Comissió d'Estratègia de Tecnologies i Recursos de la Informació (CETRI)

 

Funcions de la CETRI

Segons els diversos acords i les seves modificacions, les funcions de la CETRI són les següents:

cifloff Elaborar documents estratègics de l'àmbit de les tecnologies i dels recursos de la informació a la UPF i fer-ne el seguiment.

cifloff Facilitar la utilització de les tecnologies i els recursos d'informació en l'àmbit de la docència, com a instruments estratègics d'innovació docent, i vetllar per una eficient aplicació en els processos de suport a l'aprenentatge, en el marc de l'espai europeu d'educació superior.

cifloff Vetllar perquè el personal docent i investigador disposi de la tecnologia necessària per a la recerca.

cifloff Garantir la possibilitat d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la gestió acadèmica, administrativa i dels serveis com element de dinamització i modernització de l'administració de la UPF.

cifloff Afavorir l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a element de comunicació de les unitats acadèmiques i administratives i de la comunitat universitària en general.

cifloff Proposar línies de cooperació interuniversitària en matèria de tecnologies i recursos d'informació.

cifloff Exercir una vigilància activa per afavorir l'ús del programari lliure a la UPF.

Anar al començament de la pàgina

Composició: qui forma part de la CETRI

President: Fletxeta Vicerector de Planificació i Avaluació Institucional , per delegació del Rector
Vocals:

Fletxeta Vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica
Fletxeta Vicerector de Política Científica
Fletxeta Delegat per al Desenvolupament del Consell Assessor
Fletxeta Gerent
Fletxeta Cap del Gabinet de Rectorat
Fletxeta Directora de la Biblioteca
Fletxeta Cap del Servei d'Informàtica
Fletxeta Tres professors experts designats pel Consell de Govern

Secretària: Fletxeta Vicegerent de l'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació

Anar al començament de la pàgina

 

 

Membres actuals de la CETRI

President: Carles Ramió Matas
Vicerector de Planificació i Avaluació Institucional 
Vocals: Mireia Trenchs Parera  Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica
Francesc Posas Garriga
Vicerector de Política Científica
Josep Blat Gimeno Delegat per al Desenvolupament del Consell Assessor 
Jaume Badia Pujol
Gerent
Àngels Ingla Mas Cap del Gabinet de Rectorat
Montserrat Espinós Ferrer Directora de la Biblioteca
Teresa Grané Viader Cap del Servei d'Informàtica
Xavier Serra Casals Departament de Tecnologia
Baldomero Oliva Miguel Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Antonio Ladrón de Guevara
Departament d'Economia i Empresa
Secretària: Mercè Cabo i Rigol Vicegerent de l'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació

Anar al començament de la pàgina