Capítol

%

Edificis i altres construccions

671.450,73

27,86

Maquinària i instal·lacions

126.559,97

5,25

Elements de transport

19.222,49 0,80
Mobiliari i equipaments  

260.561,97

10,81

Equipaments per a procés de dades 1.107.939,34

45,97

Fons de Biblioteca

224.480,57

9,31

Total

2.410.215,07

100,00