S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Failed to get value for key "com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"; see cause exception.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign serviceContext = staticUtil["... [in template "10155#10193#252093738" at line 3, column 1]
----
1<#-- PLANTILLA A:HOVER --> 
2<#-- Carreguem la macro getPathForPlugins per obtenir les rutes a les carpetes css, images i js dels plugins que necessitem--> 
3<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
4<#assign layout = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
5 
6 
7<#assign fullTemplatesPath = layout.getPathThemeRoot() + "_SERVLET_CONTEXT_/templates" /> 
8<#include "${fullTemplatesPath}/util/getPathForPlugins.ftl" /> 
9 
10<#assign jsJQueryPath = getPathForPlugins('jquery','js','')?trim /> 
11 
12<#-- Incloem plantilla velocity que té les dues macros necessàries per les traduccions de literals des d'aquesta ADT --> 
13<#include fullTemplatesPath + "/util/preparaTraduccions.ftl" > 
14 
15 
16<#-- Preparem les tres variables necessàries per traduir els literals i preparem les traduccions --> 
17<#assign idiomes = ['ca','es','en'] /> 
18<#assign literals = ['jornades','centre','fullet','solinfo','infoupf','vine'] /> 
19<#assign traduccions = [ 
20  'Jornades de Portes Obertes dels Graus','Jornadas de Puertas Abiertas de los Grados','Bachelor&#39;s Degrees Open Day', 
21  'Web del centre','Web del centro','Faculty or school website', 
22  'Descarrega el fullet','Descarga el folleto','Download the Bachelor&#39;s Degree Brochure', 
23  'Sol·licita informació','Solicita información','Ask for information', 
24  'Informació per a estudiants de la UPF','Información para estudiantes de la UPF','Information for UPF students', 
25  'Vine a veure&#39;ns','Ven a vernos','Visit us' 
26  ] /> 
27 
28<@preparaTraduccions idiomes, literals, traduccions /> 
29<#-- Fi preparar traduccions i macro --> 
30 
31 
32<#if (entries?has_content) > 
33	<#list entries as curEntry > 
34    <#assign renderer = curEntry.getAssetRenderer() /> 
35    <#assign className = renderer.getClassName() /> 
36    <#if (className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle") > 
37      <#assign journalArticle = renderer.getArticle() /> 
38      <#assign document = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContentByLocale(languageUtil.getLanguageId(renderRequest) )) /> 
39      <#assign rootElement = document.getRootElement() /> 
40           
41      <#-- declarem tres arrays per guardar els valors dels camps lliures dels estudis --> 
42      <#assign free_fields_estudis_label = [] /> 
43      <#assign free_fields_estudis_text = [] /> 
44      <#assign free_fields_estudis_link = [] /> 
45      <#-- índex pels camps lliures de l'apartat estudis --> 
46      <#assign f = 0 />   
47       
48        
49           
50      <#-- Recuperem els valors dels camps --> 
51			 
52			<#list rootElement.elements() as dynamicElement > 
53        <#if ("titol_estudi" == dynamicElement.attributeValue("name")) > 
54 
55          <#assign titol_estudi = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
56        </#if> 
57        <#if ("imatge_fons" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
58          <#assign imatge_fons = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
59        </#if>         
60        <#if ("durada" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
61          <#assign durada = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
62        </#if>                 
63        <#if ("preu" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
64          <#assign preu = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
65        </#if> 
66        <#if ("n_places" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
67          <#assign n_places = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
68        </#if>         
69        <#if ("preinscripcio" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
70          <#assign preinscripcio = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
71        </#if>                 
72        <#if ("branca_con" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
73          <#assign branca_con = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
74        </#if> 
75        <#if ("horaris" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
76          <#assign horaris = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
77        </#if>         
78        <#if ("calendari" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
79          <#assign calendari = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
