Per promoure el compliment dels requisits bàsics ètics i de protecció de dades personals dels projectes de recerca amb participants humans de la UPF, la CIREP es proposa treballar d’acord amb el següent procediment:

Pas 1. Recepció de sol·licitud de revisió

La CIREP rep una sol·licitud completada, que conté els següents documents.

 

1.1. Llista de control per a l’autoavaluació

La llista de control de temes ètics i de protecció de dades personals serveix perquè l’investigador o investigadora principal pugui determinar si cal sotmetre un projecte a revisió.

 

1.2. Formulari de protocol

En el formulari de protocol es descriu la metodologia, els participants, els mètodes de reclutament, les estratègies de tractament de dades personals i altres aspectes del projecte.

 

1.3. Formulari de consentiment informat

El formulari de consentiment descriu la participació de manera clara i entenedora per tal que els participants potencials puguin prendre una decisió informada.

 

 

Pas 2. Comprovació (prescreening)

Abans d’admetre una sol·licitud a tràmit, la CIREP comprova que tota la documentació és completa i inclou prou informació per a avaluar el projecte. En la fase de comprovació, es pot sol·licitar més informació a l’IP.

 

 

Pas 3. Avaluació ètica

Un cop s’admet a tràmit, la sol·licitud s’envia als membres de la comissió, s’hi assigna un coordinador o coordinadora i s’inicia el procés formal de revisió, que inclou diverses fases.

 

3.1. Avaluació externa

A més de l’avaluació realitzada per un membre de la CIREP, un avaluador o avaluadora extern, expert en l’àrea de coneixement específica del projecte, s’encarrega de revisar tota la documentació i d’emetre un altre informe independent. Vegeu el formulari per a l’avaluació externa.

 

3.2. Revisió del tractament de dades personals

En cas que l’execució del projecte impliqui el tractament de dades personals, un expert en revisa l’adequació a la normativa aplicable i n’elabora un informe.

 

3.3. Revisió integrada

El coordinador o coordinadora combina les diferents avaluacions rebudes en un esborrany de revisió integrada, que inclou recomanacions i requeriments per tal que els investigadors puguin millorar la seva proposta, i la comparteix amb tots els membres de la comissió.

 

3.4. Discussió

Els membres de la CIREP es reuneixen mensualment i avaluen les sol·licituds a partir de la documentació generada. Com a conseqüència, s’emet una resolució d’avaluació d’aspectes ètics i de protecció de dades personals que es plasma en la versió final de la revisió integrada.

 

3.5. Adaptacions

La revisió integrada s’envia a l’IP, que ha de fer les esmenes sol·licitades i retornar-les en un termini de dues setmanes.

 

3.6. Dictamen final

La comissió avalua els canvis introduïts en la documentació. Normalment la sol·licitud ja s’aprova en aquest moment, tot i que en alguns casos pot haver-hi una altra ronda de revisions.

 

 

Pas 4. Aprovació

S’emet un certificat de revisió ètica. A més, si el projecte és de la UPF i suposa un tractament de dades personals, també s’expedeix un certificat d’adequació a la normativa vigent per part del delegat de Protecció de Dades de la Universitat.

 

La CIREP no revisa projectes retroactivament. Per tant, cal sol·licitar la revisió ètica abans de començar el projecte.

La durada aproximada del procediment de revisió ètica i de protecció de dades personals és de 12 setmanes. Podeu consultar el calendari de reunions i terminis aproximats de lliurament de sol·licituds aquí.