L'esport s'ha constituït en una activitat importantíssima en la vida diària dels individus, en un negoci econòmic d'enormes dimensions, així com en un factor gens menyspreable de cohesió política en les societats actuals. Per això, s'ha convertit en aquests últims en un àmbit de reflexió en molts àmbits acadèmics: metge, sociològic, jurídic, econòmic. L'última perspectiva d'estudi que s'ha apropat a l'examen de l'esport ha estat la filosofia. No deixa de ser curiós que fins a fa uns anys no hagi existit un enfocament pròpiament filosòfic de l'esport. Aquesta manca ha estat especialment sensible a Espanya, on la filosofia de l'esport amb prou feines està desenvolupada. És significatiu que en el nombre del "Journal of Philosophy of Sport" de l'any 2010 no hi hagi cap referència a la filosofia de l'esport desenvolupada a Espanya sobre el tema mentre sí la hi ha referida a la desenvolupada a Estats Units, Gran Bretanya, Alemanya, Corea, països nòrdics, eslaus, etc. El desarrllo que ha pres aquesta disciplina en aquests països es mostra no només en l'existència de revistes científiques especialitzades en aquest tema sinó també en la seva presència en els departaments universitaris i en la fortalesa d'una comunitat d'investigadors que tenen un àmbit de discussió pròpia.
L'àmbit científic de Fair Play. Revista de Filosofia, Ètica i Dret de l'Esport és precisament el filósofico-jurídic sobre l'esport, incidint en el caràcter interdisciplinari que en els últims anys opera en aquest camp. En aquest sentit, aquesta revista neix amb el propòsit d'omplir aquest buit especialment sensible en l'àmbit hispànic. La filosofia de l'esport pot caracteritzar-se com una disciplina de recent sorgiment preocupada per l'anàlisi conceptual de temes relatius a l'esport, incloent la caracterització del fenomen esportiu (la seva naturalesa i propòsits així com els mètodes d'estudi), les qüestions ètiques i estètiques en sentit molt ampli. Al costat de la preocupació filosòfica, la revista acull també temes d'índole jurídic donada l'evident connexió que sorgeix en moltes ocasions amb les cuestiónses filosòfiques. En aquest sentit, ens interessen els diversos enfocaments en la mesura en què centrin el seu tractament sobre el terreny propi dels assumptes de l'esport i projectin llum directa en la reflexió contemporània. 
La nova publicació està dirigida a l'entorn acadèmic i està dissenyada per al públic especialitzat; àdhuc amb això, s'aspira també al fet que desperti interès en un lector no tècnicament format en aquestes disciplines, però interessat per les qüestions esportives que inevitablement li concerneixen.
Pretenem que l'abast de la revista sigui internacional. Així, s'editaran treballs en espanyol i anglès, i s'acceptaran excepcionalment (i per raons de qualitat i rellevància) originals en francès, portuguès i italià.
Ens interessa en particular cobrir l'àmbit ibèric europeu i iberoamericà. Per a tal objecte expliquem, en els comitès assessor i avaluador, amb experts de diferents països inclosos en aquest camp geogràfic.
És propòsit fundante d'aquest projecte, doncs, ser escenari difusor, divergent i convergent alhora, de l'activitat investigadora a l'àrea del pensament sobre l'esport iberoamericà. Pretenem generar una pol de discussió que vinculi als especialistes en aquests països. No obstant això, i precisament per reforçar aquesta especificitat geogràfica, es vol fugir de l'aïllament territorial i de l'enfocament excessivament localista. Amb aquest objecte, es promourà la participació d'especialistes de tot el món. Així, i com a estímul si es vol, es procurarà barrejar a figures rellevants d'un costat amb valors emergents de l'altre.
Hem optat per la publicació electrònica, doncs considerem que avui és més eficaç aquest format per arribar al major nombre de lectors interessats possibles.
La revista tindrà periodicitat semestral i presentarà escrits d'extensió raonable en els quals puguin desenvolupar-se adequadament tesi de rigor científic. Preferirem, així, publicar en cada nombre pocs treballs, però de qualitat i rellevància, que abundants anècdotes en cerca només de mèrit curricular.
Es publicaran articles científics, ressenyes informatives i crítiques, entrevistes a autors destacats i breus textos clàssics rellevants, en forma d'originals i traduccions inèdites. També s'acceptaran rèpliques a treballs ja publicats, que promoguin discussions fecundes i serioses.
L'aposta per la qualitat, el rigor i la rellevància implica l'acceptació per la nostra banda de treballs fundats sobre qualsevol postura ideològica, pública o privada.