80        </#if>                 
81        <#if ("credits" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
82          <#assign credits = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
83        </#if> 
84        <#if ("idiomes" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
85          <#assign idiomes = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
86        </#if>         
87        <#if ("lloc" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
88          <#assign lloc = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
89        </#if>                 
90        <#if ("organitzacio" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
91          <#assign organitzacio = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
92        </#if> 
93        <#if ("link_web_facultat" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
94          <#assign link_web_facultat = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
95        </#if>         
96        <#if ("sol_info" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
97          <#assign sol_info = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
98        </#if>         
99        <#if ("descarregar_pdf" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
100          <#assign descarregar_pdf = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
101        </#if> 
102        <#if ("info_estudiant" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
103          <#assign info_estudiant = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
104        </#if> 
105        <#if ("segells" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
106          <#assign segells = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
107        </#if>       
108                 
109         
110        <#if ("presentacio" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
111          <#assign presentacio = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
112					<#list dynamicElement.elements("dynamic-element") as dynamicElementFill > 
113            <#if ("link_presentacio" == dynamicElementFill.attributeValue("name") ) > 
114              <#assign link_presentacio = dynamicElementFill.element("dynamic-content").getText() /> 
115            </#if> 
116          </#list> 
117        </#if> 
118         
119        <#if ("dades_i_indicadors" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
120          <#assign dades_i_indicadors = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
121          <#list dynamicElement.elements("dynamic-element") as dynamicElementFill > 
122            <#if ("link_dades_i_indicadors" == dynamicElementFill.attributeValue("name") ) > 
123              <#assign link_dades_i_indicadors = dynamicElementFill.element("dynamic-content").getText() /> 
124            </#if> 
125					</#list> 
126        </#if> 
127         
128        <#if ("objectius_competencies" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
129          <#assign objectius_competencies = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
130					<#list dynamicElement.elements("dynamic-element") as dynamicElementFill > 
131            <#if ("link_objectius_competencies" == dynamicElementFill.attributeValue("name") ) > 
132              <#assign link_objectius_competencies = dynamicElementFill.element("dynamic-content").getText() /> 
133            </#if> 
134					</#list> 
135        </#if> 
136         
137        <#if ("perfil_estudiant" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
138          <#assign perfil_estudiant = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
139					<#list dynamicElement.elements("dynamic-element") as dynamicElementFill > 
140            <#if ("link_perfil_estudiant" == dynamicElementFill.attributeValue("name") ) > 
141              <#assign link_perfil_estudiant = dynamicElementFill.element("dynamic-content").getText() /> 
142            </#if> 
143					</#list> 
144        </#if> 
145       
146        <#if ("pla_estudis" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
147          <#assign pla_estudis = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
148					<#list dynamicElement.elements("dynamic-element") as dynamicElementFill > 
149            <#if ("link_pla_estudis" == dynamicElementFill.attributeValue("name") ) > 
150              <#assign link_pla_estudis = dynamicElementFill.element("dynamic-content").getText() /> 
151            </#if> 
152					</#list> 
153        </#if>         
154         
155        <#if ("practiques" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
156          <#assign practiques = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
