Vés enrere

Els whatsapp escrits funcionen com una conversa espontània informal

Els whatsapp escrits funcionen com una conversa espontània informal

Per la qual cosa es proposa una nova configuració de gèneres que doni cabuda al gènere whatsapp, segons un estudi que ha analitzat 500.000 paraules en català, realitzat pels lingüistes Carme Bach i Joan Costa Carreras, investigadors del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge i publicat a Revista Signos.Estudios de Lingüística.

07.05.2020

Imatge inicial

El sorgiment de noves maneres de comunicació via Internet ha causat l'aparició de nous gèneres discursius, entesos com a pràctiques comunicatives socialment situades, no existents abans, que han de ser estudiades des del punt de vista lingüístic.

Quaranta anys després de la descripció del mitjà oral-escrit proposat per Gregory i Carroll (1978) i després d'alguns treballs recents, els experts consideren el gènere whatsapp com a "categoria difusa". Un gènere que, encara que inicialment sigui escrit, no té una clara línia de separació entre l'oralitat i l'escriptura.

Carme Bach i Joan Costa Carreras, investigadors del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, han analitzat un corpus de 68 converses bilaterals de whatsapp en català, entre joves de 18 a 22 anys, amb un total de 500.000 paraules, amb l'objectiu de descriure la seva proximitat amb el gènere conversa col·loquial i definir el gènere whatsapp des del punt de vista de l'adscripció al mitjà oral-escrit, d'acord amb el model de Gregory i Carroll (1978). Un treball que acaben de publicar a Revista Signos. Estudios de Lingüística.

Els resultats de l'article indiquen la proximitat dels whatsapp amb la conversa col·loquial

"La hipòtesi de la qual partim és que hi haurà moltes similituds entre el gènere conversa col·loquial i whatsapp i que, per tant, serà oportú replantejar la classificació de Gregory i Carroll (1978 )", indiquen els autors.

Per això en el seu treball Bach i Costa Carreras es van proposar un doble objectiu: descriure un corpus de whatsapp escrits per veure fins a quin punt aquest gènere discursiu pot descriure en els termes d'una conversa col·loquial; estudiar com aquest gènere es defineix des del punt de vista de l'adscripció al mitjà oral-escrit i veure com podria situar-se en la proposta de Gregory i Carroll (1978) per donar cabuda al gènere whatsapp en aquest esquema", indiquen Bach i Costa Carreras .

Una nova categoria lingüística per al gènere whatsapp

Els autors van extreure de les dades aquells trets del gènere que més es van aproximar a una conversa col·loquial, utilitzant l'eina Atlas.ti, i van fer una anàlisi qualitativa. Els resultats de l'article indiquen la proximitat dels whatsapp al mitjà oral informal, és a dir propers a una conversa col·loquial.

"Proposem una nova categoria a afegir a la proposta de Gregory i Carroll (1978), la d'un gènere escrit concebut com si fos una conversa espontània:  una nova configuració de la proposta de gèneres orals i escrits que doni cabuda al gènere whatsapp", conclouen els investigadors.

Treball de referència:

Carme Bach, Joan Costa Carreras (2020)," Las conversaciones de wasap: ¿Un nuevo género entre lo oral y lo escrito?, Revista Signos. Estudios de Lingüística, 53 (104) 568-591.

Accessible a través de l'e-Repositori UPF: http://hdl.handle.net/10230/44359

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Perfils dels protagonistes:

Perfiles de los protagonistas:

Profiles of the protagonists:

Carme Bach

Categories:

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit