Vés enrere

Una recerca analitza com són els "abstracts" acadèmics redactats pels estudiants

Una recerca analitza com són els "abstracts" acadèmics redactats pels estudiants

Un estudi recent de Maria Dolors Cañada i Carme Bach del grup de recerca [email protected] del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, en què han analitzat els abstracts dels treballs de fi de grau d'estudiants del grau en Llengües Aplicades, amb l'objectiu d'ajudar-los a assolir la competència discursiva.

26.11.2020

Imatge inicial

Els abstracts són resums que encapçalen els articles científics. La seva funció és informar sobre el contingut del text perquè els possibles lectors puguin fer-se en poc temps una idea general del seu contingut i decidir si els interessa llegir el document sencer. Formalment, és un resum bàsicament informatiu que sintetitza les aportacions més destacades de l'article: el tema que es proposa estudiar, la metodologia aplicada, i, sobretot, els resultats obtinguts. Els treballs de fi de grau (TFG) són textos acadèmics redactats per estudiants que s'inicien en la investigació i també estan precedits d'un abstract o resum.

Encara que hi ha estudis sobre els resums científics produïts per experts, són escassos els dedicats a produccions d'estudiants. En un article publicat recentment a la Revista de lingüística teòrica i aplicada per Maria Dolors Cañada i Carme Bach del grup de recerca [email protected] del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, s'analitzen els abstracts redactats per futurs graduats en Llengües Aplicades per al seu treball de fi de grau (TFG), "un gènere acadèmic de caràcter avaluatiu ja que rebrà una determinada qualificació per part dels docents, cosa que no passa amb els textos científics ".

Els resums objecte d'estudi s'han tractat a dos nivells d'anàlisi: macrotextual (moviments retòrics), i microtextual (marcadors metadiscursius que serveixen per indicar les relacions, unions i avanç de les idees i les frases dins del discurs).

Els abstracts són textos híbrids, a mig camí entre el discurs acadèmic, produït per un estudiant que va a ser avaluat, i un discurs especialitzat, produït per i dirigit a lectors experts

Segons indiquen les autores en el seu article, "la importància d'estudiar aquests productes textuals ve donada pel fet que tots els plans d'estudis inclouen la programació d'un projecte final de grau o de màster. Aquest context provoca l'emergència d'un gènere nou amb una presència important en les pràctiques acadèmiques escrites, la qual cosa mereix una investigació descriptiva com la que abordem en el nostre treball, ja que les implicacions per a la didàctica de l'escriptura acadèmica són evidents ".

El corpus de l'estudi es compon de 36 abstracts inclosos en els TFG d'una promoció completa del grau en Llengües Aplicades de la UPF, amb una extensió de 7.488 paraules. Els estudiants van rebre instruccions generals sobre la realització del TFG, però no es va focalitzar en la redacció de la feina en general ni de l'abstract en particular. L'extensió dels abstracts és molt diversa i va des d'un mínim de 83 paraules a un màxim de 327 paraules.

Ajudar a assolir la competència discursiva per difondre la recerca

"Ser competent discursivament significa haver interioritzat les característiques d'un gènere determinat a nivell no només lingüístic, sinó també a nivell sociocultural i a nivell pragmàtic, és a dir, en relació directa amb el context en què el gènere es produeix i es rep", afirmen les autores. Des del punt de vista de la didàctica de l'escriptura, ajudar els estudiants a assolir la competència discursiva suposa fer-los conscients de les característiques del gènere.

Des del punt de vista de la didàctica de l'escriptura, ajudar els estudiants a assolir la competència discursiva suposa fer-los conscients de les característiques del gènere

En molts casos, l'exposició del tema manifesta la identitat de l'autor més com a estudiant que com a investigador, ja que no situen de manera breu l'àmbit de coneixement en el qual s'emmarca el treball, sinó que mostren extensament el seu saber, la qual cosa suposen meritòria per a una avaluació positiva per part del docent. L'estudi demostra que els abstracts analitzats són textos híbrids, a mig camí entre el discurs acadèmic, produït per estudiants que van a ser avaluats, i el discurs especialitzat, produït per i dirigit a lectors experts.

Treball de referència:

Maria Dolors Cañada Pujols, Carme Bach (2020), "Competencia discursiva y redacción de abstracts: gestionar la doble identidad estudiante e investigador", Revista de lingüística teórica y aplicada, 58(1):159-83. DOI: 10.29393/RLA58-7MCCD20007

e-Repositori UPF: https://repositori.upf.edu/handle/10230/45606

Aquest treball forma part del projecte d'investigació ECODAL: Evaluación de la competencia discursiva de aprendices adultos plurilingües: detección de necesidades formativas y pautas para un aprendizaje autónomo del Pla Nacional d'Investigació científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2016 del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO), cofinançat per l'Agència Estatal d'Investigació (AEI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit