Grau en Medicina

Branca de coneixement Ciències de la salut i de la vida
Durada Sis cursos acadèmics
Horaris L'elevat volum d'ensenyaments pràctics previstos en el grau implica que la dedicació als estudis sigui de jornada completa. L'activitat docent es desenvoluparà tant al matí com a la tarda, i està previst que l'estudiant tingui una dedicació durant el període lectiu de 45 hores setmanals (incloent-hi l'activitat presencial, l'activitat no presencial i l'estudi personal)
Calendari De setembre a juny
Preu 2.512,72 €  
Idiomes Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura) 
Crèdits 360 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 70; assignatures obligatòries: 268; assignatures optatives: 16; treball de fi de grau: 6
Nombre de places 60
Lloc de realització Campus del Mar
Organització Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
Preinscripció En línia a www.accesnet.gencat.cat, de juny a juliol

Acreditació_AQU

Jo, la Pompeu perquè...

 • Aprendré els fonaments científics de la medicina, especialment l'estructura i la funció del cos humà en els àmbits molecular, cel·lular, tissular i orgànic; les bases de la conducta humana; els efectes de la malaltia sobre l'organisme; els factors causants de malaltia i els fonaments de les intervencions terapèutiques segons les proves científiques disponibles.
 • Obtindré les habilitats clíniques que permetin diagnosticar, prevenir i tractar les malalties, i especialment confeccionar una història clínica, fer un examen físic i mental, elaborar diagnòstics, tractar situacions urgents, establir mesures preventives i adquirir experiència clínica en diferents àmbits sanitaris.
 • Adquiriré les habilitats de comunicació que permetin obtenir la informació pertinents sobre els problemes dels pacients; entendré de manera efectiva les preocupacions dels malalts; explicar de manera comprensiva i empàtica els problemes de salut, i comunicar-se amb els mitjans de comunicació i amb altres professionals.
 • Tindré un contacte precoç, des del primer dia, amb la realitat sanitària en centres d'assistència primària, equips hospitalaris o centres sociosanitaris.
 • Podré optar a formació específica en assignatures especialitzades: medicina, cirurgia, neurociències, medicina comunitària, recerca biomèdica, gestió sanitària.

Presentació

El grau en Medicina és una titulació que s'imparteix conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en l'entorn biosanitari del Parc de Salut Mar, un espai únic que aglutina equipaments de referència com l'Hospital del Mar o el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

Objectius

L'objectiu del grau en Medicina és formar-te com a metge polivalent capaç d'exercir amb excel·lència la professió en diversos àmbits, des de l'atenció primària fins a la medicina hospitalària de tercer nivell, la gestió sanitària o la recerca biomèdica.

Característiques

Els estudis estan organitzats en els quatre grans eixos següents:
 • Formació profunda en les bases biològiques, socials i comunitàries de la medicina.
 • Desenvolupament d'un raonament clínic competent. En graduar-se, el metge ha de ser capaç d'orientar els diagnòstics i de resoldre terapèuticament aquelles situacions que per la seva prevalença i importància són la pràctica habitual del metge generalista.
 • Compromís social i ètic de la professió mèdica. Aquest és un objectiu irrenunciable que cal assolir amb la formació en matèries que, en la majoria dels casos, han estat absents de manera explícita en els plans d'estudis de Medicina.
 • Consideració humanista de la professió. El metge ha de tenir una actitud més procliu a entendre les situacions generades per la pèrdua de la salut i la manera com aquesta influeix en les persones.
Per assolir aquest objectiu, el grau en Medicina aporta diverses innovacions docents:
 • Contacte precoç, des de primer curs, amb la realitat sanitària: pràctiques a l'assistència primària, en equips hospitalaris i en centres sociosanitaris, entre d'altres.
 • Disponibilitat de formació específica (matèries optatives): en recerca mèdica, en medicina clínica hospitalària, en medicina clínica comunitària, en cirurgia, en neurociències i en gestió sanitària.
 • Iniciació a la recerca biomèdica: integració en els grups de recerca de la UPF, de la UAB i del Parc de Salut Mar. Treball de fi de grau orientat a aquesta finalitat.

Competències que s'adquiriran

 • Valors, actituds, comportament i ètica professionals
 • Fonaments científics de la medicina
 • Habilitats de comunicació
 • Habilitats clíniques
 • Coneixement de la salut de la població i dels sistemes de salut
 • Capacitat per utilitzar la informació
 • Pensament crític i investigador

Pràctiques

La formació pràctica dels estudiants és determinant en la titulació. Els estudis requereixen una gran dedicació per assolir els objectius d'aprenentatge d'habilitats pràctiques. Si bé tota l'activitat docent és obligatòria, assistir a les pràctiques és un requisit imprescindible per superar les assignatures. A més de les pràctiques vinculades a cadascuna de les assignatures, en la titulació està previst un gran volum d'activitat pràctica.

Estades a l'estranger

La Facultat anima els estudiants a fer estades acadèmiques o de recerca a l'estranger. A més a més dels programes d'intercanvi tradicionals (per exemple, Erasmus), el pla d'estudis preveu un trimestre de mobilitat per facilitar que l'estudiant que faci estudis en altres universitats (espanyoles o estrangeres) tingui un reconeixement acadèmic automàtic d'un nombre considerable de crèdits. Així mateix, la Facultat fomenta estades de recerca durant els mesos d'estiu. Gairebé tots els estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida han fet estades de recerca d'aquest tipus, en la majoria dels casos a l'estranger.

Sortides professionals

Exercici de la medicina en el sistema sanitari públic i privat un cop acabada la formació especialitzada corresponent. Altres possibilitats són el desenvolupament d'una carrera professional dins l'àmbit de la recerca biomèdica, la indústria farmacèutica i biotecnològica, la salut pública o la gestió sanitària, un cop cursats els programes de formació específica mitjançant màsters oficials i programes de doctorat.

 

 

Acreditació_AQU