Els estudiants de doctorat que comptin amb una beca FPU del Ministeri d'Economia i Competitivitat participen en tasques docents a la universitat durant la seva formació. L'ensenyament universitari no només consisteix a impartir una conferència, sinó que també hi ha altres formats que els investigadors purs poden desconèixer. El Tutor Mentorship Programme (Programa de Formació Docent, TTP) per a estudiants de doctorat ha estat creat per tal de complir amb aquests requisits.

L'objectiu principal del TTP és aportar als estudiants de doctorat els coneixements bàsics i les tècniques utilitzades en l'ensenyament universitari. Això augmentarà les seves oportunitats de treball en les institucions acadèmiques de tot el món.

El TTP millora les habilitats dels estudiants de doctorat en els següents aspectes:

 • Identificació dels coneixements essencials que s'han de transmetre als estudiants.
 • Elaboració de programes i plans d'estudi d'assignatures específiques.
 • Definició dels objectius educatius i competències professionals.
 • Identificació de la bibliografia rellevant i recursos d'informació per als estudiants.
 • Coneixement dels mètodes d'ensenyament: aprenentatge basat en problemes, pràctiques de laboratori, mètodes d'aprenentatge actius.
 • Avaluació i valoració dels estudiants.
 • El valor de l'ensenyament en la recerca científica.
 • Innovació en l'educació superior.

Els estudiants de doctorat han de ser responsables de les tasques assignades i conscients de la seva rellevància per a la universitat. La seva participació en tasques docents serà reconeguda amb un certificat oficial expedit per la UPF com "Col·laborador Acadèmic".

Objectius

 • Desenvolupament d'un programa de capacitació dirigit als estudiants de doctorat de la Facultat que tinguin una FPU.
 • Fomentar una nova generació d'investigadors amb experiència en l'ensenyament.
 • Compartir recursos, assistència i saber fer amb aquesta generació de nous educadors.
 • Establir una nova relació de col·laboració entre la UPF i les altres institucions de recerca associades a la UPF.

El paper del tutor

Els tutors seran els coordinadors de les assignatures en les quals els estudiants de doctorat que compten amb una subvenció de FPU desenvoluparan la seva formació. Seran membres experimentats de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i proporcionaran als estudiants de doctorat orientació professional i personal en la preparació i execució de les seves tasques docents.

Els tutors assumiran les seves funcions com a part de les seves responsabilitats d'ensenyament. El deure principal del tutor és guiar els estudiants de doctorat en les diferents activitats d'ensenyament i promoure el pensament innovador per preparar la nova generació d'acadèmics.

Les expectatives mútues, el temps i les responsabilitats s'han d'acordar a l'inici del programa. El tutor s'ha d'assegurar que els objectius i la planificació estiguin clars.

La participació dels estudiants de doctorat en tasques docents no tindrà cap impacte en la capacitat de les unitats docents de la Facultat, és a dir, el TTP no conduirà a cap canvi en l'assignació de recursos.

El director/a de tesi s’encarregarà de facilitar les pràctiques docents dels seus estudiants de doctorat. En cas que tingui docència assignada, les podrà fer en el marc de les seves assignatures. Si no és així, haurà de buscar a algun/a docent de la Facultat amb qui les pugui fer o contactar amb la coordinació del TTP ([email protected]).

 

Sol·licitud

Els estudiants de doctorat que tinguin una beca FPU s'hauran d'inscriure al programa a través d'aquest formulari.

Estructura acadèmica

El TTP inclou diverses activitats que es desenvolupen per proporcionar als estudiants de doctorat la base de l'aprenentatge i l'ensenyament en centres d'educació superior. El nucli de l'activitat serà el treball pràctic sota la guia de mentors. Les activitats s'estendran durant tres anys.

Les activitats pràctiques inclouen:

 • Cursos de laboratori, tutories d'Aprenentatge Basat en Problemes (mínim 30 ha l'any).
 • Altres activitats especificades pel tutor: assistència a conferències, preparació de materials per a pràctiques, preparació, supervisió i correcció d'exàmens, etc.
 • Assistència a la reunió de tutoria d'un estudiant (almenys 1h).
 • Seminaris sobre ensenyament i aprenentatge en l'educació superior (seminari d’1h durant el primer any).
  • Seminari 1. L'ensenyament i l'aprenentatge poden ser un oxímoron: com evitar aquesta possibilitat no desitjada.
  • Seminari 2. L'educació és també una ciència: la lògica de la fixació d'objectius educatius, definició de competències i habilitats, i la construcció de matèries i plans d'estudis.
  • Seminari 3. Hi ha vida intel·ligent més enllà de les conferències: com ensenyar a persones madures i competents.
  • Seminari 4. La ciència només existeix si es pot mesurar: els principis i la pràctica de l'avaluació i l'avaluació en l'ensenyament.

Els estudiants de doctorat que comptin amb una subvenció FPU seran assignats a unitats d'ensenyament en Biologia Humana, Medicina i Enginyeria Biomèdica, així com en els màsters en Bioinformàtica per a Ciències de la Salut, Indústria Farmacèutica i Biotecnologia, Recerca Biomèdica, Laboratori d'Anàlisis Clíniques , Salut Pública i Cervell i Cognició. Els estudiants de doctorat que tinguin una beca FPU podran triar si volen participar en assignatures que s'imparteixen en anglès o en espanyol i / o català. Aquests estudiants participaran en les tasques docents durant tres anys acadèmics.

Avaluació

Valoració de l'estudiant

Els estudiants de doctorat seran avaluats a través d'un breu informe que inclourà la seva experiència docent al final de cada any d'acord amb la memòria anual de les seves beques i al final del programa i una valoració del tutor.

El comitè de coordinació del TTP avaluarà les tasques dels estudiants de doctorat segons la informació anterior.

Avaluació del tutor

Els estudiants de doctorat han d'elaborar un breu informe sobre els seus tutors. Aquests també seran avaluats pel comitè del TTP utilitzant els informes dels estudiants de doctorat.

Avaluació institucional

El programa serà avaluat pel comitè coordinador del TTP analitzant els següents indicadors:

 • Èxit de la convocatòria
 • Satisfacció de l'estudiant de doctorat
 • Satisfacció del tutor
 • Resultats de l'aprenentatge