Principals actuacions

Aquest curs 2016-2017, des de l’Àrea de Recursos Humans i Organització s’han dut a terme diferents polítiques i actuacions en matèria de recursos humans del personal d’administració i serveis, tot i la contenció de la despesa que ha continuat vigent en la política pressupostària.

Una de les actuacions principals portada a terme durant aquest curs i que finalitzarà el 2017-2018 ha estat l’inici de la implantació definitiva de les unitats de gestió i administració (UGA).

El Consell de Govern de la UPF va aprovar el desembre del 2014 la creació de vuit unitats de coordinació acadèmica (UCA), amb l'objectiu de simplificar i d'agilitzar la presa de decisions a la Universitat. Com a conseqüència, i impulsat des de la Gerència, s’han anat creant, des del desembre del 2015, les UGA que donen suport a la gestió de les UCA. Aquestes unitats estan conformades per les actuals secretaries de centre i de departament dels vuit àmbits de coneixement, i tenen com a objectiu millorar l’eficiència en la gestió, integrant les tasques que duien a terme les dues unitats, per tal d’evitar la duplicitat funcional, procurar optimitzar recursos i millorar l’eficiència en la gestió.

Durant aquest curs 2016-2017 ha finalitzat l’entrada en prova pilot de les vuit UGA. Cal fer esment dels processos selectius derivats de la posada en funcionament de les proves pilot i, en concret, de la selecció provisional dels coordinadors de processos (tres per àmbit).

Així mateix, després de l’anàlisi de càrregues de treball, recollida i contrast d’informació i, alhora, tenint en compte la realitat econòmica i pressupostària, el desembre del 2016 la Gerència va donar a conèixer el model organitzatiu tipus de les unitats de gestió i administració.

Aquest model tipus d’UGA preveu: un cap d’UGA (lloc de nivell A2 24.3), tres coordinadors de processos (llocs de nivell A2.18) per als àmbits de docència, contractació de PDI i gestió econòmica i de la recerca; així com entre dos i tres administratius qualificats (llocs de nivell C1.20). A més del personal base de cadascun dels àmbits de coneixement.

Un cop definit el model tipus i pràcticament finalitzada la posada en marxa de les proves pilot, el maig del 2017 s’inicia la implantació definitiva del model. En aquesta línia, la Comissió Econòmica del Consell Social va aprovar la primera fase de la modificació de la relació de llocs de treball que preveu la creació dels nous llocs de cap d’UGA, amb efectes diferits a 1 d’octubre. Mentrestant, es durà a terme el procés de provisió d’aquests vuit llocs, mitjançant un concurs específic, la convocatòria del qual es va publicar l’1 de juny del 2017.

El procés d’implantació s’ha dissenyat en tres fases. La segona tindrà lloc l’octubre del 2017, amb la creació de les places de coordinadors de processos i d’administratius qualificats. Per últim i per tancar el procés d’implantació, el juny del 2018 s’executarà la tercera fase, amb la regularització de la plantilla un cop finalitzats tots els processos selectius per ocupar les noves places creades en les fases anteriors.

En un altre ordre de coses i de gran transcendència, pel que fa a les actuacions dutes a terme aquest curs, cal destacar l’equiparació del personal funcionari interí administratiu amb el de carrera, tot reconeixent aquest col·lectiu i la feina que desenvolupa. En aquest sentit, s’ha materialitzat l’acord, subscrit entre la Gerència, la JPAS i les seccions sindicals de la UGT i la Intersindical-CSC: acord sobre els criteris generals aplicables al procés d’estabilització, reconeixement professional i equiparació en drets i condicions laborals del col·lectiu de personal funcionari interí, de 5 de maig del 2016. Aquest acord preveia el reconeixement del nivell 16 per a les places ocupades per personal interí que, en data 31 de desembre del 2015, ocupés llocs C2-14 i que estigués fent les funcions pròpies del cos administratiu, llevat dels casos en què el treball que s’estigués desenvolupant fos realment temporal de reforç. Així, a partir de l’1 de gener del 2017, 68 persones han passat del grup de l’escala auxiliar administrativa a l’escala administrativa (del C2-14 al C1-16).

