Patents
2012 2013 2014 2015 2016

Nombre de patents prioritàries sol·licitades 

3  4 2 8 3

Espanya

1

-

1 2

-

EUA

 -

-

-

2

-

Patent europea

2

4

1

4

3

Nombre d'extensions internacionals de patents 

5

4

4

4

3

PCT

2

2

3

0

3

Altres

3

2

1

4

-

Software    

Nombre de registres o dipòsits de software

- 2 4 5 -