1. Aprovació de l'acta de la sessió de 5 de juliol del 2017
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2017)

S'aprova l'acta de la sessió del Consell de Govern de 5 de juliol del 2017.

3. Concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2017)

El Consell de Govern, a proposta del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i de l'Escola Superior Politècnica, acorda concedir el títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra a la Sra. Dorcas Muthoni en reconeixement a la seva trajectòria emprenedora dins de l'àmbit empresarial de les tecnologies de la informació i la comunicació al continent africà, també per la seva activitat en la promoció dels estudis d'enginyeria entre les dones joves a l'Àfrica, i el seu compromís amb el trencament del cercles viciosos de la pobresa.

4. Modificació de la programació universitària, cursos 2017-2018 i 2018-2019, de modificació  i verificació de memòries de titulacions
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2017)

4.1. S'aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2017-2018, que consta com annex 1.

4.2. S'aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2018-2019, que consta com annex 2.

4.3. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Màster universitari en Erasmus Mundus en Política i Societat Europea/ European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Degree, que impartirà, a partir del curs 2017-2018, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Karlova de Praga, la Universitat de Leiden i la Universitat Jagiellonski de Cracovia, que consta com a annex 3.

4.4. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Màster universitari en Infermeria i Salut Escolar,  que impartirà, a partir del curs 2018-2019, l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIM), centre d'ensenyament superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 4.

4.5. S'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del Grau en Disseny,  que impartirà, a partir del curs 2018-2019, Elisava Escola Superior de Disseny, centre d'ensenyament superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 5.

5. Modificació de la Normativa reguladora de les associacions d'estudiants de la UPF
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2017)

La proposta de modificació de la Normativa reguladora de les associacions d'estudiants de la UPF respon a tres motius principals:

a) Adaptar el contingut de l'actual normativa als canvis suggerits i aprovats a les darreres comissions avaluadores dels ajuts en relació als conceptes susceptibles de ser subvencionats, responent així a les peticions manifestades per les associacions en cursos anteriors.

b) Facilitar i potenciar les activitats de les associacions d'estudiants de la UPF, així com agilitzar el procés de liquidació de les subvencions atorgades.

c) Atès l'augment del nombre d'activitats organitzades per les associacions d'estudiants i l'impacte que aquestes tenen sobre els espais comuns dels diferents campus de la universitat, regular de manera més precisa l'ús d'aquests darrers.

Per tal de donar resposta a aquests motius es proposen els canvis següents:

1. Ampliar el llistat d'activitats susceptibles de ser subvencionades. En aquest sentit, s'inclouen les despeses protocol·làries, de manteniment, de finançament, de publicitat o de la compra d'aliments, sempre que es justifiqui el seu caràcter necessari per tal d'assolir l'objectiu o objectius de l'activitat programada.

2. Afavorir la subvenció d'aquelles activitats que fomentin la col·laboració i coordinació entre diferents associacions i/o amb el Consell d'Estudiants.

3. Convocar dos terminis de subvenció econòmica al llarg de cada curs acadèmic, els mesos de març i novembre. Les liquidacions d'aquesta subvenció tindran lloc els mesos d'abril i desembre.

4. Establir algunes condicions per a l'organització d'activitats als espais comuns dels diferents campus de la universitat que, alhora que garantir la igualtat d'accès de totes les associacions, afavoreixi un ús més ordenat i sostenible d'aquests espais.

Atenent als motius exposats, el Consell de Govern

ACORDA

Modificar la Normativa reguladora de les associacions d'estudiants de la UPF, aprovada per acord del Consell de Govern de 12 de maig del 2010, modificada per Acord del Consell de Govern de 16  d'octubre del 2013, en els termes següents:

Primer. L'article 13, "Naturalesa de les activitats", queda redactat de la manera següent:

"L'import de les subvencions s'ha de destinar principalment a finançar despeses ocasionades per l'organització d'activitats. Excepcionalment es pot destinar una part d'aquest import a finançar despeses de manteniment internes de la pròpia associació indispensables per a l'assoliment de l'objectiu o objectius de les activitats subvencionades. El percentatge de les subvencions emprat per finançar aquestes darreres despeses mai podrà superar el 20% de l'import total atorgat i en tot cas caldrà justificar el caràcter necessari de les mateixes en el moment de la liquidació. L'import de les subvencions no es pot destinar en cap cas a retribuir els socis i sòcies de les associacions.