157					<#list dynamicElement.elements("dynamic-element") as dynamicElementFill > 
158            <#if ("link_practiques" == dynamicElementFill.attributeValue("name") ) > 
159              <#assign link_practiques = dynamicElementFill.element("dynamic-content").getText() /> 
160            </#if> 
161					</#list> 
162        </#if>         
163         
164        <#if ("estades_estranger" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
165          <#assign estades_estranger = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
166					<#list dynamicElement.elements("dynamic-element") as dynamicElementFill > 
167            <#if ("link_estades_estranger" == dynamicElementFill.attributeValue("name") ) > 
168              <#assign link_estades_estranger = dynamicElementFill.element("dynamic-content").getText() /> 
169            </#if> 
170					</#list> 
171        </#if> 
172         
173        <#if ("sortides_professionals" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
174          <#assign sortides_professionals = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
175					<#list dynamicElement.elements("dynamic-element") as dynamicElementFill > 
176            <#if ("link_sortides_professionals" == dynamicElementFill.attributeValue("name") ) > 
177              <#assign link_sortides_professionals = dynamicElementFill.element("dynamic-content").getText() /> 
178            </#if> 
179					</#list> 
180        </#if> 
181       
182        <#if ("llengues" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
183          <#assign llengues = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
184					<#list dynamicElement.elements("dynamic-element") as dynamicElementFill > 
185            <#if ("link_llengues" == dynamicElementFill.attributeValue("name") ) > 
186              <#assign link_llengues = dynamicElementFill.element("dynamic-content").getText() /> 
187            </#if> 
188					</#list> 
189        </#if> 
190         
191        <#if ("testimonis" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
192          <#assign testimonis = dynamicElement.element("dynamic-content").getText() /> 
193					<#list dynamicElement.elements("dynamic-element") as dynamicElementFill > 
194            <#if ("link_testimonis" == dynamicElementFill.attributeValue("name") ) > 
195              <#assign link_testimonis = dynamicElementFill.element("dynamic-content").getText() /> 
196            </#if> 
197					</#list> 
198        </#if> 
199   
200        <#if ("free_field_estudis" == dynamicElement.attributeValue("name") ) > 
201 
202          <#assign free_fields_estudis_label = free_fields_estudis_label + [dynamicElement.element("dynamic-content").getText()] /> 
203					<#list dynamicElement.elements("dynamic-element") as dynamicElementFill > 
204            <#if ("free_field_estudis_text" == dynamicElementFill.attributeValue("name") ) > 
205              <#assign free_fields_estudis_text = free_fields_estudis_text + [dynamicElementFill.element("dynamic-content").getText()] /> 
206            </#if> 
207            <#if ("free_field_estudis_link" == dynamicElementFill.attributeValue("name") ) > 
208              <#assign free_fields_estudis_link = free_fields_estudis_link + [dynamicElementFill.element("dynamic-content").getText()] /> 
209            </#if> 
210					</#list> 
211          <#assign f = f + 1 /> 
212        </#if> 
213         
214        <!-- ···································································· --> 
215         
216   
217         
218      </#list> 
219       
220      <#-- Preparem els arrays que contenen tota la informació dels camps --> 
221      <#-- Declarem un array amb els noms dels camps definits i un amb els valors --> 
222      <#assign camps_estudis = ["presentacio", "dades_i_indicadors", "objectius_competencies", "perfil_estudiant", "pla_estudis", "practiques", "estades_estranger", "sortides_professionals", "llengues", "testimonis" ] />          
223      <#assign camps_estudis_valors = [presentacio, dades_i_indicadors, objectius_competencies, perfil_estudiant, pla_estudis, practiques, estades_estranger, sortides_professionals, llengues, testimonis ] />             
224      <#assign camps_estudis_links = [link_presentacio, link_dades_i_indicadors, link_objectius_competencies, link_perfil_estudiant, link_pla_estudis, link_practiques, link_estades_estranger, link_sortides_professionals, link_llengues, link_testimonis ] /> 
225                   
226      
227      <#-- PRINTEM EL HTML DE LA FITXA --> 
228      <#--<link href="${cssBootstrapPath}/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 
