D'acord amb el pla de gestió del mutilingüisme a l'aula, els professors de la UPF han de tenir coneixements actius d'almenys una de les tres llengües de treball de la universitat (català, castellà i anglès), i com a mínim coneixements passius de les altres dues. L'Àmbit del Multilingüisme ofereix l'oportunitat als professors de la UPF d'acreditar el nivell de coneixement lingüístic tant en català com anglès, per mitjà de diversos certificats convocats periòdicament al llarg de l'any.

Català Català

Els professors de la UPF han d'acreditar un nivell de suficiència de català per assegurar el seu nomenament o renovació contractual, tal com estableix el Decret 128/2010 sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya.

 

 1. El professorat permanent que ha pres possessió de la plaça a partir del 19-10-2011.
 2. El professorat temporal que a partir del 19-10-2011 acumuli dos anys de contractació efectiva:
  • Per al professorat contractat el 19-10-2011, el còmput dels dos anys comença en aquesta data. L'acreditació del coneixement de català és necessària per a les pròrrogues que se signin a partir del 20-10-2013 (suposant que en tot aquest període el professor hagi estat contractat).
  • Per al professorat contractat a partir del 19-10-2011, l'acreditació del coneixement de català és necessària per a pròrrogues a partir dels dos anys de contracte efectiu.
a. Per mitjà d'una acreditació externa
 
 1. Consulteu si disposeu de qualsevol dels certificats equivalents al nivell de suficiència, recollits a l'apartat 4 de la taula de Titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
 2. Envieu-ne una còpia al Servei de PDI, Plaça de la Mercè 10-12, Barcelona (08002). També podeu enviar una còpia escanejada a [email protected].
 3. Si no disposeu de cap certificat oficial i desitgeu acreditar-vos, podeu fer-ho per mitjà del Certificat de nivell de suficiència de català de la CIFALC.
b. Presentant el títol de BUP o ESO 
 
 1. Si heu obtingut el títol de BUP a partir del gener de 1992 (o heu cursat l'ESO) demaneu al vostre centre/institut un certificat conforme heu rebut la docència en català.
 2. Feu arribar el certificat al Servei de PDI, Plaça de la Mercè 10-12, Barcelona (08002). També podeu enviar una còpia escanejada a [email protected].
c. Presentant una sol·licitud per reconèixer els coneixements lingüístics de català en l'àmbit docent, en cas que hagueu impartit docència en català i pogueu aportar-ne proves.
 
 1. Empleneu i signeu la sol·licitud d'acreditació dels coneixements lingüístics de català en l'àmbit acadèmic. 
 2. Adjunteu-hi les proves que cregueu oportunes, d'acord amb la sol·licitud (haver impartit un mínim de 10 ECTS de docència en català a la UPF, presentant un vídeo/àudio de 2 minuts acompanyat d'un correu electrònic d'aproximadament 300 paraules justificant la petició).
 3. Envieu la sol·licitud a l'Àmbit del Multilingüisme del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), edifici La Nau (campus del Poblenou), Roc Boronat, 138, Barcelona. Per a qualsevol dubte, podeu escriure a [email protected].

d. Acollint-se a un programa de formació específic, en cas de no impartir docència en català, ni tenir-ne coneixements suficients.

1. Si no teniu cap coneixement previ de català, podeu acollir-vos a aquests programes de formació específica

2. Si teniu coneixements bàsics de català, podeu acollir-vos a aquests programes de formació específic

3. Si teniu coneixements intermedis de català, podeu acollir-vos a aquests programes de formació específica

 • El professorat permanent té opció d'acreditar el coneixement de català en finalitzar el concurs, o al cap de dos anys. Si no s'ha fet, cal acreditar-lo al més aviat possible.
 • El professorat temporal (lectors, ajudants i associats) està exempt de l'acreditació del coneixement de català durant els primers dos anys de contracte. Per a qualsevol pròrroga a partir del segon any, s'haurà d'acreditar prèviament el coneixement del català.

Anglès Anglès

Els professors de la UPF que imparteixin classes en anglès poden obtenir una acreditació de nivell superior d'aquesta llengua fent la prova "CLUC: Certificate of English as a Medium of Instruction". Aquest examen acredita la capacitació per a impartir docència universitària en anglès.

 

El CLUC Certificate of English as a Medium of Instruction s’ofereix dos cops l'any. Els professors que desitgin presentar-s’hi, poden fer-ho de dues maneres:

 • Emmarcat dins l’STEP Programme (opció recomanada). L’STEP Programme (Skills for Teaching in English Programme) és un programa formatiu presencial de 25h que té per objectiu proporcionar eines lingüístiques i tècniques docents als professors de la UPF que imparteixin continguts curriculars en anglès. Aquest curs culmina amb la presentació a l'examen CLUC Certificate of English as a Medium of Instruction, després d'abordar els continguts següents:
 1. Methodology for English Medium Instruction 
 2. Materials Development
 3. Classroom Observation (amb gravació de classe i feedback posterior)
 4. Taller de preparació per al certificat de capacitació per a la docència en anglès
 5. Certificat de capacitació CLUC Certificate of English as a Medium of Instruction (juliol)
 • Per lliure: Convocatòria oberta al gener i al juliol. En el cas de presentar-se a la convocatòria de juliol, es recomana realitzar prèviament el taller gratuït de preparació a l'examen (6h) ofert dins l’STEP Programme.

Idiomes UPF s’encarrega de les inscripcions al CLUC Certificate of English as a Medium of Instruction. Per a més informació, consulteu la web de l’STEP Programme o envieu un correu electrònic a: [email protected].

 El CLUC Certificate of English as a Medium of Instruction està format per dues proves:

 1. Prova escrita: Consta de dues redaccions d’un mínim de 200 paraules relacionades amb el món acadèmic.
 2. Prova oral: Es realitza individualment i consta de 5 parts:
 • Preguntes sobre el perfil acadèmic i professional de l’examinand.
 • Monòleg sostingut sobre un tema preparat.
 • Interacció amb el tribunal en forma de preguntes.
 • Monòleg relacionat amb una activitat pròpia d’una classe.
 • Tasca de mediació: el candidat ha d’informar sobre una activitat o esdeveniment a partir d’una notícia en català o castellà.
 • Gratuït en cas que es realitzi dins l’STEP Programme (sempre que el professor hagi superat els mòduls I i II del programa).
   
 • 75€ per als professors que únicament vulguin presentar-se a l'examen per lliure. 

El certificat de capacitació d’anglès CLUC Certificate of English as a Medium of Instruction acredita formalment que el professor està capacitat per impartir docència universitària en anglès. Es tracta d'una prova interuniversitària dissenyada i oferta per quatre universitats catalanes (UAB, UPF, UdG i UIC).