Els continguts de les activitats han de tenir relació amb qualsevol d'aquests àmbits: la cultura, l'esport, la participació, l'associacionisme, la responsabilitat social i la divulgació científica.

Les activitats sempre han d'estar dirigides a tots els estudiants o al conjunt de la comunitat universitària."

Segon. L'article 14, "Criteris de valoració de les activitats", queda redactat de la manera següent:

"1. Seran prioritàries les activitats que:

-S'organitzin en col·laboració entre dues o més associacions de la UPF o en col·laboració i/o coordinació amb el Consell d'Estudiants de la UPF.

-Fomentin la participació dels estudiants en tots els àmbits de la vida universitària, la cohesió de la comunitat universitària i la formació integral, cívica i solidària dels estudiants.

2. No es podran sol·licitar ajuts per portar a terme les activitats següents:

-Actes de campanya de partit en període electoral.

-Despeses de publicitat o protocol·làries de les associacions, sempre que es justifiqui el seu caràcter necessari per tal d'assolir l'objectiu o objectius de l'activitat programada.

-Activitats i projectes:

-De l'àmbit específic de la docència i de la recerca universitàries, així com aquelles que organitzen serveis i unitats administratives de la UPF.

-Que tinguin per objecte viatges turístics lúdics amb un objectiu no cultural, viatges de fi d'estudis o similars.

-Que tinguin una finalitat lucrativa

-Que comportin una quota d'inscripció que no es justifiqui únicament pel finançament de les despeses necessàries de l'activitat que no quedin cobertes per la subvenció.

-Que tinguin per objecte la compra de qualsevol tipus d'aliment sempre que es justifiqui el seu caràcter necessari per tal d'assolir l'objectiu o objectius de l'activitat programada."

Tercer. L'article 16, "Procediment de sol·licitud de les subvencions", en el seu primer paràgraf, queda redactat de la manera següent:

"La Universitat aprovarà dos cops l'any, els mesos de març i novembre, la convocatòria d'ajuts. Les sol·licituds, adreçades al vicerector competent, s'han de presentar al Registre General de la Universitat."

Quart. L'article 17, "Resolució de la convocatòria", en el seu segon paràgraf, queda redactat de la manera següent:

"La comissió avaluadora estarà formada pel vicerector o vicerectora competent, que en serà el president o presidenta; per quatre degans o persona en qui deleguin; per un director o directora de Campus o la persona en qui delegui i per la cap del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària, que en serà el secretari o la secretària."

Cinquè. L'article 18, "Pagament de les subvencions", en el seu primer paràgraf, queda redactat de la manera següent:

"La liquidació dels ajuts tindrà lloc els mesos d'abril i desembre, un cop s'hagi presentat la documentació corresponent. Els pagaments es realitzaran en posterioritat a la correcta liquidació de la subvenció. Això no obstant, en el moment d'atorgar-se l'ajut o en el moment en què el programa d'activitats ho requereixi, l'associació podrà demanar al Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària el 50% de la quantitat atorgada. El 50% restant es pagarà en un únic segon pagament en finalitzar l'activitat i un cop s'hagi presentat la documentació de justificació corresponent."

Sisè. L'article 23, "Altres espais", queda redactat de la manera següent:

"De manera general, la Universitat autoritzarà de manera gratuïta l'ús dels espais per a diferents activitats de les associacions:

Aquestes activitats en la seva individualitat hauran de reunir els requisits següents:

-Fomentar la participació dels estudiants en tots els àmbits de la vida universitària, la cohesió de la comunitat universitària i la formació integral, cívica i solidària dels estudiants.

-No interferir, entrar en conflicte o duplicar aquelles específiques de l'àmbit de la docència i de la recerca així com d'aquelles que organitzen serveis o unitats administratives de la UPF.

-Permetre el normal desenvolupament de l'activitat universitària.

-Complir tots els requisits de seguretat i confortabilitat per als ocupants dels Campus.

Quan, a més, les activitats tinguin quota d'inscripció, que no es justifiqui únicament pel finançament de les despeses necessàries de l'activitat que no quedin cobertes per la subvenció, l'activitat estarà subjecta a les tarifes d'usos d'espais.

