Relació laboral Homes Dones Total
persones
Eventual 3 5 8
Funcionari de carrera 70 246 316
Funcionari interí 24 56 80
Laboral fix 65 46 111
Laboral eventual 24 24 48
Funcionari interí no estructural 23 65 88
Laboral eventual no estructural 20 27 47
Total 229 469 698