A més, la Gerència va considerar que, en tant que la finalitat de l’acord era equiparar el nivell dels llocs ocupats per personal funcionari interí al del personal funcionari de carrera, aquell personal a qui no s'aplicava estrictament l’acord subscrit, en comptes de quedar-se en un lloc C2-14, pel fet d’haver-se incorporat a la UPF a partir de l’1 de gener del 2016, se li reconegués igualment l’equiparació, si bé en dues fases. L’1 de gener del 2017, se li ha reconegut igualment el nivell 16, però mantenint-se en l’escala auxiliar administrativa (C2-16). I, en una segona fase, l’1 de gener del 2018, es procedirà a fer el canvi a l’escala administrativa (C1-16), sempre que la persona estigui ocupant un lloc estructural. Així doncs, 17 persones s’han mantingut a l’escala auxiliar administrativa, però canviant del nivell C2-14 al C2-16.

D’altra banda, cal remarcar la creació d’un grup de treball en el si del Comitè d’Empresa, per analitzar la temporalitat del PAS laboral. Durant l’any 2016, s’ha fet una anàlisi del personal laboral fix que ocupa temporalment un lloc de treball, amb l’objectiu de promoure concursos de trasllat i promoció interna que permetin l’adscripció definitiva al lloc de treball. Del resultat d’aquesta anàlisi s’han fixat els criteris que han permès prioritzar l’ordre de les convocatòries de les places, alhora que s’ha concretat un calendari. Així doncs, durant el primer semestre del 2017 s’han convocat nou places de promoció interna i cinc per al torn de trasllat.

En la mateixa línia i en el marc de la negociació, cal assenyalar que s’ha continuat treballant amb els representants dels treballadors en el marc de les diverses comissions i reunions que hi ha establertes per tal d’aprofundir en els temes relacionats amb les condicions de treball (conciliació laboral, familiar i personal), amb la igualtat, amb la formació i tots aquells altres que són matèria de negociació amb els representants dels treballadors. Cal destacar que s’ha signat l’acord de la Mesa de Negociació del calendari laboral del personal d'administració i serveis (PAS) per a l'any 2017, de 13 de gener del 2017. A més, s’han iniciat els treballs amb la part social en relació amb el II Pla d’Igualtat Isabel de Villena, pel que fa a les accions que afecten el PAS.

També durant aquest curs ha continuat vigent l’acord relatiu a determinades condicions especials de treball en funció de l’edat, de 23 de juliol del 2015, el qual es dirigeix al personal de la Universitat entre els 57 i els 65 anys, per a qui es preveuen un seguit de mesures i d’iniciatives amb l’objectiu d’afavorir condicions d’organització del treball que permetin aplicar un règim d’activitat sensible a la gestió de l’edat. En el marc d’aquest acord, 25 membres del PAS s’han acollit a la modificació del seu horari. Alhora, s’ha iniciat el procés per avaluar la satisfacció de les persones entre 57 i 65 anys que s’han acollit a les opcions que recull l’acord entre la Gerència i els representants dels treballadors del PAS relatiu a determinades condicions especials de treball en funció de l’edat, de 23 de juliol del 2015.

Igualment s’ha continuat, en aquest curs, amb el teletreball com una modalitat més d’organització del treball i de prestació horària, després de la valoració positiva que va tenir el curs anterior. Prova d’això és que un total de 97 persones n'estan gaudint (35 més que el curs anterior). Alhora, s’ha aconseguit que hi hagi rotació entre el personal que aquest curs 2016-2017 gaudeix d’aquesta modalitat horària (hi ha 47 persones noves teletreballant).

