22 novembre - Reunió organitzativa: cronograma, fases previstes, distribució de tasques, nous doctorands participants, revisió ètica i calendari 2017