El preu per l'ús dels espais tindrà una bonificació del 70 per cent sempre i quan la quota d'inscripció es destini únicament a cobrir les despeses estrictament necessàries de realització de l'activitat. La Universitat es reserva el dret de demanar un pressupost d'ingressos i despeses de l'activitat en qüestió.

Pel que fa als actes de campanya de partit en període electoral, només s'autoritzarà l'ús gratuït dels espais al primer organitzat per cadascuna de les associacions. En període electoral es considerarà "acte electoral" qualsevol activitat en la que intervingui un polític o candidat.

Cadascuna de les associacions d'estudiants de la UPF podrà organitzar un màxim d'una activitat  de caràcter lúdic al trimestre als espais comuns dels campus, no podent coincidir  més d'una activitat quinzenal al mateix espai. La realització d'aquestes activitats serà possible sempre que no interfereixin de manera important en el desenvolupament de les classes o coincideixin amb alguna altra activitat acadèmica important als campus. És competència del vicerectorat competent en matèria d'associacions d'estudiants l'aprovació d'aquestes activitats i també establir les excepcionalitats.

En tot els casos, l'ús dels espais queda regulat per les Normes d'ús dels espais, equipaments i instal·lacions de la UPF."

6. Atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat contractat i per mèrits de docència o de gestió al professorat funcionari i al contractat de la convocatòria ordinària del 2017 i de les convocatòries extraordinàries per a professors agregats interins
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2017)

El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l'assignació d'aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l'article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

Les resolucions EMC/2965/2016 i EMC/2966/2016, de 23 de desembre, donen publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals de recerca, de docència i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2016, per a l'assignació de les retribucions addicionals en la convocatòria ordinària del 2017.

El 9 de juny del 2016 les universitats públiques de Catalunya i l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari (AQU) van firmar un conveni per l'emissió d'informes de reconeixement de l'activitat docent i de recerca del professorat agregat interí, amb efectes únicament acadèmics. En compliment d'aquest conveni l'AQU va obrir dues convocatòries extraordinàries per a l'avaluació del professorat agregat interí: el mes d'octubre del 2016 (per períodes fins 31 de desembre del 2015) i el mes de gener del 2017 (per períodes fins el 31 de desembre del 2016). Posteriorment, el Jutjat Contenciós número 2 de Barcelona va emetre la sentència 40/2017 en la que estableix que s'ha de valorar l'activitat docent i investigadora del professorat amb independència de si el seu règim laboral és fix o temporal/interinatge. En aplicació d'aquesta sentència, les universitats han de reconèixer als professors agregats interins els complements addicionals regulats pel decret 405/206 en les mateixes condicions que el professorat de la mateixa categoria amb contracte fix.

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha avaluat el mèrits de recerca del professorat contractat i ha certificat els informes d'avaluació de les activitats docents i de gestió emesos per la UPF corresponents a la convocatòria ordinària del 2017. Les avaluacions de l'activitat investigadora i docent dels professors agregat interins de la convocatòria extraordinària d'octubre del 2016 es reconeixen amb efectes de l'1 de gener del 2016, i els de la convocatòria extraordinària de gener del 2017 s'inclouen als de la convocatòria ordinària del 2017.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l'article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern

ACORDA

Proposar al Consell Social l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca, de docència o de gestió al professorat relacionat en els annexos següents:

· Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2016, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2017, al professorat contractat (Annex 6).

· Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2015, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2016, al professorat agregat interí (Annex 7).

· Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2016, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2017, al professorat funcionari i contractat (Annex 8)

· Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2015, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2016, al professorat agregat interí (Annex 9)

· Mèrits de gestió fins el 31 de desembre del 2016, amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2017, al professorat funcionari i contractat (Annex 10).

7. Proposta de regulació del contracte d'investigador postdoctoral
(Data de publicació de l'acord: 15 de novembre del 2017)

El conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes preveu la contractació d'investigadors postdoctorals per desenvolupar tasques de recerca i de docència en la fase inicial de la seva carrera postdoctoral. Els requisits i les condicions específiques d'aquest personal els han de regular els òrgans de govern de cadascuna de les universitats, prèvia negociació amb els corresponents òrgans de representació del PDI laboral, dins el marc acordat en aquest conveni.

La Llei 14/2011 de la ciència, la tecnologia i la innovació preveu que el contracte de l'investigador postdoctoral sigui el contracte d'accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.

