Responsables del Sistema de Garantia Interna de Qualitat del centre

 

Comissió de Qualitat

L’UCA d’Humanitats té com a màxim òrgan de direcció i control del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) la Comissió de Qualitat (creada el 8 de juliol de 2014 amb el nom de Comissió Interna de Seguiment i Acreditació (CISA)), comissió mixta delegada de la Junta de Facultat i del Consell de Departament. Aquesta Comissió és la responsable de garantir la implantació i efectivitat del sistema de garantia de la qualitat de les titulacions que imparteix el centre i té la funció específica d'assegurar la coordinació i la coherència de les accions de millora en totes les titulacions de l'àmbit de les Humanitats. Així mateix, es responsabilitza de la posada en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar a cada ensenyament (graus, màsters i doctorat) i, per això, vetlla per la posada en marxa, el seguiment i la millora d’un conjunt de processos de qualitat que cal implantar sobre el model docent.

Les funcions de la Comissió de Qualitat són les següents:
○ Analitzar i fer el seguiment dels indicadors de qualitat de les titulacions.
○ Revisar i aprovar els informes de seguiment.
○ Revisar i aprovar els autoinformes d’acreditació.
○ Elaborar, revisar i aprovar la política i els objectius de qualitat.
○ Revisar l’estat de les propostes dels plans de millora i fer noves propostes.
○ Revisar el SGIQ del centre. 


La Comissió de Qualitat del Centre està presidida pel responsable de l’UCA i en són membres els següents càrrecs i persones:

  • el/la director/a o responsable de la unitat/centre
  • el/la degà/ana del centre
  • el/la responsable de qualitat del centre
  • els/les coordinadors/es docents dels graus
  • els/les coordinadors/es docents dels màsters universitaris
  • els/les coordinadors/es docents dels programes de doctorats
  • el/la cap de la Secretaria Administrativa del Centre
  • dos representants del professorat (especialment amb responsabilitats en pràctiques, treball fi de grau, mobilitat, etc.)
  • tres representants dels estudiants (grau i postgrau)
  • un representant de l'OTQ 

 

Responsable de Qualitat i Innovació de l’UCA

Les funcions de disseny i de control de la qualitat són coordinades i impulsades, sota la supervisió del responsable de l’UCA, pel responsable de Qualitat i Innovació del centre, el qual treballa en col·laboració i relació amb la Unitat de Gestió Administrativa (UGA) d’Humanitats i amb les unitats administratives i tècniques de la UPF que tenen responsabilitat sobre la gestió del sistema de qualitat (Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ), adscrita a la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat, i que intervenen sectorialment com la Unitat d’Organització i Processos (UOP), l’Oficina de Programació i Planificació d’Estudis (OPPE), el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK) i la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI).

Pel que fa a la innovació en la docència, l’UCA compta amb el suport del Responsable d'Innovació que coordina la innovació docent en els estudis de grau i màster que imparteix l’UCA d’Humanitats.