229      <link href="${cssBootstrapPath}/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> -->          
230       
231      <style> 
232 
233        /* Amaguem o mostrem elemetns en funció de si estem en la versió reduïda */ 
234        .fitxa_tit_link_web_facultat{ 
235          display:none !important; 
236
237        .fitxa_reduida .fitxa_tit_link_web_facultat{ 
238          display:block !important; 
239
240        .titulacio .img { 
241          background-image: url("${imatge_fons}") !important; 
242          background-position: center center; 
243          background-repeat: no-repeat; 
244          background-size: cover; 
245          margin-bottom: 20px; 
246          min-height: 220px; 
247
248        .titulacio .titol { 
249          color: #fff; 
250          font-weight: bold; 
251
252        .titulacio table { 
253          position: relative; 
254          width:100%; 
255
256        .titulacio td { 
257          border-left: 1px solid #c8102e; 
258          border-right: 1px solid #c8102e; 
259          box-sizing: content-box; 
260          height: auto; 
261          padding-left: 10px; 
262          padding-right: 10px; 
263          vertical-align: top; 
264
265        .titulacio .titol > a { 
266          bottom: 0; 
267          position: absolute; 
268          right: 10px; 
269          text-decoration: none; 
270          z-index: 1; 
271
272        .contingut a { 
273          color: #c8012e; 
274          text-decoration: none !important; 
275 
276
277        .titulacio .nav.nav-tabs.nav-stacked p { 
278          margin: 15px 12px; 
279
280        .titulacio { 
281          a, p,span { 
282            color: #353430; 
283
284        }     
285        .contingut h2 { 
286          color: #c8102e; 
287          font-size: 20px !important; 
288          line-height: normal; 
289          padding-top: 15px; 
290
291        .nav.nav-tabs.nav-stacked { 
292          margin-bottom: 0; 
293
294        .nav-tabs::after, .nav-pills::after { 
295          clear: none; 
296
297        .nav-tabs.nav-stacked > li > a { 
298          border: 1px solid #ddd; 
299          border-radius: 0; 
300
301        .titulacio .accordion-toggle { 
302          background-color: #eee; 
303          color: #353430; 
304          text-decoration: none !important; 
305
306 
307        .titulacio .nav-tabs .accordion-toggle h3, .titulacio .accordion-toggle.collapsed h3:hover, .titulacio .accordion-toggle.collapsed:hover { 
308          color: #c8102e; 
309
310        .titulacio .accordion-toggle.collapsed h3 { 
311          color: #353430; 
312          display: block; 
313
314        .contingut h3 { 
315          color: #c8102e; 
316          font-size: 18px !important; 
317          font-weight: normal; 
318          line-height: normal; 
319          padding-top: 10px; 
320        }     
321        .nav h3 { 
322          color: #353430; 
323          display: inline; 
324          margin: 0px; 
325          padding: 0px; 
326          width: auto; 
327
328        .icon-plus-sign.large, .icon-minus-sign.large, .icon-caret-down.large, .icon-angle-up, .icon-angle-down { 
329          display: inline; 
330          float: right; 
331          font-size: 20px; 
332          line-height: initial; 
333
334        .accordion-toggle .icon-external-link.icon-large { 
335          display: inline; 
336          float: right; 
337          font-size: 15px; 
338          line-height: initial; 
339        }         
340        .titulacio .btn.info.estudiant { 
341          background-color: #ffffff; 
342          border-color: #c8102e; 
343
344        .titulacio .btn.info { 
345          background-color: #ddd; 
346          background-image: none; 
347          border: 1px solid #353430; 
348          border-radius: 0; 
349          box-shadow: none; 
350          box-sizing: border-box; 
351          font-family: arial; 
352          font-size: 16px; 
353          font-weight: bold; 
354          margin-bottom: 10px; 
355          padding-bottom: 8px; 
356          padding-top: 8px; 
357          text-align: left; 
358          text-shadow: none; 
359          text-transform: uppercase; 
360          width: 100%; 
361
362        .titulacio .panell-info { 
363          background-color: #ddd; 
364          background-image: none; 
365          border: 1px solid #353430; 
366          border-radius: 0; 
367          box-shadow: none; 
368          box-sizing: border-box; 
369          font-family: arial; 
370          margin-bottom: 10px; 
371          text-align: left; 
372          width: 100%; 
373          text-shadow: none; 
374          padding: 8px 12px 4px 12px; 
375
376 
