Programa d'ensenyament

El programa pilot ha implicat una adaptació en crèdits ECTS dels tres primers cursos de la llicenciatura en Biologia. Totes les matèries tenen la seva correspondència en crèdits ECTS, el seu programa d'ensenyament i la seva descripció sobre el tipus de matèria dins del currículum: obligatòria, optativa o de lliure configuració.

En els plans docents de les assignatures de la llicenciatura es troba tota la informació referent a les estratègies didàctiques i la manera d'avaluar els estudiants (http://www.upf.edu/biomed/llicenciatura/programes.html).