En conseqüència, la Universitat ha de regular aquest tipus de contracte, entre d'altres raons, per reconvertir els actuals contractes de professor visitant així com per oferir un primer contracte als nous doctors que veuen que la lectura de la tesi doctoral és motiu de finalització del contracte predoctoral.

Per tots aquests motius, prèvia negociació amb el Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador i per un període de dos anys, el Consell de Govern

ACORDA:

Primer. Que els departaments, segons les necessitats docents i la disponibilitat pressupostària, poden proposar a la Comissió de Professorat de la UPF la contractació de doctorands que llegeixin la tesi doctoral com a investigador postdoctoral des de l'endemà de la data de lectura, o de la finalització del contracte predoctoral, fins al final del curs següent. La dedicació docent d'aquest contracte serà de 100 HD, de les quals, com a màxim, 80 seran hores de docència presencial. Aquest contracte no es prorrogarà.

Segon. Que la UPF introduirà el contracte d'accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI) per incorporar investigadors postdoctorals per un període màxim de cinc anys. El contracte inclourà un complement de docència de manera que la retribució i la dedicació docents siguin equivalents a les del contracte de lector. Aquests professors s'equipararan, a tots els efectes, a lectors. En particular, podran participar en l'avaluació de la recerca.

Tercer. Que, en cap cas, l'aplicació del que es preveu en aquest acord ha de suposar una disminució de la retribució bruta anual que el professor tingui reconeguda a la UPF.

Quart. Que en el cas que el departament proposi el contracte d'investigador postdoctoral a un professor amb dedicació a temps complet amb una retribució bruta superior a la de lector, el complement de docència s'ha d'incrementar en la quantitat que correspongui, de manera que es mantingui la retribució bruta anual, inclosos els complements de docència, de recerca o de gestió, si és el cas.

Cinquè. Que en el termini de tres mesos a partir de l'aprovació d'aquest acord, els departaments han de proposar a la Comissió de Professorat la reconversió dels contractes de visitants que corresponguin. S'estudiarà cas per cas per establir la contractació més adequada: agregat interí, lector (sense que la plaça es transformi en permanent) o contracte postdoctoral.

Sisè. Que abans de finalitzar l'any 2019 el vicerector o vicerectora competent en matèria de professorat ha de presentar un informe al Consell de Govern sobre l'aplicació d'aquest acord i ha de proposar, si escau, els canvis necessaris per millorar-ne l'aplicació.

8. Reconeixement i de baixes de Grups de Recerca UPF
(Data de publicació dels acords: 27 d' octubre del 2017)

Atesa la Normativa de Figures de Recerca de la Universitat Pompeu Fabra,

Vist l'informe favorable de la Comissió de Recerca de 19 de juliol del 2017,

El Consell de Govern de la UPF aprova:

1.  El reconeixement dels grups de recerca següents:

Grup de Recerca Integrative Biomedical Materials and Nanomedicine Lab

Coordinadora:   Pilar Rivera Gil

Adscripció:  Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

Grup de Recerca en Colonialisme, Gènere i Materialitats (CGyM)
Coordinadora: Sandra Montón

Adscripció: Departament d'Humanitats

2.  La baixa del grup de recerca següent:

Grup de Recerca en Microestructura, Identitat i Comportament Social. Reinterpretació de l'Evidència Arqueològica de les Societats Argàriques (MIDARQ)

9. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 27d'octubre del 2017)

9.1. El passat 19 de desembre de 2016 la Comissió Econòmica del Consell Social va acordar l'autorització de despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a la contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra, per al període 1 de setembre de 2017 al 31 d'agost de 2020 per un import de 150.900,00 (IVA exclòs).

Aquesta despesa tenia en compte el cost de manteniment dels edificis dels Campus de Ciutadella, del Campus Poblenou i de Mercè. En aquell moment no es va incloure el manteniment dels aparells elevadors del Campus Mar ja que aquests estaven coberts per un contracte propi que estava en vigor.