Finalment, quant a l’àmbit sindical, cal destacar que el 22 de maig del 2017 es van celebrar les eleccions per escollir els representants dels treballadors de la Universitat, tant del PAS com del PDI, funcionari i laboral. Pel que fa al PAS els resultats han estat els següents:

Nombre de representants de la Junta de Personal d'Administració i Serveis:

  • UGT: 4
  • CCOO: 2
  • Intersindical-CSC: 7

Nombre de representants del Comitè d'Empresa de Personal d'Administració i Serveis:

  • UGT: 7
  • CCOO: 6

Pel que fa a l’àmbit dels processos, cal destacar l’avenç en el desplegament del mapa (que comprèn 15 unitats, sobre el total de 18) i també en la documentació dels processos operatius. S'han identificat els processos de criticitat alta en les diferents unitats en què s'ha desplegat el mapa i s'ha desenvolupat el funcional de l'aplicació informàtica que ha de donar suport a les unitats per registrar i analitzar els processos com a eina fonamental per gestionar-los.

Quant al desenvolupament professional del PAS, s’ha aprofundit en la formació a mida necessària per als diferents àmbits i llocs de treball, alhora que s’ha continuat amb les diferents actuacions formatives vinculades a les línies de formació que donen suport als eixos de les línies estratègiques. A més, durant aquest curs s’ha donat un nou enfocament als programes de l’àmbit de llengües, promovent les accions formatives de manteniment i perfeccionament. Alhora, s’ha donat continuïtat al Programa d’Anglès Avançat i de Llenguatge Específic.

Així mateix, aquest curs acadèmic s’ha continuat desplegant el programa PAS Sènior, en el qual destaca la creació de la xarxa de mentors del PAS, constituïda per set persones sèniors que han rebut la formació per exercir aquest rol.

En l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, s’ha continuat impulsant una cultura preventiva que afavoreixi els entorns de treball segurs i agradables, fomentant la seguretat i la salut en el treball integrada en el sistema general de gestió de la UPF. A més, també es col·labora en la promoció de la salut de la comunitat universitària mitjançant la capacitació dels seus membres per tal que tinguin cura de la seva salut, tot incidint en qüestions d'estils de vida saludables.

Enguany, la UPF, per mitjà de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, ha auditat el seu sistema de gestió en relació amb el compliment de les seves obligacions en prevenció dels riscos laborals. Es tracta d’una actuació que per a la Universitat té caràcter voluntari, i que s’està fent periòdicament des del 2012. L’equip auditor d’AENOR ha valorat el nivell d'implantació i de compliment dels requisits de la legislació de referència inspeccionant una mostra d’espais representatius del campus, en especial del campus del Mar, atesa la naturalesa dels factors de risc allà presents.

Mitjançant el procés d'auditoria s’ha valorat la integració de la prevenció en el sistema general de gestió de la UPF, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els seus nivells jeràrquics, mitjançant la implantació i l'aplicació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals, i valorant l'eficàcia del sistema de prevenció per prevenir, identificar, avaluar, corregir i controlar els riscos laborals en totes les fases d'activitat de la Universitat. 

Els auditors han identificat dues observacions de millora i deu de no conformitats, i consideren evident la necessitat d’incrementar la integració de la gestió preventiva en la cadena de comandament i de planificar les mesures preventives proposades. 

Cal destacar també que l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals ha tramitat l’adhesió a la Declaració de Luxemburg per part de la Universitat. L’adhesió simbolitza el compromís de la UPF d’acceptar i d'implementar els objectius bàsics de la promoció de la salut en el treball i d’orientar les seves estratègies cap als seus principis. Això suposa, com a punt de partida, el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. Amb la signatura i la declaració del rector, el 21 de febrer del 2017 es va formalitzar l’adhesió de la Universitat a la Declaració.

Finalment, cal ressaltar que, com en anys anteriors, s’ha presentat la sol·licitud per obtenir l’incentiu “Bonus” i s’ha aconseguit la concessió de la sol·licitud de l’exercici anterior. A més, l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals ha presentat candidatures a un parell de premis. D’una banda, la candidatura a la VIII edició dels Premis Atlante a la Prevenció de Riscos Laborals, en la qual va resultar finalista. De l’altra, la Universitat de Sevilla va guardonar aquesta unitat administrativa, en la modalitat de col·laboració d’institucions i empreses, pel seu compromís amb la Universitat de Sevilla en la millora de les condicions de seguretat i salut, així com en el foment d’una veritable cultura preventiva en riscos laborals.

Estadístiques