Molts investigadors poden voler desenvolupar tota o part de la seva carrera professional en una universitat. Tot i així, la manca de coneixement sobre el funcionament dels ensenyaments universitaris és habitual entre aquells que s’han format en institucions de recerca no universitàries, sense l’oportunitat d’impartir docència en estudis superiors.

L'ensenyament no només consisteix a impartir una conferència davant d’una audiència com en una trobada científica, sinó que també implica altres objectius i tasques que poden ser desconegudes pels investigadors purs.

Donat aquest context, s’ha creat el Programa de Mentoria Docent (TMP per Teaching Mentorship Programme en anglès) per omplir el buit existent en la carrera professional de les persones interessades a dedicar-se a la docència universitària.

L'objectiu principal del TMP és que joves investigadors postdoctorals del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) obtinguin els coneixements bàsics i les habilitats utilitzades en l'ensenyament universitari. Això millorarà les seves oportunitats de treball en les institucions acadèmiques de tot el món.

El TMP millora les habilitats dels aprenents en els següents aspectes de l'educació:

 • Identificació dels coneixements essencials que han de transmetre als estudiants
 • Elaboració del pla d'estudis i programes d'estudi de temes específics
 • Definició dels objectius educatius i les competències professionals
 • Identificació de la literatura i recursos d'informació rellevants per als estudiants
 • Coneixement dels mètodes d'ensenyament: conferències, seminaris, aprenentatge basat en problemes, pràctiques de laboratori…
 • Avaluació i valoració dels estudiants
 • Ensenyament de valor en la recerca científica
 • Innovació en l'educació superior

 

Objectius

 • Desenvolupar un programa de formació adreçat als investigadors postdoctorals que vulguin potenciar les habilitats educatives en les ciències de la salut i de la vida.
 • Fomentar una nova generació d'investigadors amb experiència en l'ensenyament.
 • Compartir recursos, assistència i saber fer amb aquesta generació de nous educadors.
 • Establir un nou vincle de col·laboració entre la UPF i les altres institucions de recerca al PRBB.

 

El paper del tutor

Seran tutors els coordinadors de les assignatures en les quals els aprenents desenvolupin la seva formació. Com a membres de la plantilla de professorat de la Universitat, proporcionaran als aprenents una orientació professional i personal en la preparació i l’execució de les tasques docents.

Els tutors assumiran les seves funcions com a part de les responsabilitats de l'ensenyament. Ell/a supervisarà i donarà suport a l'aprenent, i el guiarà en activitats com ara debats, assistència crítica per a les conferències pronunciades per l'aprenent, etc. El tutor és alhora un guia i un crític alegre. D’altra banda, és molt important que promogui el pensament innovador per tal de preparar la nova generació d'acadèmics.

Les expectatives de cadascú, el temps i les responsabilitats s’han d’acordar a l'inici del programa. El tutor s'ha d'assegurar que els objectius i la planificació estiguin clars.

La participació dels aprenents en tasques d'ensenyament no tindrà cap impacte en la capacitat docent de la Universitat; és a dir: el TMP no conduirà a cap canvi en l’assignació de recursos.

 

L'aprenent com a futur docent

Les persones tutelades han de ser investigadors postdoctorals que vulguin adquirir experiència en l'ensenyament mitjançant el treball pràctic supervisat. El TMP connectarà l'experiència del tutor amb les necessitats dels aprenents altament motivats perquè aquests últims tinguin orientació i supervisió intel·lectual.

L'alumne ha de ser responsable de les tasques assignades i conscient de la seva rellevància per a la universitat. La inclusió de l'aprenent en tasques docents serà reconeguda amb un certificat oficial expedit per la UPF com "Col·laborador Acadèmic".

 

Sol·licitud

Les sol·licituds s’han d'enviar a la bústia de correu [email protected]. I han d'incloure: 

 • El CV amb una menció específica de l'experiència docent prèvia, si n’hi hagués.
 • Una breu declaració d'interessos que suggereixi àrees de coneixement i, si fos possible, matèries concretes en les quals l’aprenent voldria fer les pràctiques docents.

 

Estructura acadèmica

El TMP inclou diferents activitats que proporcionaran als aprenents la base de l'aprenentatge i l'ensenyament en centres d'educació superior. El nucli de l'activitat serà el treball pràctic sota la guia de mentors. Les activitats s'estendran durant un any acadèmic:

 • Pràctiques docents en l’assignatura, o assignatures, que determini el tutor acadèmic.
 • Tutories amb els estudiants als quals s’ha impartit docència, per resoldre dubtes.
 • Altres activitats especificades pel tutor: assistència a conferències, preparació de materials docents, supervisió i correcció d'exàmens i treballs, etc.