377        .titulacio .panell-info a.tel { 
378          color: #353430; 
379        }       
380        .titulacio .btn.info.estudiant:hover { 
381          background-color: #c8102e; 
382          color: #fff; 
383
384        .titulacio .btn.info:hover { 
385          background-color: #353430; 
386          color: #ddd; 
387
388         
389        .titulacio .btn.info .horari { 
390          color: inherit; 
391          font-size: 80%; 
392          font-weight: inherit; 
393          line-height: normal; 
394          text-transform: none; 
395
396        .titulacio a:hover{ 
397          text-decoration:underline !important; 
398
399        .titol .icon-angle-down, .titol .icon-angle-up{ 
400          color:#c8102e; 
401          text-decoration:none !important;         
402
403        .titulacio .btn.info a{ 
404          color:#353430; 
405          font-weight:bold; 
406
407        .titulacio .btn.info a:hover{ 
408          text-decoration:none; 
409          color:#ddd; 
410          font-weight:bold; 
411
412        @media (max-width: 978px) { 
413          .titulacio.span3 { 
414            margin-top: 20px; 
415
416
417        .link-edit{ 
418          float:right; 
419
420         
421        /*millorar la visió de les fitxetes*/ 
422        .fitxeta.table.table-bordered.table-responsive td { 
423          border: 0 none; 
424          padding-bottom: 0; 
425          padding-top: 0; 
426
427         
428         
429        /*perquè s'ajustin les taules de fitxa a desktop */ 
430         
431         
432        .titulacio.span9 .div-table-responsive { 
433          display: block; 
434          margin-bottom: 15px; 
435          max-width: 647px; 
436          overflow-x: auto; 
437          overflow-y: hidden; 
438          width: 100%; 
439
440 
441        /* Millores ajustament */ 
442         
443        .nou-disseny .titulacio .panel-collapse.in.collapse { 
444          padding-top: 15px; 
445          padding-bottom: 8px; 
446          padding-left: 12px; 
447          padding-right: 12px; 
448
449        .nou-disseny .titulacio .panel-collapse.in.collapse p:first-child { 
450          margin-top: 0; 
451
452        .nou-disseny .titulacio .panel-collapse.in.collapse p { 
453          margin: 15px 0; 
454
455 
456        .nou-disseny .titulacio .nav.nav-tabs.nav-stacked>li:last-child { 
457          border-bottom: 0px; 
458
459 
460        /*canvis per millorar la visualització de la fitxeta*/ 
461         
462        .fitxeta.table.table-bordered.table-responsive td:fist-child { 
463          border: 0 none; 
464          padding-bottom: 5px; 
465          padding-top: 10px; 
466
467        .fitxeta.table.table-bordered.table-responsive td { 
468          border: 0 none; 
469          padding-bottom: 5px; 
470          padding-top: 5px; 
471
472        .fitxeta.table.table-bordered.table-responsive td:last-child { 
473          border: 0 none; 
474          padding-bottom: 10px; 
475          padding-top: 5px; 
476
477        /*NOUS*/ 
478        .fitxa.paddingplus.in.collapse { 
479          padding-top: 5px; 
480          padding-bottom: 5px; 
481
482      </style> 
483       
484<#-- plantilla URL de l'edición --> 
485<#include fullTemplatesPath + "/assets/editURL.ftl" > 
486       
487      <div class="row-fluid"> 
488        <div class="contingut"> 
489          <div class="titulacio span9"> 
490            <div class="img"></div> 
491 
492            <table class="fitxeta"> 
493              <colgroup> 
494                <col style="background-color: rgb(200, 16, 46);border: 1px solid #c8102e"> 
495                <col style="background-color:none;border: 1px solid #c8102e;"> 
496              </colgroup> 
497              <tbody> 
498                <tr> 
499                  <td><span class="titol"><@liferay.language key="durada_label" /></span></td> 
500                  <td>${durada}</td> 
501                </tr> 
502                <tr> 
503                  <td><span class="titol"><@liferay.language key="preu_label" /></span></td> 
504                  <td>${preu}</td> 
505                </tr> 
506                <tr> 
507                  <td><span class="titol"><@liferay.language key="n_places_label" /></span></td> 
508                  <td>${n_places}</td> 
509                </tr> 
510                <tr> 
511                  <td><span class="titol"><@liferay.language key="admissions_label" /></span></td> 
512                  <td>${preinscripcio}<span class="titol"><a href=".fitxa" data-toggle="collapse"><i title="Fitxa tècnica completa" class="icon-angle-down icon-large"></i></a></span></td> 
513                </tr> 
514                <tr> 
