòmica:

6.1.   Seguiment econòmic i pressupostari

6.2.   Acords adoptats

7. Premis del Consell Social i Concurs de Porjectes a la responsabilitat Social Universitària, convocatòria 2018

8. Afers de tràmit

9. Torn obert de paraules