Tanmateix, s'ha considerat convenient incloure el cost del manteniment dels aparells elevadors del Campus Mar (5 aparells), per tal de guanyar eficiència i optimitzar la tramitació i el cost global del servei. Per aquest motiu, és necessari modificar l'autorització de la despesa pluriennal per incloure el cost del manteniment dels aparells elevadors del Campus Mar i també mantenir el període de tres anys inicialment sol·licitat, d'acord amb els imports i anualitats següents:

Anualitat

Codi econòmic

Base imposable

Import IVA

Import total

2018

213.00

50.250,00€

10.552,50€

60.802,50€

2019

213.00

60.300,00€

12.663,00€

72.963,00€

2020

213.00

60.300,00€

12.663,00€

72.963,00€

2021

213.00

10.050,00€

2.110,50€

12.160,50€

TOTAL

  

180.900,00€

37.989,00€

218.889,00€

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per al període de l'1 de març de 2018 fins al 28 de febrer de 2021 i d'import 180.900€ per al servei de manteniment dels aparells elevadors als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

9.2. La Universitat Pompeu Fabra coordina el projecte HDR4EU, iniciat el 1 de juliol de 2017 dins del programa Horizon2020. L'objectiu d'aquest projecte és posicionar les empreses de la UE en el sector creatiu com a líders mundials en el format HDR emergent mitjançant la producció d'un conjunt d'eines, tècniques i directrius professionals que permetin l'aparició d'un ecosistema HDR, que produeixi una experiència notablement visible en termes de qualitat d'imatge i personalització de continguts.

D'altra banda i com a resultat de la convocatòria europea de l'H2020-ICT-2017 que es va tancar el passat 25 d'abril de 2017 s'iniciarà el projecte SAUCE. Aquest projecte desenvoluparà la reutilització d'actius intel·ligents en entorns creatius, coordinat, com HDR4EU pels investigadors principals: Josep Blat (director del Grup de Recerca en Tecnologies Interactives: GTI) i Marcelo Bertalmío (director del grup de recerca Image Processing for Enhanced Cinematography: IP4EC). El projecte SAUCE es finançarà com a part del tema de recerca: ICT-20-2017: Eines per al contingut digital intel·ligent en les indústries creatives i té previst el començament el 1 de gener de 2018.

En el marc del desenvolupament del projecte HDR4EU i del projecte SAUCE  i de les responsabilitats assignades a la UPF cal monitoritzar els processos administratius d'aquests projectes, assessorar sobre els seus mesuraments de la qualitat i de les seves autoavaluacions i avaluacions.

L'import màxim d'aquest assessorament és de 55.000,00€ (IVA exclòs) d'acord amb la següent distribució:

Anualitat

Base imposable

IVA

Total

2018

20.000,00€

4.200,00€

24.200,00€

2019

20.000,00€

4.200,00€

24.200,00€

2020

15.000,00€

3.150,00€

18.150,00€

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2018-2020), per a l'expedient de contractació dels serveis d'auditoria, assessorament i assistència de la qualitat dels projectes europeus de recerca HDR4EU (ref. 761544) i SAUCE (ref. 780470) coordinats per la Universitat Pompeu Fabra.

10. Designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2017)

Es designa el professor Stephen Jacobson, del Departament d'Humanitats, vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució de la professora Marició Janué.

11. Designació de representants de la UPF a altres organismes
(Data de publicació dels acords: 27 d'octubre del 2017)

11.1. Es designa el professor Miquel Salvador Serna, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, representant de la UPF en el Consell Rector de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), en substitució del professor Jacint Jordana Casajuana.

11.2. Es designa el Sr. Jaume Badia Pujol, gerent de la UPF, representant de la UPF en el Patronat de la Fundació Barcelona Zoo, en substitució del professor Pelegrí Viader Canals.

12. Ratificació de convenis

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 11.

1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 5 de juliol del 2017. 

2n. Informe del rector. 

3r. Proposta de concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF.  

4t. Proposta de modificació de la programació universitària, cursos 2017-2018 i 2018-2019, de modificació  i verificació de memòries de titulacions.

5è. Proposta de modificació de la Normativa reguladora de les associacions d'estudiants de la UPF.

6è. Proposta d'atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat contractat i per mèrits de docència o de gestió al professorat funcionari i al contractat de la convocatòria ordinària del 2017 i de les convocatòries extraordinàries per a professors agregats interins.

7è. Proposta de regulació del contracte d'investigador postdoctoral.

8è. Proposta de reconeixement i de baixes de Grups de Recerca UPF.

9è. Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

10è. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat. 

11è. Proposta de designació de representants de la UPF a altres organismes.  

12è. Ratificació de convenis. 

13è. Afers de tràmit. 

14è. Torn obert de paraules.