515                  <td><div class="collapse fitxa titol"><@liferay.language key="branca_con_label" /></div></td> 
516                  <td><div class="collapse fitxa">${branca_con}</div></td> 
517                </tr> 
518                <tr> 
519                  <td><div class="collapse fitxa titol"><@liferay.language key="horaris_label" /></div></td> 
520                  <td><div class="collapse fitxa">${horaris}</div></td> 
521                </tr> 
522                <tr> 
523                  <td><div class="collapse fitxa titol"><@liferay.language key="calendari_label" /></div></td> 
524                  <td><div class="collapse fitxa">${calendari}</div></td> 
525                </tr> 
526                <tr> 
527                  <td><div class="collapse fitxa titol"><@liferay.language key="credits_label" /></div></td> 
528                  <td><div class="collapse fitxa">${credits}</div></td> 
529                </tr> 
530                <tr> 
531                  <td><div class="collapse fitxa titol"><@liferay.language key="idiomes_label" /></div></td> 
532                  <td><div class="collapse fitxa">${idiomes}</div></td> 
533                </tr> 
534                <tr> 
535                  <td><div class="collapse fitxa titol"><@liferay.language key="lloc_label" /></div></td> 
536                  <td><div class="collapse fitxa">${lloc}</div></td> 
537                </tr> 
538                <tr> 
539                  <td><div class="collapse fitxa titol"><@liferay.language key="organitzacio_label" /></div></td> 
540                  <td><div class="collapse fitxa">${organitzacio}</div></td> 
541                </tr> 
542              </tbody> 
543            </table> 
544   
545             
546            <#-- Aquestes variables que declarem a sota són modificades per les crides a la macro --> 
547            <#-- i el valor modificat és el que s'agafa per la següent crida. --> 
548            <#assign c = 0 /> <#-- comptador de collapses --> 
549						<#assign stamp = randomizer.nextInt()*(-1) /> 
550            <#assign classCollapse = "" /> 
551            <#assign classIconAngle = "icon-angle-up" /> 
552            <#assign classIn = "in" /> 
553 
554            <@maquetaCampsFitxaTit "fitxa_tit_estudis" camps_estudis camps_estudis_valors camps_estudis_links free_fields_estudis_label free_fields_estudis_text free_fields_estudis_link /> 
555             
556           
557             
558          </div> 
559          <div class="titulacio span3"> 
560 
561            <#if (validator.isNotNull(info_estudiant)) > 
562              <a href="${info_estudiant}" class="boto_fitxa_info_estudiant"> 
563                <div class="btn info estudiant"><@tradueix 'infoupf' /></div> 
564              </a> 
565            </#if> 
566 
567            <div class="panell-info"> 
568              <p><i class="icon-info-sign" style="font-size:28px;color:#777"></i></p> 
569              <#if (descarregar_pdf != "") > 
570                <p> 
571                  <i class="icon-file"></i> <a href="${descarregar_pdf}"><@tradueix 'fullet' /></a> 
572                </p> 
573              </#if> 
574              <p>               
575                <strong style="text-transform: uppercase;font-size: 16px;"><@liferay.language key="informa_te_n_titol" /></strong><br/>               
576                <#if (sol_info == "") > 
577                  <a href="https://cau.upf.edu/pie/"> 
578                <#else> 
579                  <a href="${sol_info}"> 
580                </#if>   
581                  <@tradueix 'solinfo' /></a><br/> 
582                <a class="tel" href="tel:<@liferay.language key="informa_te_n_href_tel" />"> 
583                  <i class="icon-phone"></i> <@liferay.language key="informa_te_n_tel" /> 
584                </a><br/> 
585                <a href="/web/biblioteca-informatica/punt-informacio-estudiant"><@tradueix 'vine' /></a> 
586              </p> 
587            </div> 
588 
589<!-- Comentar quan hi ha les jonades de portes obertes --> 
590            <#if (locale != "en_US") > 
591              <a href="/web/graus/sessions-informatives" /> 
592                <div class="btn info"><@tradueix 'jornades' /></div> 
593              </a> 
594            </#if> 
595<!-- FI jornades de portes obertes-->  
596            <a href="<@liferay.language key="beques_i_ajuts_link" />"> 
597              <div class="btn info"><@liferay.language key="beques_i_ajuts" /></div> 
598            </a> 
599 
600            <#if (link_web_facultat !="") > 
601              <a class="fitxa_tit_link_web_facultat" href="${link_web_facultat}"> 
