8. Avaluació de la Biblioteca

Durant del curs acadèmic 1999-2000, va continuar el procés d’avaluació de la Biblioteca, en el marc de l’avaluació de les biblioteques de les universitats públiques catalanes establerta per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya.

El curs anterior, el procés havia finalitzat amb la redacció de l’Informe d’autoavaluació de la Biblioteca, la difusió entre tota la comunitat universitària d’aquest document i la seva tramesa a l’Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Amb l’inici del curs, es va iniciar la fase següent del procés: la fase d’avaluació externa en què un comitè d’experts externs a la institució confirmen la credibilitat de l’autoestudi i garanteixen la validesa del seu contingut.

El Comitè d’Avaluació Externa de la Biblioteca es va constituir amb els membres següents:

- Sra. Assumpta Estrada, presidenta (professora titular del Departament de Matemàtiques de la Universitat de Lleida)

- Sr. Josep M. Gómez (cap del Gabinet de Planificació i Avaluació de la Universitat de Girona)

- Sr. Manel Ollé (professor associat del Departament d'Humanitats de la UPF)

- Sra. Margarita Taladriz (directora de la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid)

 

Entre els dies 16 i 18 de novembre, el comitè va visitar la Biblioteca de la UPF per obtenir evidències i opinions que els permetessin l’elaboració posterior de l’informe d’avaluació externa.

Durant la seva visita el comitè va mantenir entrevistes amb diversos col·lectius: professors i investigadors (amb representació àmplia de tots els estudis i de les diferents categories professionals); representants d’estudiants; i personal de la Biblioteca. Així mateix, el Comitè d’Avaluació Externa va tenir dues reunions amb el Comitè Intern d’Avaluació.

A finals de gener, la presidenta del Comitè d’Avaluació Externa va fer arribar a la Universitat el resultat del seu treball: l’Informe d’avaluació externa del Servei de Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. Aquest document es va difondre a tota la comunitat universitària a través de la pàgina web de la Biblioteca.

A partir d’aquest moment, es va iniciar la fase final de l’avaluació: la de la redacció de l’informe final per part del Comitè Intern d’Avaluació. L’informe va ser elaborat i tramès als òrgans competents de la Universitat.