Préstec de documents d'altres universitats catalanes (PUC)

Go to translation by UPF staff

PUC: guia ràpida

 

El PUC és un servei gratuït que permet als usuaris de les biblioteques de les institucions membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i de la Biblioteca de Catalunya sol·licitar i tenir en préstec documents d'una altra biblioteca del CBUC.

Els usuaris d'aquest servei poden sol·licitar els documents via web, a través del CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya) o bé presencialment en la biblioteca on pertanyen els documents (préstec in situ).

Fletxeta Usuaris del PUC
Fletxeta Condicions del servei
Fletxeta Quins documents es poden demanar en préstec
cifloff Quants documents es poden tenir en préstec i per quants dies
Fletxeta Com sol·licitar i recollir els documents
Fletxeta Com renovar els préstecs
Fletxeta Com retornar els documents
Fletxeta I si...

Fletxeta No es poden sol·licitar els documents des del CCUC
cifloff
Es tornen els documents amb retard
cifloff
No es retornen els documents, o es retornen malmesos
cifloff
S'han retornat els documents, però li segeueixen constant a l'usuari que els tenia en préstec

Fletxeta Reglamentació
Fletxeta Consultes o suggeriments

Fletxeta Com obtenir documents que es troben a la Biblioteca/CRAI de la UPF: Préstec de documents de la UPF

Fletxeta  Com obtenir documents que NO es troben ni a la Biblioteca/CRAI de la UPF ni a través del CCUC: Préstec interbibliotecari (documents d'altres biblioteques d'arreu del món)


Usuaris

Són usuaris d'aquest servei els membres de les institucions del CBUC que pertanyen a les següents tipologies:

 • estudiants de grau
 • estudiants de postgrau, màsters i doctorands,
 • personal docent i investigador de les universitats i usuaris de la Biblioteca de Catalunya,
 • personal d'administració i serveis de les universitats i treballadors de la Biblioteca de Catalunya,
 • altres usuaris autoritzats per la seva institució per a fer ús d'aquest servei.
Els usuaris han d'estar registrats en la base de dades de la seva institució i no trobar-se bloquejats en el servei de préstec de documents de la seva biblioteca. Si un usuari està suspès de préstec en la seva biblioteca ho estarà també del PUC.

 

Anar al començament de la pàgina

Condicions del servei


 • Quins documents es poden demanar en préstec

Tots els de les biblioteques del CBUC, excepte els que cada biblioteca pugui excloure, com ara bibliografia recomanada, obres de referència, revistes o llibre antic. Aquests documents exclosos estan identificats en el CCUC com a ÚS LOCAL.

Si la pròpia institució té algun exemplar disponible, l'usuari no pot sol·licitar el document a través del CCUC. En aquest cas pot reservar-lo a través del catàleg de la pròpia institució.

 

 • Quants documents i per quants dies

Tipus d'usuari

Número de documents

Dies de préstec pels documents impresos

Dies de préstec pels documents audiovisuals

Estudiants de grau

4

10

5

Estudiants de postgrau, màsters i doctorands

8
20
5

Personal docent i investigador de les universitats i usuaris de la Biblioteca de Catalunya

8
20
5

Personal d'administració i serveis de les universitats i treballadors de la Biblioteca de Catalunya

8
20
5

Altres usuaris autoritzats

4
10

5

El nombre màxim de documents inclou tant els que l'usuari hagi sol·licitat o tingui en préstec per PUC com els que estiguin retornant-se a la institució on pertanyen.

El període de préstec s'inicia en el moment que l'usuari recull el document.

 

Anar al començament de la pàgina

Com sol·licitar i recollir els documents

Es poden demanar directament a través del CCUC o bé presencialment en la biblioteca en la qual pertanyen els documents.

Per saber com sol·licitar documents a través del CCUC, consulteu la guia Com sol·licitar documents a través del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

Un cop el document estigui a punt per recollir, rebreu un missatge de correu electrònic que us n'informarà. A partir d'aquest data tindreu quatre dies per recollir-lo.

Si us adreceu directament a la biblioteca a la qual pertany el document, serà imprescindible que us acrediteu amb el carnet de la UPF. Podeu fer  ús d'aquests servei a les biblioteques de les següents institucions:

 • Universitat de Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat Oberta de Catalunya
 • Universitat Ramon Llull
 • Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
 • Biblioteca de Catalunya

 

Anar al començament de la pàgina

Com renovar els préstecs

Els préstecs es poden renovar fins a 4 vegades, sempre i quan no hagin estat reservats per un altre usuari i la renovació es faci dins del termini de préstec.

Els usuaris de la UPF podeu renovar els préstecs:

Cal tenir en compte que els documents prestats per PUC no es poden renovar en la institució propietària dels documents.

Anar al començament de la pàgina

Com retornar els documents

Els usuaris de la UPF poden retornar els documents que tingueu per PUC en qualsevol seu de la Biblioteca/CRAI o bé en qualsevol de les biblioteques de la institució a la qual pertany el document.

Cal tenir en compte que el préstec constarà al registre de l'usuari fins que la institució a la qual pertany el document l'hagi rebut.

L'usuari té l'obligació de retornar els documents quan finalitzi el termini de préstec, sempre que no tingui autoritzada cap renovació, i de fer-ho en les mateixes condicions físiques en què se li han prestat.

 

Anar al començament de la pàgina

I si...

 • No es poden sol·licitar els documents des del CCUC

Alguns exemplars no disponibles pel PUC poden estar disponibles a través del servei de préstec interbibliotecari (podeu sol·licitar-los clicant +Info des del CCUC, o bé adreceu-vos al taulell de qualsevol seu de la Biblioteca/CRAI.

 

 • Es tornen els documents amb retard
S'aplicarà un dia de penalització del servei per cada dia de retard i per cada document.


 • No es retornen  els documents o es retornen malmesos

L'usuari haurà de restituir-los amb exemplars de la mateixa edició o de característiques similars, si es troben exhaurits, o bé amb el valor equivalent segons fixi el CBUC anualment.

Fins que això no es compleixi, l'usuari quedarà exclòs d'aquest servei, amb independència d'altres mesures que es puguin aplicar.

 

 • S'han retornat els documents, però segueixen constant a l'usuari que els tenia en préstec
Adreceu-vos a qualsevol seu de la Biblioteca/CRAI.

Anar al començament de la pàgina


Reglamentació

El PUC es regeix pel Reglament del servei de préstec consorciat (PUC) del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, en vigor des del 16 de maig del 2011.

Anar al començament de la pàgina