602                <div class="btn info"><@tradueix 'centre' /></div> 
603              </a> 
604            </#if> 
605 
606            <a href="<@liferay.language key="matricula_link" />"> 
607              <div class="btn info"><@liferay.language key="matricula_label" /></div> 
608            </a> 
609 
610            <#if (validator.isNotNull(segells)) > 
611              <div class="segells">${segells}</div> 
612            </#if> 
613 
614            <div class="lfr-meta-actions asset-actions"> 
615              <#-- plantilla de la vista del botón --> 
616							<#include fullTemplatesPath + "/assets/viewEditButton.ftl" > 
617            </div> 
618          </div> 
619           
620        </div> 
621      </div> 
622       
623    </#if> 
624   
625  </#list> 
626</#if> 
627 
628<script src="${jsJQueryPath}/jquery-1.11.3.min.js"></script> 
629 
630<script> 
631  var colapsades = $(".fitxeta").find("div.collapse.fitxa"); 
632   
633  if(colapsades) {(colapsades).parent("td").css({"padding-top": "0", "padding-bottom": "0"});} 
634 
635  $(".icon-large.icon-angle-down").on ("click", function() { 
636    $(colapsades).addClass("paddingplus"); 
637  }) 
638   
639  $(".icon-large.icon-angle-up").on ("click", function() { 
640    $(colapsades).removeClass("paddingplus"); 
641  }) 
642/* -----------DESCOMENTAR EN EL SEGÜENT DEPLOY DEL THEME */ 
643  $(".titulacio .nav .accordion-toggle").click(function(){ 
644    $(this).find("i").toggleClass("icon-angle-up").toggleClass("icon-angle-down"); 
645  });  
646   
647  $(".titulacio .titol a").click(function(){ 
648    $(this).find("i").toggleClass("icon-angle-up").toggleClass("icon-angle-down") 
649  }); 
650/*-------------------------------*/ 
651  $(".info-tel").on('mouseover',function(){ 
652      $(this).find('a').css('cssText', 'color: #ddd !important'); 
653  }); 
654  $(".info-tel").on('mouseout',function(){ 
655      $(this).find('a').css('cssText', 'color: #333333 !important'); 
656  }); 
657</script> 
658 
659<#macro maquetaCampsFitxaTit class_css camps valors links free_fields_label free_fields_text free_fields_link > 
660 
661  <#assign i = 0 /> 
662  <ul class="nav nav-tabs nav-stacked ${class_css}"> 
663		<#list camps as camp > 
664      <#if (valors[i] != "") > 
665        <li><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion${stamp}" href="#collapse${stamp}${c}" class="accordion-toggle ${classCollapse}"><h3><@liferay.language key=camps[i]+"_label" /><i class="${classIconAngle} icon-large"></i></h3></a> 
666          <div id="collapse${stamp}${c}" class="panel-collapse ${classIn} collapse"> 
667            <ul class="nav nav-tabs nav-stacked"> 
668            <li> 
669              ${valors[i]} 
670            </li> 
671            </ul> 
672          </div> 
673        </li> 
674        <#assign c = c +1 /> 
675        <#assign classCollapse = "collapsed" /> 
676        <#assign classIconAngle = "icon-angle-down" /> 
677        <#assign classIn = "" /> 
678      <#else> 
679        <#if (links[i] != "") > 
680          <li><a href="${links[i]}" class="accordion-toggle collapsed"><h3><@liferay.language key=camps[i]+"_label" /><i class="icon-external-link icon-large"></i></h3></a></li>   
681        </#if> 
682      </#if> 
683 
684      <#assign i = i +1 /> 
685    </#list> 
686     
687  <!-- ···························································· --> 
688    <#assign i = 0 /> 
689     
690		<#list free_fields_label as label > 
691		 
692      <#-- fem servir una variable auxiliar per quan $free_fields_text.get($i) sigui null --> 
693      <#assign aux = "" + free_fields_text[i] /> 
694       
695      <#if (aux != "") > 
696        <li><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion${stamp}" href="#collapse${stamp}${c}" class="accordion-toggle ${classCollapse}"><h3>${label}<i class="${classIconAngle} icon-large"></i></h3></a> 
697          <div id="collapse${stamp}${c}" class="panel-collapse ${classIn} collapse"> 
698            <ul class="nav nav-tabs nav-stacked"> 
699            <li> 
700              ${free_fields_text[i]} 
701            </li> 
702            </ul> 
703          </div> 
704        </li> 
705        <#assign c = c +1 /> 
706        <#assign classCollapse = "collapsed" /> 
707        <#assign classIconAngle = "icon-angle-down" /> 
708        <#assign classIn = "" /> 
709      <#else> 
710        <#if (free_fields_link[i] != "") > 
711          <li><a href="${free_fields_link[i]}" class="accordion-toggle collapsed"><h3>${label}<i class="icon-external-link icon-large"></i></h3></a></li>   
712        </#if> 
713      </#if> 
714 
715      <#assign i = i +1 /> 
716    </#list>               
717  </ul>   
718</#macro>