8.1 Direcció per Objectius (DpO)

La planificació estratègica es concreta anualment en la Direcció per Objectius (DpO), que estableix quins objectius operacionals cal dur a terme per acomplir l'estratègia definida.

A continuació es donen els resultats de la Direcció per Objectius de l'any 2004 i els objectius que es van proposar per a l'any 2005.a) Direcció per objectius 2004

Taula 8.1: Resultats de la direcció per objectius 2004

Grau d'acompliment
Nombre d'objectius
Percentatge
Objectius assolits completament
89
74,8%
Objectius assolits parcialment
18
15,1%
Objectius no assolits o desestimats
12
10,1%
Total
119
100%


Gràfic 8.2: Direcció per objectius. Resultats any 2004

Direcció per objectius. Resultats any 2004Gràfic 8.3: Direcció per objectius. Resultats anys 2003 i 2004

Direcció per objectius. Resultats anys 2003 i 2004b) Direcció per objectius 2005

Per a l'any 2005, l'Àrea de Recursos d'Informació (ARI) va planificar l'execució de 342 objectius operatius. Aquests objectius es deriven majoritàriament del Programa 10: Tecnologies i Recursos d'Informació (TRI) que és un dels quinze programes del Pla d'Objectius de Gestió de la UPF. Tant la cap de l'ARI com cadascuna de les unitats de Biblioteca i d'Informàtica van fer la seva proposta anual de DpO que van presentar, respectivament, en una reunió de l'equip de gestió de Biblioteca i una reunió de l'equip de gestió d'Informàtica.

Els objectius estan organitzats d'acord amb les diferents unitats de Biblioteca i d'Informàtica. També es van proposar uns objectius transversals, és a dir, amb responsabilitat i participació de personal dels dos serveis.

Taula 8.4: Direcció per Objectius: Nombre d'objectius operatius per cada unitat

Biblioteca
Àmbit
Nombre d'objectius operatius
Direcció
4
Subdirecció
6
Catàleg
8
Recursos informàtics
6
Web
6
Intranets
6
Coordinació Tècnica
3
Recursos econòmics
3
Adquisicions
6
Préstec interbibliotecari
2
Unitat de Logística i Suport
9
Serveis d'Informació d'Economia i Empresa i de Ciència Política
12
Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE)
6
Serveis d'Informació de Dret i d'Humanitats
10
Biblioteca de Rambla
14
Biblioteca de França
6
Biblioteca del Mar
8
Cap de l'ARI + transversals

Nombre d'objectius operatius
Cap de l'ARI
6
Objectius transversals
6
 
Total Biblioteca
115
Total Cap ARI + transversals
12
Total Informàtica
215
TOTAL ARI
342

Versió per imprimir
Inici
 
Anar a la pàgina anterior
 
Anar a la pàgina següent