Grau en Biologia Humana

Branca de coneixement Ciències de la salut
Durada Quatre cursos acadèmics
Horaris L'elevat volum d'ensenyaments pràctics previstos en el grau implica que la dedicació als estudis sigui de jornada completa. L'activitat docent es desenvoluparà tant al matí com a la tarda, i està previst que l'estudiant tingui una dedicació durant el període lectiu de 45 hores setmanals (incloent-hi l'activitat presencial, l'activitat no presencial i l'estudi personal)
Calendari De setembre a juny
Preu 2.512,72 € 
Idiomes Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)
Crèdits 240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 74; assignatures obligatòries: 140; assignatures optatives: 16; treball de fi de grau: 10
Nombre de places 60
Lloc de realització Campus del Mar
Organització Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
Preinscripció En línia a www.accesnet.gencat.cat, de juny a juliol

G_BiologiaHumana_UPF_ca

Jo, la Pompeu perquè...

 • Podré reconèixer els patrons estructurals de biomolècules i de fàrmacs i la relació amb la seva funció biològica.
 • Dominaré les eines i els sistemes de producció biotecnològica i farmacèutica.
 • Coneixeré i sabré analitzar l'estructura i la funció de l'organisme humà en estat de salut i dels seus òrgans i aparells.
 • Coneixeré els principals microorganismes i el seu impacte en la vida humana.
 • Podré identificar la forma d'acció dels principals fàrmacs i la seva capacitat de modificar l'activitat biològica.
 • Coneixeré la biologia de la conducta humana.
 • Aprendré que la nutrició humana és un mitjà per construir i conservar l'estructura de l'organisme i per possibilitar les seves funcions fisiològiques a partir de la transformació de l'energia dels aliments.
 • Coneixeré la història evolutiva del llinatge humà.
 • Podré assumir un comportament ètic.
 • Faré uns estudis que han estat guardonats per la Generalitat de Catalunya i pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
 • Coneixeré de prop les diverses alternatives d'activitat professional futura o de continuïtat dels estudis.

Presentació

El grau en Biologia Humana està especialment dissenyat per permetre desenvolupar activitats professionals a la indústria farmacèutica i biotecnològica, als laboratoris clínics, a la recerca biomèdica o a l'ensenyament.

Els estudis de biologia humana es desenvolupen en un entorn biosanitari multidisciplinari, amb una gran sinergia amb els estudis de Medicina de la UPF-UAB.

Objectius

El grau en Biologia Humana pretén formar biòlegs capacitats per incorporar-se a l'activitat professional en el camp de la biomedicina i de la sanitat o per incorporar-se en condicions òptimes a la formació de postgrau.

L'objectiu final és formar professionals amb competències específiques i genèriques per desenvolupar amb èxit activitats professionals a la indústria farmacèutica i biotecnològica i als laboratoris d'anàlisis clíniques o ambientals, on la xarxa pública de salut ocupa un lloc destacat, i que, alhora, puguin liderar la recerca biomèdica del futur, tant en el món acadèmic com en el de la indústria.

Característiques

Els estudis de Biologia Humana es desenvolupen en un medi biosanitari en relació estreta amb els estudis de Medicina de la UPF i la UAB, i es caracteritzen per:

 • La importància que es dóna a l'aprenentatge d'habilitats pràctiques.
 • L'increment dels aprenentatges actius, en què l'estudiant té més implicació. Part de l'ensenyament es fa amb el mètode d'aprenentatge basat en problemes.
 • El foment d'hàbits de treball i d'estudi per a tota la vida.
 • Un ensenyament tutoritzat en què cada estudiant té un professor orientador al llarg de tota la carrera.
 • L'ús de les noves tecnologies, especialment de la informàtica, en els processos educatius.
 • Unes relacions molt cordials entre tots els membres de la comunitat universitària: estudiants, professors i personal d'administració i serveis.

Els estudis de Biologia de la UPF han estat guardonats per la Generalitat de Catalunya amb la distinció Jaume Vicens i Vives a la qualitat docent universitària en tres ocasions -els anys 2002, 2005 i 2009-, i pel Ministeri d'Educació i Ciència espanyol amb un premi nacional a la innovació docent el 2006.

Competències que s'adquiriran

Els futurs graduats adquiriran tant competències específiques relacionades amb la seva tasca professional com a biòlegs com competències genèriques necessàries per desenvolupar qualsevol activitat professional futura.

Les competències específiques estan agrupades en nou àrees de coneixement: ciències bàsiques, ciències aplicades, bases moleculars i cel·lulars, biologia de l'organisme humà, salut humana, biologia d'organismes i sistemes, humanitats, procediments generals bàsics, i actituds, aspectes ètics i responsabilitats professionals.

Respecte a les competències genèriques, als estudis de Biologia Humana es fomenten totes les recomanades per les autoritats educatives europees; però els graduats n'hauran d'acreditar cinc de molt rellevants: saber parlar en públic, escriure correctament, buscar informació, dominar les noves tecnologies i treballar en equip.

Pràctiques

La formació pràctica dels estudiants és determinant en la titulació. Els estudis requereixen una gran dedicació per arribar a aconseguir els objectius d'aprenentatge de les habilitats pràctiques. L'assistència a les pràctiques és un requisit imprescindible per superar les assignatures.

Treball de fi de grau

Es desenvoluparà en diverses àrees rellevants de la biomedicina i estarà dirigit per experts. Es complementa amb formació en competències per al postgrau i la inserció professional en sectors públics i privats de la biomedicina.

Estades a l'estranger

La Facultat anima els estudiants a fer estades acadèmiques o de recerca a l'estranger. A més a més dels programes d'intercanvi tradicionals (per exemple, Erasmus), el pla d'estudis preveu un trimestre de mobilitat per facilitar que l'estudiant que faci estudis en d'altres universitats (espanyoles o estrangeres) tingui un reconeixement acadèmic automàtic d'un nombre considerable de crèdits.

Així mateix, la Facultat fomenta estades de recerca durant els mesos d'estiu. Gairebé tots els estudiants que han cursat Biologia a la UPF han fet estades de recerca d'aquest tipus, majoritàriament a l'estranger.

Sortides professionals

El grau en Biologia Humana va ser dissenyat considerant les necessitats socials, i està directament relacionat amb la futura inserció professional dels estudiants.

La pràctica adquirida durant l'últim any de carrera, en què l'estudiant serà especialment format per inserir-se professionalment en el món del treball, repercutirà positivament en la seva inserció laboral immediata o en la seva incorporació a la formació de postgrau.

El grau en Biologia Humana està especialment dissenyat per permetre als graduats desenvolupar l'activitat professional a la indústria farmacèutica i biotecnològica, als laboratoris clínics -on la xarxa pública de salut ocupa un lloc destacat- i al camp de la recerca biomèdica o de l'ensenyament.

 

G_BiologiaHumana_UPF_ca